Ngữ pháp tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 46 | FileSize: 0.38 M | File type: PDF
of x

Ngữ pháp tiếng Anh. Đây là tài liệu dành cho những bạn muốn lấy lại căn bản ngữ pháp Tiếng Anh. Toàn bộ các phần trình bày trong tài liệu này là do tôi sưu tầm và tổng hợp lại. Tài liệu này tôi upload lên chỉ với mục đích chia sẻ cho những ai yêu thích môn Tiếng Anh và hoàn toàn không có mục đích kinh doanh.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ngu-phap-tieng-anh-jfb4tq.html

Nội dung


 1. Basic English Part 1: Theory M CL C 1. TENSES - THÌ.............................................................................................................. 1 1.1. The simple present tense – Thì hi n t i ti p ơn...................................................... 1 1.2. Thì hi n t i ti p di n – The present continuous tense .............................................. 2 1.3. Thì hi n t i hoàn thành – The present perfect tense ................................................. 3 1.4. Thì hi n t i hoàn thành ti p di n – The present perfect continuous tense................. 4 1.5. The simple past tense – thì quá kh ơn ................................................................. 4 1.6. Thì quá kh ti p di n .............................................................................................. 5 1.7. Thì quá kh hoàn thành - The present perfect tense ................................................ 6 1.8. Thì quá kh hoàn thành ti p di n – The past perfect continuous tense..................... 6 1.9. Thì tương lai ơn – The simple future tense ............................................................ 7 1.10. Thì tương lai ti p di n – The future continous tense ................................................ 8 1.11. Thì tương lai hoàn thành – The future perfect tense ................................................ 9 1.12. Thì tương lai hoàn thành ti p di n – The future perfect continuous tense ................ 9 2. PASSIVE VOICE – CÂU B NG ........................................................................... 9 2.1. The passive voice of “simple tense” – Th b ng c a các thì ơn ......................... 9 2.2. The passive voice of “continuous tense” – Th b ng c a các thì ti p di n ......... 10 2.3. The passive voice of “perfect tense” – Th b ng c a các thì hoàn thành ........... 11 2.4. The passive voice of modal verbs – Th b ng c a các ng t khi m khuy t .... 11 2.5. The special passive voice – Th b ng t bi t ................................................... 12 2.6. NOTE – Chú ý khi i th b ng. ...................................................................... 12 3. QUESTION – CÂU H I............................................................................................ 13 3.1. Câu h i YES/ NO ................................................................................................. 13 3.2. Câu h i “WH” ...................................................................................................... 14 4. CONDITION SENTENCES – CÂU I U KI N..................................................... 17 4.1. Câu i u ki n lo i 1: Câu i u ki n có th x y ra tương lai ho c hi n t i ........... 17 4.2. Câu i u ki n lo i 2: Câu i u ki n không có th t hi n t i ................................. 18 4.3. Câu i u ki n lo i 3: Ch s vi c ã không x y ra quá kh . ............................... 18 4.4. LƯU Ý: ................................................................................................................ 18 5. WISH SENTENCES – CÂU AO Ư C...................................................................... 19 5.1. Past wish – ư c mu n quá kh (Lo i 3) ................................................................ 19 5.2. Present wish – ư c mu n hi n t i (Lo i 1) ............................................................ 19 5.3. Future wish – ư c mu n tương lai (Lo i 2) ........................................................ 