of x

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
0 lần xem

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-quyet-dinh-ve-viec-gia-han-hoac-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-doi-voi-cac-ho-kzl1tq.html

Nội dung


  1. PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nộ i dung) giấy phép đố i với các hoạt động liên quan đến đê điều UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn t ỉnh Bến Tre; Xét đề nghị của.........................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn (hoặc điều chỉnh, bổ sung) giấy phép đố i với các hoạt động liên quan đến đê điều số..., ngày... tháng....năm đã cấp cho (tổ chức/cá nhân) với thời gian gia hạn là....năm, từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày......tháng....năm..... Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp và phần điều chỉnh (nếu có). Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  2. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - - Lưu VT.
646398

Tài liệu liên quan


Xem thêm