Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 6 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
of x

Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-71-2012-nq-hdnd-oqt2tq.html

Nội dung


  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Đồng Tháp, ngày 10 tháng 07 năm 2012 Số: 71/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau: 1. Các dự án loại ra khỏi danh mục (phụ lục I kèm theo) 2. Các dự án điều chỉnh (phụ lục II kèm theo). 3. Các dự án bổ sung (phụ lục III kèm theo). Như vậy tổng số các dự án đến thời điểm này là 34 dự án, với diện tích 536,01 ha (có biểu tổng hợp kèm theo). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và hàng năm sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.
  2. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 05 tháng 07 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 22/2004/HĐND-K7 ngày 11 tháng 12 năm 2004, Nghị quyết số 29/2005/HĐND.K7 ngày 30 tháng 6 năm 2005, Nghị quyết số 74/2006/HĐND.K7 ngày 14 tháng 12 năm 2006, Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND.K7 ngày 29 tháng 6 năm 2007, Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa VII./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBTVQH; - VPCP (I ,II); - Cục KTVB (Bộ Tư pháp); - TT.TƯ, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; Lê Vĩnh Tân - Đ oàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; - Đại biểu HĐND Tỉnh; - Các sở, ban, ngành Tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT. PHỤ LỤC I CÁC DỰ ÁN LOẠI RA KHỎI DANH MỤC (kèm theo Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Tên dự án Chủ dự án Địa điểm Diện tích STT (ha) Mở rộng CDC Long Sơn Ngọc 1 UBND Xã Thông Bình 3,80 huyện Tân Hồng Khu dân cư sinh lợi Trung tâm 2 nt TT. Sa Rài 1,07 Văn hóa Khu dân cư mương nhà máy - TT Hồng Ngự 3 UBND TX. 20,00 ấp An Thành Hồng Ngự Khu dân cư bờ Đông thị trấn TT Hồng Ngự 4 nt 57,73 Hồng Ngự
  3. Khu dân cư thị trấn Thanh 5 UBND TT Thanh Bình 5,00 huyện Thanh Bình Bình Mở rộng khu dân cư chợ Tân Xã Tân Mỹ 6 nt 3,00 Mỹ Mở rộng khu dân cư chợ Bình Xã Bình Tấn 7 nt 3,00 Tấn Mở rộng khu dân cư chợ Tân Xã Tân Thạnh 8 nt 3,00 Thạnh Mở rộng khu dân cư chợ Tân Xã Tân Huề 9 nt 5,78 Huề KDC Kinh Chợ (Thầy Cừ) 10 UBND TP. P2 - P3 2,80 Cao Lãnh Chỉnh trang KDC phường 1 Phường 1 11 nt 5,40 Khu dân cư Tân Hội Trung Xã Tân Hội Trung 12 UBND 4,00 huyện Cao Lãnh Tuyến dân cư Mỹ Long –Bình Xã Mỹ Long 13 nt 7,60 Thạnh Khu dân cư chợ Bình Hàng 14 nt Xã Bình Hàng 4,00 Trung Trung Mở rộng khu dân cư xã Mỹ Trà P. Mỹ Phú TP. CL 15 nt 11,92 (khu B) – Xã An Bình Mở rộng khu dân cư Đất Sét Xã Mỹ An Hưng 16 UBND 5,00 huyện Lấp B Vò Khu dân cư Tòng Sơn Xã Mỹ An Hưng 17 nt 7,15 A Khu dân cư Vàm Đinh Xã Long Hưng B 18 nt 0,60 Mở rộng KDC sân vận động 19 UBND TT Lai Vung 13,00 huyện Lai Vung Khu tái định cư Sông Hậu 20 nt Xã Tân Thành 21,80 Mở rộng KDC và chợ TT Lai 21 nt TT Lai Vung 7,00 Vung Chợ Ngã Năm Cây Trâm Xã Long Thắng 22 nt 2,10 Khu Liên hợp Thể dục - Thể UBND thị xã P. An Hòa 23 42,20
