Một số BT Trắc Nghiệm Sóng Cơ - Sóng Dừng (HD Giải chi tiết)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Một số BT Trắc Nghiệm Sóng Cơ - Sóng Dừng (HD Giải chi tiết). Tài liệu Một số BT Trắc Nghiệm Sóng Cơ - Sóng Dừng (HD Giải chi tiết) giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức đã học, luyện tập để giải các đề thi vật lý một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Chúc các bạn học tốt.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mot-so-bt-trac-nghiem-song-co-song-dung-hd-giai-chi-tiet-ynwrtq.html

Nội dung


 1. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 LêI TùA: §Ó ®¸p øng nhu cÇu «n vµ luyÖn thi ®¹i häc m«n vËt lý cña ®a sè c¸c em häc sinh t«i m¹nh d¹n biªn so¹n ph−¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp ®iÓn h×nh cña phÇn sãng, giao thoa sãng vµ sãng dõng, sãng ©m. TiÕp cña c¸c phÇn t«i ®· tr×nh bµy tr−íc ®©y, hy väng c¸c em n¾m ®−îc vµ «n thi tèt. Mäi th¾c m¾c gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ : thanh17802002@yahoo.com hoÆc 0904.727271. HoÆc 0383.590194. Bµi 1: Mét ng−êi quan s¸t mét chiÕc phao næi lªn trªn mÆt biÓn vµ thÊy nã nh« lªn cao 6 lÇn trong 15 gi©y, coi sãng biÕn lµ sãng ngang.TÝnh chu kú dao ®éng cña sãng biÓn? A. 3(s) B.43(s) C. 53(s) D. 63(s) n −1 Bµi gi¶i: Chó ý víi d¹ng bµi nµy ta nªn dïng c«ng thøc tr¾c nghiÖm: f = , trong t ®ã t lµ thêi gian dao ®éng. Phao nh« lªn 6 lÇn trong 15 gi©y nghÜa lµ phao thùc hiÖn ®−îc 5 dao ®éng trong 15 gi©y. n −1 6 −1 1 VËy ta cã f = = = ( Hz ) suy ra T = 1 = 3( s ) t 15 3 f Bµi 2 : Mét ng−êi quan s¸t mÆt biÓn thÊy cã 5 ngän sãng ®i qua tr−íc mÆt m×nh trong kho¶ng thêi gian 10(s) vµ ®o ®−îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp lµ 5(m).TÝnh vËn tèc sãng biÓn ? A. 1(m) B. 2m C. 3m D.4m n −1 5 −1 2 Bµi gi¶i : T−¬ng tù nh− trªn ta cã : f = = = ( Hz ) suy ra t 10 5 2 v = λ. f = .5 = 2( m) Chó ý kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp chÝnh lµ λ 5 λ C©u 3: Moät nguoàn phaùt soùng dao ñoäng theo phöông trình u = acos20πt (cm) vôùi t tính baèng giaây. Trong khoaûng thôøi gian 2s, soùng naøy truyeàn ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng bao nhieâu laàn böôùc soùng ? A. 10. B. 20. C. 30. D. 40. 2π 2π Bµi gi¶i: theo ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy ω = 20π nªn suy ra T = = = 0,1( s ) ω 20π Do cø 1 chu kú th× t−¬ng øng 1 b−íc sãng, nªn trong kho¶ng thêi gian t=2(s) sãng truyÒn ®−îc qu·ng ®−êng x. ta cã tû lÖ 0,1(s) λ VËy 2(s) x. 0,1 λ Hay = suy ra x=20 λ 2 x 1