19 6. THE POPULAR SENTENCE CONTRUCTIONS – CÁC C U TRÚC THÔNG D NG .............................................................................. 20 6.1. STRUCTURE : “ENOUGH TO” (… … …) ................................................... 20 6.2. STRUCTURE : “TOO ...” (…quá… n n i mà…)............................................... 20 6.3. TRANSFOMATION BETWEEN “ENOUGH” AND “TOO” .............................. 21 6.4. STRUCTURE “SO/SUCH…THAT” (…quá… n n i mà…) .............................. 21 6.5. ALTHOUGH/ EVEN THOUGH/THOUGH IN SPITE OF/ DISPITE ............. 22 6.6. SO THAT/ IN ORDER THAT – SO AS TO/ IN ORDER TO/ TO (… mà…) ... 24 7. COMPARISONS – SO SÁNH ................................................................................... 25 7.1. So sánh b ng ........................................................................................................ 25 7.2. So sánh hơn kém .................................................................................................. 26 8. CÁCH DÙNG SOME, ANY, MUCH, MANY,… ...................................................... 28 9. MODAL VERBS ........................................................................................................ 29 10. C U TRÚC NG TÌNH “TOO, SO, NEITHER, EITHER” ................................ 31 10.1. Ph h a câu kh ng nh: ................................................................................... 31 10.2. Ph h a câu ph nh ........................................................................................ 32 11. REPORTED SPEECH – CÂU TƯ NG THU T ..................................................... 32 11.1. Trong ngo c kép là câu tr n thu t - She said: " I shall come back this store tomorrow" ........................................................................................................................................ 32 11.2. TRONG NGO C KÉP LÀ CÂU H I. .................................................................... 34 COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com i
 2. Basic English Part 1: Theory 11.3. TRONG NGO C KÉP LÀ M NH L NH HO C L I TH NH C U. .................... 34 12. RELATIVE CLAUSE – M NH QUAN H ....................................................... 34 i t quan h .................................................................................................. 34 12.1. Tr ng t quan h : .............................................................................................. 37 12.2. Gi i t quan h : ................................................................................................ 37 12.3. Ph©n lo¹i MÖnh ®Ò quan hÖ ............................................................................... 38 12.4. 13. Cách s d ng “NEED” và “DARE” .......................................................................... 38 13.1. Need ................................................................................................................. 38 13.2. Dare - Khi dùng v i nghĩa là "dám": ................................................................. 39 14. GERUNDS AND VERBS INFINITIVE .................................................................... 40 14.1. GERUNDS ....................................................................................................... 40 14.2. VERBS INFINITIVE ....................................................................................... 41 15. TAG QUESTIONS:.................................................................................................... 43 COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com ii
