of x

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật. Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-giay-chung-nhan-san-pham-phu-hop-voi-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-eazqtq.html

Nội dung


  1. Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ________________________________________________________________________________ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ( tên tổ chức chứng nhận ) Mã số: ….….. CHỨNG NHẬN Nhà sản xuất: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số chứng nhận: Tên sản phẩm:(đối với sản phẩm cây trồng là tên loài hoặc giống cây trồng) Diện tích, công xuất sản xuất: Địa điểm sản xuất: Sản lượng dự kiến: Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (tên ...) ban hành theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của cơ quan có thẩm quyền ( tên cơ quan...). Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ... …………ngày,…….tháng……năm……. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)
150420

Tài liệu liên quan


Xem thêm