Ngữ pháp anh văn thông dụng cơ bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 103 | FileSize: 0.47 M | File type: DOC
of x

Ngữ pháp anh văn thông dụng cơ bản. A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm. Ví dụ: - a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy) - a university (một trường đại học); a year (một năm) - a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt chân)a 2/ An đứng trước một nguyên âm hoặc một h câm. Ví dụ: - an egg (một quả trứng); an ant (một con kiến) - an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ).... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ngu-phap-anh-van-thong-dung-co-ban-yt31tq.html

Nội dung


 1. MAO TU BAT DINH 1/ A ®øng tríc mét phô ©m hoÆc mét nguyªn ©m(o,y,e,u,a) cã ©m lµ phô ©m. VÝ dô: - a game (mét trß ch¬i); a boat (mét chiÕc tµu thñy) - a university (mét trêng ®¹i häc); a year (mét n¨m) - a European (mét ngêi ¢u); a one-legged man (mét ngêi thät ch©n) 2/ An ®øng tríc mét nguyªn ©m hoÆc mét h c©m. VÝ dô: - an egg (mét qu¶ trøng); an ant (mét con kiÕn) - an honour (mét niÒm vinh dù); an hour (mét giê ®ång hå) 3/ An còng ®øng tríc c¸c mÉu tù ®Æc biÖt ®äc nh mét nguyªn ©m. VÝ dô: - an SOS (mét tÝn hiÖu cÊp cøu); an MSc (mét th¹c sÜ khoa häc), an X-ray (mét tia X) 4/ A/An cã h×nh thøc gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c gièng. VÝ dô: - a tiger (mét con cäp); a tigress (mét con cäp c¸i) - an uncle (mét «ng chó); an aunt (mét bµ d×) 1/ Tríc mét danh tõ sè Ýt ®Õm ®îc. VÝ dô: - We need a microcomputer (Chóng t«i cÇn mét m¸y vi tÝnh) - He eats an ice-cream (Anh ta ¨n mét c©y kem) 2/ Tríc mét danh tõ lµm bæ tóc tõ (kÓ c¶ danh tõ chØ nghÒ nghiÖp) VÝ dô: - It was a tempest (§ã lµ mét trËn b·o d÷ déi) - She'll be a musician (C« ta sÏ lµ mét nh¹c sÜ) - Peter is an actor (Peter lµ mét diÔn viªn) 3/Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè lîng nhÊt ®Þnh VÝ dô: - a lot (nhiÒu); a couple (mét cÆp/®«i); a third (mét phÇn ba) - a dozen (mét t¸); a hundred (mét tr¨m); a quarter (mét phÇn t) Lu ý a còng ®îc dïng tríc half (nöa, rìi), khi half theo sau mét sè nguyªn vÑn. Ch¼ng h¹n, 2 1/2 kilos = two and half kilos hoÆc two kilos and a half (hai kÝ r ìi), nhng 1/2 Kg = half a kilo (nöa kÝ) [kh«ng cã a tríc half ]. §«i khi ngêi ta vÉn dïng a + half + danh tõ, ch¼ng h¹n nh a half-dozen (nöa t¸), a half-length (bøc ¶nh chôp nöa ngêi); a half-hour (nöa giê). 4/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tØ lÖ ... VÝ dô: - 90 kilometres an hour (chÝn m¬i kÝ l« mÐt/giê) Trang 1
 2. - 4 times a day (bèn lÇn mçi ngµy) - 2 dollars a litre (hai ®« la mét lÝt) - a/an = per (mçi) 5/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sù c¶m th¸n VÝ dô: - What a pity! (thËt ®¸ng tiÕc!) - Such a picturesque hill! (mét ngän ®åi thËt th¬ méng!) - What a beautiful painting! (mét bøc tranh tuyÖt vêi!) nhng: - Such picturesque hills! (nh÷ng ngän ®åi thËt th¬ méng!) - What beautiful paintings! (nh÷ng bøc tranh tuyÖt vêi !) 6/ a cã thÓ ®øng tríc Mr/Mrs/Miss + hä VÝ dô: - a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith - a Mr Smith nghÜa lµ "mét ng êi ®µn «ng mang tªn Smith" vµ ng êi nãi kh«ng biÕt «ng nµy, trong khi Mr Smith (kh«ng cã a) nghÜa lµ "«ng Smith" mµ ngêi nãi cã biÕt. KHONG DUNG MAO TU NHAT DINH 1/ Tríc danh tõ sè nhiÒu A/An kh«ng cã h×nh thøc sè nhiÒu. V× vËy, sè nhiÒu cña a cat lµ cats vµ cña an apple lµ apples . 2/ Tríc danh tõ kh«ng ®Õm ®îc VÝ dô: - He gave us good advice (¤ng ta cho chóng t«i nh÷ng lêi khuyªn hay) - I write on paper (T«i ghi trªn giÊy) 3/ Tríc tªn gäi c¸c b÷a ¨n, trõ phi cã tÝnh tõ ®øng tríc c¸c tªn gäi ®ã VÝ dô: - They have lunch at eleven (hä dïng c¬m tra lóc 11 giê) - You gave me an appetizing dinner (b¹n ®· cho t«i mét b÷a ¨n tèi thËt ngon miÖng). Tuy nhiªn, nÕu lµ b÷a ¨n ®Æc biÖt nh©n dÞp nµo ®ã, ngêi ta vÉn dïng m¹o tõ bÊt ®Þnh. VÝ dô: - I was invited to breakfast (b÷a ®iÓm t©m b×nh thêng) (T«i ®îc mêi ¨n ®iÓm t©m). - We were invited to a dinner given to welcome the new director. (Chóng t«i ®îc mêi dù b÷a ¨n tèi chµo mõng vÞ gi¸m ®èc míi). Nãi riªng vÒOne • One (tÝnh tõ/®¹i tõ) dïng víi another/others. VÝ dô: - One day they drink wine, another day they drink beer. Trang 2
 3. (Cã ngµy hä uèng rîu, cã ngµy hä uèng bia). - One (student) wanted to watch TV, another/others wanted to play chess (Cã ngêi (sinh viªn) muèn xem TV, ngêi kh¸c l¹i muèn ®¸nh cê) • Cã thÓ dïng One tríc day (ngµy) /week (tuÇn) /month (th¸ng)/ year (n¨m)/summer (mïa hÌ)/winter (mïa ®«ng) …... ®Ó chØ mét thêi gian ®Æc biÖt nµo ®ã. VÝ dô: - One night there was a persistent rain. (Mét ®ªm nä, trêi ma dai d¼ng) - One day you'll be sorry you spoke highly of your neighbours. (Mét ngµy nµo ®ã, b¹n sÏ ©n hËn lµ ®· ca ngîi nh÷ng ngêi l¸ng giÒng cña m×nh) • One còng lµ mét ®¹i tõ t¬ng ®¬ng cña A/An. VÝ dô: - Did you get a seat? - Yes, I managed to get one. (B¹n ®· t×m ®îc mét chç ngåi cha? - V©ng, t«i ®· xoay së ®îc mét chç ngåi) Sè nhiÒu cña One theo c¸ch nµy lµ Some (vµi, mét Ýt). VÝ dô: - Did you get a refrigerator? - Yes, we managed to get some. (C¸c b¹n ®· mua ®îc tñ l¹nh cha? - V©ng, chóng t«i ®· xoay së ®îc vµi c¸i). §Æc biÖt lµ trong The rent is £400 a month (tiÒn thuª nhµ lµ 400 b¶ng mét th¸ng), kh«ng thÓ thay a b»ng one. HINH THUC CUA MAO TU XAC DINH The dïng cho c¶ danh tõ ®Õm ®îc (sè Ýt lÉn sè nhiÒu) vµ danh tõ kh«ng ®Õm ®îc. VÝ dô: - The truth (sù thËt) - The time (thêi gian) - The bicycle (mét chiÕc xe ®¹p) - The bicycles (nh÷ng chiÕc xe ®¹p) DUNG MAO TU XAC DINH The dïng cho c¶ danh tõ ®Õm ®îc (sè Ýt lÉn sè nhiÒu) vµ danh tõ kh«ng ®Õm ®îc. VÝ dô: - The truth (sù thËt) - The time (thêi gian) - The bicycle (mét chiÕc xe ®¹p) - The bicycles (nh÷ng chiÕc xe ®¹p) KHONG DUNG MAO TU XAC DINH 1/ Tríc tªn quèc gia, tªn ch©u lôc, tªn nói, tªn hå, tªn ®êng. VÝ dô: Europe (Ch©u ¢u), South America (Nam Mü), France (Ph¸p quèc), Downing Street (Phè Downing) 2/ Khi danh tõ kh«ng ®Õm ®îc hoÆc danh tõ sè nhiÒu dïng theo nghÜa chung nhÊt, chø kh«ng chØ riªng trêng hîp nµo. Trang 3
 4. VÝ dô: - I don't like French beer (T«i ch¼ng thÝch bia cña Ph¸p) - I don't like Mondays (T«i ch¼ng thÝch ngµy thø hai) 3/ Tríc danh tõ trõu tîng, trõ phi danh tõ ®ã chØ mét trêng hîp c¸ biÖt. VÝ dô: - Men fear death (Con ngêi sî c¸i chÕt) Nhng: - The death of the President made his country acephalous (c¸i chÕt cña vÞ tæng thèng ®· khiÕn cho ®Êt níc «ng kh«ng cã ngêi l·nh ®¹o). 4/ Sausë h÷u tÝnh tõ (possessive adjective) hoÆc sau danh tõ ë së h÷u c¸ch (possessive case) . VÝ dô: - My friend, chø kh«ng nãi My the friend - The girl's mother = the mother of the girl (MÑ cña c« g¸i) 5/ Tríc tªn gäi c¸c b÷a ¨n. VÝ dô: -They invited some friends to dinner. (Hä mêi vµi ngêi b¹n ®Õn ¨n tèi) Nhng: - The wedding breakfast was held in a beautiful garden (B÷a tiÖc cíi ®îc tæ chøc trong mét khu vên xinh ®Ñp) 6/ Tríc c¸c tíc hiÖu. VÝ dô: - President Roosevelt (Tæng thèng Roosevelt) - King Louis XIV of France (Vua Louis XIV cña Ph¸p) 7/ Trong c¸c trêng hîp sau ®©y: - Women are always fond of music (Phô n÷ lu«n thÝch ©m nh¹c) - Come by car/by bus (§Õn b»ng xe «t«/xe bóyt) - In spring/in autumn (Vµo mïa xu©n/mïa thu), last night (®ªm qua), next year (n¨m tíi), from beginning to end (tõ ®Çu tíi cuèi), from left to right (tõ tr¸i sang ph¶i). - To play golf/chess/cards (ch¬i g«n/ ®¸nh cê/®¸nh bµi) Lu ý • Nature mang nghÜa "Tù nhiªn , thiªn nhiªn " th× kh«ng dïng the. VÝ dô: - According to the laws of nature (Theo quy luËt tù nhiªn) - They couldn't tolerate city life anymore and went back to nature (Hä kh«ng chÞu næi ®êi sèng thµnh thÞ n÷a vµ trë vÒ víi thiªn nhiªn) • He listened to the radio (Anh ta nghe ra®i«), nhng He watched television (Anh ta xem TV) ; hoÆc He heard it on the radio (Anh ta nghe ®îc viÖc ®ã trªn ra®i«), nhng He saw it on TV (Anh ta thÊy viÖc ®ã trªn TV). Trang 4
 5. • Go home/get home (§i vÒ nhµ), be at home ( ™ nhµ), nhng They returned to the bridegroom's home (Hä trë l¹i nhµ chó rÓ). Go to bed/hospital/church/school/ work/prison (§i ngñ/®i n»m bÖnh viÖn/®i lÔ/®i häc/®i lµm/ ®i tï), nh ng They went to the school to see their children's teacher (Hä ®Õn tr êng ®Ó gÆp thÇy cña con hä) & The priest goes to the jail to pray for the two dying prisoners (Linh môc ®Õn nhµ tï ®Ó cÇu nguyÖn cho hai ngêi tï ®ang hÊp hèi) & She will get a bus at the church (C« ta sÏ ®ãn xe bóyt ë chç nhµ thê). Nãi chung, kh«ng thÓ thiÕu The nÕu ®Õn trêng kh«ng ph¶i ®Ó häc, ®Õn nhµ tï kh«ng ph¶i ®Ó ë tï hoÆc ®Õn nhµ thê kh«ng ph¶i ®Ó dù lÔ. DANH TU 1/ TiÕng Anh cã 4 lo¹i danh tõ : • Danh tõ chung (Common nouns) : Bird (chim), Policeman (c¶nh s¸t viªn), Pen (bót). • Danh tõ riªng (Proper nouns) : Vietnam (ViÖt Nam), London (Lu©n §«n), Mrs Hoa (Bµ Hoa), Peter (Peter). • Danh tõ trõu tîng (Abstract nouns) : Talent (tµi n¨ng), Mercy (lßng nh©n ¸i), Joy (niÒm vui), Sadness (nçi buån). • Danh tõ tËp hîp (Collective nouns) : Crowd (®¸m ®«ng), Flock (®µn, bÇy), Group (nhãm), Swarm (bÇy, ®µn), Team (®éi) ... 2/ Chøc n¨ng cña danh tõ: • Chñ tõ cña mét ®éng tõ : Peter arrived (Tom ®· ®Õn) • Bæ tóc tõ (complement) cña ®éng tõ Be , Become (trë nªn), Seem (d êng nh): Peter becomes a soldier (Peter trë thµnh ngêi lÝnh) • Tóc tõ (object) cña mét ®éng tõ : Last week, I saw Peter in this street (TuÇn råi, t«i gÆp Peter trªn con ®êng nµy) • Tóc tõ cña mét giíi tõ (preposition) : I spoke to his parents (T«i ®· nãi chuyÖn víi bè mÑ anh ta) Lu ý Danh tõ còng cã thÓ ë trong së h÷u c¸ch : Peter's wallet (C¸i vÝ cña Peter) GIONG CUA DANH TU 1/ C¸c gièng: • Gièng ®ùc chØ ®µn «ng, con trai vµ nh÷ng con thó ®ùc (®¹i tõ nh©n x ng t¬ng øng lµ He/They) • Gièng c¸i chØ phô n÷, c¸c c« g¸i vµ nh÷ng con thó c¸i (®¹i tõ nh©n x ng t¬ng øng lµ She/They) • Trung tÝnh chØ nh÷ng vËt v« sinh, nh÷ng ®éng vËt mµ ta kh«ng biÕt gièng, kÓ c¶ nh÷ng ®øa trÎ mµ ta cha râ trai hay g¸i (®¹i tõ It/They) 2/ Sau ®©y lµ nh÷ng danh tõ cã h×nh thøc gièng ®ùc vµ gièng c¸i nh nhau: Artist (nghÖ sÜ), cook (®Çu bÕp), driver (tµi xÕ), guide (h íng dÉn viªn), catholic (tÝn ®å Thiªn chóa), scientist (nhµ khoa häc), tourist (du kh¸ch), passenger (hµnh kh¸ch)... 3/ Sau ®©y lµ nh÷ng danh tõ cã h×nh thøc gièng ®ùc vµ gièng c¸i kh¸c nhau: Trang 5
