of x

Nghị quyết số 21/NQ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
3 lần xem

Nghị quyết số 21/NQ-CP. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-21-nq-cp-qzn2tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu đến mọi người thư viện Nghị quyết số 21/NQ-CP.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Đầu tư đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn đang cần cùng xem ,Thư viện Nghị quyết số 21/NQ-CP trong danh mục ,Văn Bản Luật,Đầu tư được chia sẽ bởi user dau-tu đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Văn Bản Luật,Đầu tư , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có khuyến khích đầu tư, quy chế thẩm tra, giấy chứng nhận đầu từ, quản lý đầu tư, quản lý tài chính, dự án đầu tư ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012 Số: 21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4234/TTr-BKHĐT ngày 12 tháng, nói thêm 6 năm 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều 1, kế tiếp là Đồng ý nội dun
  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012 Số: 21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4234/TTr-BKHĐT ngày 12 tháng 6 năm 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý nội dung Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Campuchia nhân dịp Hội nghị Hợp tác đầu tư lần thứ 3 Việt Nam - Campuchia tại Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào ngày 24 tháng 6 năm 2012. Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Các đồng chí Thành viên Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, QHQT (2).
695652

Sponsor Documents