of x

Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 39 | FileSize: M | File type: PDF
2 lần xem

Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp. Buổi 6 - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luye-n-thi-da-i-ho-c-pha-n-da-i-so-to-ho-p-i0motq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới các bạn tài liệu Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông mang đến cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng xem ,Thư viện Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi bạn trunghocphothong tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 39 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có giáo trình, giáo án, giáo trình đại học, giáo án đại học, giáo trình cao đẳng, giáo án cao đẳng ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Buổi 6 - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp – ( )* +- , ,còn cho biết thêm / - 0* ! ( 1 * 2 13 5 '4 (a + b) = ? n (a − b) = ? n !6 ' 7 - Cnk = Cnk −n n +1 k k+ Cn + Cn +1 = Cn +1 k +1 Cn +11 = k k Cn k +1 8 5 9 : 7 5 9 : ; 5 9 ' ? , $ @ k k, nói thêm là A , Pn , C n n BA A, bên cạnh đó CD 0E F' 9 , 'G H , 2 'I 'A ,' J ' '' ' 8 ,$- , bên cạnh đó ' - CK 'L 2 '5 8 ,$- ' M M B= = N O MN M( − )M ( − )M +1 +1 + = ! # $- +1 % P , 9 Q & Q 2 F' , Q 2 R , ' ' $' $' ' ,$ S,$ – = ± 0Z (, + T ) 'J = ±1 0Z (, + T ) [( 1@ E $ L ' , \ 6 9 ' , 0] ' CK E '7 A '7 V , ngoài ra ' Z' 8 - ^ -, thêm nữa J * 2 13 '4 Q , 9Q ^ - %W _ E '7 A '7 ` 0@'G , 9 Q , ^ Y - ,còn cho biết thêm J ,A A T 6 ' V1 # F' 9 'G E , Q' J ' ' 8 *2- ' ( 2 F' , tiếp theo là ) 0 0 ,(a @ 9
 1. – ( )* +- , ./ - " 0* ! ( 1 * 2 13 5 '4 (a + b) = ? n (a − b) = ? n !6 ' 7 - Cnk = Cnk −n n +1 k k+ Cn + Cn +1 = Cn +1 k +1 Cn +11 = k k Cn k +1 8 5 9 : 7 5 9 : "; 5 9 '< = > ? , $ @ k k A , Pn , C n n BA A. CD 0E F' 9 , 'G H , 2 'I 'A ,' J ' '' ' 8 ,$- . ' - CK 'L 2 '5 8 ,$- ' M M B= = N O MN M( − )M ( − )M +1 +1 + = ! "# " $- +1 % P , 9 Q & Q 2 F' , Q 2 R , ' ' $' $' ' ,$ S,$ < ( 7; 1# - 0@ 9 'G H , 2 =E 6 'G , ' ' , F' 5 ( -( ) 2 & , 9 Q (a + bx )n N (a + bx )2 n ( S,$
