of x

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
2 lần xem

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND. NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHOÁ II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghi-quyet-so-01-nq-hdnd-rvh2tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Nghị quyết số 01/NQ-HĐND.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Nghị quyết số 01/NQ-HĐND trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí được giới thiệu bởi user thuephilephikinhphi đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Văn Bản Luật,Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có luật thuế, thuế thu nhập, chính sách lệ phí, chế độ thu nộp, quản lý thuế, ngân sách nhà nước, mức chi công tác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHOÁ II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Đắk Nông, ngày 31 tháng 5 năm 2012 Số: 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHOÁ II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng ngày 26 tháng 11 năm,còn cho biết thêm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng dân chúng, Ủy ban, bên cạnh đó nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2
  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Đắk Nông, ngày 31 tháng 5 năm 2012 Số: 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHOÁ II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xứ lý văn bản quy phạm pháp luật; Sau khi xem xét Tờ trình số: 03/TTr-HĐND ngày 29/5/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Lý do: Không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân t ỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2012.
  2. CHỦ TỊCH Điểu K’ré
687733

Sponsor Documents