Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 18 | FileSize: 0.19 M | File type: DOCX
of x

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.. Tham khảo tài liệu 'luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-f481tq.html

Nội dung


 1. Luật số 35/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Luật số: 35/2009/QH12 __________________ LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đ ược s ửa đ ổi, b ổ sung m ột số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đ ối với cá nhân, t ổ ch ức b ị thi ệt h ại do ng ười thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, t ố t ụng, thi hành án; th ủ t ục gi ải quy ết b ồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ ch ức b ị thiệt h ại; kinh phí b ồi th ường và trách nhi ệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thi ệt hại. Điều 2. Đối tượng được bồi thường Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh th ần (sau đây g ọi chung là ng ười b ị thi ệt h ại) trong các trường hợp quy định tại Luật này thì được Nhà nước b ồi thường. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển d ụng ho ặc b ổ nhi ệm vào m ột v ị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, t ố t ụng, thi hành án ho ặc ng ười khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hi ện nhi ệm v ụ có liên quan đ ến ho ạt đ ộng qu ản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. 2. Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thi ệt h ại là hành vi không th ực hi ện ho ặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy đ ịnh của pháp luật và đ ược xác đ ịnh trong văn b ản c ủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của ng ười thi hành công v ụ là quy ết đ ịnh gi ải quy ết khi ếu n ại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, t ố cáo hoặc b ản án, quyết đ ịnh c ủa c ơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý ng ười thi hành công v ụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại hoặc cơ quan khác theo quy đ ịnh của Luật này. Điều 4. Quyền yêu cầu bồi thường 1. Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhi ệm bồi th ường gi ải quy ết vi ệc b ồi th ường khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi c ủa ng ười thi hành công v ụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có th ẩm quyền trong hoạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh ng ười bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Đi ều 26 của Luật này. 2. Trong quá trình khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính, ng ười b ị thi ệt h ại có quy ền yêu c ầu ng ười có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc Toà án giải quyết việc bồi thường. Điều 5. Thời hiệu yêu cầu bồi thường
 2. 1. Thời hiệu yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 1 Đi ều 4 c ủa Lu ật này là 02 năm, k ể t ừ ngày c ơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác đ ịnh hành vi c ủa ng ười thi hành công v ụ là trái pháp luật hoặc kể từ ngày bản án, quyết định có hi ệu l ực pháp luật c ủa c ơ quan ti ến hành t ố t ụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định t ại Điều 26 c ủa Lu ật này. 2. Thời hiệu yêu cầu bồi thường quy định t ại khoản 2 Đi ều 4 c ủa Lu ật này đ ược xác đ ịnh theo quy đ ịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về thủ tục gi ải quyết các v ụ án hành chính. 3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, gi ải quyết vụ án hành chính đã xác đ ịnh hành vi trái pháp lu ật của người thi hành công vụ và có thiệt hại thực tế mà vi ệc bồi thường ch ưa đ ược gi ải quy ết thì th ời hi ệu yêu cầu bồi thường được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Đi ều này. Điều 6. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường 1. Việc xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt đ ộng qu ản lý hành chính, t ố t ụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án phải có các căn cứ sau đây: a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi c ủa ng ười thi hành công v ụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định t ại các điều 13, 28, 38 và 39 c ủa Lu ật này; b) Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật c ủa ng ười thi hành công v ụ gây ra đ ối v ới ng ười b ị thi ệt hại. 2. Việc xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt đ ộng t ố t ụng hình s ự ph ải có các căn cứ sau đây: a) Có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quy ền trong ho ạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác định người bị thiệt hại thuộc các trường hợp được bồi thường quy định t ại Điều 26 c ủa Luật này; b) Có thiệt hại thực tế do người tiến hành tố t ụng hình sự gây ra đ ối với ng ười bị thi ệt h ại. 3. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra trong các trường h ợp sau đây: a) Do lỗi của người bị thiệt hại; b) Người bị thiệt hại che dấu chứng cứ, tài liệu hoặc cung c ấp tài li ệu sai s ự th ật trong quá trình gi ải quyết vụ việc; c) Do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết. Điều 7. Nguyên tắc giải quyết bồi thường Việc giải quyết bồi thường phải tuân theo các nguyên t ắc sau đây: 1. Kịp thời, công khai, đúng pháp luật; 2. Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm b ồi th ường v ới ng ười b ị thi ệt h ại hoặc đại diện hợp pháp của họ; 3. Được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm bồi thường Cơ quan có trách nhiệm bồi thường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Tiếp nhận, thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại; 2. Xác minh thiệt hại, thương lượng với ng ười bị thiệt hại, ra quyết đ ịnh gi ải quy ết b ồi th ường; 3. Tham gia tố tụng tại Toà án với t ư cách là bị đơn trong trường hợp ng ười b ị thi ệt h ại kh ởi ki ện yêu c ầu Toà án giải quyết bồi thường; 4. Thực hiện việc chi trả cho người bị thiệt hại và quyết toán kinh phí b ồi thường; 5. Yêu cầu người thi hành công vụ hoàn trả cho ngân sách nhà n ước m ột kho ản ti ền mà Nhà n ước đã bồi thường cho người bị thiệt hại; 6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi ệc gi ải quy ết bồi th ường theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật v ề khiếu nại, tố cáo; 7. Khôi phục hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có th ẩm quyền khôi ph ục quy ền, l ợi ích h ợp pháp c ủa người bị thiệt hại;
 3. 8. Báo cáo việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của người bị thiệt hại 1. Người bị thiệt hại có quyền sau đây: a) Yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại, khôi phục danh d ự theo quy định c ủa Lu ật này; b) Được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc Tòa án gi ải quy ết và thông báo vi ệc gi ải quy ết b ồi thường; c) Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi trái pháp luật c ủa ng ười có th ẩm quy ền trong vi ệc gi ải quy ết b ồi thường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; d) Khiếu nại, kháng cáo bản án, quyết định của Toà án theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật t ố t ụng; đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, l ợi ích h ợp pháp c ủa mình. 2. Người bị thiệt hại có nghĩa vụ sau đây: a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực tài liệu, ch ứng c ứ có liên quan đ ến yêu c ầu gi ải quy ết b ồi thường; b) Chứng minh về thiệt hại thực tế đã xảy ra. Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại 1. Người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có quyền sau đây: a) Được nhận các quyết định liên quan đến việc giải quyết bồi th ường; b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện quyết định, hành vi trái pháp luật c ủa ng ười có th ẩm quyền trong vi ệc gi ải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; c) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có nghĩa vụ sau đây: a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực thông tin, tài li ệu có liên quan đ ến vi ệc gi ải quy ết b ồi th ường theo yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc Tòa án; b) Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà n ước đã b ồi th ường cho ng ười b ị thi ệt h ại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; c) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường 1. Chính phủ có trách nhiệm sau đây: a) Thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt đ ộng qu ản lý hành chính và thi hành án; b) Phối hợp với Tòa án nhân dân t ối cao, Vi ện kiểm sát nhân dân t ối cao qu ản lý công tác b ồi th ường trong hoạt động tố tụng; c) Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có th ẩm quyền ban hành văn b ản quy ph ạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; d) Hàng năm, thống kê, tổng kết việc thực hiện b ồi thường; báo cáo Qu ốc h ội, U ỷ ban th ường v ụ Qu ốc hội về công tác bồi thường khi có yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh trong ph ạm vi nhi ệm v ụ, quy ền h ạn c ủa mình thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi th ường; hàng năm, báo cáo B ộ T ư pháp v ề công tác b ồi thường của bộ, ngành, địa phương mình. 3. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan nhà n ước có th ẩm quy ền ban hành ho ặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật v ề vi ệc s ử d ụng và quy ết toán ngân sách nhà n ước về bồi thường.
