of x

Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 4 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
4 lần xem

Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13. Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 495/nq-ubtvqh13', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-495-nq-ubtvqh13-8vk2tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Đầu tư đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Tài liệu Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13 trong thể loại ,Văn Bản Luật,Đầu tư được chia sẽ bởi thành viên dau-tu đến các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Văn Bản Luật,Đầu tư , có tổng cộng 4 page , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có khuyến khích đầu tư, quy chế thẩm tra, giấy chứng nhận đầu từ, quản lý đầu tư, quản lý tài chính, dự án đầu tư ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 495/nq-ubtvqh13', văn bản luật, đầu tư dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Số: 495/NQ-UBTVQH13 NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 5, nói thêm là 500 TỶ ĐỒNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,, bên cạnh đó bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội; Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị quyết số, ngoài ra 12/2011/QH13 ngày 09/11/2011 của Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Số: 495/NQ-UBTVQH13 NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 5.500 TỶ ĐỒNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội; Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 09/11/2011 của Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 12/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Sau khi xem xét Báo cáo số 80/BC-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 521/BC-UBTCNS13 ngày 03/5/2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về phương án phân bổ 5.500 tỷ đồng cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho 19 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi theo phụ lục đính kèm. Đối với dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương phê duyệt quyết định điều chỉnh tổng mức đầu t ư, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Điều 2. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành căn cứ vào kế hoạch huy động và phát hành vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 1015 phân bổ cho từng dự án trong năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015 đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư từ vốn trái phiếu chính phủ. Điều 3. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.
  2. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Chính phủ; - Chủ tịch Quốc hội; - Các Phó chủ tịch Quốc hội; - Các Ủy viên UBTVQH; - H ội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - Văn phòng Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, KH &ĐT; - Kiểm toán Nhà nư ớc; - Lưu: HC, TCNS. DANH MỤC BỔ SUNG 5.500 TỶ ĐỒNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CHO 19 DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI (Kèm theo Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) Đơn vị tính: Tỷ đồng Bổ sung vốn TPCP giai STT Danh mục công trình, dự án đoạn 2012 - 2015 I CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hồ chứa nước Krông Buk Hạ (Hợp phần đầu mối phần do Bộ 1 380 NNPTNT quản lý) Hồ Định Bình (hợp phần tưới Văn Phong) 2 540 Thủy lợi Bảo Định 2 3 320 Hồ chứa nước Sông Ray 4 120 Kênh Trà Sư - Tri Tôn 5 120 Hệ thống phân ranh mặn ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu 6 60 Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre 7 400 ĐỊA PHƯƠNG ĐẮK LẮK
  3. Hồ chứa nước Krông Buk Hạ (Phần do địa phương thực hiện: 1 420 Hợp phần kênh và giải phóng mặt bằng) Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Trong đó kênh hồ Ea Rớt 2 70 do tỉnh thực hiện) GIA LAI Hồ Ia Mơr 3 44 + Đền bù, di dân, tái định cư do địa phương thực hiện 11 + Kênh và CTTK cấp 1 có Ftưới < 150 ha Hợp phần PlêiPai- 33 IaLốp do địa phương thực hiện BÌNH PHƯỚC Công trình sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn 4 58 BẾN TRE Nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai 5 150 PHÚ THỌ Dự án tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy 6 222 HÀ NỘI Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, từ Lương Phú, xã 7 429 Thuần Mỹ, huyện Ba Vì HÀ NAM Trạm bơm Kinh Thanh II 8 250 Cải tạo nâng cấp kiên cố hóa hệ thống tưới tiêu tỉnh Hà Nam 9 236 NINH BÌNH Nâng cấp tuyến đê hữu Sông Hoàng Long, đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân (bổ sung đầu tư các hạng mục công trình đập 10 260 tràn Lạc Khoái, đập tràn Gia Tường, đập tràn Đức Long) Dự án sửa chữa nâng cấp hồ Thường Xung 11 49 CÀ MAU 2 ô thủy lợi phục vụ thủy sản (Tiểu vùng XVII - Nam Cà Mau) 12 250 II DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang 1 1.122 + Phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý + Di dân, tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Phần do tỉnh Hà Tĩnh quản lý)
691638

Sponsor Documents