Nghị quyết số 15/NQ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
of x

Nghị quyết số 15/NQ-CP. NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY” CHÍNH PHỦ. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-15-nq-cp-5d31tq.html

Nội dung


  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Số: 15/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Điều 2. Mục tiêu của Chương trình 1. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính tr ị, đạo đức, lố i sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
  2. 2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hộ i nhập quốc tế. 3. Đổi mới, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp ban hành các nghị quyết, chỉ thị về những chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt công tác cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra trong triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng hiện nay. 2. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, nộ i dung chương trình cải cách hành chính nhà nước. Rà soát, đề xuất loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân. 3. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong mố i quan hệ giữa tập thể và cá nhân theo nguyên t ắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. 4. Cụ thể hóa các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật liên quan nhằm loại trừ khả năng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người thân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi dưới mọ i hình thức. 5. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy định về dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 6. Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức để cơ cấu lại độ i ngũ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế. 7. Xây dựng và thực hiện cải cách chế độ tiền lương, nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, chống bình quân, cào bằng, đặc quyền, đặc lợi. 8. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về việc thực hiện và kiểm soát kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  3. 10. Xây dựng quy định về việc công khai chế độ, chính sách để nhân dân giám sát và hướng dẫn dư luận xã hội hiểu đúng về những chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. 11. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm chính trị, vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọ i âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 12. Ban hành quy định chấn chỉnh hoạt động báo chí tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tăng cường quản lý thông tin trên mạng internet, các mạng xã hộ i và blog cá nhân. Điều 4. Trách nhiệm thực hiện Chương trình 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ nêu tại Khoản 1 Điều 3. 2. Bộ Nội vụ Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 3. 3. Thanh tra Chính phủ Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 8 và 9 Điều 3. 4. Bộ Tài chính - Chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu tại Khoản 10 Điều 3; - Cân đối ngân sách, đảm bảo kinh phí để thực hiện Chương trình. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 11, 12 Điều 3. 6. Sản phẩm và thời gian hoàn thành quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành tại Nghị quyết này, phố i hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Chính phủ.
  4. 8. Văn phòng Chính phủ Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành tại Nghị quyết này. Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân các t ỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - H ĐND, UBND các tỉnh, TP trự c thuộc TW; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đả ng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - H ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Qu ốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nư ớc; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - N gân hàng Chính sách Xã hội; - N gân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trậ n Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, C ổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trự c thu ộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b). PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ) THỜI CƠ CƠ SẢN QUAN QUAN GIAN STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ PHỐI PHẨM HOÀN TRÌ HỢP THÀNH Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chỉ thị, Định kỳ thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân nghị 6 tháng, 1 các tỉnh, thành phố trực thuộc quyết của hàng Trung ương tham mưu với cấp ủy cấp ủy năm