 3. Basic English Part 1: Theory 1. TENSES - THÌ 1.1. The simple present tense – Thì hi n t i ti p di n 1.1.1. iv i ng t TOBE (AM, IS, ARE) Th kh ng nh: S + TOBE (AM, IS, ARE) +…. - + I: am. + He/ she/ it/ Tên riêng 1 ngư i hay 1 v t: is. + We/ you/ they/ Nhi u ngư i hay nhi u v t: are. Ex: I am a teacher She is a student We are a family Th ph nh: S + TOBE (AM, IS, ARE) + NOT +… - Ex: I am not a teacher. She is not a student. We aren’t a family. Th nghi v n: TOBE (AM, IS, ARE) + S +… - Ex: Are you a teacher ? Is she a student ? Are they a family ? 1.1.2. iv i ng t thư ng (V) Th kh ng nh: S + V +… - + I, we, you, they + V0 + He, she, it + VS/ VES + ng t thư ng thêm “ES” khi ch cái cu i cùng c a các ng t này là các ch : O, C, S, X, Z, SH EX: I eat some banana everyday. He eats ten eggs every week. Every morning, Lan goes to school by bus. Cách phát âm “s” và “es” Nhóm 1: phát âm là /s/ COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 1
 4. Basic English Part 1: Theory Ch cái trư c –es/-s p f/gh k t Cách nh ph i ph c kích tây Nhóm 2: phát âm là /iz/ Ch cái trư c –s/-es sh ss/x/ce se/ge/z ch Cách nh sĩ s gì ch t Nhóm 3: Các trư ng h p còn l i phát âm là /z/ Th ph nh: S + DO/ DOES + NOT + V0 +… - + I, we, you, they: DO + He, she, it: DOES EX: I don’t eat some banana everyday. He doesn’t eat ten eggs every week. Th nghi v n: DO/ DOES + S + V0 + … - EX: Do you eat some banana everyday? Does he eat ten eggs every week? 1.1.3. Cách s d ng và d u hi u nh n bi t thì hi n t i ơn - Thì hi n t i ơn di n t thói quen ư c l p i l p l i trong hi n t i. - Khi nói v các hi n tư ng t nhiên, m t chân lý hay s th t thì cũng s d ng thì hi n t i ơn. - Trong câu thì hi n t i ơn thư ng có các tr ng t : always, ussally, often, sometimes, occasionally, seldom, never, everyday (week, month, year). 1.2. Thì hi n t i ti p di n – The present continuous tense 1.2.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + TOBE (AM, IS, ARE) + V_ing + … - EX: Don’t talk! My child is sleeping. Form teacher is talking with Nam now Th ph nh: S + TOBE (AM, IS, ARE) + NOT + V_ing + … - EX: My mother isn’t doing in her room. We are not talking together in class at the moment. Th nghi v n: TOBE (AM, IS, ARE) + S + V_ing +… - EX: Is your mother doing in her room ? Are they talking together in class at the moment ? 1.2.2. Cách s d ng th hi n t i ơn và cách nh n bi t COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 2
 5. Basic English Part 1: Theory - Ch m t hành ng ang di n ra trong lúc nói. - Ch m t hành ng ư c d trù trư c tương lai ã có k ho ch t trư c. - Trong câu thư ng có các tr ng t : now, at the moment, for the moment, at the present. - Không dùng thì hi n t i ti p di n cho các ng t như: like, hate, dislike, love, want, prefer, forget, have, smell, lack, understand, depent on… Chú ý: không dùng nh ng - ng t sau hình th c ti p di n. Want undersand like love Hate believe prefer need remember forget know depend on mean belong to suppose hear see realize have sound wish smell taste seem lack appear… 1.3. Thì hi n t i hoàn thành – The present perfect tense 1.3.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + TOBE (HAVE, HAS) + V3/ VED +… - + I, we, you, they: have + He, she, it: has EX: I have just studied this lesson She has come back her hometown already. Th ph nh: S + TOBE (HAVE, HAS) + NOT + V3/ VED +… - EX: She has not come back her home town already. Th nghi v n: TOBE (HAVE, HAS) + S + V3/ VED +… - EX: Has she come back her home town already? 1.3.2. Cách dùng và d u hi u nh n bi t - Ch m t hành ng x y ra trong quá kh và hành ng ó kéo dài n hi n t i. - Ch hành ng x y ra trong quá kh và hành ng ó không c n xác nh rõ vào th i i m nào. - Ch hành ng ư c l p i l p l i nhi u l n trong quá kh . - Các tr ng t nh n bi t: Just: v a m i Already: ã r i COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 3
 6. Basic English Part 1: Theory Ever: t ng Never: chưa bao gi Since: k t khi + i m th i gian For: kho ng + kho ng th i gian Not... yet: chưa So far = up to now = up to the present: mãi n bây gi Recently = lately: g n ây Once: 1 l n, twice: 2 l n, several times: nhi u l n,.... This is the first/ second/ third time....: ây là l n th nh t/ hai/ ba,... Lưu ý: just, already, ever, never t gi have/ has + V3. 1.4. Thì hi n t i hoàn thành ti p di n – The present perfect continuous tense Th kh ng nh: S + HAVE/ HAS + BEEN + V_ing + … - Th ph nh: S + HAVE/ HAS + NOT + BEEN + V_ing - Th nghi v n: HAVE/ HAS + S + BEEN + V_ing - Cách dùng c a thì hi n t i hoàn thành ti p di n gi ng như cách dùng c a thì hi n t i hoàn thành. Tuy nhiên thì hi n t i hoàn thành ti p di n nh n m nh t i tính liên t c. Không dùng thì hi n t i hoàn thành ti p di n nói nh ng tình hu ng t n t i m t th i gian dài, nh t là khi có “ALWAYS” 1.5. The simple past tense – thì quá kh ơn 1.5.1. iv i ng t TOBE (WAS, WERE) Th kh ng nh: S + TOBE (WAS, WERE) +… - + I/ she/ he/ it: WAS + We/ you/ they: WERE EX: I was student five years ago. We were volunteers when we were students. Th ph nh: S + TOBE (WAS/ WERE) + NOT +… - EX: I wasn’t student five years ago. We weren’t volunteers when we were students. Th nghi v n: TOBE (WAS/WERE) + S+… - EX: Were you a student five years ago? Were they volunteers when they were students? COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 4
 7. Basic English Part 1: Theory Cách phát âm “ed” Nhóm 1: Trư c “-ed” là “ t và d” (phát âm /id/ ) Nhóm 2: Phát âm là /t/ Ch cái trư c –ed th k f/gh p ss/x/ce sh ch T ư c gán thôi không phì phèo s s ch t Nhóm 3: Các trư ng h p còn l i (phát âm là /d/) 1.5.2. iv i ng t thư ng Th kh ng nh: S + V2/ VED + … - EX: Last night, I went to the party with my friends She came back her home very late last night Th ph nh: S + DID + NOT + V0 + … - EX: Last night, I didn’t go to the party with my friends She didn’t come back her home very late last night Th nghi v n: DID + S + V0 + … - EX: Did you go to the party with your friends? Did she come back her home very late last night? 1.5.3. Cách s d ng và d u hi u nh n bi t thì quá kh ơn - Thì quá kh ơn di n t m t hành ng x y ra và ã k t thúc t i m t th i i m trong quá kh . - Câu thì quá kh ti p di n thư ng có các tr ng t sau: yesterday, ago, last (night, day, week, month, year…). 1.6. Thì quá kh ti p di n 1.6.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + TOBE (WAS, WERE) + V_ing + … - EX: I was playing tennis at 7 o’clock yesterday morning. This time last year I was taking park in the examination. Th ph nh: S + TOBE (WAS, WERE) + NOT + V_ing + … - EX: I was not playing tennis at 7 o’clock yesterday morning. This time last year I was not taking park in the examination. Th nghi v n: TOBE (WAS, WERE) + S + V_ing +… - EX: Were you playing tennis at 7 o’clock yesterday morning? 1.6.2. Cách dùng và d u hi u nh n bi t COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 5
 8. Basic English Part 1: Theory - Ch hành ng ang di n ra t i m t th i i m ho c m t kho ng th i gian trong quá kh . - Ch hành ng ang di n ra trong quá kh thì có m t hành ng khác x y ra. EX: I was sleeping when you called - Ch hai hành ng cùng x y ra m t lúc trong quá kh EX: While An was cooking, I was having a bath. 1.7. Thì quá kh hoàn thành - The present perfect tense 1.7.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + HAD + V3/ VED +… - EX: By the time we arrived, they had already gone An said that she had seen that movie before Th ph nh: S + HAD + NOT + V3/ VED + … - EX: By the time we arrived, they had not already gone An said that she had not seen that movie before Th nghi v n: HAD + S + V3/ VED +… - EX: Had they already gone by the time we arrived? 1.7.2. Cách dùng và d u hi u nh n bi t - Ch m t hành ng x y ra trư c m t hành ng khác ho c m t th i i m trong quá kh (trong câu thư ng co BY THE TIME) - Trong câu có các t BEFORE, AFTER, WHEN S1 + HAD (NOT) + V3/ VED + …BEFORE + S2 + WERE/ WAS/ V2/ VED +… AFTER + S1 + HAD (NOT) + V3/ VED + … + S2 + WERE/ WAS/ V2/ VED +… BY THE TIME + S1 + V2/ VED +…, S2 + HAD (NOT) + V3/VED+… 1.8. Thì quá kh hoàn thành ti p di n – The past perfect continuous tense 1.8.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + HAD + BEEN + V_ING +… - Th ph nh: S + HAD + NOT + BEEN + V_ING +… - Th nghi v n: HAD + S + BEEN + V_ING + … - EX: Ken had been smoking for 30 years when he finally gave it up 1.8.2. Cách dùng và d u hi u nh n bi t - Gi ng như cách dùng c a thì quá kh hoàn thành nhưng nh n mãnh t i tính liên t c. COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 6