 6. 3.1 Boy (con trai), girl (con g¸i) Bachelor (ngêi cha vî), spinster (ngêi cha chång) Bridegroom (chó rÓ), bride (c« d©u) Father (cha), mother (mÑ) Gentleman (quý «ng), lady (quý bµ) Husband (chång), wife (vî) Uncle (chó, b¸c, cËu), aunt (d×, c«, mî) Nephew (ch¸u trai), niece (ch¸u g¸i) Widower (ngêi go¸ vî), widow (ngêi go¸ chång) Son (con trai), daughter (con g¸i) Man (®µn «ng), woman (®µn bµ) Salesman,saleswoman (nam, n÷ b¸n hµng) ... 3.2 Duke (c«ng tíc), duchess (n÷ c«ng tíc) Prince (hoµng tö), princess (c«ng chóa) Actor, actress (nam, n÷ diÔn viªn) Host, hostess (nam, n÷ chñ nh©n) Conductor, conductress (nam, n÷ so¸t vÐ) Hero, heroine (anh hïng/anh th) Steward, stewardess (nam, n÷ tiÕp viªn) Waiter, waitress (nam, n÷ phôc vô) Heir, heiress (nam, n÷ thõa kÕ) Manager, manageress (nam, n÷ gi¸m ®èc) King (vua), queen (hoµng hËu) Earl (b¸ tíc), countess (n÷ b¸ tíc) Lord (l·nh chóa), lady (n÷ l·nh chóa) ... 4/ Trêng hîp ®Æc biÖt Bull,cow (bß ®ùc, bß c¸i) Duck, drake (vÞt trèng, vÞt m¸i) Cock, hen (gµ trèng, gµ m¸i) Gander, goose (ngçng ®ùc, ngçng c¸i) Stag, doe (h¬u ®ùc, h¬u c¸i) Tiger, tigress (cäp ®ùc, cäp c¸i) Lion, lioness (s tö ®ùc, s tö c¸i) Dog, bitch (chã ®ùc, chã c¸i) SO NHIEU CUA DT A Sè nhiÒu cña danh tõ 1/ ChØ riªng danh tõ ®Õm ®îc míi cã sè nhiÒu. 2/ Thêng th× sè nhiÒu cña danh tõ h×nh thµnh b»ng c¸ch thªm S vµo sè Ýt. VÝ dô: Hilltop, hilltops (®Ønh ®åi) Book, books (s¸ch) Seat, seats (ghÕ) Trang 6
 7. Roof, roofs (m¸i nhµ) Rose, roses (hoa hång) Image, images (h×nh ¶nh) Armed forces (lùc lîng vò trang) Window, windows (cöa sæ) .... - S ®äc lµ /s/ sau ©m p, k, f, t. Sau nh÷ng ©m kh¸c th× s ®äc lµ /z/. - S theo sau ce, ge, se hoÆc ze th× ®äc thªm mét vÇn phô lµ /iz/ 3/ Sè nhiÒu cña danh tõ tËn cïng b»ng s, ss, sh, ss, ch hoÆc x vµ mét vµi danh tõ tËn cïng b»ng o h×nh thµnh b»ng c¸ch thªm es (es theo sau s, ch, sh, ss hoÆc x sÏ ®äc lµ /iz/ ) VÝ dô: Tomato, tomatoes (cµ chua) Bus, buses (xe bóyt) Brush, brushes (bµn ch¶i) Kiss, kisses (nô h«n) Box, boxes (hép) Church, churches (nhµ thê). - Tuy nhiªn, danh tõ gèc níc ngoµi hoÆc danh tõ tãm lîc tËn cïng b»ng o th× chØ thªm s: VÝ dô: Dynamo, dynamos (m¸y ph¸t ®iÖn) Piano, pianos (®µn pian«) Kilo, kilos (kÝ l«) Photo, photos (tÊm ¶nh) Radio, radios (ra®i«).... 4/ Danh tõ tËn cïng b»ng phô ©m + y th× bá y vµ thªm ies VÝ dô: Baby, babies (®øa bÐ) Country, countries (quèc gia) Fly, flies (con ruåi) Lady, ladies (quý bµ) Entry, entries (môc tõ trong tù ®iÓn) 5/ Danh tõ tËn cïng b»ngnguyªn ©m + y th× thªm S nh b×nh thêng. VÝ dô: Boy, boys (con trai) Day, days (ngµy) Donkey, donkeys (con lõa) Monkey, monkeys (con khØ) Valley, valleys (thung lòng) 6/ Mêi hai danh tõ tËn cïng b»ng f hoÆc fe th× bá f hoÆc fe råi thªm ves Calf (con bª), half (nöa, rìi), knife (con dao), leaf (l¸), life (cuéc ®êi), loaf (æ b¸nh m×), self (c¸i t«i), sheaf (bã, thÕp), shelf (c¸i kÖ), thief (kÎ c¾p), wife (vî), wolf (con c¸o). Lu ý Trang 7
 8. - Sè nhiÒu cña hoof (mãng guèc), scarf (kh¨n quµng) vµ wharf (bÕn tµu) h×nh thµnh b»ng c¶ hai c¸ch (thªm s hoÆc ves). - Ngoµi ra, c¸c danh tõ kh¸c tËn cïng lµ f hay fe chØ thªm s nh b×nh thêng. Ch¼ng h¹n, Cliff - cliffs (v¸ch ®¸), Handkerchief - handkerchiefs (kh¨n tay), Safe, safes (kÐt s¾t), Still life (Bøc tranh tÜnh vËt) - still lifes ... 7/ Mét sè danh tõ cã sè nhiÒu b»ng c¸ch thay ®æi nguyªn ©m VÝ dô: Foot, feet (bµn ch©n) Tooth, teeth (r¨ng) Goose, geese (con ngçng) Man, men (®µn «ng) Woman, women (phô n÷) Louse, lice (con rËn) Mouse, mice (con chuét) - Sè nhiÒu cña Child (®øa trÎ) vµ Ox (con bß ®ùc) lµ Children vµ Oxen 8/ C¸c danh tõ sau ®©y lu«n lµ sè nhiÒu vµ dïng víi ®éng tõ ë sè nhiÒu: - Clothes (quÇn ¸o), police (c¶nh s¸t), outskirts (vïng ngo¹i «), cattle (gia sóc), spectacles (m¾t kÝnh), glasses (m¾t kÝnh), binoculars (èng nhßm), scissors (c¸i kÐo), pliers (c¸i kÒm), shears (kÐo c¾t c©y), arms (vò khÝ), goods/wares (cña c¶i), damages (tiÒn båi th- êng), greens (rau qu¶), earnings (tiÒn kiÕm ®îc), grounds (®Êt ®ai, vên tîc), particulars (b¶n chi tiÕt), premises/quarters (nhµ cöa,vên tîc), riches (sù giµu cã), savings (tiÒn tiÕt kiÖm); spirits (rîu m¹nh), stairs (cÇu thang); surroundings (vïng phô cËn), valuables (®å quý gi¸). - Mét vµi danh tõ tËn cïng b»ng ics nh Acoustics (©m häc), athletics (®iÒn kinh), ethics (®¹o ®øc), hysterics (c¬n kÝch ®éng), mathematics (to¸n häc), physics (vËt lý), linguistics (ng«n ng÷ häc), phonetics (ng÷ ©m häc), logistics (ngµnh hËu cÇn), technics (thuËt ng÷ kü thuËt), politics (chÝnh trÞ) .... lu«n cã h×nh thøc sè nhiÒu vµ dïng víi ®éng tõ sè nhiÒu. Tuy nhiªn, ®«i khi tªn gäi cña c¸c m«n khoa häc ® îc xem nh sè Ýt. Ch¼ng h¹n, Mathematics is the science of pure quantity (To¸n häc lµ khoa häc vÒ lîng thuÇn tóy). 9/ C¸c danh tõ sau ®©y cã h×nh thøc sè nhiÒu, nhng l¹i mang nghÜa sè Ýt: News (tin tøc), mumps (bÖnh quai bÞ), measles (bÖnh sëi), rickets (bÖnh cßi x ¬ng), shingles (bÖnh zona), billiards (bi-da), darts (m«n nÐm phi tiªu), draughts (m«n cê vua), bowls (m«n nÐm bãng gç), dominoes (®«min«), the United States (HiÖp chñng quèc Hoa Kú). Ch¼ng h¹n, The news is bad (Tin tøc ch¼ng lµnh) hoÆc The United States is a very big country (HiÖp chñng quèc Hoa Kú lµ mét níc rÊt lín). 10/ C¸c danh tõ sau ®©y kh«ng thay ®æi khi ë sè nhiÒu: Fish (c¸), sheep (cõu), deer (nai), salmon (c¸ håi), cod (c¸ thu), carp (c¸ chÐp), plaice (c¸ b¬n sao), squid (c¸ mùc), turbot (c¸ b¬n), aircraft (m¸y bay), series (chuçi, d·y), species (loµi), offspring (con c¸i). Trang 8