  5. đảng cùng cấp ban hành các nghị đảng quyết, chỉ thị về những chủ trương, cùng cấp biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt công tác cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra trong triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng hiện nay Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, Các Bộ, cơ nộ i dung chương trình cải cách quan hành chính nhà nước. Rà soát, đề ngang Bộ, xuất loại bỏ những cơ chế, chính cơ quan sách không còn phù hợp cản trở thuộc Báo cáo việc thực thi công vụ của cán bộ, Chính phủ, Quý IV Bộ Nội trình công chức và các thủ tục hành Ủy ban năm 2 vụ Chính chính liên quan đến quyền và nghĩa nhân dân 2012 phủ vụ của tổ chức, công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp Các Bộ, cơ Nghị định Quý III luật về trách nhiệm, quyền hạn sửa đổi, năm quan người đứng đầu cơ quan hành ngang Bộ, bổ sung 2013 chính nhà nước trong mố i quan hệ cơ quan trình giữa tập thể và cá nhân theo thuộc Chính nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá Chính phủ, phủ Bộ Nội nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm Ủy ban 3 vụ người đứng đầu; khuyến khích, bảo nhân dân vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, các tỉnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thành phố đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá trực thuộc nhân Trung ương Cụ thể hóa các quy định của Luật Các Bộ, cơ Nghị định Quý IV cán bộ, công chức, Luật viên chức của Chính năm quan và các văn bản pháp luật liên quan ngang Bộ, phủ 2013 nhằm loại trừ khả năng cán bộ lãnh cơ quan đạo quản lý các cấp và người thân thuộc Bộ Nội lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để Chính phủ, 4 vụ trục lợi dưới mọ i hình thức Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
  6. Trung ương Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về thực Thanh tra hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Chính phủ, và quy định về dân chủ trong cơ Bộ Tư Pháp lệnh quan hành chính, đơn vị sự nghiệp pháp, Văn sửa đổi Quý I Bộ Nội và Nghị năm 5 phòng vụ Chính phủ, định sửa 2013 Ủy ban đổ i nhân dân các cấp Sửa đổi, bổ sung quy định pháp Các quyết luật về tiêu chuẩn chức danh công định của chức, viên chức để cơ cấu lại độ i Các Bộ, cơ Thủ ngũ công chức, viên chức và thực tướng quan hiện tinh giản biên chế ngang Bộ, Chính Ủy ban phủ và Quý I Bộ Nội của Bộ nhân dân năm 6 vụ các tỉnh, trưởng 2013 thành phố ban hành trực thuộc chức Trung danh ương công chức, viên chức Xây dựng và thực hiện cải cách chế Đề án Các Bộ, cơ Tiếp tục độ tiền lương, nhà ở đối với cán bộ, Bộ Nội trình triển khai 7 quan vụ công chức, viên chức, chống bình Chính ngang Bộ thực hiện quân, cào bằng, đặc quyền, đặc lợi phủ Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp Bộ Nội vụ, luật về việc thực hiện và kiểm soát Bộ Tư Thanh tra Quý IV Nghị định việc kê khai tài sản đối với cán bộ, pháp, Văn năm 8 Chính sửa đổi công chức, viên chức nhà nước phòng phủ 2012 Chính phủ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy Bộ Nội vụ, định về công tác kiểm tra, thanh Bộ Tư Thanh tra Quý IV tra, xử lý cán bộ, công chức, viên Nghị định pháp, Văn năm Chính 9 chức vi phạm các quy định của sửa đổi phủ 2012 phòng pháp luật về phòng, chống tham Chính phủ nhũng Xây dựng quy định về việc công Bộ Nội vụ, Quyết Quý IV Bộ Tài khai chế độ, chính sách để nhân Bộ Kế định của năm 10 chính dân giám sát và hướng dẫn dư luận hoạch và Thủ 2012
  7. xã hộ i hiểu đúng về những chế độ, Đầu tư, tướng chính sách liên quan đến phương Văn phòng Chính tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi Chính phủ phủ ngộ của Đảng, Nhà nước đố i với cán bộ, công chức, viên chức Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm chính trị, vai trò gương mẫu của cán bộ, Bộ Công công chức, viên chức trong học tập, an, Đài quán triệt và tổ chức thực hiện Bộ Thông Tiếng nói Đề án Quý IV Nghị quyết. Chỉ đạo công tác thông Việt Nam, tin và trình 11 năm tin tuyên truyền về gương người Truyền Đài Chính 2012 tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực Truyền phủ thông đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu hình Việt tranh làm thất bại mọ i âm mưu và Nam hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Ban hành quy định chấn chỉnh hoạt Bộ Công động báo chí tuyên truyền; quản lý an, Đài Quyết định của có hiệu quả hoạt động báo chí theo Bộ Thông Tiếng nói Quý IV đúng định hướng của Đảng và Nhà Việt Nam, Thủ tin và năm 12 tướng nước; tăng cường quản lý thông tin Truyền Đài 2012 trên mạng internet, các mạng xã Truyền thông Chính phủ hộ i và blog cá nhân hình Việt Nam
668955