MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (Dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường PT hoặc TTGDTX )

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (Dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường PT hoặc TTGDTX ). Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường pt hoặc ttgdtx )', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-tham-gia-day-them-ngoai-nha-truong-danh-cho-can-boa-giao-vien-da-z4svtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Dán ảnh và đóng dấu giáp lai …………., ngày ......... tháng ........ năm 200….. ĐƠN ĐĂNG KÝ tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (Dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường PT hoặc TTGDTX ) Kính gửi : Ông ( bà) Hiệu trưởng ( hoặc GĐ TTGDTX)………………… Họ và tên : ……………………….. ……………………… Năm sinh :…… Hiện đang công tác, giảng dạy tại : …………………………… Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………… Số điện thoại liên lạc :…………………………………………… Dạy thêm tại địa điểm:…………………………………………
  2. Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT và văn bản Quy định về Quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước của UBND Tỉnh. Tôi xin đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau : Thứ/ngày/tháng/ Môn dạy Thời gian dạy Địa điểm dạy Số học sinh/lớp thêm năm (từ …… - đến ..…. ) (Có danh sách học sinh từng lớp kèm theo.)
  3. Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh đã ban hành. GHI CHÚ: Giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản lý cấp phép 01 bản và 01 bản nộp cho người quản lý nơi dạy thêm (nếu dạy ở tổ chức ngoài nhà trường), 01 bản Hiệu trưởng hoặc GD TTGDTX lưu. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người đăng ký (ký và đóng dấu) (ký và ghi rõ họ, tên)
375729

Tài liệu liên quan


Xem thêm