 9. 11/ C¸c danh tõ tËp hîp nh Group (nhãm), team (®éi), gang (b¨ng ®¶ng), band (to¸n, tèp), pack (bÇy), staff (tËp thÓ nh©n viªn), community (céng ®ång), committee (ñy ban), crowd (®¸m ®«ng), crew (thñy thñ ®oµn), family (gia ®×nh) .... cã thÓ dïng ®éng tõ ë sè Ýt hay sè nhiÒu. Ch¼ng h¹n, The government has made up its mind / have made up their minds (ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh døt kho¸t), hoÆc Do / does your family still live there? (Gia ®×nh b¹n vÉn sèng ë ®ã chø?) 12/ Mét vµi danh tõ gèc Hy L¹p hoÆc La Tinh vÉn cã sè nhiÒu theo quy luËt cña tiÕng Hy L¹p hay La Tinh, ch¼ng h¹n nh Crisis, crises (sù khñng ho¶ng); analysis, analyses (sù ph©n tÝch); thesis, theses (luËn c¬ng); oasis, oases (èc ®¶o); basis, bases (nÒn t¶ng); axis, axes (trôc); appendix, appendices (phÇn phô lôc); genesis, geneses (céi nguån); erratum, errata (lçi in); memorandum, memoranda (b¶n ghi nhí); phenomenon, phenomena (hiÖn t îng); radius, radii (b¸n kÝnh); terminus, termini (ga cuèi). Nhng còng cã trêng hîp theo quy luËt tiÕng Anh, ch¼ng h¹n nh Dogma, dogmas (gi¸o ®iÒu); gymnasium, gymnasiums (phßng tËp thÓ dôc); formula, formulas (thÓ thøc) (còng cã thÓ dïngformulae ). §Æc biÖt, sè nhiÒu cña Maximum cã thÓ lµ Maximums hoÆc Maxima, cña Minimum cã thÓ lµ Minimums hoÆc Minima, cña Medium cã thÓ lµ Mediums hoÆc Media. Lu ý Khi danh tõ chØ thêi kho¶ng, sè tiÒn vµ kho¶ng c¸ch theo sau mét sè ®Õm, ®éng tõ sÏ ë ng«i thø ba sè Ýt. Ch¼ng h¹n, Three weeks is a long time for a holiday (Ba tuÇn lµ mét thêi gian dµi ®èi víi mét kú nghØ), Five miles is too far to walk (N¨m dÆm th× qu¸ xa nÕu ®i bé) hoÆc Three quarters of the theatre was full (Ba phÇn t r¹p ®· ®Çy kh¸ch). B Sè nhiÒu cña danh tõ kÐp 1/ CÊu t¹o cña danh tõ kÐp • Danh tõ + danh tõ VÝ dô: Balance sheet (B¶ng quyÕt to¸n) Business card (Danh thiÕp) Street market (Chî trêi) Winter clothes (quÇn ¸o mïa ®«ng) Police station (§ån c«ng an) Notice board (B¶ng th«ng b¸o) Football ground (s©n ®¸ bãng) • Danh tõ + danh ®éng tõ (gerund) VÝ dô: Weight-lifting (Cö t¹) Baby-sitting (C«ng viÖc gi÷ trÎ) Coal-mining (Sù khai má than) Surf-riding (M«n lít v¸n) Horse-trading (Sù nh¹y bÐn s¾c s¶o) • Danh ®éng tõ + danh tõ VÝ dô: Living-room (Phßng kh¸ch) Waiting-woman (Ngêi hÇu g¸i) Diving-rod (Que dß m¹ch níc) Landing craft (Xuång ®æ bé) Trang 9
 10. Driving-test (cuéc thi lÊy b»ng l¸i xe) Swimming-match (cuéc b¬i thi) Ph©n biÖt A coffee cup (T¸ch dïng ®Ó ®ùng cµ phª) vµ a cup of coffee (t¸ch cµ phª, t¸ch ®ang ®ùng cµ phª) 2/ Thêng th× sè nhiÒu cña danh tõ kÐp h×nh thµnh b»ng c¸ch thªm s vµo tõ sau cïng: Boy-friends (b¹n trai); grown-ups (ngêi ®· trëng thµnh); Easter eggs (trøng Phôc sinh); express trains (tµu ho¶ tèc hµnh). §Æc biÖt, Men drivers (tµi xÕ nam); women drivers (tµi xÕ n÷); women doctors (n÷ b¸c sÜ); menservants (®Çy tí trai). 3/ NÕu cÊu t¹o cña danh tõ kÐp lµ danh tõ + phã tõ, danh tõ + giíi tõ + danh tõ, chóng ta sÏ thªm s vµo tõ ®øng ®Çu, ch¼ng h¹n nh hangers-on (kÎ bî ®Ýt), lookers-on (kh¸n gi¶), runners-up (ngêi ®o¹t h¹ng nh×), passers-by (kh¸ch qua ®êng), ladies-in-waiting (t× n÷), fathers-in-law (bè vî, bè chång), sisters-in-law (chÞ em d©u, chÞ em vî, chÞ em chång), commanders-in-chief (tæng t lÖnh), ambassadors-at-large (®¹i sø lu ®éng). • Sè nhiÒu cña ch÷ viÕt t¾t: OAPs (Old Age Pensioners) (ngêi giµ hu trÝ) MPs (Members of Parliament) (nghÞ sÜ) VIPs (Very Important Persons) (yÕu nh©n) UFOs (Unidentified Flying Objects) (vËt thÓ bay kh«ng x¸c ®Þnh) DT DEM DUOC VA KHONG DEM DUOC Tæng quan: 1/ §Æc ®iÓm cña danh tõ ®Õm ®îc: • ChØ nh÷ng g× ®Õm ®îc, ch¼ng h¹n nh a sandwich (mét c¸i b¸nh x¨ng- uych), two sandwiches (hai c¸i b¸nh x¨ng-uych), a dog (mét con chã), three dogs (ba con chã), a friend (mét ngêi b¹n), ten friends (mêi ngêi b¹n), a cup of tea (mét t¸ch trµ), four cups of tea (bèn t¸ch trµ). • Cã thÓ ë sè nhiÒu, ch¼ng h¹n nh a day, many days. • Cã thÓ theo sau mét sè ®Õm, a/an hoÆc some (mét vµi). 2/ §Æc ®iÓm cña danh tõ kh«ng ®Õm ®îc: • ChØ nh÷ng g× kh«ng ®Õm ®îc hoÆc nh÷ng g× cã tÝnh c¸ch trõu tîng, ch¼ng h¹n nh Money (tiÒn b¹c), weather (thêi tiÕt), nature (thiªn nhiªn)...... • Kh«ng thÓ ë sè nhiÒu. • Cã thÓ theo sau some (nµo ®ã), chø kh«ng thÓ theo sau a/an hoÆc mét sè ®Õm. Nãi thªm vÒ danh tõ kh«ng ®Õm ®îc: 1/ Danh tõ kh«ng ®Õm ®îc thêng gÆp: Trang 10
