Nghị quyết số 18/NQ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Nghị quyết số 18/NQ-CP. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH CHÍNH PHỦ. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-18-nq-cp-r0l2tq.html

Nội dung


  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012 Số: 18/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch” (sau đây gọi tắt là Hiệp định). Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định với cấp có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Ma-rốc. Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết Hiệp định. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ; - Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo dự thảo H iệp định); - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH; - Lưu: VT, QHQT (3). Nguyễn Tấn Dũng
693097