 2. – = ± 0Z (, + T ) 'J = ±1 0Z (, + T ) [( 1@ E $ L '< F' 9 9> , \ 6 9 ' , 0] ' CK E '7 A '7 V . ' Z' 8 - ^ -. J * 2 13 '4 Q , 9Q ^ - %W _ E '7 A '7 ` 0@'G , 9 Q , ^ Y - . J ,A A T 6 ' V1 # F' 9 'G E , Q' J ' ' 8 *2- ' ( 2 F' . ) 0 0 ,(a @ 9 'G H , 27' F' W9 X A ; 0Z < F' 8 ] $ 5 0* , K E '7 ( 2 F' . ) 0 0 (a @ 9 'G H , 27' F' W9 X ; 0Z
 3. – C [-! & F' ; 'G, ( 5 - n ? - (a + b) = n Cn a n −1b k k @;2 3 '4 Z $ k =0 !6 o'G T0E _ , CD 0E , 8 @ Q6 ( !p < $ 9, _ F' ; ' C m-! ; =Z 79 , 9Q ( 5 - P , 9Q * 2 3 '4 Z ?( $ )F ak =E ; ? 'G $ , 9 , 9Q Ti 6 5 ; 'G b {ak } ( !p < Q $ 9, ( ak ) max $,_ _ . Id- QTi 6 5 ; 'G {ak } 0Z k ∈ N , q l - $, ak +1 • Ti r - ak • si ; - ak +1 − ak $ –! ! – !" ! "#$%&'
 4. – 8 5 9 : 7 5 9 : "; 5 9 '< = > ? , $ @ k k A , Pn , C n n 1 23 + +-!@ E 3'' Z' ,$- n≥k 4 25 )F ] ; '< $ + =E - , n, k ∈ N 4 25 - CK ' ' 'L 2 ,$ Q9I J - ' n! n! Ak = .Pn O n! A C k = (n − k )! k!(n − k )! n n 4 25 S,$ 9I J ' 59 :7 59 :; 5 9 b ' 0] 5 9 :7 59 :; 5 9 '5 8 ( 8 ; 0E 'J ; 6 ' `]$ ; ` Z' 4 25 & P@ =$ # 6 ) 0Z ; 5 9 , '< Q 8 3 5 Ft l 47 8' ' 59 ,$ ,V C n = 5C n 3 1 V C14 + C14+ 2 = 2C14+1 n n n 8 ,V ] ; - n ≥ 0, n ∈ Z $ –! ! – !" ! "#$%&'
 5. – n! n! ⇔ (n - 2 )(n − 1) = 30 C n = 5C n ⇔ =5 3 1 3!(n - 3)! (n − 1)! =u ⇔ − 3 − 28 = 0 ⇔ = [ (= ) #_ ; 'G, 5 9 =E O u 14 ≥ + 2 ≤ ⇔ V ] ;- $ UhV + ∈ v+ ∈ +2 +1 + =2 !, '
 6. – =0 ⇔ + 10 − 3 = 0 2 8 ; ∀ ≥2 59 E_0L #_ 5 9 b' 0L ; 4 7 ' "b_ $> 5 _ 8b H 2' 5 − −B =0 4 3 −1 −1 4 8 ∈ ] ;- $ ≥5 5 9 b' 5 5 0Z - ( − 1)M ( − 1)M − 5 ( ( − 2)M = 0 − 4M ( − 5)M 3M ( − 4 )M 4 ( − 4 )M −1 51 ⇔ − − =0 [ 6( − 4 ) 4 − 4 ⇔( )( − 4) − ( − 1)4 − 5(6 = 0 ⇔ − 9 − 22 = 0 = 11 ⇔ ⇔ O =E 9* ' = −2 (= ) ∈ v^ +1 −1 = 5-5-3 47 8 ! A @- - - +1 +1 +1 8 ( + 1)M ( + 1)M ( − )M +1 +1− = = +1 !, '
 7. – < 14( + 1) −1 V B3+ + +1 8 ≥2 ,V ] ;- $ + ∈ ( + 1)M ≥ 3 ( M 2 3 ≥ ⇔ +1 2M ( − 1)M 10 2M ( − 2 )M 2 10 + 1 3 ( − 1) ≥ ⇔ Y 2 − 13 − 10 ≤ 0 ⇔ ≤ ≤5 2 10 2M Y ≥2 C > O w A YA [A mx + ∈ #_' ' ; 'G 7 , 5 9 =E - O w A YA [A mx ≥2 V ] ;- $ + ∈ ( + )M ( + 1)M < 14( + 1) ⇔ < 14( + 1) −1 B3+ + + ( − 2 )M ( − 1)M2M +1 u ( − 1) + < 14 ⇔ 2 − − 28 < 0 ⇔ < O w A Yx #_' ' ; 'G 7 , 59 =E - O w A Yx 47 % 8' ' 7 59 ,$- B 4+[ 143 < ,V UV ( + )M 4 B[ 23 ≤ V UV −4 BY+ − 24 8 ∈1 ,V ] ;- $ ( + 4)M < 143 ( + 2)M ⇔ 4( + 3)( + 4) < 143 U V⇔ 4M M ⇔ 4 + 28 − 95 < 0 ⇔ y(m z z (m 2 > = {{A A } C∈ =E - = { A A Y} #_' ' ; 'G 7 , 59 ≥4 V ] ;- $ + ∈ 23 M ≤ U V⇔ ( + 1)M 24 M ( − 4 )M − ( − 2 )M ( − 4 )M4M –! ! – !" ! "#$%&'
 8. – 4M 23 ≤ −6 +5 ≤ 0 ⇔ 1≤ ⇔ ⇔4 ≤5 2 + 24 −1 4M ( )( − 3) ≥4 = {4A m} C > + ∈ = {4A m} #_' ' ; 'G 7 , 5 9 =E - 5 −1 − −1 − BT ≤ 0 4 3 47 & 87 5 9 - UV 4 8 ≥5 ] ;- $ + ∈ ( − 1)M ( − 1)M − 5 ( − 2)M ≤ 0 U V⇔ − 4M ( − 5)M 3M ( − 4 )M 4 ( − 4 )M −1 −1 51 ⇔ − − ≤0 3M ( − 4 ) 4 − 4 4M ⇔ 2 − 9 − 22 ≤ 0 ⇔ ≤ ≤ 11 =E - = {mA nA uA |A yA {A } #_ # ; 'G 7 , 59 47 9 87 5 9 (7 − ) ( ≥ 1) +2 +4 + ((( + ≤ 1 2 3 UV 8 !, '
 9. – 47 .2 9R +1 +1 + = A∈ + + ( + )M ( + )M = +1 +1 +1 = = !, '
 10. – ( + 1) 2 3 +2 +3 + ((( + + ((( + = 1 −1 −1 1 2 2 8 = 1 !, ' 0@ 3 0@ , ' '- 2 3 + 2( + 3( + ((( + ( + ((( + ( 1 −1 =1 1 2 O + ( − 1) + ( − 2) + ((( + ( − + 1) + ((( + 2 + 1 ( + 1) O 1 + 2 + 3 + ((( + = 2 U! 3 'L 26 ' '7 '& V 47 ( . 2 9R 0 1 2 1 + + + ((( + + ((( + = +1 +1 1 2 3 2 +2 +3 +4 + +2 2+ 8 !, '
 11. – −1 − 0 1 = 2 +1 2 +1 ^Z O{- 1 2 +2 2 +1 −1 −2 − 1 1 = 2 +1 2 +1 ^Z O - 2 2 +3 2 +1 −2 −3 − 2 1 = 2 +1 2 +1 ^Z O - 3 2 +4 2 +1 €€€€€€€€€€€€€( −1 − 1 0 1 =( 2 +1 2 +1 ^Z O : - 2 2 +1 2 +1 0 1 = 2 +1 ^Z O - 2 2 +1 2 +1 .& 0@ 3 0@' ' H 2 9> , ' '- 0 1 2 + + + ((( + + ((( + +1 +1 1 2 3 +2 +3 +4 + +2 2 +2 ( ) 1 −1 −1 −2 −2 − + − + + ((( + − + 1 0 0 O2 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 2 +1 1 1 = 2 +1 O U'V 2 2 2 +1 + ∈ 47 9 . 2 9R - ^ ^Y Y^€^ O ^: U0Z 0E =E 0* , 'G qV 8 !, '