 11. Bread (b¸nh m×), cream (kem), gold (vµng), paper (giÊy), tea (trµ), beer (bia), dust (bôi), ice (níc ®¸), sand (c¸t), water (níc), cloth (v¶i), gin (rîu gin), jam (møt), soap (xµ b«ng), wine (rîu nho), coffee (cµ phª), glass (thñy tinh), oil (dÇu löa), stone (®¸), wood (gç), baggage (hµnh lý), damage (sù thiÖt h¹i), luggage (hµnh lý), camping (sù c¾m tr¹i), furniture (®å ®¹c), parking (sù ®Ëu xe), shopping (viÖc mua s¾m), weather (thêi tiÕt)... 2/ Danh tõ trõu tîng VÝ dô: Advice (lêi khuyªn), experience (kinh nghiÖm), horror (khñng khiÕp), beauty (®Ñp), fear (sî h·i), information (th«ng tin), courage (lßng can ®¶m), help (sù gióp ®ì), knowledge (kiÕn thøc), death (c¸i chÕt), hope (niÒm hy väng), mercy (lßng nh©n tõ), pity (sù téi nghiÖp), relief (sù gå lªn), suspicion (sù hå nghi), work (c«ng viÖc) ... 3/ Danh tõ kh«ng ®Õm ®îc lu«n ë sè Ýt vµ kh«ng theo sau a/an VÝ dô: Those students don't want (any) help. They only want (some) knowledge. (C¸c sinh viªn Êy kh«ng cÇn sù gióp ®ì. Hä cÇn kiÕn thøc mµ th«i) I have no experience in this field. (T«i ch¼ng cã kinh nghiÖm vÒ lÜnh vùc nµy) 4/ Danh tõ kh«ng ®Õm ®îc thêng theo sau some, any, no, a little .. .., hoÆc theo sau bit, piece, slice, gallon... VÝ dô: A bit of news (mét mÈu tin), a grain of sand (mét h¹t c¸t), a pot of jam (mét hñ møt), a slice of bread (mét l¸t b¸nh m×), a bowl of soup (mét b¸t sóp), a cake of soap (mét b¸nh xµ b«ng), a gallon of petrol (mét galon x¨ng), a pane of glass (mét « kÝnh), a sheet of paper (mét tê giÊy), a glass of beer (mét ly bia), a drop of oil (mét giät dÇu), a group of people (mét nhãm ngêi), a piece of advice (mét lêi khuyªn)... 5/ Mét vµi danh tõ trõu tîng còng theo sau a/an, nhng víi ý nghÜa ®Æc biÖt vµ ë sè Ýt mµ th«i. - To have a wide knowledge of literature, we need read much(§Ó cã mét kiÕn thøc réng r·i vÒ v¨n häc, chóng ta ph¶i ®äc s¸ch nhiÒu). - This micro-computer is a great help to our study (C¸i m¸y vi tÝnh nµy rÊt cã Ých cho viÖc häc cña chóng t«i) - Do you think these prisoners have a love of music/a hatred of dishonesty? (B¹n cã nghÜ r»ng c¸c tï nh©n nµy yªu ©m nh¹c/c¨m ghÐt sù bÊt l¬ng hay kh«ng?) - It's a pity you forgot to do it (TiÕc lµ b¹n quªn lµm ®iÒu ®ã) - It's a shame he offended against my teacher (ThËt lµ hæ thÑn khi anh ta xóc ph¹m ®Õn thÇy t«i) Lu ý • He raises chickens in his garden (Anh ta nu«i gµ trong v ên nhµ m×nh), nhng I like to eat chicken (T«i thÝch ¨n thÞt gµ). • My house has six rooms (Nhµ t«i cã s¸u phßng), nhng There's no room in the car for the dog (Xe « t« kh«ng cã chç nµo cho chã ngåi). • We've been to France five times (Chóng t«i ®· sang Ph¸p n¨m lÇn), nh ngTime is a great healer 1(thêi gian lµ thuèc ch÷a lµnh mäi vÕt th¬ng). Trang 11
 12. SO HUU CACH Së hòu c¸ch • 's dïng cho danh tõ sè Ýt, danh tõ sè nhiÒu kh«ng tËn cïng b»ng 's, tõ sau cïng trong danh tõ kÐp, hoÆc sau tõ viÕt t¾t: VÝ dô: The chemist's (shop) (cöa hµng dîc phÈm) Children's toys (®å ch¬i cña trÎ em) My sister's friend (b¹n cña chÞ t«i) Peter's suitcase (va li cña Peter) Her father-in-law's house (nhµ cña bè chång c« ta) The PM's bodyguards (vÖ sÜ cña thñ tíng) The VIP's briefcase (cÆp tµi liÖu cña yÕu nh©n) • ' dïng cho danh tõ sè nhiÒu tËn cïng b»ng s, kÓ c¶ danh tõ sè Ýt tËn cïng b»ng s VÝ dô: My sisters' friend (b¹n cña c¸c chÞ t«i) The workers' wages (l¬ng cña c¸c c«ng nh©n) Socrates' philosophy (triÕt lý cña Socrates) Lu ý Khi sö dông së h÷u c¸ch, ph¶i bá m¹o tõ ®øng tríc ngêi hoÆc vËt së h÷u. VÝ dô: - The villa of the senator = The senator's villa (BiÖt thù cña thîng nghÞ sÜ) - The wife of the shoemaker = The shoemaker's wife (Vî cña ngêi thî giµy) - The toys of Jack = Jack's toys Khi nµo dïng së hòu c¸ch? Së h÷u c¸ch (possessive case) chñ yÕu dïng cho ngêi, quèc gia hoÆc ®éng vËt. §«i khi ngêi ta còng dïng së h÷u c¸ch trong c¸c trêng hîp sau ®©y: The tree's branches (c¸c cµnh c©y) = The branches of the tree The yacht's mast (cét thuyÒn buåm) = The mast of the yacht The company's profits (Lîi nhuËn cña c«ng ty) = The profits of the company A week's holiday (kú nghØ mét tuÇn) Today's paper (b¸o ra ngµy h«m nay) Twenty minutes' break (nghØ gi¶i lao 20 phót) = a twenty-minute break Yesterday's news (tin tøc h«m qua) Two days' delay (chËm trÔ hai ngµy) = a two-day delay For heaven's sake (v× Thîng §Õ) The baker's (tiÖm b¸nh m×) The butcher's (tiÖm b¸n thÞt) The dentist's (phßng kh¸m cña nha sÜ) Tomorrow, we'll have a birthday party at Hoa's (Ngµy mai, chóng ta sÏ ¨n mõng sinh nhËt t¹i nhµ Hoa) Trang 12
 13. Khi nµo dïng Of + danh tõ ®Ó diÔn ®¹t sù së h÷u? • Khi cã mét côm tõ (phrase) hoÆc mÖnh ®Ò (clause) theo sau "së h÷u chñ". VÝ dô: - I want to know the house of the girl in uniform (T«i muèn biÕt nhµ cña c« g¸i mÆc ®ång phôc) - They are speaking to the father of the young man they met at the airport (Hä ®ang nãi chuyÖn víi cha cña ngêi thanh niªn mµ hä ®· gÆp ë s©n bay) • Khuynh híng chung lµ dïng Of + danh tõ, khi "së h÷u chñ" lµ vËt chø kh«ng ph¶i ngêi. VÝ dô: - The gate of the villa (cæng cña biÖt thù) - The front of the house (mÆt tiÒn cña c¨n nhµ) - The legs of the chair (ch©n cña c¸i ghÕ) Ph©n biÖt: My aunt's paintings (Nh÷ng bøc tranh thuéc quyÒn së h÷u cña d× t«i hoÆc do d× t«i vÏ) vµ The paintings of my aunt (Nh÷ng bøc tranh t¶ d× t«i) TINH TU CHI PHAM CHAT 1/ TÝnh tõ chØ phÈm chÊt kh«ng thay ®æi theo gièng vµ sè cña danh tõ. VÝ dô: - An old woman (Mét bµ l·o) & Old women (C¸c bµ l·o) - An old man (Mét «ng l·o) & Old men (C¸c «ng l·o) 2/ VÞ trÝ cña tÝnh tõ chØ phÈm chÊt • Tríc danh tõ. VÝ dô: - A poor family (Mét gia ®×nh nghÌo) - An unhappy teacher (Mét ngêi thÇy bÊt h¹nh) - Difficult problems (Nh÷ng bµi to¸n khã) - Sau danh tõ, nÕu tÝnh tõ cã bæ ng÷ kÌm theo. VÝ dô: - Burgundy is a region famous for its wines (Burgundy lµ mét vïng næi tiÕng vÒ c¸c lo¹i rîu vang) - A shelf full of crockery (Mét ng¨n chøa ®Çy ®å sµnh sø) • Sau c¸c ®éng tõ Be, Become, Seem, Appear, Feel, Get/Grow, Keep, Look, Make, Smell, Sound, Taste, Turn. VÝ dô: - He looks world-weary (Anh ta cã vÎ ch¸n ®êi) - This event made them more optimistic (Sù kiÖn nµy khiÕn hä l¹c quan h¬n) - After a persistent rain, everyone felt cold (Sau mét c¬n ma dai d¼ng, mäi ngêi ®Òu c¶m thÊy l¹nh) - That music sounds beautiful (Khóc nh¹c Êy nghe thËt hay) - The weather will keep fine (Thêi tiÕt sÏ vÉn cø ®Ñp) - This milk smells sour (S÷a nµy cã mïi chua) Trang 13