 9. Basic English Part 1: Theory - Chú ý: không dùng thì quá kh hoàn thành ti p di n cho các ng t ư c li t kê thì hi n t i ti p di n. 1.9. Thì tương lai ơn – The simple future tense 1.9.1. Các hình th c Th kh ng nh: S + WILL + V0 +… - + I, we: will/ shall + He/ she/ it/ you/ they: will EX: I will go to Da Lat in next year. Th ph nh: S + will not (won’t) + V0 +… - EX: I won’t go to Da Lat in next year. Th nghi v n: Will + S + V0 +… - EX: Will you go to Da Lat in next year? 1.9.2. Cách dùng và d u hi u nh n bi t thì tương lai ơn - Dùng khi quy t nh làm i u gì ó vào lúc nói. EX: A: Did you phone Ann? B: Oh no, I forgot. I will do it now. - Dùng yêu c u ai ó làm vi c gì. EX: That bag looks heavy. I will help you with it - Dùng ng ý ho c t ch i làm i u gì. EX: A: You know that book I lent you? Can I have it back? B: Of course. I will bring it back this afternoon. - Dùng h a h n làm i u gì ó. EX: I promise I will call you as soon as I arrive I won’t tell Tom what you said. I promise. - Các tr ng t nh n bi t: next (day, week, month…), tomorrow, in + năm trong tương lai. Phân bi t “BE GOING TO + V0” và “WILL + V0” Will và be going to u ư c dùng di n t hành ng ho c quy t nh trong tương lai, nhưng: COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 7
 10. Basic English Part 1: Theory + Will ư c dùng khi chúng ta quy t nh s làm m t vi c gì ó ngay lúc ang nói (ý nh không ư c d nh trư c) Ex: There's a supermarket over there. I'll buy food at it. + Be going to ư c dùng khi chúng ta ã quy t nh ho c d nh s làm m t v i c g ì ó (ý nh ã ư c d nh, s p x p t trư c) Ex: I'm going out. I'm going to post this letter. - Will và be going to u ư c dùng d oán tương lai, nhưng: + Will ư c dùng khi chúng ta ưa ra l i d oán d a vào quan i m ho c kinh nghi m Ex: One day people will travel to Mars + Be going to ư c dùng khi chúng ta ưa ra l i d oán vào tình hu ng hi n ti Ex: There isn't a cloud in the sky. It's going to be a lovely day. 1.10. Thì tương lai ti p di n – The future continous tense 1.10.1. Các hình th c - Th kh ng nh: S + WILL + BE + V_ING +… - Th ph nh: S + WILL + NOT + BE + V_ING + … - Th nghi v n: WILL + S + BE + V_ING +… 1.10.2. Cách dùng - Ch m t hành ng ti n hành t i m t th i i m tương lai. EX: At 10 o’clock tomorrow morning he will be working. I will be watching TV at 9 o’clock tonight. - Ch hành ng ang x y ra tương lai thì có m t hành ng khác x y ra. EX: I will be studying when you return this evening They will be traveling in Italy be the time you arrive here. - Dùng h iv d nh c a m t ngư i khi ta c n i u gì ho c c n ngư i ó làm i u gì. EX1 A: Will you be using your motorcycle this evening? B: No, you can take it EX2 A: Will you be pasing the post office when you go out? B: Yes, why? COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 8
 11. Basic English Part 1: Theory 1.11. Thì tương lai hoàn thành – The future perfect tense 1.11.1. Các hình th c - Th k h n g nh: S + WILL + HAVE + V3/VED +… - Th p h nh: S + WILL + NOT + HAVE + V3/VED + … - Th nghi v n: WILL + S + HAVE + V3/VED +… 1.11.2. Cách dùng - Ch hành ng hoàn thành trư c m t th i i m tương lai . EX: By next September she will have worked here for 2 years. I will have graduated from the University of Canberra by the end of this month. - Ch hành ng hoàn thành trư c m t hành ng khác tương lai. EX: When Tom arrives, Jim will have gone to bed. Ann will have finished the sales report when the boss comes tomorrow. 1.12. Thì tương lai hoàn thành ti p di n – The future perfect continuous tense 1.12.1. Các hình th c - Th kh ng nh: S + WILL + HAVE BEEN + V_ING - Th ph nh: S + WILL + NOT + HAVE BEEN + V_ING - Th nghi v n: WILL + S + HAVE BEEN + V_ING 1.12.2. Cách dùng Gi ng như thì tương lai hoàn thành nhưng nh n m nh t i tính liên t c. EX: By 6 o’clock this evening Ann will have been typing for 5 hours. When Ann arrives, Jim will have been sleeping for 2 hours. 2. PASSIVE VOICE – CÂU B NG 2.1. The passive voice of “simple tense” – Th b ng c a các thì ơn COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 9