 4. 4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân t ối cao trong ph ạm vi nhi ệm v ụ, quy ền h ạn c ủa mình quản lý công tác bồi thường và phối hợp với Chính ph ủ trong vi ệc th ực hi ện qu ản lý nhà n ước v ề công tác bồi thường; hàng năm, thông báo cho Bộ Tư pháp về công tác b ồi th ường c ủa ngành mình. 5. Chính phủ, Toà án nhân dân t ối cao, Vi ện kiểm sát nhân dân t ối cao trong ph ạm vi nhi ệm v ụ, quy ền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Đi ều này. Điều 12. Các hành vi bị cấm 1. Giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ để được bồi thường. 2. Thông đồng giữa người bị thiệt hại, người có trách nhiệm gi ải quy ết b ồi th ường và ng ười có liên quan để trục lợi trong việc bồi thường. 3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào quá trình gi ải quy ết b ồi th ường. 4. Không giải quyết bồi thường hoặc giải quyết bồi thường trái pháp luật. CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Mục 1 PHẠM VI, CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Điều 13. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công v ụ gây ra trong các trường hợp sau đây: 1. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2. Áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đ ảm vi ệc x ử lý vi ph ạm hành chính; 3. Áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, v ật ki ến trúc và bi ện pháp c ưỡng ch ế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác; 4. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào trường giáo d ưỡng, đ ưa ng ười vào c ơ s ở giáo d ục hoặc đưa người vào cơ sở chữa bệnh; 5. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Gi ấy ch ứng nh ận đ ầu t ư, gi ấy phép và các gi ấy t ờ có giá trị như giấy phép; 6. Áp dụng thuế, phí, lệ phí; thu thuế, phí, lệ phí; truy thu thuế; thu ti ền s ử d ụng đ ất; 7. Áp dụng thủ tục hải quan; 8. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuy ển m ục đích s ử d ụng đ ất; b ồi th ường, h ỗ tr ợ, gi ải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Gi ấy ch ứng nh ận quy ền s ử d ụng đ ất, quy ền s ở h ữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 9. Ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 10. Cấp văn bằng bảo hộ cho người không đủ đi ều ki ện đ ược cấp văn b ằng b ảo h ộ; c ấp văn b ằng b ảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp không đủ đi ều kiện đ ược cấp văn b ằng b ảo h ộ; ra quy ết đ ịnh chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ; 11. Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Gi ấy ch ứng nh ận đ ầu t ư, gi ấy phép và các gi ấy t ờ có giá trị như giấy phép, văn bằng bảo hộ cho đối t ượng có đủ điều kiện; 12. Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định. Điều 14. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường 1. Cơ quan hành chính trực tiếp quản lý người thi hành công v ụ có hành vi trái pháp lu ật gây ra thi ệt h ại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 2. Ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường đ ược xác đ ịnh như sau: a) Trường hợp cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã đ ược chia tách, sáp nh ập, h ợp nh ất ho ặc b ị giải thể thì cơ quan kế thừa chức năng, nhi ệm vụ của cơ quan đó là c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường;
 5. trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhi ệm v ụ c ủa c ơ quan đã b ị gi ải th ể thì c ơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan có trách nhiệm bồi thường; b) Trường hợp tại thời điểm thụ lý đơn yêu cầu bồi th ường mà ng ười thi hành công v ụ gây ra thi ệt h ại không còn làm việc tại cơ quan quản lý ng ười đó thì c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường là c ơ quan qu ản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây ra thi ệt hại; c) Trường hợp có sự uỷ quyền hoặc uỷ thác thực hi ện công vụ thì c ơ quan u ỷ quy ền ho ặc c ơ quan u ỷ thác là cơ quan có trách nhiệm bồi thường; trường hợp c ơ quan đ ược ủy quyền, c ơ quan nh ận ủy thác thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thi ệt h ại thì c ơ quan này là c ơ quan có trách nhiệm bồi thường; d) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều c ơ quan cùng gây ra thi ệt h ại thì c ơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường; đ) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và c ơ quan đ ịa ph ương cùng gây ra thiệt hại thì cơ quan trung ương là cơ quan có trách nhiệm b ồi th ường. Mục 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Điều 15. Yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công v ụ 1. Cá nhân, tổ chức khi cho rằng mình bị thiệt hại do người thi hành công v ụ gây ra thì có quy ền yêu c ầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ. 2. Trong thời hạn do pháp luật về khiếu nại, t ố cáo quy định, ng ười có th ẩm quy ền gi ải quy ết khi ếu n ại phải xem xét, kết luận bằng văn bản về hành vi trái pháp luật ho ặc không trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ. 3. Thủ tục xác định hành vi trái pháp luật của ng ười thi hành công v ụ đ ược áp d ụng theo quy đ ịnh c ủa pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong quyết định gi ải quyết khi ếu nại ph ải xác đ ịnh hành vi trái pháp lu ật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại. Điều 16. Hồ sơ yêu cầu bồi thường 1. Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật c ủa ng ười thi hành công v ụ thu ộc các tr ường hợp quy định tại Điều 13 của Luật này thì người bị thi ệt h ại g ửi đ ơn yêu c ầu b ồi th ường đ ến c ơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 của Luật này. 2. Đơn yêu cầu bồi thường có các nội dung chính sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường; b) Lý do yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường. 3. Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn bản c ủa c ơ quan nhà n ước có th ẩm quy ền xác đ ịnh hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài li ệu, ch ứng c ứ có liên quan đ ến vi ệc yêu c ầu b ồi thường. Điều 17. Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường 1. Khi nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm b ồi th ường ph ải ki ểm tra và xác đ ịnh tính hợp lệ của đơn và các giấy tờ kèm theo; trường hợp h ồ sơ không đầy đ ủ thì h ướng d ẫn ng ười b ị thi ệt hại bổ sung. 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nh ận đ ược đ ơn và các gi ấy t ờ h ợp l ệ, n ếu xác đ ịnh yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì c ơ quan đã nh ận h ồ s ơ ph ải th ụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại; tr ường hợp yêu c ầu b ồi th ường không thu ộc trách nhiệm giải quyết của mình thì cơ quan đã tiếp nh ận hồ s ơ ph ải tr ả l ại h ồ s ơ và h ướng d ẫn ng ười bị thiệt hại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu gi ải quyết b ồi thường. Điều 18. Xác minh thiệt hại 1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu b ồi th ường, c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại để làm căn c ứ xác định m ức b ồi th ường; tr ường h ợp v ụ vi ệc có
 6. nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhi ều địa đi ểm thì th ời h ạn xác minh thi ệt h ại có th ể kéo dài nhưng không quá 40 ngày. 2. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vụ việc, cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường có th ể t ổ ch ức vi ệc định giá tài sản, giám định thiệt hại về tài sản, giám đ ịnh thi ệt h ại về s ức kho ẻ ho ặc l ấy ý ki ến c ủa các cơ quan có liên quan về việc giải quyết bồi th ường. Chi phí định giá, giám đ ịnh đ ược b ảo đ ảm t ừ ngân sách nhà nước. 3. Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với kết quả đ ịnh giá, giám đ ịnh mà yêu c ầu đ ịnh giá, giám định lại và được cơ quan có trách nhiệm bồi thường đ ồng ý thì chi phí đ ịnh giá, giám đ ịnh l ại do ng ười b ị thiệt hại chi trả, trừ trường hợp kết quả định giá, giám đ ịnh ch ứng minh yêu c ầu đ ịnh giá, giám đ ịnh l ại là có căn cứ. Điều 19. Thương lượng việc bồi thường 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thi ệt h ại, c ơ quan có trách nhi ệm b ồi thường phải tổ chức và chủ trì thương lượng với người bị thi ệt hại về vi ệc gi ải quy ết b ồi th ường; tr ường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời h ạn th ương l ượng có th ể kéo dài nh ưng không quá 45 ngày. 2. Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhi ệm bồi th ường và ng ười b ị thi ệt h ại ho ặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, ng ười thi hành công v ụ gây ra thi ệt h ại đ ược m ời tham gia vào việc thương lượng. Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải là ng ười có th ẩm quy ền đ ể th ỏa thu ận vi ệc b ồi thường với người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước cơ quan có trách nhiệm b ồi thường. 3. Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm b ồi thường hoặc tr ụ s ở c ủa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường h ợp các bên có th ỏa thu ận khác. 4. Việc thương lượng phải lập thành biên bản. Biên b ản th ương l ượng ph ải ghi rõ nh ững n ội dung chính sau đây: a) Ngày, tháng, năm tiến hành thương lượng; b) Địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương l ượng; c) Ý kiến của các bên tham gia thương lượng; d) Những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và đ ược g ửi cho ng ười b ị thi ệt h ại m ột b ản ngay sau khi kết thúc thương lượng. 5. Kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường. Điều 20. Quyết định giải quyết bồi thường 1. Trong thời hạn 10 ngày, kể t ừ ngày kết thúc vi ệc th ương l ượng, c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường phải ra quyết định giải quyết bồi thường. Quyết định gi ải quyết b ồi th ường ph ải có các n ội dung chính sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường; b) Tóm tắt lý do yêu cầu bồi thường; c) Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường; d) Mức bồi thường; đ) Quyền khởi kiện tại Toà án trong trường hợp không tán thành với quyết định gi ải quy ết b ồi th ường; e) Hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường. 2. Quyết định giải quyết bồi thường phải được gửi cho ng ười bị thiệt h ại, c ơ quan c ấp trên tr ực ti ếp c ủa cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người thi hành công vụ gây ra thiệt h ại. Điều 21. Hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ng ười b ị thi ệt h ại nh ận đ ược quy ết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án.
