NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler - Tập 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 145 | FileSize: M | File type: PDF
of x

NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler - Tập 1. NFPA13 - Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler (tập 1) gồm có 7 chương với nội dung chính như: Thông tin tổng quát, các bộ phận của hệ thống, những yêu cầu của hệ thống, yêu cầu về lắp đặt,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nfpa13-tieu-chuan-lap-dat-he-thong-chua-chay-sprinkler-tap-1-j3obuq.html

Nội dung


NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

COÂNG TY COÅ PHAÀN AN BAÛO

NFPA 13
TIEÂU CHUAÅN
LAÉP ÑAËT
HEÄ THOÁNG
CHÖÕA CHAÙY
SPRINKLER
(TAÄP I)

STANDARD
FOR THE INSTALLATION
OF SPRINKLER SYSTEMS
(EDITION 1994)

AÁN BAÛN 1994

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù quan taâm ñeán caùc phöông tieän chöõa chaùy töï ñoäng hieän ñaïi thì
khoâng ai coøn xa laï gì vôùi Heä Thoáng Chöõa Chaùy Sprinkler nöõa. Tuy nhieân, vieäc khai
thaùc tieàm naêng öùng duïng cuûa noù moät caùch thaät trieät ñeå, höõu hieäu; vieäc thieát keá vaø laép
ñaët noù sao cho thaät chính xaùc, coù cô sôû haún hoøi; vieäc baûo quaûn heä thoáng sao cho ñuùng
ñaén, luoân luoân saün saøng khaû naêng phaûn öùng ñuùng luùc khi coù chaùy xaûy ra, ñaùp öùng ñöôïc
ñaày ñuû nhöõng yeâu caàu caàn thieát maø moät heä thoáng ñoøi hoûi, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu
mong ñôïi cuûa con ngöôøi ñöôïc heä thoáng phuïc vuï; thì, vì lyù do naøy hoaëc lyù do khaùc, taïi
choã naøy hoaëc taïi choã khaùc, khoâng ít thì nhieàu, vaãn coøn ñeå loä nhöõng thieáu soùt maø chuùng
ta phaûi khaùch quan nhìn nhaän.
Baûn dòch maø baïn ñang coù treân tay ñaây, NFPA 13, Tieâu Chuaån Laép Ñaët Heä Thoáng Chöõa
Chaùy Sprinkler, laø moät trong nhöõng coá gaéng cuûa chuùng toâi, hy voïng noù coù theå goùp phaàn
giuùp chuùng ta laàn löôït boå khuyeát nhöõng thieáu soùt aáy.
NFPA laø teân vieát taét cuûa toå chöùc National Fire Protection Association, moät hieäp hoäi
phoøng chaùy chöõa chaùy cuûa Myõ, taäp hôïp haøng traêm ngaøn hoäi vieân treân khaép naêm chaâu,
ñaõ noåi tieáng khaép theá giôùi trong vai troø tö vaán vaø giaùo duïc veà nhöõng vaán ñeà lieân quan
ñeán vieäc baûo veä an toaøn taøi saûn vaø tính maïng cho con ngöôøi. Nhöõng tieâu chuaån maø
NFPA neâu ra, ñaõ ñöôïc ñuùc keát, boå sung, hieäu chænh qua nghieân cöùu vaø kinh nghieäm
thöïc teá cuûa haøng ngaøn chuyeân gia gaïo coäi, qua bao thôøi ñaïi, vaø ñaõ ñöôïc caùc toå chöùc
chuyeân moân khaùc coù lieân quan thöøa nhaän roäng raõi xöa nay.
Maëc duø NFPA 13 ñeà caäp chi tieát nhöõng yeâu caàu veà thieát bò, laép ñaët, thieát keá, baûo döôõng
caùc loaïi heä thoáng sprinkler, nhöng dó nhieân noù khoâng theå oâm ñoàm khaû naêng traû lôøi
töôøng taän taát caû moïi caâu hoûi cuûa taát caû moïi ngöôøi veà moïi vaán ñeà lieân quan ñeán moïi heä
thoáng sprinkler. Nhöng böôùc ñaàu, NFPA 13 toû ra laø taøi lieäu caên baûn nhaát khaû dó traû lôøi
nhöõng thaéc maéc caên baûn nhaát, maø theo ñoù, moãi ngöôøi coù theå tham khaûo tuøy theo muïc
ñích tra cöùu cuûa rieâng mình. Muoán nghieân cöùu theâm nhöõng tieâu chuaån khaùc lieân quan
ñeán heä thoáng sprinkler, ngoaøi NFPA 13, baïn coøn coù theå tham khaûo nhieàu taøi lieàu doài
daøo khaùc do NFPA xuaát baûn. Sau ñaây laø moät ít cuoán trong soá aáy:
(1) NFPA 13 D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One-and
Two-Family Dwellings and Munufactured Homes.
(2) NFPA 13 R, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential
Occupancies up to and Including Four Stories in Height.
(3) NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
(4) NFPA 20, Standard for the Installation of Centrifigal Fire Pump.
(5) NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection.

(6) NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of WaterBased Fire Protection .
(7) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code
(8) NFPA 96, Standard on Ventilation Control & Fire Protection of Commercial
Cooking Operations.
(9) NFPA 231, Standard for General Storage.
(10)
NFPA 231 C, Standard for Rack Storage of Materials.
(11)
NFPA 231 D, Standard for Storage of Rubber Tires
(12)
NFPA 231 F, Standard for the Storage of Roll Paper
Keå ra nhö treân haún nhieân laø ñeå cho chuùng ta tieän vieäc tham khaûo khi caàn, ñoàng thôøi
cuõng laø ñeå chuùng ta thaáy raèng baûn dòch naøy quûa ñuùng chæ laø böôùc khôûi ñaàu cho moät
chaëng ñöôøng daøi tröôùc maët.
Vì nhu caàu hieåu bieát raát böùc thieát hieän nay cuûa anh em, muoán naém vöõng nhöõng qui
ñònh veà vieäc laép ñaët caùc loaïi heä thoáng chöõa chaùy sprinkler, theo tieâu chuaån quoác teá,
Phoøng Kyõ Thuaät Coâng Ty An Baûo chuùng toâi muoán sôùm cho ra ñôøi baûn dòch naøy, vaø
choïn moät soá chöông coát loõi ñeå aán haønh tröôùc trong Taäp 1, goàm Chöông 2, Chöông 3,
Chöông 4, Chöông 5, Chöông 6, Chöông 7; phaàn coøn laïi seõ thöïc hieän vaø phoå bieán ôû
Taäp 2.
Daáu sao (*) taïi ñaàu doøng cuûa moät soá ñoaïn, chæ cho thaáy raèng baïn coøn coù theå tìm thaáy
theâm thoâng tin tham khaûo ôû phaàn Appendix (Phuï Luïc – seõ naèm trong Taäp 2).
Moät soá hình minh hoïa ñöôïc in ôû phaàn Appendix A trong nguyeân baûn, ñöôïc chuùng toâi
ñaët tröïc tieáp ngay beân döôùi ñoaïn lieân quan, nhö vaäy seõ giuùp cho baïn ñoïc tham khaûo
tieän lôïi hôn.
Trong baûn dòch naøy, chuùng toâi giöõ nguyeân nhöõng töø chuyeân moân thoâng duïng baèng tieáng
Anh trong ngoaëc ñôn, nhö vaäy khoâng nhöõng chæ giuùp baïn ñoïc deã ñoïc ra yù nghóa chuù
thích trong caùc hình minh hoïa, maø coøn giuùp baïn deã daøng ñoái chieáu khi tham khaûo vôùi
caùc taøi lieäu khaùc veà sau.
Cuõng caàn nhaéc laïi, taøi lieäu naøy chæ ñöôïc pheùp löu haønh noäi boä.
Chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn ñeå kho taøi lieäu cuûa
chuùng ta moãi ngaøy moät doài daøo hôn, boå ích hôn, vaø thieát thöïc hôn.