 2. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 .C©u 4: Moät soùng coù taàn soá 500Hz, coù toác ñoä lan truyeàn 350m/s. Hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng phaûi caùch nhau gaàn nhaát moät khoaûng laø bao nhieâu ñeå giöõa chuùng coù ñoä leäch π pha baèng rad ? 3 A. 0,116m. B. 0,476m. C. 0,233m. D. 4,285m. 2π.d π λ Bµi gi¶i : Ta biÕt : trong sãng c¬ th× ®é lÖch pha lµ ∆ϕ = = Suy ra d = λ 3 6 v 350 λ 0, 7 Trong ®ã: λ = = = 0, 7( m) vËy kháang c¸ch cÇn t×m lµ d = = = 0,116( m) f 500 6 6 C©u 5: Mét sãng ©m cã tÇn sè 450(Hz) lan truyÒn víi vËn tèc 360(m/s) trong kh«ng khÝ. §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm c¸ch nhau d=1(m) trªn mét ph−¬ng truyÒn sãng lµ : A. ∆ϕ = 0,5π (rad ) B. ∆ϕ = 1, 5π (rad ) C. ∆ϕ = 2,5π (rad ) D. ∆ϕ = 3,5π (rad ) 2π.d 2.π.1 v 360 ∆ϕ = = = 2, 5π trong ®ã λ = = = 0,8(m) λ 0,8 f 450 C©u6: VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340(m/s) , kho¶ng c¸chgi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph−¬ng truyÒn sãng dao ®éng ng−îc pha nhau lµ 0,8(m). TÇn sè ©m lµ: A. f=85(Hz) B. f=170(Hz) C. f=200(Hz) D. f=225(Hz) 2π.d Bµi gi¶i: Ta biÕt 2 sãng dao ®éng ng−îc pha khi ®é lÖch pha ∆ϕ = = (2.k + 1)π λ v 340 GÇn nhau nhÊt th× lÊy k=0 vËy λ = 2.d = 2.0,85 = 1, 7(m) hay f = = = 200( Hz ) λ 1, 7 C©u 7: Khi biên c a sóng tăng g p ôi, năng lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n 2 k. A Bµi gi¶i: n¨ng l−îng E = VËy khi biªn ®é t¨ng gÊp ®«i th× n¨ng l−îng 2 k . A '2 k .4 A2 KA2 E'= = =4 = 4 E T¨ng 4 lÇn 2 2 2 C©u 8: Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu. A. 0 B. π/4 C. π/2 D. π Bµi gi¶i: ®é lÖch pha cña 2 sãng gièng nhau lµ : ∆ϕ = (2k + 1)π th× khi giao thoa chóng míi triÖt tiªu . LÊy k=0 ta cã ∆ϕ = π C©u 9: Tìm v n t c sóng âm bi u th b i phương trình: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s 2
 3. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 2π x Bµi gi¶i: ¸p dông ph−¬ng tr×nh sãng : U = A.co.s (ωt − ) ®èi chiÕu lªn ph−¬ng tr×nh λ 2π x 2π π ω π 2000 trªn ta thÊy = 20 x suy ra λ = = mµ v = λ. f = λ ( ) = .( ) = 100 ( Do λ 20 10 2π 10 2π ω = 2000 ) C©u 10: Mét mòi nhän S ®−îc g¾n vµo ®Çu cña mét l¸ thÐp n»m ngang vµ ch¹m vµo mÆt n−íc. Khi ®Çu l¸ thÐp dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè f = 100 (Hz), S t¹o trªn mÆt n−íc mét sãng cã biªn ®é a = 0,5 (cm). BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 9 gîn låi liªn tiÕp lµ 4 (cm). TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s Bµi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp lµ : d = ( n −1)λ Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã 4 4 = (9 −1)λ → λ = = 0, 5 (cm) VËy v = λ. f = 100.0,5 = 50(cm / s) 8 Nh×n vµo h×nh vÏ ta thÊy tõ ngän sãng thø 1 ®Õn ngän sãng thø 9 c¸ch nhau 8 λ 1 9 λ λ λ λ λ λ λ λ C©u11 : (Bµi tËp t−¬ng tù) : Nguån ph¸t sãng trªn mÆt n−íc t¹o dao ®éng víi tÇn sè f=100(Hz) g©y ra sãng trªn mÆt n−íc . BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 7 gîn låi (bông sãng liªn tiÕp) lµ 3(cm) . TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc ? A. 50(cm/s) B. 25(cm/s) C.100(cm/s) D.150(cm/s) Bµi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp lµ : d = ( n −1)λ Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã 3 3 = (7 −1)λ → λ = = 0, 5 (cm) VËy v = λ. f = 100.0,5 = 50(cm / s ) 6 C©u12: Mét nguån sãng c¬ dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph−¬ng tr×nh  π x = A cos10πt +  . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn ph−¬ng  2 π truyÒn sãng mµ t¹i ®ã dao ®éng cña c¸c phÇn tö m«i tr−êng lÖch pha nhau 2 lµ 5 (m). H·y tÝnh vËn tèc truyÒn sãng. A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö trªn ph−¬ng truyÒn sãng lµ: 2π d π 2π.5 π ∆ϕ = = → = λ 2 λ 2 VËy b−íc sãng lµ: λ = 20(m) suy ra vËn tè truyÒn sãng : 3
 4. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 ω 10π m v = λ. f = λ.( ) = 20.( ) = 200( ) 2π 2π s C©u 13: Cho mét mòi nhän S ch¹m nhÑ vµo mÆt n−íc vµ dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f = 20 (Hz). Ng−êi ta thÊy r»ng hai ®iÓm A vµ B trªn mÆt n−íc cïng n»m trªn ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau mét kho¶ng d = 10 (cm) lu«n dao ®éng ng−îc pha víi nhau. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng, biÕt r»ng vËn tèc ®ã chØ vµo kho¶ng tõ 0,8 (m/s) ®Õn 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ: 2π d ∆ϕ = = (2k + 1)π (Do hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha) vËy ta cã : λ (2k + 1)λ (2k + 1)v 2df 2.0,1.20 4 d= = Suy ra : v= = = 2 2f (2k + 1) 2k + 1 2k + 1 Do gi¶ thiÕt cho vËn tèc thuéc kho¶ng 0,8 ≤ v ≤ 1( m) nªn ta thay biÓu thøc cña V vµo : 4 0,8 ≤ v = ≤1 gi¶i ra : 2k + 1 ≥ 4 Suy ra : k ≥ 1,5 (2k + 1) 2k + 1 ≤ 4 Suy ra k ≤2 0,8 hay: 1, 5 ≤ k ≤ 2 do k thuéc Z nªn lÊy k=2 vµ thay vµo biÓu thøc 4 4 v= = = 0,8(m) 2k + 1 2.2 +1 C©u 14: . Mét sîi d©y ®µn håi rÊt dµi cã ®Çu A dao ®éng víi tÇn sè f vµ theo ph−¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y. Biªn ®é dao ®éng lµ 4 (cm), vËn tèc truyÒn sãng trªn ®©y lµ 4 (m/s). XÐt mét ®iÓm M trªn d©y vµ c¸ch A mét ®o¹n 28 (cm), ng−êi ta thÊy M lu«n lu«n dao ®éng lÖch pha víi A mét gãc π ∆ϕ = (2k + 1) víi k = 0, ±1, ±2, TÝnh b−íc sãng λ. BiÕt tÇn sè f cã gi¸ trÞ trong 2 kho¶ng tõ 22 (Hz) ®Õn 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ: 2π d π ∆ϕ = = (2k + 1) (chó ý: ë bµi nµy ng−êi ta ®· cho s½n ®é lÖch pha) λ 2 4
 5. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 (2k + 1)λ (2k + 1)v T−¬ng tù nh− bµi trªn ta cã : d = = 4 4f v 4 2k + 1 Suy ra : f = (2k + 1) thay sè vµo ta cã : f = (2k + 1) = 4d 4.0, 28 0, 28 2k + 1 Do 22 ≤ f ≤ 26( Hz ) nªn ta cã : 22 ≤ ≤ 26( Hz ) 0,8 Gi¶i ra ta cã : 2,58 ≤ k ≤ 3,14 → k = 3 vËy 2k + 1 2.3 + 1 v 4 f = = = 25( Hz ) vËy λ = = = 0,16(cm) 0, 28 0, 28 f 25 C©u15 : Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®µn håi.Ph−¬ng tr×nh dao π ®éng cña nguån cã d¹ng: x = 4 sin t (cm) .TÝnh b−íc sãng λ. Cho biÕt vËn tèc   3  truyÒn sãng v = 40 (cm/s) TÝnh ®é lÖch pha cña hai ®iÓm c¸ch nhau mét kho¶ng 40 (cm) trªn cïng ph−¬ng truyÒn sãng vµ t¹i cïng thêi ®iÓm. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ: ω π 1 2πd 2π df 2π.40 π f = = = ( Hz ) Suy ra ∆ϕ = = = = 2π 3.2π 6 λ v 40.6 3 C©u 16: Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®µn håi.Ph−¬ng tr×nh dao π  ®éng cña nguån cã d¹ng: x = 4 cos  t  (cm) . TÝnh ®é lÖch pha cña dao ®éng   3    t¹i cïng mét ®iÓm bÊt kú sau kho¶ng thêi gian 0,5 (s). π A. B. π/12 C. π/3 D. π/8 6 Bµi gi¶i: sau kho¶ng thêi gian t=0,5 gi©y sãng truyÒn ®−îc qu·ng ®−êng: Ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch nguån mét kho¶ng d lµ : π  2π d   xM = 4 cos  t −  (cm) 3  λ   Trong ®ã ë thêi ®iÓm (t) pha dao ®éng cña π 2π d   M lµ : ϕ1 =  t −    . Sau thêi ®iÓm t=0,5(s) th× pha dao ®éng t¹i M lóc nµy  3 λ  π 2πd   lµ: ϕ2 =  (t + 0,5) −  3   Vëy ®é lÖch pha  λ  π 2π d π 2π d π ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = ( (t + 0,5) − ) − ( .t − )= 3 λ 3 λ 6 5
 6. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 C©u 17: Trong thÝ nghiÖm vÒ hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt n−íc hai nguån kÕt hîp Avµ B dao ®éng víi tÇn sè f=13(Hz) . T¹i 1 ®iÓm M c¸ch nguån AB nh÷ng kho¶ng d1=19(cm) vµ d2=21(cm) , sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®−êng trung trùc cña AB kh«ng cã cùc ®¹i nµo kh¸c. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc? A. 10(cm/s) B. 20(cm/s) C. 26(cm/s) D. 30(cm/s) Bµi gi¶i: nhËn xÐt do d1
 7. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 HiÖu ®−êng ®i ®Ó t¹i ®ã sãng cã biªn ®é cùc ®¹i lµ : d1 − d 2 = kλ → 16 − 20 = −4.λ → λ = 1(cm) ( do thay k=-1) VËy vËn tèc truyÒn sãng lµ : v = λ. f = 20.1 = 20(cm / s ) Bµi 19: Mét ng−êi x¸ch mét x« n−íc ®i trªn ®−êng , mçi b−íc ®i ®−îc 50(cm). Chu kú dao ®éng riªng cña n−íc trong x« lµ T=1(S) . Ng−êi ®ã ®i víi vËn tèc v th× n−íc trong x« bÞ sãng s¸nh m¹nh nhÊt. TÝnh vËn tèc v? A. 2,8Km/h B. A. 1,8Km/h C. A. 1,5Km/h D. GÝa trÞ kh¸c Bµi gi¶i: theo gi¶ thiÕt th× λ = 50(cm) mµ vËn tèc λ 50 v = λ. f = = = 50(cm / s ) = 0, 5(m / s ) = 1,8( km / h) T 1 Bµi 20: Trªn mÆt n−íc cã mét nguån dao ®éng t¹o ra t¹i ®iÓm O mét dao ®éng ®iÒu hßa cã tÇn sè f= 50(Hz) . Trªn mÆt n−íc xuÊt hiÖn nh÷ng vßng trßn ®ång t©m O, mçi vßng c¸ch nhau 3(cm). VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc lµ : A. 120(cm/s) B. 360(cm/s) C. 150(cm/s) D. 180(cm/s) Bµi gi¶i: Chó ý mçi vßng trßn ®ång t©m O trªn mÆt n−íc sÏ c¸ch nhau 1 b−íc sãng vËy λ = 3(cm) hay v = λ. f = 3.50 = 150(cm / s ) λ Bµi 21: §Çu A cña mét d©y dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi chu kú T=10(s) . BiÕt vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ V=0,2(m/s) , kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng−îc pha lµ bao nhiªu? A. 1,5m B. 2m C. 1m D. 2,5m Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ: 7
