of x

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
0 lần xem

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE. Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc cấp giấy phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều uỷ ban nhân dân tỉnh bến tre', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-quyet-dinh-ve-viec-cap-giay-phep-doi-voi-hoat-dong-lien-quan-den-de-dieu-uy--jzl1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho học tập.Xin mời các bạn đang cần cùng xem ,Thư viện MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi bạn don-tu đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc cấp giấy phép đối với hoạt động liên hệ tới đê điều uỷ ban quần chúng, ngoài ra # tỉnh bến tre', biểu mẫu - văn bản, đơn từ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả PHỤ LỤC III (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban quần chúng, kế tiếp là # tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng, nói thêm # và Uỷ ban quần chúng, nói thêm # ngày 26 tháng 11 năm,còn cho biết thêm 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân, kế tiếp là tỉnh Bến Tre ba
  1. PHỤ LỤC III (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày năm Số : /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn t ỉnh Bến Tre; Xét đề nghị của.........................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép (tổ chức/cá nhân) được tiến hành các hoạt động liên quan đến đê điều................. thuộc hệ thống đê điều............... như sau: 1. Tên hoạt động: 2. Phạm vi hoạt động: 3. Thời gian hoạt động : Thời hạn ..... năm, từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày......tháng....năm..... Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) được cấp phép có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về đê điều.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - - Lưu VT.
646397

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm