MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước). Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-tham-gia-dau-gia-mua-co-phan-doi-voi-nha-dau-tu-trong-nuoc-61a1tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày ….. tháng ….. năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước) Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Tên tổ chức, cá nhân tham gia : Địa chỉ : Số điện thoại : Số đăng ký kinh doanh (ho ặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân) : Số tài khoản : mở tại : Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có) : Số cổ phần đăng ký mua : Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty …………… chúng tôi t ự nguyện tham dự đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công bố. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Ký tên và đóng dấu (nếu có)
632236

Tài liệu liên quan


Xem thêm