 14. Ph©n biÖt - This waiter looks very curious (Ngêi hÇu bµn nµy tr«ng rÊt tß mß) vµ He looks curiously at his boss (Anh ta nh×n chñ m×nh víi vÎ tß mß) 3/ TÝnh tõ dïng nh danh tõ - C¸c tÝnh tõ Old (giµ), Young (trÎ), Elderly (cao tuæi), Aged (cao tuæi), Blind (mï), Deaf (®iÕc), Disabled (tµn tËt), Handicapped (tµn tËt), Healthy (m¹nh khoÎ), Sick (®au èm), Living (sèng), Dead (chÕt), Wounded (bÞ th¬ng), Injured (bÞ th¬ng), Rich (giµu), Poor (nghÌo), Needy (tóng thiÕu), Unemployed (thÊt nghiÖp), Jobless (thÊt nghiÖp), Wicked (xÊu xa) cã thÓ theo sau The ®Ó chØ lo¹i ngêi cã mét trong nh÷ng ®Æc trng võa nãi. BÊy giê, c¸c tÝnh tõ nµy trë thµnh danh tõ vµ nªn nhí lµ ®éng tõ theo sau chóng ph¶i ë ng«i thø ba sè nhiÒu. VÝ dô: - The handicapped deserve our help (Nh÷ng kÎ tËt nguyÒn rÊt ®¸ng cho chóng ta gióp ®ì) - Special recreational programs for the elderly (C¸c ch¬ng tr×nh gi¶i trÝ ®Æc biÖt dµnh cho ngêi cao tuæi) C¸c tÝnh tõ chØ quèc gia còng do c¸ch nµy mµ trë thµnh danh tõ. Ch¼ng h¹n, The Scotch (Ngêi Xcèt-len), the Dutch (Ngêi Hµ Lan), the French (Ngêi Ph¸p), the British (Ngêi Anh), the Swiss (Ngêi Thôy SÜ), the Taiwanese (Ngêi §µi Loan), the Vietnamese (Ngêi ViÖt Nam)... 4/ Ph©n tõ dïng nh tÝnh tõ • HiÖn t¹i ph©n tõ (...ING) vµ qu¸ khø ph©n tõ (...ED) còng cã thÓ dïng nh tÝnh tõ. BÊy giê, hiÖn t¹i ph©n tõ mang ý nghÜa chñ ®éng, cßn qu¸ khø ph©n tõ mang ý nghÜa thô ®éng. VÝ dô: - A confusing question (Mét c©u hái khiÕn ngêi nghe bèi rèi) & The boy looks confused when he sees his parents at the door of his classroom (CËu bÐ cã vÎ bèi rèi khi thÊy bè mÑ ë cöa líp). - A touching story (Mét c©u chuyÖn khiÕn ngêi nghe xóc ®éng) & I was very touched to hear from my bosom friends (T«i rÊt xóc ®éng khi nhËn ® îc tin nh÷ng ngêi b¹n chÝ cèt cña t«i). 5/ Thø tù s¾p xÕp c¸c tÝnh tõ chØ phÈm chÊt Th«ng thêng, khi nhiÒu tÝnh tõ cïng ®Þnh tÝnh cho mét danh tõ, chóng sÏ ®îc s¾p xÕp theo thø tù sau ®©y: TÝnh tõ chØ kÝch thíc - TÝnh tõ chØ c¸ tÝnh vµ c¶m xóc - TÝnh tõ chØ tuæi t¸c - TÝnh tõ chØ h×nh d¹ng - TÝnh tõ chØ mµu s¾c - TÝnh tõ chØ chÊt liÖu - TÝnh tõ chØ nguån gèc - TÝnh tõ chØ c«ng dông [th êng lµ danh ®éng tõ trong danh tõ kÐp, ch¼ng h¹n nh Leading question (c©u hái kh«n ngoan ®Ó dÉn ®Õn c©u tr¶ lêi ®óng ý cña ngêi hái), Waiting room (phßng chê ®îi),Riding breeches (quÇn mÆc khi c ìi ngùa)]. VÝ dô: Trang 14
 15. - A long double-edged sword (Mét thanh g¬m hai lìi dµi) - A small square box (Mét c¸i hép vu«ng nhá) - Merciful black policemen (Nh÷ng viªn c¶nh s¸t da ®en nh©n tõ) - Red velvet gloves (Nh÷ng chiÕc g¨ng nhung ®á) - An elegant Italian restaurant (Mét nhµ hµng thanh lÞch) 6/ C¸c trêng hîp ®Æc biÖt cña tÝnh tõ chØ phÈm chÊt 6/1 TÝnh tõ chØ phÈm chÊt dïng víi c¸c ®¹i tõ one/ones, khi one/ones chØ mét danh tõ ® îc ®Ò cËp tríc ®ã. VÝ dô: - Gather ripe plums instead of the unripe ones. (H·y h¸i mËn chÝn thay v× mËn cßn xanh) - If you don't buy a voluminous book, two small ones will do (NÕu b¹n kh«ng mua mét quyÓn s¸ch to tíng th× hai quyÓn nhá còng ®ñ dïng råi) 6/2 TÝnh tõ chØ phÈm chÊt dïng nh ®¹i tõ. - First/Second (thø nhÊt/thø hai)... vÉn lµ tÝnh tõ nÕu dïng víi one/ones, nhng sÏ lµ ®¹i tõ nÕu kh«ng dïng víi one/ones. VÝ dô: - Which of these two do you prefer? - I prefer the second (one) (Trong hai c¸i nµy, b¹n thÝch c¸i nµo h¬n? - T«i thÝch c¸i thø hai h¬n) Lu ý - I find that it is impossible to tame this bear = I find it impossible to tame this bear (T«i thÊy lµ kh«ng thÓ thuÇn ho¸ con gÊu nµy) - It is very kind of you to help him (B¹n thËt lµ tö tÕ míi gióp h¾n) - It is ungracious of him not to acknowledge your help (H¾n thËt lµ khiÕm nh· míi kh«ng c¸m ¬n sù gióp ®ì cña b¹n) - It is boring to tell lies all day long (ThËt lµ ch¸n ng¾t khi ph¶i nãi dèi suèt ngµy) - It is necessary to seize this golden opportunity (§iÒu cÇn thiÕt lµ n¾m lÊy c¬ héi ngµn vµng nµy) - It is not necessary for you to be in such a hurry (B¹n kh«ng cÇn ph¶i hÊp tÊp nh vËy) - It is lucky that we have a correction pen (May lµ chóng t«i cã bót xo¸) - It is lucky for us that he has a correction pen (May cho chóng t«i lµ anh ta cã bót xo¸) - I am afraid of naughty words (T«i sî nh÷ng lêi lÏ tôc tÜu) - I am afraid of hearing naughty words (T«i sî nghe nh÷ng lêi lÏ tôc tÜu) - I am afraid to hear naughty words (T«i sî nghe nh÷ng lêi lÏ tôc tÜu) Trang 15
 16. - I am afraid (that) they will be late for school (T«i e r»ng chóng sÏ ®i häc trÔ) - This lesson is easy to understand (Bµi häc nµy dÔ hiÓu) - It is strange that they haven't remembered the way to the airport (L¹ mét ®iÒu lµ hä quªn h¼n ®êng ra s©n bay) - Students are ready to accept task assignment after graduation (C¸c sinh viªn s½n sµng chÞu sù ph©n c«ng sau khi tèt nghiÖp) - I am very happy to see you again (T«i rÊt vui mõng gÆp l¹i c¸c b¹n) SO SANH 1/ Cã 3 cÊp so s¸nh: CÊp nguyªn So s¸nh h¬n Cùc cÊp Tall Taller Tallest Honest More honest Most honest 2/ Quy t¾c Cã hai c¸ch t¹o h×nh thøc so s¸nh h¬n vµ cùc cÊp cho tÝnh tõ. a) Thªm er (so s¸nh h¬n) vµ est (cùc cÊp) sau: • Mäi tÝnh tõ mét vÇn. Ch¼ng h¹n, Fast (nhanh) - Faster (nhanh h¬n) - Fastest (nhanh nhÊt); Strong (m¹nh) - Stronger (m¹nh h¬n) - Strongest (m¹nh nhÊt). • Mét vµi tÝnh tõ hai vÇn (chñ yÕu lµ tËn cïng b»ng y, le vµ ow). Ch¼ng h¹n, Quiet (yªn tÜnh) - Quieter (yªn tÜnh h¬n) - Quietest (yªn tÜnh nhÊt); Dirty (bÈn) - Dirti er (bÈn h¬n) - Dirtiest (bÈn nhÊt); Simple (®¬n gi¶n) - Simpler (®¬n gi¶n h¬n) - Simplest (®¬n gi¶n nhÊt); Narrow (hÑp) - Narrower (hÑp h¬n) - Narrowest (hÑp nhÊt). • TÝnh tõ b¾t ®Çu b»ng Un vµ theo sau lµ hai vÇn. Ch¼ng h¹n, Unhappy (khèn khæ) - Unhappier (khèn khæ h¬n) - Unhappiest (khèn khæ nhÊt). Lu ý - Big (lín) - Bigger (lín h¬n) - Biggest (lín nhÊt); Fat (bÐo) - Fatter (bÐo h¬n) - Fattest (bÐo nhÊt). - Silly (d¹i dét) - Sillier (d¹i dét h¬n) - Silliest (d¹i dét nhÊt); Floppy (mÒm) - Floppier (mÒm h¬n) - Floppiest (mÒm nhÊt). - Little (nhá) - Littler (nhá h¬n) - Littlest (nhá nhÊt); - Rude (khiÕm nh·) - Ruder (khiÕm nh· h¬n) - Rudest (khiÕm nh· nhÊt). b) Thªm More (so s¸nh h¬n) vµ Most (cùc cÊp) tríc: • Mäi tÝnh tõ ba vÇn (trõ trêng hîp ®· nãi trªn ®©y). Ch¼ng h¹n, Attractive (hÊp dÉn) - More attractive (hÊp dÉn h¬n) - Most attractive (hÊp dÉn nhÊt). • PhÇn lín c¸c tÝnh tõ hai vÇn (tËn cïng b»ng ful, less, al, ant, ent, ic, ive, ous, hoÆc b¾t ®Çu b»ng a). Ch¼ng h¹n, Distant (xa) - More distant (xa h¬n) - Most distant (xa nhÊt); Graceful (duyªn d¸ng) - More graceful (duyªn d¸ng h¬n) - Most graceful (duyªn d¸ng nhÊt). Trang 16
 17. • Mäi ph©n tõ dïng nh tÝnh tõ. Ch¼ng h¹n, Boring (tÎ nh¹t) - More boring (tÎ nh¹t h¬n), Most boring (tÎ nh¹t nhÊt); Spoilt (h háng) - More spoilt (h háng h¬n) - Most spoilt (h háng nhÊt). Lu ý • Cã nh÷ng tÝnh tõ hai vÇn ¸p dông c¶ hai c¸ch nãi trªn. Ch¼ng h¹n, Common (phæ biÕn) - Commoner/More common( phæ biÕn h¬n) - Commonest/Most common (phæ biÕn nhÊt); Clever (kh«n ngoan) - Cleverer/More clever (kh«n ngoan h¬n) - Cleverest/Most clever (kh«n ngoan nhÊt). • NÕu nghi ngê th× nªn dïng More vµ Most. 3/ So s¸nh bÊt quy t¾c Good (tèt), better , best Bad (xÊu), worse , worst Far (xa), farther / further , furthest / farthest Little (Ýt), less , least Few (Ýt), fewer / less , fewest / least Many, Much (nhiÒu), more , most Old (giµ, cò), elder / older , eldest / oldest 4/ CÊu tróc 4/1 So s¸nh h¬n • Cã thÓ dïng Much, Far, A little, A bit tríc tÝnh tõ ë cÊp so s¸nh h¬n. VÝ dô: - Tom is much stronger than his rival (Tom khoÎ h¬n ®èi thñ cña m×nh nhiÒu) - Are you feeling a little (a bit) better today? (H«m nay b¹n thÊy trong ngêi khoÎ h¬n kh«ng?) • Sau than cã thÓ lµ mét danh tõ, ®¹i tõ hoÆc mÖnh ®Ò. VÝ dô: - London is bigger than Paris (Lu©n §«n to h¬n Pari). - Peter appeared more confused than his friends. (Peter cã vÎ lóng tóng h¬n c¸c b¹n anh ta) - My dad's older than yours (Bè t«i giµ h¬n bè b¹n) - The exam is easier than I thought (Cuéc thi dÔ h¬n t«i nghÜ). Lu ý • It's getting colder and colder (Trêi cµng lóc cµng l¹nh h¬n) • He became more and more anxious with every passing minute (Mçi phót tr«i qua, anh ta cµng thªm lo l¾ng) Trang 17
 18. • The more I miss my family, the more I miss my children (Cµng nhí gia ®×nh, t«i cµng nhí c¸c con t«i) • The more he thought about it, the worse the situation seemed (Anh ta cµng nghÜ ®Õn ®iÒu ®ã, t×nh h×nh cµng cã vÎ tÖ h¬n) • The more interesting it is, the more attention they pay (§iÒu ®ã cµng lý thó, hä cµng thªm chó ý) • You are taller than I (am) , nhng ngêi ta thêng nãi You are taller than me . • He makes fewer spelling mistakes than you (do) , nhng ngêi ta thêng nãi He makes fewer spelling mistakes than you . • I have a faster car than he (does) , nhng ngêi ta thêng nãi I have a faster car than him. 4/2 Cùc cÊp VÝ dô: - Henry is the best child in his family (Henry lµ ®øa con tèt nhÊt trong gia ®×nh) - It was the happiest day of my life (§ã lµ ngµy vui nhÊt ®êi t«i) - Her worst subject is chemistry (M«n mµ c« ta dë nhÊt lµ ho¸ häc) - My parents have two sons. I am the eldest (Bè mÑ t«i cã hai ngêi con trai. T«i lµ con trai trëng) - All the boys are noisy, but Long is the noisiest (TÊt c¶ c¸c bÐ trai ®Òu lµm ån, nhng Long lµm ån nhiÒu nhÊt) - It is the strongest coffee (that) I have ever drunk (§©y lµ cµ phª ®Æc nhÊt mµ t«i ®· tõng uèng) - It was the unhappiest month (that) we had ever spent (§ã lµ th¸ng xui nhÊt mµ chóng t«i ®· tõng tr¶i qua) 5/ Nãi thªm vÒ h×nh thøc so s¸nh vµ cùc cÊp - She is as thin as a lath (C« ta gÇy nh c©y que) - You are as tall as my brother (B¹n cao b»ng anh t«i) - This schoolgirl is as white as a sheet (C« n÷ sinh nµy trong tr¾ng nh mét tê giÊy) - An elephant is not so big as a whale (Voi kh«ng to b»ng c¸ voi) Your tea is not so strong as mine (Trµ cña b¹n kh«ng ®Æc b»ng trµ cña t«i) - Mice are not as big as cats (Chuét kh«ng to b»ng mÌo) - The least worry we have is about the weather (§iÒu chóng t«i Ýt lo l¾ng nhÊt lµ thêi tiÕt) - His speech is less lengthy than I expected (Bµi diÔn v¨n cña «ng ta Ýt dµi dßng h¬n t«i mong) - This is the least interesting part of the dictionary (§©y lµ phÇn Ýt hÊp dÉn nhÊt trong quyÓn tù ®iÓn) - One of the least performed of Shakespeare's plays (mét trong nh÷ng vë kÞch Ýt ®îc tr×nh diÔn nhÊt cña Shakespeare) Trang 18
