of x

Nghị quyết số 35/NQ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
2 lần xem

Nghị quyết số 35/NQ-CP. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHÍNH PHỦ. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-35-nq-cp-r542tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến các bạn thư viện Nghị quyết số 35/NQ-CP.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong thể loại ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được giới thiệu bởi bạn quyendansu tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012 Số: 35/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét yêu cầu của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2403/TTr-BNG-LS ngày 09 tháng 7 năm, ngoài ra 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều 1,còn cho biết thêm Đồng ý nội dun
  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012 Số: 35/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2403/TTr-BNG-LS ngày 09 tháng 7 năm 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông. Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán Hiệp định nêu trên với phía Chi-lê và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê. Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật . TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Các đồng chí Thành viên Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TKBT, TH, C ổng TTĐT; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, QHQT (3).
717901

Sponsor Documents