 12. Basic English Part 1: Theory S+V+O S + TOBE + V3/ VED + BY O AM, IS, ARE WAS, WERE THE PRESENT THE PAST SIMPLE TENSE SIMPLE TENSE (Thì hi n t i ơn) (Thì quá kh ơn) EX1: Many people speak English in over the world English is spoken by many people in over the world EX2: I gave the gift for my friend at the restaurant yesterday. The gift was given for my friend at the restaurant by me yesterday. 2.2. The passive voice of “continuous tense” – Th b ng c a các thì ti p di n S + TOBE + V_ING + O S + TOBE + BEING +V3/ VED + BY O AM, IS, ARE WAS, WERE THE PRESENT THE PAST CONTINUOUS TENSE CONTINUOUS TENSE (Thì hi n t i ti p di n) (Thì quá kh ti p di n) EX1: My sister is doing some exercises at the moment. Some exercises are being done by my sister at the moment. COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 10
 13. Basic English Part 1: Theory EX2: When my mother was washing clothes, I went home. When clothes was being washed by my sister, I went home. 2.3. The passive voice of “perfect tense” – Th b ng c a các thì hoàn thành S + TOBE + V3/ED + O S + TOBE + BEEN +V3/ VED + BY O HAVE, HAS HAD THE PRESENT THE PAST PERFECT PERFECT TENSE TENSE (Thì hi n t i hoàn thành) (Thì quá kh hoàn thành) EX1: My family has raised the dog for ten years The dog has been raised by my family for ten years. EX2: Before I had dinner, I had fed my cat yesterday. Before I had dinner, my cat had been fed by me yesterday. 2.4. The passive voice of modal verbs – Th b ng c a các ng t khi m khuy t Các ng t t khi m khuy t (Modal verbs) như: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, had better, would rather, have to, be going to, used to, ought to, …. Active: S + Modal Verbs + Vo + O + ……. Passive: S + Modal Verbs + be + V3/ed + (by O) + …… COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 11
 14. Basic English Part 1: Theory EX1: Active: Nam can do this exercise right now. Passive: This exercise can be done by Nam right now. EX2: Active: People are going to solve the problem next month. Passive: The problem is going to be solved (by people) next month. 2.5. The special passive voice – Th b ng t bi t EX1: People say that Henry eats ten eggs a day. It is said that Henry eats ten eggs a day. Henry is said to eat ten eggs a day. EX2: They thought that Mary had gone away. It was thought that Mary had gone away. Mary was thought to have gone away. EX3: John will give me this book. (=John will give this book to me) I will be given this book by John. This book will be given to me by John. (give, lend, send, show,…) EX4: He bought her a rose. (=He bought a rose for her) She was bought a rose. A rose was bought for her (buy, make, get,…) 2.6. NOTE – Chú ý khi i th b ng. - Ch t và túc t : COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 12
 15. Basic English Part 1: Theory SUBJECTIVE OBJECTIVE I ME WE US YOU YOU THEY THEM HE HIM SHE HER IT IT Khi chuy n m t câu d ng active sang passive n u “BY O” là các Objective trên thì ta có th lư t b . Ngoài ra còn có các t như NONE, SOMEONE, SOMEBODY, EVERYONE, NOBODY…thì ta cũng lư t b . EX1: I buy some milk to drink. Some milk is bought to drink. EX2: Everybody in America speaks English. English is spoken in America. - Trong câu b ng “BY O” ng trư c gi i t ch th i gian và ng sau gi i t ch nơi ch n. EX: Minh gave the gift for me at the restaurant yesterday. The gift was given for me at the restaurant by Minh yesterday. 3. QUESTION – CÂU H I 3.1. Câu h i YES/ NO Th nghi v n c a t t c các thì u là câu h i YES/ NO DO/ DOES/ DID/ TOBE + S + (V0) +…. YES, S + DO/DOES/DID/TOBE NO, S + DO/ DOES/ DID/ TOBE + NOT EX1: A: Do you know my mother before? B: No, I don’t / Yes, I do EX2: COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 13
 16. Basic English Part 1: Theory A: Were you my friend’s brother? B: No, I were noy/ Yes I were 3.2. Câu h i “WH” What: gì, cái gì Which: nào, cái nào Who:ai Whom: ai Whose: c a ai Why: vì sao, t i sao Where: âu, âu When: khi nào, bao gi How - vi t câu h i v i t h i ta ch c n nh ơn gi n r ng: ã là câu h i dĩ nhiên s có s o gi a ch t và tr ng t , n u trong câu không có tr ng t ta dùng thêm tr ng t (do/ does/ did). T h i luôn luôn ng u câu h i. Cách tr l i cho lo i câu h i này không c nh ôi khi d a vào c u trúc câu h i tr l i, ôi khi l i tr l i theo ng c nh (thư ng xu t hi n trong văn nói) EX1: A: What is this? (Cái gì ây? ho c ây là cái gì?) B: This is my bag. EX2: A: Where do you live? (Anh s ng âu?) B: I am living in London A: And you, C? C: I live in New York, and you? A: Manchester City EX3: When do you see him? (Anh g p h n khi nào?) What are you doing? (Anh ang làm gì th ?) Why does she like him? (T i sao cô ta thích h n?) 3.2.1. Câu h i v i WHO – WHOM – WHOSE Who và Whom u dùng h i ai, ngư i nào, nhưng Who dùng thay cho ngư i, gi nhi m v ch t trong câu, còn Whom gi nhi m v túc t c a ng t theo sau. EX: Who can answer that question? (Who là ch t c a can) (Ai có th tr l i câu h i ó?) Whom do you meet this morning? (Whom là túc t c a meet) (Anh g p ai sáng nay?) - Lưu ý r ng: Trong văn nói ngư i ta có th dùng who trong c hai trư ng h p ch t và túc t . COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 14
 17. Basic English Part 1: Theory EX: Who(m) do they help this morning? (H giúp ai sáng nay?) - ng t trong câu h i v i who d ng xác nh. Ngư c l i ng t trong câu h i v i whom ph i d ng nghi v n: EX: Who is going to London with Daisy? (Ai ang i London cùng v i Daisy v y?) With whom is she going to London? (= Who(m) did she go to London with?) (Cô ta ang i London cùng v i ai v y?) Whose là hình th c s h u c a who. Nó ư c dùng h i “c a ai”. EX: ‘Whose is this umbrella?’ ‘It’s mine.’ “Cái ô này c a ai?” “C a tôi.” Whose có th ư c dùng như m t tính t nghi v n. Khi y theo sau whose ph i có m t danh t . Whose pen are you using? (B n ang dùng cây bút c a ai y?) Whose books are they reading? (B n ang c quy n sách c a ai?) 3.2.2. Câu h i v i WHAT – WHICH What và Which u có nghĩa chung là “cái gì, cái nào”. Tuy v y which có m t s gi i h n. Ngư i nghe ph i ch n trong gi i h n y tr l i. Câu h i v i what thì không có gi i h n. Ngư i nghe có quy n tr l i theo ý thích c a mình. EX: What do you often have for breakfast? (B n thư ng ăn i m tâm b ng gì?) Which will you have, tea or coffee? (Anh mu n dùng gì, trà hay cà phê?) What và which còn có th là m t tính t nghi v n. Khi s d ng tính t nghi v n ph i dùng v i m t danh t . Cách dùng gi ng như trư ng h p whose nêu trên. EX: What colour do you like? (B n thích màu gì?) COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 15
 18. Basic English Part 1: Theory Which way to the station, please? (Cho h i ư ng nào i n ga ? ) Which có th dùng nói v ngư i. Khi y nó có nghĩa “ngư i nào, ai” Which of you can’t do this exercise? (Em nào (trong s các em) không làm ư c bài t p này?) Which boys can answered all the questions? (Nh ng c u nào có th tr l i t t c các câu h i?) Lưu ý r ng trong văn nói có m t s m u câu khó phân bi t trong ti ng Vi t: EX: ‘Who is that man?’ - ‘He’s Mr. John Barnes.’ (H i v tên) ‘What is he?’ - ‘He’s a teacher.’ (H i v ngh nghi p) ‘What is he like?’ - ‘He’s tall, dark, and handsome.’ (H i v dáng d p) ‘What’s he like as a pianist?’ - ‘Oh, he’s not very good.’ (H i v công vi c làm) I don’t know who or what he is; and I don’t care. (Tôi ch ng bi t ông ta là ai hay ông ta làm ngh gì và tôi cũng ch ng c n bi t) 3.2.3. Câu h i v i WHY - i v i câu h i Why ta có th dùng because (vì, b i vì) tr l i. EX: Why do you like computer? Because it’s very wonderful. (T i sao anh thích máy tính? B i vì nó r t tuy t v i) Why does he go to his office late? Because he gets up late. (T o sao anh ta n cơ quan tr ? Vì anh ta d y tr .) - Ngư i ta còn dùng Why v i Negative Question nói lên m t l i ngh hay m t l i khuyên. EX: Why don’t you lock the door? (Sao anh không khóa c a?) Why don’t we go out for a meal? (Sao chúng ta không i ăn m t b a nh ?) Why don’t you go to bed early? (Sao anh không i ng s m?) 3.2.4. Các câu h i v i HOW How + tobe + Noun: Cái gì ó như th nào? - EX: How is the weather? (Th i ti t như th nào v y?) A: How was the trip? (Chuy n i c a b n như th nào?) B. It was great (Nó th t tuy t) How often: H i m c - thư ng xuyên c a ai ó hay làm gì. COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 16