 8. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 2π d ∆ϕ = = (2k + 1)π (Do hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha) vËy ta cã : kho¶ng λ c¸ch gÇn nhau nhÊt gi÷a hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha lµ : (2k + 1)λ (2k + 1)v.T (2.0 + 1)0, 2.10 d= = = = 1(m) Chó ý: gÇn nhau nhÊt 2 2 2 nªn trong ph−¬ng tr×nh trªn ta lÊy K=0) Bµi 22: Sãng truyÒn tõ A ®Õn M víi b−íc sãng λ = 60(cm) M c¸ch A mét ®o¹n d=3(cm) . So víi sãng t¹i A th× sãng t¹i M cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y ? 3π A. §ång pha víi nhau B. Sím pha h¬n mét l−îng 2 C. TrÔ pha h¬n mét l−îng lµ π D. Mét tÝnh chÊt kh¸c Bµi gi¶i: Ta ®· biÕt ph−¬ng tr×nh sãng c¸ch nguån mét ®o¹n lµ d lµ : 2π d U M = a cos(ωt − ) nÕu ®iÓm M n»m sau nguån A λ (M chËm pha h¬n A) A M d 2π d Vµ U M = a cos(ωt + ) NÕu ®iÓm M n»m tr−íc nguån A λ Theo gi¶ thiÕt ta cã ®é lÖch pha M A 2π d 2π.30 d ∆ϕ = = =π λ 60 VËy sãng t¹i M trÔ pha h¬n sãng t¹i A mét l−îng lµ π Bµi 23: G¾n vµo 1 trong 2 nh¸nh cña ©m thoa cña mét thanh thÐp máng ë hai ®Çu thanh g¾n hai qu¶ cÇu nhá A, B . §Æt 2 qu¶ cÇu ch¹m nhÑ vµo mÆt n−íc . Cho ©m thoa dao ®éng . Gîn sãng n−íc cã h×nh hypepol. Kho¶ng c¸ch AB lµ 4(cm) . TÝnh sè gîn sãng quan s¸t ®−îc trªn ®o¹n AB biÕt λ = 2mm ? A. 39 gîn B. 29 gîn C. 19 gîn D. 20 gîn Bµi gi¶i: Theo lý thuyÕt giao thoa sè gîn sãng quan s¸t ®−îc trªn ®o¹n AB t−¬ng øng sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n AB . V× vËy hiÖu kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ph¶i lµ d 2 − d1 = kλ MÆt kh¸c cã bao nhiªu ®−êng hypepol th× t−¬ng øng trªn ®o¹n AB cã bÊy nhiªu gîn sãng. Hay ta cã thÓ ®−a ®iÓm M xuèng n»m trªn ®o¹n AB vµ lóc nµy ta cã d1 + d 2 = AB VËy ta cã hÖ : M d1 d2 A B A M B kλ AB d 2 − d1 = kλ (1) lÊy (1) trõ(2) vÕ theo vÕ ta cã d 2 = + 2 2 8
 9. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 d1 + d 2 = AB (2) do M thu«c ®o¹n AB nªn 0 < d 2 < AB Thay vµo ta cã : kλ AB − AB AB 0 < d2 = + < AB Vµ rót ra
 10. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 Câu 1: Hai ngư i ng cách nhau 4m và quay m t s i dây n m gi a h . H i bư c sóng l n nh t c a sóng d ng mà hai ngư i có th t o nên là bao nhiêu ? A. 16m B. 8m C. 4m D.12m ngư i 2 ngư i 1 Bµi gi¶i: Áp d ng công th c tính chi u dài dây cho sóng d ng ư c c nh 2 u; kλ 2l l= suy ra λ= v y có λmax thì k=1 V y λmax = 2l = 8(m) 2 k C âu 2: M t sóng d ng có phương trình : (x , y ( cm), t(s)) kho ng cách t m t nút sóng , qua 4 b ng sóng , n m t nút sóng khác là : A.10cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm 2π x Bµi gi¶i: Bư c sóng : D a v ào phương trình trên ta th y = 0, 2π.x λ Kho ng cách t m t nút sóng , qua 4 b ng sóng , n m t nút sóng khác là : b ng nút nút l = 2λ C âu 3: Trên m t s i dây dài 1m (hai u dây c nh) ang có sóng d ng v i t n s 100Hz. Ngư i ta th y có 4 i m dao ng r t m nh. V n t c truy n sóng trên dây là: A. 50(m/s) B. 200(m/s) C. 25(m/s) D.100(m/s) Bµi gi¶i: Trên dây có 4 i m dao ng m nh nên trên dây có 4 b ng sóng và dài dây b ng 2 l n bư c sóng. Bư c sóng : V n t c truy n sóng : Ch n áp án A. C âu 4: Trên m t s i dây dài 1,4m ư c căng ra , hai u c nh. Ngư i ta làm cho s i dây dao ng v i t n s 10Hz thì th y trên dây có 8 i m luôn ng yên (k c 2 u dây). V n t c truy n sóng trên dây là : A. 1,5(m/s) B. 2,4 (m/s) C.4(m/s) D. 3,2(m/s) Bµi gi¶i: Trên dây có 8 i m ng yên k c 2 u dây nên s b ng sóng là : 8 - 1 = 7 b ng sóng. 10
