of x

Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Tham khảo tài liệu 'luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luyen-tap-ve-thi-hien-tai-don-va-thi-hien-tai-tiep-dien-ooiwtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến các bạn thư viện Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông mang đến cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn thuộc thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được chia sẽ bởi bạn tienganhphothong đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có tài liệu luyện thi đại học môn anh, đề cương ôn thi đại học môn anh, cấu trúc đề thi đại học môn anh, bài tập anh văn, đề thi thử đại học anh văn ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'luyện tập về thì ngày nay đơn và thì ngày nay tiếp diễn', tài liệu phổ biến, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Luyện tập về thì ngày nay đơn và thì ngày nay tiếp diễn, nói thêm là 1, bên cạnh đó Where ___________you(live)____________?, thêm nữa -I (live)______________in Xuan Hoa town,còn cho biết thêm 2, ngoài ra What _______________he (do) ______________now?, thêm nữa -He (water)_________________flowers in his garden,còn cho biết thêm 3, kế tiếp là What _______________she (do)_____________?, kế tiếp là -She(be)______________a teacher, tiếp theo là 4, thêm nữa ____________you(be)in 4A?, bên cạnh đó -No,I (not be)_______________________, kế tiếp là 5, thêm nữa Where _________________you (be) from?, tiếp theo là 6,còn cho biết thêm At the moment , my sisters (play)____________volleyball and my brother (play)________ ________soccer, kế tiếp là 7, nói thêm là it is 9, bên cạnh đó 00, my family(watch)___________________tv, thêm nữa 8,còn cho biết thêm In the summer, I
  1. Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn 1.Where ___________you(live)____________? -I (live)______________in Xuan Hoa town. 2.What _______________he (do) ______________now? -He (water)_________________flowers in his garden. 3.What _______________she (do)_____________? -She(be)______________a teacher. 4.____________you(be)in 4A? -No,I (not be)_______________________. 5.Where _________________you (be) from? 6.At the moment , my sisters (play)____________volleyball and my brother (play)________ ________soccer. 7.it is 9.00, my family(watch)___________________tv. 8.In the summer, I usually (go)______________to park with my friends and in the spring , we (have ) _____________Tet Holiday, I (be)________happy because I always (visit) ______________my granparents. 9._____________your father (go)_____________to work by bus ? 10.How ___________your sister (go)___________to school? 11.What time _____________they (get up)_________________? 12.What ____________they (do)________________in the winter? 13.Today,we (have)______________English. 14.Her favourite subject (be)__________________English . 15.Now, my brother (eat)_________________a banana. 16.Look! Aman (call)_________________you. 17.Keep silent ! I (listen )____________________to radio . 18._______________you (play)_________________badminton now? 19.Everyday,my father (get up)_________________at 5.00 a.m but today ,he (get up) __________________ at 6.00a.m. 20.Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00 but today , I (Listen ) ________________ _ to music at 10.00. 21.Everyday , I(go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike. 22.Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe but today he (drink)______________ m ilk. 23. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV. 24.Hoa (live)________________in Hanoi , Ha (live)________________in HCM City. 25.Hung and his friend (play)_______________badminton. 26.They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning. 27.Ha never(go)_________________fishing in the winter but she always (do)_____________.it in the summer. 28.My teacher (tell)__________________Hoa about Math. 29.There(be)____________________.animals in the circus. 30._______________he (watch)______________tv at 7.00 ever ymorning? 32.What _____________she (do ) _________________at 7.00 A.m? 33.How old _________she(be)? 34.How ___________she (be)? 35.My children (Go)________________to school by bike. 36.We (go)_______________to supermarket to (buy)______________some food . 37.Mr.Hung (go)________________to Hanoi every month. 38.Ha (like)______________coffee, but I (not like)______________it. 39.She (like )________________Tea,but she (not like)____________________coffee. 40.I (love)_______________ catbut I (not love)_________ _________dog. 41.Everyday ,I (go)______________to school on foot , but today I (go)____________________to school by bike. 42.Who you _________________(wait) for,Vien? -I _______________________(wait)for Mr.Hung. 43.My sister (get)______________.dressed and (brush)_______________her teeth at 6.30 everyday. 44.Mrs.Huong (not live)_______________in town .She (live)________________in a house in the country. 45.How _________your children (go)_________________.to school everyday?