NGUYEÃN QUANG THANH
(Phoøng Kyõ Thuaät Cty CP An Baûo)

NOÄI DUNG
Chöông 1

Thoâng Tin Toång Quaùt (Taäp 2)

Chöông 2 Caùc Boä Phaän Cuûa Heä Thoáng (Taäp 1)
2.1 Toång Quaùt
2.2 Sprinkler
2.3 Oáng & Tube
2.4 Fittings
2.5 Noái Oáng & Fittings
2.6 Hangers
2.7 Valves
2.8 Noái Keát Vôùi Xe Cöùu Hoûa
2.9 Baùo Ñoäng Doøng Chaûy
Chöông 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Nhöõng Yeâu Caàu Cuûa Heä Thoáng (Taäp 1)
Heä Thoáng Wet Pipe
Heä Thoáng Dry Pipe
Heä Thoáng Deluge & Preaction
Heä Thoáng Keát Hôïp Dry Pipe & Preaction
Giaûi Phaùp Choáng Ñoâng Laïnh
Heä Thoáng Sprinkler & Caùc Connection Choáng Chaùy
Caùc sprinklers Laép Ñaët Ngoaøi Building
Caùc Phoøng Kho Laïnh
Thieát Bò Nhaø Beáp & Heä Thoáng Thoâng Gioù

Chöông 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Yeâu Caàu Veà Laép Ñaët (Taäp 1)
Nhöõng Yeâu Caàu Caên Baûn
Giôùi Haïn Veà Dieän Tích Baûo Veä
Xöû Duïng Caùc Sprinklers
Khoaûng Caùch & Ñònh Vò Caùc Sprinklers
4.4.1 Sprinklers Quay Leân & Quay Xuoáng
4.4.2 Sprinklers Laép Ñaët Treân Töôøng
4.4.3 Sprinklers Gioït Lôùn
4.4.4 QRES Sprinklers
4.4.5 ESFR Sprinklers
4.4.6 In-Rack Sprinklers

4.5 Nhöõng Tình Huoáng Ñaëc Bieät
4.6 Laép Ñaët Ñöôøng Oáng
4.7 System Attachments
Chöông 5
Chuaån Bò Thieát Keá (Taäp 1)
5.1 Toång Quaùt
5.2 Chuaån Bò Vieäc Kieåm Soaùt Chaùy Caùc Loaïi Hieän Tröôøng
5.2.1 Phaân Loaïi Hieän tröôøng
5.2.2 Nhu Caàu Veà Nöôùc – Phöông Phaùp Pipe Schedule
5.2.3 Nhu Caàu Veà Nöôùc – Phöông Phaùp Thuûy Löïc
5.3 Tieáp Caän Phöông Phaùp Thieát Keá Ñaëc Bieät
5.4 In-Rack Sprinklers
Chöông 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Baûn Veõ Vaø Tính Toaùn (Taäp 1)
Baûn Veõ
Maãu Tính Toaùn Thuûy Löïc
Thoâng Tin Nguoàn Caáp Nöôùc
Thuû Tuïc Tính Toaùn Baèng Phöông Phaùp Thuûy Löïc
Pipe Schedule
In-Rack Sprinklers

Chöông 7
Nguoàn Caáp Nöôùc (Taäp 1)
7.1 Toång Quaùt
7.2 Caùc Loaïi Nguoàn Caáp Nöôùc
Chöông 8
Chöông 9
Chöông 10
Phuï Luïc A

Nghieäm Thu Heä Thoáng (Taäp 2)
Baûo Quûan Heä Thoáng (Taäp 2)
Saùch Tham Khaûo (Taäp 2)
Giaûi Thích Boå Sung (Taäp 2)

1116989

Tài liệu liên quan


Xem thêm