of x

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
0 lần xem

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-quyet-dinh-ve-viec-gia-han-hoac-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-doi-voi-cac-ho-kzl1tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến mọi người thư viện MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho thư viện của mình.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi bạn don-tu đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với những hoạt động hệ trọng tới đê điều', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nộ i dung) giấy phép đố i với những hoạt động hệ trọng tới đê điều UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm, nói thêm là 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012
  1. PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nộ i dung) giấy phép đố i với các hoạt động liên quan đến đê điều UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn t ỉnh Bến Tre; Xét đề nghị của.........................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn (hoặc điều chỉnh, bổ sung) giấy phép đố i với các hoạt động liên quan đến đê điều số..., ngày... tháng....năm đã cấp cho (tổ chức/cá nhân) với thời gian gia hạn là....năm, từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày......tháng....năm..... Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp và phần điều chỉnh (nếu có). Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  2. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - - Lưu VT.
646398

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm