MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE. Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc cấp giấy phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều uỷ ban nhân dân tỉnh bến tre', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-quyet-dinh-ve-viec-cap-giay-phep-doi-voi-hoat-dong-lien-quan-den-de-dieu-uy--jzl1tq.html

Nội dung


  1. PHỤ LỤC III (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn t ỉnh Bến Tre; Xét đề nghị của.........................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép (tổ chức/cá nhân) được tiến hành các hoạt động liên quan đến đê điều................. thuộc hệ thống đê điều............... như sau: 1. Tên hoạt động: 2. Phạm vi hoạt động: 3. Thời gian hoạt động : Thời hạn ..... năm, từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày......tháng....năm..... Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) được cấp phép có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về đê điều.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - - Lưu VT.
646397

Tài liệu liên quan


Xem thêm