 19. - She chose the least expensive of the hotels (Bµ ta chän kh¸ch s¹n Ýt ®¾t tiÒn nhÊt = Bµ ta chän kh¸ch s¹n rÎ tiÒn nhÊt) - She found the job less and less attractive (C« ta thÊy c«ng viÖc ngµy cµng bít hÊp dÉn) - They are less and less interested in sport (Hä ngµy cµng bít quan t©m ®Õn thÓ thao) - Less coffee than tea (t cµ phª h¬n trµ) - You should smoke fewer cigarettes and drink less beer (Anh nªn hót Ýt thuèc l¸ h¬n vµ uèng Ýt bia h¬n) - I received less money than the others did (T«i lÜnh Ýt tiÒn h¬n nh÷ng ngêi kh¸c) - It rains less in London than in Manchester (™ Lu©n §«n ma Ýt h¬n lµ ë Manchester) PHO TU TONG QUAT VE PHO TU Phã tõ lµ tõ bæ sung th«ng tin vÒ thêi gian, n¬i chèn, møc ®é, c¸ch thøc... cho mét ®éng tõ, mét tÝnh tõ, mét côm tõ hoÆc mét phã tõ kh¸c . • Phã tõ chØ c¸ch thøc (Adverbs of manner): Slowly (chËm ch¹p), quickly (mét c¸ch nhanh nhÑn), joyfully (mét c¸ch vui vÎ), sadly (mét c¸ch buån b·), well (tèt, giái), badly (tåi, dë) ... • Phã tõ chØ møc ®é (Adverbs of degree) : Enough (®ñ), absolutely (tuyÖt ®èi), strictly (triÖt ®Ó), fairly (kh¸, hoµn toµn), completely (hoµn toµn), entirely (hoµn toµn), quite (hoµn toµn), just (võa), nearly (gÇn nh), almost (gÇn nh), only (chØ riªng), too (qu¸), very (rÊt), extremely (cùc ®é), really (thùc sù)... • Phã tõ chØ n¬i chèn (Adverbs of place): Here (®©y), there (®ã), near (gÇn), everywhere (mäi n¬i), nowhere (kh«ng n¬i nµo), northwards (vÒ phÝa b¾c), forwards (vÒ phÝa tríc), backwards (vÒ phÝa sau), clockwise (theo chiÒu kim ®ång hå) ... • Phã tõ chØ thêi gian (Adverbs of time): Now (b©y giê), today (h«m nay), tomorrow (ngµy mai), yesterday (h«m qua), soon (ngay), still (vÉn cßn), then (sau ®ã), yet (cßn, cßn n÷a), afterwards (sau nµy), before (tríc ®ã), at once (lËp tøc), lately (gÇn ®©y), recently (gÇn ®©y) ... • Phã tõ chØ sù thêng xuyªn (Adverbs of frequency): Frequently (thêng xuyªn), always (lu«n lu«n), never (kh«ng bao giê), occasionally (thØnh tho¶ng), usually (th - êng), often (thêng), regularly (®Òu ®Æn), seldom (Ýt khi, hiÕm khi), rarely (Ýt khi, hiÕm khi)... • Phã tõ nghi vÊn (Interrogative adverbs): When? (lóc nµo), where?(ë ®©u), why? (t¹i sao), how (nh thÕ nµo? b»ng c¸ch nµo?). Ch¼ng h¹n, When did he die? (Anh ta chÕt lóc nµo?), Where does she come from? (C« ta tõ ®©u ®Õn?), Why were you late? (T¹i sao anh ®Õn muén?), How is this word spelt? (Tõ nµy ®¸nh vÇn nh thÕ nµo?). • Phã tõ quan hÖ (Relative adverbs): When (khi mµ), where (n¬i mµ), why (v× sao, t¹i sao). Ch¼ng h¹n, Sunday is the day when very few people go to work (Chñ nhËt lµ ngµy mµ rÊt Ýt ngêi ®i lµm viÖc), One of the countries where people drive on the left (Mét trong nh÷ng níc n¬i ngêi ta l¸i xe vÒ bªn tr¸i), That is the reason why I come here (§ã lµ lý do v× sao t«i ®Õn ®©y). Trang 19
 20. Ngoµi ra, cßn cã Phã tõ bæ nghÜa c©u (Sentence adverbs) nh Certainly (ch¾c ch¾n), Evidently (hiÓn nhiªn), Obviously (hiÓn nhiªn), Naturally (tÊt nhiªn), Clearly (râ rµng), Probably (cã lÏ), Undoubtedly (kh«ng nghi ngê g× n÷a), Fortunately (may thay), Unfortunately (rñi thay) ... Ch¼ng h¹n, Fortunately, everyone returned home safe and sound (May thay, mäi ngêi ®Òu trë vÒ nhµ b×nh an v« sù). SU THANH LAP PHO TU • Thêng th× phã tõ h×nh thµnh b»ng c¸ch thªm ly vµo tÝnh tõ t¬ng xøng. VÝ dô: Large (réng r·i) - Largely Extreme (cùc ®é) - Extremely Brief (ng¾n gän) - Briefly Boring (buån tÎ) - Boringly Repeated (lÆp ®i lÆp l¹i) - Repeatedly Quick (nhanh nhÑn) - Quickly Happy (sung síng) - Happily Greedy (tham lam) - Greedily Useful (h÷u Ých) - Usefully Beautiful (®Ñp) - Beautifully Normal (th«ng thêng) - normally Actual (thùc sù) - actually Reliable (x¸c thùc) - Reliably Pitiable (®¸ng th¬ng) - Pitiably Tangible (hiÓn nhiªn) - tangibly Credible (®¸ng tin cËy) - Credibly Ngo¹i lÖ True (thËt, ®óng), truly Due (®óng, ®¸ng), duly Whole (toµn bé), wholly Good (tèt, giái), well Other (kh¸c), otherwise • Còng cã trêng hîp tÝnh tõ vµ phã tõ gièng nhau vÒ h×nh thøc . Ch¼ng h¹n, Back seat (GhÕ sau) - It takes me an hour to walk there and back (T«i ph¶i mÊt mét tiÕng ®ång hå ®Ó ®i tõ ®©y ®Õn ®ã råi quay vÒ), A pretty girl (Mét c« g¸i xinh x¾n) - The situation seems pretty hopeless (T×nh thÕ cã vÎ kh¸ tuyÖt väng), In the near future (Trong t¬ng lai gÇn ®©y) - Sit near enough to see the screen (H·y ngåi ®ñ gÇn ®Ó nh×n thÊy mµn ¶nh), Still water (Níc ph¼ng lÆng) - She is still unconscious (C« ta vÉn cßn bÊt tØnh), A little garden (Mét khu vên nhá) - I slept very little last night (§ªm qua t«i ngñ rÊt Ýt), A late marriage (Mét cuéc h«n nh©n muén m»n) - She married late (C« ta lÊy chång muén), A nation-wide advertising campaign (Mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o trªn toµn quèc) - Police are looking for him nation-wide (C¶nh s¸t ®ang truy lïng h¾n trªn toµn quèc), Bodily organs (C¸c bé phËn cña c¬ thÓ) - The audience rose bodily to salute the colours (Toµn thÓ cö to¹ ®øng dËy chµo cê)... Trang 20
669524