MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP. Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc thuộc tài sản cố định của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-bang-kiem-ke-nha-cuaa-vat-kien-truc-thuoc-tai-san-co-dinh-cua-doanh-nghiep-k3nwtq.html

Nội dung


  1. Bảng kiểm kê 02/TSCĐ Đơn vị kiểm kê: BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TSCĐ CỦA ……………………… DOANH NGHIỆP ……………………………………….. Có đến 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ) Đơn vị tính: đồng Số Tên Cấp Năm Nă Hiện Hiện Số lượng Theo sổ Theo kiểm kê Chênh lệch T tài kỹ xây m trạng trạng sách T sản thuậ dựn đưa sử quản cố vào dụng t g lý Tổng số Do kiểm kê Do xác định lại Nguyê Giá Theo giá Theo giá địn sử TSC TSC trị sổ sách xác định n giá dụn h và hiện còn
  2. Đ Đ trạng lại lại ký g hiệu sử hiện The The dụng trạn Nguyê Gi Nguyê Gi Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị g o sổ o còn lại: còn lại: còn lại: n giá á n giá á giá: giá: giá: đang sách kiểm trị trị sử kê cò cò Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả dụng n n gm gmg mg mg mgm lại lại AB C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 =11 =12 =13 =14 +15 +16 +17 +18
  3. Ngày tháng năm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) Hệ thống mã số: 1. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng sử dụng TSCĐ) + TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1 + TSCĐ chưa dùng mã số 2 + TSCĐ không cần dùng mã số 3 + TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4 2. Mã dùng cho cột G (Hiện trạng quản lý TSCĐ): + TSCĐ có trong sổ sách mã số 1. + TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2
  4. + TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3
415854

Tài liệu liên quan


Xem thêm