  4. Sa Đéc thao TDC đường 848 nối dài Phường 2, xã Tân 24 nt 5,12 Phú Đông Khu nhà ở công nhân của khu 25 nt Xã Tân Quy Tây 7,04 công nghiệp Sa Đéc Cụm công nghiệp t iểu thủ công Xã Tân Phú Đông 26 nt 15,23 nghiệp xã Tân Phú Đông Khu dân cư sau xí nghiệp Xã Tân Phú Đông 27 nt 12,30 thuốc lá xã Tân Phú Đông Khu dân cư chợ An Phú Thuận Xã An Phú Thuận 28 UBND 1,50 huyện Châu Thành Khu dân cư chợ Kênh Mới 29 nt Xã An Khánh 0,80 Khu dân cư chợ T ân Bình 30 nt Xã Tân Bình 2,00 Nhà lồng chợ A-Cái Tàu Hạ TT. Cái Tàu Hạ 31 nt 1,50 Khu dân cư III- TT Cái Tàu Hạ TT. Cái Tàu Hạ 32 nt 2,00 Khu dân cư chợ Bình Tiên 33 nt ãX Tân Phú 5,30 Trung Khu dân cư chợ An Hiệp Xã An Hiệp 34 nt 2,00 Khu dân cư TT Cái Tàu Hạ TT. Cái Tàu Hạ 35 nt 43,50 Khu dân cư chợ Hang Mai Xã An Nhơn 36 nt 4,00 Cụm công nghiệp thị trấn Cái Xã An Nhơn 37 nt 25,80 Tàu Hạ - xã An Nhơn Cụm Công nghiệp Tân Hựu Xã Tân Nhuận 38 nt 200,00 Đông Mở rộng trường Đại học Đồng P.6, xã Tịnh Thới, 39 TT. Phát 57,26 triển Quỹ Tháp TP. Cao Lãnh nhà đất Tỉnh Khu Thương mại dịch vụ và Phường 3, TP. 40 nt 96,00 nhà ở đường Lý Thường Kiệt Cao Lãnh nối dài – đoạn 2 (kinh K16 – sông Đình Trung) Hạ tầng của KDC và nhà ở Xã Mỹ Trà 41 nt 7,50 công vụ xã Mỹ Trà Khu đô thị thương mại dân cư Phường Mỹ Phú 42 nt 44,48 phường Mỹ Phú
  5. Di dời Trường Quân sự địa Bộ Chỉ huy TX. Sa Đéc và 43 66,88ha phương Quân sự TP. Cao Lãnh Tỉnh (trong đó đất đấu giá tại TXSĐ 33.65ha) PHỤ LỤC II CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH (03 dự án) (kèm theo Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Tên dự án Chủ dự án Địa điểm xây Diện tích STT Ghi chú dựng (ha) Tuyến dân cư đường P. Hoà Thuận Bỏ 02 danh (1) UBND TP 4,36 Nguyễn Văn Tre nối mục (1) và (2) Cao Lãnh do nhập lại dài thành danh Tuyến dân cư đường P. Hoà Thuận (2) nt 4,37 mục 1 Thiên Hộ Dương nối dài Tuyến dân cư đường TT.PT quỹ P. Hoà Thuận Nhập lại từ 1 22,2 Nguyễn Văn Tre nối đất TP Cao danh mục (1) dài và đường Thiên và (2) và tăng Lãnh Hộ Dương nối dài thêm quy mô Khu dân cư thị trấn TT.Lấp Vò Bỏ danh mục (3) UBND 23,0 Lấp Vò huyện Lấp (3) chuyển Vò thành danh mục 2 và 3 Tuyến dân cư số 1 TT.PT quỹ TT. Lấp Vò Giảm diện 2 10,7 đất huyện tích danh mục Lấp Vò (3) còn 17.9 ha và tách thành hai danh mục 2 và 3 Tuyến dân cư Bình 3 nt Xã Bình 7,20 Thạnh 2 Thạnh
  6. PHỤ LỤC III CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG (11 dự án) (kèm theo Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Tên dự án Chủ dự án Địa điểm xây Diện tích STT dựng (ha) Khu dân cư Cây Sung TT.PT quỹ 1 Xã Long Khánh A 1,89 đất huyện Hồng Ngự Khu dân cư, Khu Sản xuất cá Xã Phú Thuận B 2 nt 1,58 giống tập trung huyện Hồng Ngự Chợ Cả Sách (mở rộng) Xã Thường Thới 3 nt 1,16 Hậu A Khu Thương mại – Dịch vụ và TT.PT quỹ TT. Mỹ An 4 32,00 Dân cư Bắc thị trấn Mỹ An đất huyện (giai đoạn 1) Tháp Mười Khu dân cư Bến xe mới TT.PT quỹ Thị trấn Cái Tàu 5 2,00 đất huyện Hạ Châu Thành Khu dân cư Bến xe TT. PT Quỹ Xã Bình Thạnh 6 14,00 đất thị xã Hồng Ngự Khu dân cư Bờ Đông giai đoạn Phường An Thạnh 7 nt 16,5 3 Tuyến dân cư Mương Nhà máy Phường An Thạnh 8 nt 17,7 Tuyến dân cư Tân Thành - Lò Phường An Thạnh 9 nt 28,0 Gạch/Cụm 1, 2, 3, 4 Tuyến dân cư cồn Tô Châu TT. PT Quỹ Xã Tân Thạnh 10 7,28 đất huyện Thanh Bình Khu dân cư Tân Đông A Thị trấn Thanh 11 nt 1,15 Bình
703102