 11. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 dài dây : bư c sóng : V n t c truy n sóng : Ch n áp án C. C âu 5: T i m t dao ng cho m t dây àn h i theo phương vuông góc v i s i dây v i t n s 3Hz. Sau 3 giây chuy n ng truy n ư c 12m d c theo s i dây. Bư c sóng t o ra trên s i dây : A. 2,33(m) B. 2(m) C.3,33 (m) D.3(m) Bµi gi¶i: V n t c truy n sóng trên s i dây là : V y bư c sóng t o ra là : Ch n áp án C C âu 6: M t dây AB dài 120cm , u A m c vào m t nhánh âm thoa có t n s f = 40 Hz, u B c nh.Cho âm thoa dao ng , trên dây có sóng d ng v i 4 bó sóng. V n t c truy n sóng trên dây là : A.20(m/s) B. 15(m/s) C. 28(m/s) D. 24(m/s) Bµi gi¶i: Trên dây có sóng d ng v i 4 bó sóng , hai uc nh nên dây dài 2 l n bư c sóng. V n t c truy n sóng : V y ch n áp án D. C âu 7: Nh ng c i m nào sau ây không thu c v sóng d ng : 1/ Sóng có các nút và các b ng c nh trong không gian. 2/ ng d ng c a sóng d ng là xác nh v n t c truy n sóng trên dây. 3/ i u ki n có sóng d ng khi hai u dây là nút là chi u dài dây ph i b ng n l n bư c sóng v i n là s nút sóng. 4/ Kho ng cách gi a hai b ng sóng b ng n a l n bư c sóng. A.1v à 2 B. 2 v à 3 C. 3 v à 4 D. 2 v à 4 Bµi gi¶i: Theo nh nghĩa sóng d ng là : Sóng có các nút và các b ng c nh trong không gian. nên (1) úng ng d ng c a sóng d ng là xác nh v n t c truy n sóng trên dây. (2) úng i u ki n có sóng d ng khi hai u dây là nút là chi u dài dây ph i b ng n l n bư c sóng v i n là s nút sóng.(3) sai vì i u ki n x y ra sóng d ng khi : Kho ng cách gi a hai b ng sóng b ng n a l n bư c sóng. (4) sai vì ph i là kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p nhau 11
 12. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 C âu 8 : M t ng sáo dài 80cm, h hai u, t o ra m t sóng d ng trong ng sáo v i âm là c c i hai u ng, trong kho ng gi a ng sáo có hai nút sóng. Cho v n t c truy n âm trong không khí là 340m/s, t n s âm do ng sáo phát ra là: A.2120,5(Hz) B 425(Hz) C. 850(Hz) D. 800(Hz) Bµi gi¶i: Theo bài ra: ta coi ng sáo có hai u l à nút có s óng d ng x y ra thì chi u d ài ng sáo ph i thõa m ãn : Ch n B Câu9 : M t nh c c phát ra âm có t n s âm cơ b n là f = 420 Hz. M t ngư i có th nghe ư c âm có t n s cao nh t là 18000 Hz. T n s âm cao nh t mà ngư i này nghe ư c do nh c c này phát ra là : A.17850(Hz) B. 17640(Hz) C. 42,857142(Hz) D. 18000(Hz) Bµi gi¶i: (B) Câu 10: M t ngu n âm O xem như ngu n i m, phát âm trong môi trư ng ng hư ng và không h p th âm. Ngư ng nghe c a âm ó là .T im t i m A ta o ư c m c cư ng âm là L = 70 dB. Cư ng âm I t i A có giá tr là: W W W W A. 10−7 B. 107 C. 10−5 D. 70 m2 m2 m2 m2 Bµi gi¶i: Xét t i i m A ta có: L = 10 = 70. => =7 => = => I = V y ch n C. Câu11: : to hay nh c a m t âm mà tai c m nh n ư c s ph thu c vào A. cư ng và biên c a âm B. cư ng c a âm và v n t c âm C. cư ng và t n s c a âm. D. t n s c a âm và v n t c âm V y ch n C. C âu 12: Phát bi u nào sau ây không úng ? A. Dao ng âm có t n s trong mi n t 16Hz n 20kHz B. V b n ch t thì sóng âm , sóng siêu âm , sóng h âm u là sóng cơ C. Sóng siêu âm là nh ng sóng mà tai ngư i không th nghe th y ư c 12
 13. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 D. Sóng âm là sóng d c Bµi gi¶i: Sóng âm là sóng d c có t n s t 16Hz n 20KHz. Nh ng sóng có t n s dư i 16Hz g i là sóng h âm và trên 20KHz g i là sóng siêu âm. Tai ngư i không th nghe ư c h âm và siêu âm. Ch n áp án C. C âu 13 : Phát bi u nào sau ây là sai: A. Sóng cơ h c là s lan truy n c a tr ng thái dao ng trong môi trư ng v t ch t. B. Sóng ngang có phương dao ng vuông góc v i phương truy n sóng. C. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. D. Sóng cơ h c d c không truy n ư c trong chân không nhưng sóng cơ d c ngang truy n ư c trong chân không. Bµi gi¶i: Sóng cơ truy n ư c trong không gian là do s àn h i c a môi trư ng v t ch t. Trong không gian ko có v t ch t như trong khí quy n Trái t nên sóng cơ h c không th truy n ư c v y D sai. Ch n D. C âu 14: M t sóng cơ h c có phương trình sóng: Bi t kho ng cách g n nh t gi a 2 i m có l ch pha i v i nhau là 1m. V n t c truy n sóng là : A.2,5(m/s) B. 5(m/s) C.10(m/s) D.20(m/s) Bµi gi¶i: l ch pha c a 2 i m trên phương truy n sóng là : l ch pha c a hai i m cách nhau 1m là , ta có: Ch n D A.2,5(m/s) B. 5(m/s) C.10(m/s) D.20(m/s) Câu 15: Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu. A. 0 B. π 4 C. π 2 D. π Bµi gi¶i: Trong sóng giao thoa 2 sóng tri t tiêu nhau thì v i k = 0, 1 ,2 ,................ n như v y v i k = 0 thì ch n câu D là úng 13
 14. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 Câu 16: M t sóng ngang t n s 100Hz truy n trên m t s i dây n m ngang v i v n t c 60m/s. M và N là hai i m trên dây cách nhau 0,75m và sóng truy n theo chi u t M t i N. Ch n tr c bi u di n li cho các i m có chi u dương hư ng lên trên . T i m t th i i m nào ó M có li âm và ang chuy n ng i xu ng. T i th i i m ó N s có li và chi u chuy n ng tương ng là : A. âm, i xu ng B. âm, i lên C. d ương, i xu ng D. d ương, i lên Bµi gi¶i: Bư c sóng : l ch pha gi a M và N : dao ng t i M và N vuông pha . Do ó t i th i i m ó N ang có li âm và chuy n ng i lên. Ch n áp án B. Nhìn lên hình v ta th y + M và N dao ng vuông pha thì khi M O X i xu ng thì i m N ph i i lên và vì c hai u ang n m dư i tr c OX nên M N lúc này c hai u ang có li Ho c ta có th bi u di n qua chuy n ng tròn u: N M Khi M i xu ng N i lên trên ư ng tròn thì tương ng l ch pha c a M và N là góc MON gíc này vuông O C âu 17: M t sóng cơ h c truy n t i m O t i M . O và M cách nhau m t o n b ng 5 l n bư c sóng . Dao ng t i O và M : 3π A. Cùng pha B. Vuông pha C. Ng ư c pha D. l ch pha 4 Bµi gi¶i: M và O cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng nên dao ng cùng pha . Ch n áp án A. Câu 18: Thưc hi n giao thoa trên m t m t ch t l ng v i hai ngu n gi ng nhau, cách nhau 13cm cùng có phương trình dao ng là U = 2sin t. V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 80cm/s. Xem biên sóng không gi m khi truy n i t ngu n. S i m ng yên trên o n là: A. 4 B. 8 C. 5 D. 7 Bµi gi¶i: Biên dao ng t ng h p c a i m M b t kì thu c là: 14
 15. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 trong ó l n lư t là dài và Gi s i mM ng yên, ta có A=0, suy ra (1) L i có cm V y (1) tương ương v i (k thu c Z) Hay Mà M thu c nên cm T ó rút ra và 0<
 16. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 Ch n B. C âu 21: i u nào úng khi nói v năng lư ng sóng? A. Trong quá trình truy n sóng thì năng lư ng sóng không truy n i vì nó là i lư ng b o toàn B. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. C. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trên m t ph ng, năng lư ng sóng gi m t l bình phương v i quãng ư ng truy n sóng. D. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ư ng truy n sóng. Bµi gi¶i: (B) C âu 22: i u nào sau ây là sai khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c? A. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ư ng truy n sóng. B. Năng lư ng sóng luôn luôn không i trong quá trình truy n sóng. C. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trên m t ph ng, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ư ng truy n sóng. D. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. Bµi gi¶i: trong th c t , năng lư ng sóng cơ h c s gi m trong quá trình truy n sóng do m t mát năng lư ng ra bên ngoài môi trư ng (ma sát) nên năng lư ng luôn luôn ko i trong quá trình truy n sóng là sai . ch n B C âu 23: Khi biên c a sóng tăng g p ôi, năng lư ng do sóng truy n thay i bao nhiêu l n? A. Gi m ¼ B. Gi m ½ C. Không thay i D. Tăng 4 l n Bµi gi¶i: Năng lư ng sóng: C âu 23: Sãng ©m truyÒn trong thÐp víi vËn tèc 5000(m/s) . Hai ®iÓm trong thÐp dao ®éng lÖch pha nhau 900 mµ gÇn nhau nhÊt th× c¸ch nhau mét ®o¹n 1,5(m). TÇn sè dao ®éng cña ©m lµ : A. 833(Hz) B. 1666(Hz) C. 3,333(Hz) D. 416,5(Hz)Bµi gi¶i: §é 2π d π 2π.1,5 v 5000 lÖch pha ∆ϕ = = Suy ra b−íc sãng λ = = 6m mµ f = = = 833( Hz ) λ 2 π λ 6 2 Cßn rÊt nhiÒu bµi tËp n÷a víi c¸ch gi¶i t−¬ng tù nh−ng v× thêi gian cã h¹n nªn t«i chØ ®−a ra tõng nµy vÝ dô. Hy väng c¸c em hiÓu vµ n¾m ch¾c ®−îc phÇn sãng. Ch©n thµnh c¶m ¬n . HÑn gÆp l¹i c¸c em trong c¸c ch−¬ng tiÕp theo. Vinh 24/10/08( trÇn quang thanh) 16
 17. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 17
 18. TRÇN QUANG THANH-K15-CAO HäC Lý-§H VINH-10/2008 18
193676