 19. Basic English Part 1: Theory EX: A: How often do they go to the theatre? (B n có thư ng xuyên i n nhà hát không?) B: Once a month (1 tháng m t l n) How long + Do/ does/ did + S + V?: ư c s d ng - h i v kho ng th i gian c a m t hành ng EX: How long does it take to get to Chicago by plane? ( i máy bay n Chicago m t bao lâu?) How long have you worked there? (B n làm vi c ây ư c bao lâu r i?) How + adjectives + Tobe? - EX: How deep is the river? (Con sông này sâu bao nhiêu?) How wide is the platform? (Nhà ga này r ng bao nhiêu?) How much +… - EX: “How much does it cost?” (Cái ó bao nhiêu ti n) How much water is in the bucket? (Bao nhiêu nư c trong ch u v y?) How much do I owe you? (Tôi n b n bao nhiêu v y?) How many apples are there in the fridge? (Có bao nhiêu táo trong t l nh?) How about + Ving: ư c dùng trong câu - ngh EX: How about having dinner with me tonight? (Th còn vi c i ăn t i v i tôi t i nay thì sao?) How do you + V: ư c s d ng - h i v cách th c làm m t vi c gì ó. EX: How do you cook this meal? (N u cái món này như th nào v y?) How do you do: ây là m t cách th c chào h i trong ti ng Anh. Nó ch - ư c s d ng khi b n g p ai ó l n u tiên. 4. CONDITION SENTENCES – CÂU I U KI N 4.1. Câu i u ki n lo i 1: Câu i u ki n có th x y ra tương lai ho c hi n ti If + S1 + V (simple present) + …, S2 + will/can/may/must + V0 + ... ng t trong m nh If c a câu i u ki n lo i 1, lúc nào cũng thì hi n t i ơn. + ng t tobe: am, is, are + ng t thư ng: thêm “s” ho c “es” n u ch t là s ít (he, she, it,…), gi nguyên n u ch t là s nhi u (I, we, you, they…) COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 17
 20. Basic English Part 1: Theory Ngoài ra công th c câu i u ki n lo i 1 còn có th ư c vi t như sau: S1 + will/can/may/must + V0 + ……..+ If + S2 + V (simple present) EX: If you go to London in next month, I will meet you at the airport (N u b n n London vào tháng t i, tôi s ón b n sân bay) ho c câu trên có th vi t l i như sau: I will meet you at the airport if you go to London in next month (Tôi s ón b n t i sân bay n u b n n London vào tháng t i) Hai cách vi t trên i u không thay i nghĩa c a câu 4.2. Câu i u ki n lo i 2: Câu i u ki n không có th t hi n t i If + S1 + V (simple past)+…,+ S2 + would/could/should/might + V0 +… ng t trong m nh If c a câu i u ki n lo i 2 lúc nào cũng thì quá kh ơn + ng t tobe: were cho t t c các ch t (I, we, you, they, he, she, it…) + ng t thư ng: thêm “ed” vào sau ng t n u là ng t h p quy t c, V2 n u là ng t b t quy t c Ngoài ra công th c câu i u ki n lo i 2 cũng có th vi t l i như sau S1 + would/could/should/might + V0 +…+if + S2 + V (simple past) EX: If Lan were you, she would talk with me the truth (N u Lan là b n, cô y ã nói v i tôi s th t) Lan would talk with me the truth if she were you (Lan ã nói v i tôi s th t n u cô y là b n) Hai cách vi t trên không làm i nghĩa c a câu 4.3. Câu i u ki n lo i 3: Ch s vi c ã không x y ra quá kh . IF S +HAD +P.P , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) HAVE + P.P EX: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (n u hôm qua tôi không v ng m t thì tôi ã g p anh ta r i) => nhưng th c s tôi ã v ng m t 4.4. LƯU Ý: - Unless = if … not : tr phi, n u…không EX1: I you don’t study hard, you won’t pass the next examination. Unless you study hard, you won’t pass the next examination. EX2: If I were not there yesterday, my father wouln’t be angry. COMPILER: LAM PHUOC THUAN lpthuan91@gmail.com 18
772685