 12. – M ( + 3)M ( − − 3)M = − − 2 +3 = +2 = 4 +3 M 3 ( + 2)M ( − −2)M M ( + 2)M( − − 2)M = − − 1 +2 = +1 = 3 +2 M 2 ( + 1)M( − − 1)M 1 1 1 1 + = + − − −2 1+ 2 1+ 4 1+ 1+ +1 +3 1 3 + 3 2 + 4 2( + 2) +1 + = + O +1 +1 +1 +1 2( + 2 ) 2 2 = = eF '- − −1 +1 1+ 1 1+ +2 2 1 2 + = , + 1+ 4 1+ 3 , 3 2 22 + = ",_- U'V 3 1 1+ 2 2+ 4 2+ 3 +1 +1 + = ! "# " $- +1 +1 −1 +1 + +2 = 47 .2 9R - +2 8 ( )+ ( ) + −1 +1 −1 !, '
 13. – +1 +2 +3 =2 +5 +4 + !, ' 0E 9R −1 −5 + + ((( + = 0 1 5 UV +5 5 5 5 8 5 ' i- −1 −5 = + + ((( + 0 1 5 !, '
 14. – −1 −2 −3 −4 −5 = +5 + 10 + 10 +5 + ( ) + 6( ) + 4( )+ −1 −1 −2 −2 −3 −3 −4 −4 −5 = + +4 + + + + −1 −2 −3 −4 = +4 +6 +4 + +1 +1 +1 +1 +1 ( ) + 3( )+ −1 −1 −2 −2 −3 −3 −4 = + +3 + − + +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 −1 −2 −3 = +3 +3 + +2 +2 +2 +2 ( )+ −1 −1 −2 −2 −3 = + +2 + + +2 +2 +2 +2 +2 +2 −1 −2 = +2 + +3 +3 +3 −1 −1 −2 = + + + +3 +3 +3 +3 −1 = + = U'V +4 +4 +5 / ! "# + 23 + + : $ ;
 15. – % P , 9 Q & Q 2 F' , Q 2 R , ' ' $' $' ' ,$ S,$ < ( 7; 1# - 0@ 9 'G H , 2 =E 6 'G , ' ' , F' 5 ( -( ) 2 & 47 .2 9R - −1 −2 −3 −4 −5 −6 + + + + + + = 0 1 2 3 4 5 6 +6 6 6 6 6 6 6 6 8 !, '
 16. – (C ) − (C ) () () + ... + (− 1) C 2 n 02 12 2 2 n ± ... + C 2 n n 2n UV 2n 2n eF '- ( ) ( ) () (1 + x )2n (1 − x )2 n = C 2 n − C 2 n x 2 + ... + (− 1) C 2 n − x 2 2n n 2n n = 1− x2 + ... + C 2 n x 2 0 1 n 2n , 9 Q (1 − x )2 n =E (− 1)n C 2nn "; T 9 UV (C ) − (C ) () ( ) = (− 1) C + ... + (− 1) C 2 n 2 2 2 2n 2 n n ± ... + C 0 1 n n !pU V 0E U V U'V 2n 2n 2n 2n 47 & . 2 9R - (2n )! C n C n + C n C n +1 + ... + C n − r C n = 0r 1r n n (n − r )!(n + r )! 8 ( ) 1 1 n1 !, '
 17. – C n C m + C n C m −1 + C n C m − 2 + ... + C np C m = C m + n U 0 p 1 p 2 p 0 p 'V , 9 Q (a + bx ) N (a + bx ) ( S,$ , \ 6 9 ' , 0] 47 .2 9R ++ + ((( + =2 0 1 2 ,V +9 + ((( + 9 = 10 0 0 11 V9 8 ,V !, ' =E - , + + + ((( + 0 1 2 % '
 18. – { ⇔ 1 0#_ 3 ] 2 O { [O O{ 47 & . 2 9R - 1 1 1 1 + + + + ((( + =6 0 1 2 3 UV 5 52 53 5 5 8 −1 −2 U V⇔5 +5 +5 + ((( + =6 0 1 2 !, '
 19. – !, '
 20. – 47 %. 2 9R −1 1 −2 −1 −2 +3 2 +3 + ((( + 2 =4 +4 +4 + ((( + 0 1 22 2 0 1 2 3 8 !, '
41200

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm