MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-dau-gia-ban-co-phan-41a1tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày …..tháng ….. năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Thực hiện Quyết định số .....ngày....tháng….năm….của ..............về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty .............đăng ký thực hiện bán đấu giá tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá). Danh mục tài liệu đính kèm: - Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp. - Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá. - Các thông tin về doanh nghiệp -........ Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần:.............. Đề nghị (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) phố i hợp thực hiện. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên; CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ - Cơ quan quyết định cổ phần hoá; - Lưu:
632234

Tài liệu liên quan


Xem thêm