  2. 46.It’s 9 o’clock in the morning .Lien (be)________in her room.She (listen) _______________to music. 47.We_______________________(play) soccer in the yard now. 48.My father (go)___________.to work by bike.Sometimes he(walk)______________ 49_________.You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy? 50.Now I (eat)_____________an apple and Hoa (listen)_______________.to music. 51.At the moment ,Nam and his friends (go)_______________________shopping. 52.In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school. 53.I (write)_____________________________.a letter to my friend now. 54.At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed. 55.On Monday, I (have)________________________.math and Art. 56.On Friday, I (have)______________________English. 57. At the moment, I (eat)______________.an orange and My sisters (Play)_______ Tennis. 58._______her bag (be)? -No,they(not be)______________. 59.What time _____________your children(go)____________ to school? 60.He (live)________________in HCM City. 61.What time___________your brother (get)___________up? 62.My house (be)_________in the city and it (be)_________small. 63.Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 a.m. 64.This (be)________a book and there (be)_________pens. 65.Mr.Quang (live)____________in the country .His house (have)__________a garden. 66.Viet (not have)______________Literature on Friday. 67.What time _________you (start)___________your class? 68.___________you (be)in class 4A? 69.Mrs.Ha (learn)__________________in Hanoi but she (not live)__________________ in Ha Noi. 70.My brother (not live )____________________in London , he (live )_______________ in Manchester. 71.Now ,Mr.Long (draw ) ____________________his house. 72.He (like)_____________APPLES but he (not like )_____________________banana. 73.__________________she (like)______________apples? 74.Usually,I (have)_________________lunch at 12.00. -__________________you (have) ___________________lunch at 11.00? 75.He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________. 76.At the moment , my sister (read)___________________a book. 77.I (like )__________________ice-cream. 78.What ___________________Mr. Ha (live)_______________? 79. The monkey can (climb)_________________ the tree. 80.Hang (go)__________________to the bookshop now because she ( want ) ___________ some book. 81.We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits. 82.Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music. 83.Everynight , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m 84.Every year, I usually (go)______________________Vietnam. 85.In the summer, I sometimes (go)____________________swimming. 86.Every everning, my mother (watch)_____________television. 87.Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30a.m. 88.We (not read)___________________after lunch. 89.Tom (be)___________my friend .He (play)______________sports everyday. 90.______________your students (play)__________soccer every afternoon? 91.He (go)_____________to bed at 11.30 p.m. 92.They (go)___________home and (have)___________lunch. 93.___________he (play)__________sports? 94.He (teach)_______________in a big school in town. 95.Everyday she (go)____________to work by bike. 96.We usually (read)_________books,(listen)_________to music or (watch)_______TV.
  3. 97.Sometimes , I(play)__________badminton. 98.Ann(like)____________her job very much. 99.___________your mother(walk)_________to market? 100.Look! They (run)_________________________ 101.Listen! My mother (sing)________________________a song. 102.Everynight, We (go)________________________to bed at 10p.m 103.Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math 104.Now , they (stay)___________________________in Hue . 105.My father (read)__________________________a newspaper in the morning. 106.Look!Ha (run)______________________. 107.Trang usually (listen)_______________to the teacher in the class, but she (not listen)_____________________now. 108.Where_____________________your father(be)? -He (be)________________living room.He (watch)___________________________TV. 109.____________they (go) to school by bus today? 110.There(be)___________many flowers in our garden. 111.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car . 112.In the autumn, I rarely (go)_______________sailing and (go)____________to school. 113.I (write)________________________________a letter to my friend now. 114.At 12 a.m every day, I (have)________________lunch and (go)____________to bed. 115.On Monday, I (have)________________math and Art. 116.On Friday, I (have)____________________English. 117. At the moment, I (eat)_________________an orange and My sisters (Play) ________________Tennis. 118.Now, He (look)________________his cat . It (eat)__________a mouse in the garden. 119.Phong, An , Ha, Lan (be)________________________.close friend. 120.___________your mother(walk)_________to market? 121.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson. 122.What___________you (do)____________now? 123.__________your mother (walk) to work every day? 124.They (not play)________________soccer in the morning. 125.____________Hai(work)____________in the garden at the moment? 126.My brother (do)______________________his homework in his room now .He do it ever y day. 127.James and his brother (play )__________________soccer at the moment.They (play) ________________ _it every afternoon. 128.Where________________the old man (live)___________now? 129.Mr.Smith often (teach)_______________class 4A,but this morning he (teach) __________________clas s 4B. 130.It’s 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.
408838

Sponsor Documents