MẪU ĐƠN XIN CHIA, TÁCH TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN XIN CHIA, TÁCH TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-chiaa-tach-to-chuc-ton-giao-truc-thuoc-hoyvtq.html

Nội dung


  1. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày…….tháng……….năm……… ĐƠN XIN CHIA, TÁCH TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Kính gửi: (1)……………………………………… Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 9, 10 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số: 69 /2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Căn cứ (2) ...................................................................................................................... - Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .............................................................................. - Trụ sở: ........................................................................................................................ Xin chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc . - Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia, tách ........................................................................
  2. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh - Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách ..................................................................... - Lý do chia, tách ........................................................................................................... - Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm chia, tách: .......................................................... - Số lượng tín đồ sau khi chia, tách: .............................................................................. - Phạm vi hoạt động tôn giáo: ....................................................................................... ...................................................................................................................................... - Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến chia, tách ............................................ ...................................................................................................................................... Cam kết của tổ chức tôn giáo ......................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO (Ký,ghi rõ họ tên,chức danh) (1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác. (2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo (nếu có).
  3. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
382911

Tài liệu liên quan


Xem thêm