MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: DOC
of x

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG. Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản về cho vay tín dụng được quy định trong các ngân hàng.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-giay-de-nghi-cap-tin-dung-i131tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- ………………, ngày…… tháng…….năm 200… GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Tên tôi là:. ................................................................................................................................. Đại diện cho doanh nghiệp : .................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ............................................................................. Do: .................................................................Cấp ngày:......................................................... Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại:.................................................... Fax:................................................................... Tài khoản số:.................................................Tại:................................................................... Đề nghị Quý Ngân hàng cấp tín dụng cho chúng tôi : 1. Số tiền:. .............................................................................................................................. (Bằng chữ:...........................................................................................................................) 2. Mục đích sử dụng : phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, bao gồm các kh ỏan vay ngắn hạn, vay luân chuyển, bảo lãnh các lọai. 3. Thời hạn cấp tín dụng : ……. tháng. 4. Lãi suất vay, phí bảo lãnh : theo qui định của ngân hàng theo từng điểm cụ thể 5. Phương thức và tài sản bảo đảm tiền vay: ...................................................................... ................................................................................................................................................... 6. Các nội dung khác: theo phương án vay vốn (đính kèm). Chúng tôi xin cam kết: Chấp nhận các Quy định về cho vay và bảo đảm tiền vay c ủa Pháp lu ật và c ủa - Ngân hàng; Sử dụng tiền vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Quý Ngân hàng ki ểm tra vi ệc - sử dụng tiền vay; Trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn; - Chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của các hồ sơ do chúng tôi gửi cho - Quý Ngân hàng. ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
669796