Manager vs Leader“Manager”

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.33 M | File type: PDF
of x

Manager vs Leader“Manager”. “Manager” là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội. “Leader” là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/manager-vs-leader-manager-az9ztq.html

Nội dung


  1. Manager vs Leader “Manager” là ngư i qu n lý và ch u trách nhi m v nh ng khía c nh quan tr ng c a m t d án, m t công vi c, ho c m t i. “Leader” là ngư i có nh hư ng, ch u trách nhi m, và là m t ví d cho nh ng ngư i khác. Managers và leaders thư ng thu ư c danh hi u trong m t môi trư ng công vi c, giáo i nhóm thông qua s th hi n nh ng kh năng qu n lý (management) và lãnh d c, ho c o (leadership). Thông thư ng m t manager ph i có nh ng ph m ch t lãnh o (leadership qualities), và tương t như m t leader c n ph i có nh ng ph m ch t qu n lý (managerial qualities). Managers có nh ng trách nhi m khác nhau d a trên nh ng gì h làm và nh ng ngư i ang qu n lý. H có kh năng giao phó và th c hi n các k ho ch cho m t doanh mà h i nhóm. Managers c n có m t s hi u bi t phù h p v vi c ai s là ngư i nghi p ho c ph trách trong m t nhóm. M t leader là ngư i ch huy trong m t nhóm và l a ch n th c hi n t t nh t kh năng c a mình và giúp ngư i khác cũng làm như v y. M t manager thành công ph i có c managerial qualities và leadership qualities.
  2. Ví d : - A bank manager is responsible for the daily operation of the financial institute. M t giám c ngân hàng ch u trách nhi m v ho t ng hàng ngày c a tr s tài chính. - Mary is a born leader. Mary ư c sinh ra làm nhà lãnh o
584180