 7. Mục 3 GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TẠI TOÀ ÁN Điều 22. Khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời h ạn ra quy ết định gi ải quy ết b ồi th ường quy đ ịnh t ại Đi ều 20 của Luật này mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường không ra quy ết đ ịnh ho ặc k ể t ừ ngày ng ười b ị thiệt hại nhận được quyết định nhưng không đồng ý thì ng ười b ị thiệt h ại có quy ền kh ởi ki ện ra Toà án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 của Luật này để yêu cầu giải quy ết bồi th ường. Trường hợp người bị thiệt hại chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do s ự ki ện b ất kh ả kháng mà không thể khởi kiện đúng thời hạn thì thời gian có tr ở ng ại khách quan ho ặc s ự ki ện b ất kh ả kháng không được tính vào thời hạn khởi kiện quy định t ại khoản này. 2. Người bị thiệt hại không có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án gi ải quyết b ồi th ường trong tr ường h ợp quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật. Điều 23. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án 1. Toà án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường là Toà án nhân dân c ấp huy ện n ơi cá nhân b ị thiệt hại cư trú, làm việc, nơi t ổ chức bị thiệt hại đặt trụ s ở, nơi thi ệt h ại x ảy ra theo s ự l ựa ch ọn c ủa người bị thiệt hại hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật v ề t ố t ụng dân s ự. 2. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Toà án đ ược th ực hi ện theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật v ề t ố tụng dân sự. Mục 4 GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Điều 24. Yêu cầu bồi thường trong quá trình khởi kiện vụ án hành chính 1. Trong quá trình khởi kiện vụ án hành chính mà ng ười khởi ki ện cho r ằng, hành vi trái pháp lu ật c ủa người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thì có quyền yêu c ầu Tòa án có th ẩm quy ền gi ải quy ết v ụ án hành chính thực hiện việc giải quyết bồi thường. Trong trường h ợp này, đ ơn kh ởi ki ện còn ph ải có các nội dung sau đây: a) Yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công v ụ; b) Nội dung yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường; d) Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến yêu cầu bồi thường. 2. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình gi ải quy ết v ụ án hành chính đ ược áp d ụng theo quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Điều 25. Nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường trong bản án, quyết định của Tòa án 1. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nếu có yêu c ầu bồi th ường thì b ản án, quy ết đ ịnh c ủa Tòa án còn phải có các nội dung sau đây: a) Tóm tắt lý do yêu cầu bồi thường; b) Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường; c) Mức bồi thường; d) Hình thức bồi thường. 2. Việc xác định trách nhiệm bồi thường và mức bồi thường được thực hiện theo quy định c ủa Lu ật này. CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Mục 1 PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Điều 26. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự
 8. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: 1. Người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan có th ẩm quy ền trong ho ạt đ ộng t ố t ụng hình s ự hu ỷ bỏ quyết định tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi ph ạm pháp luật; 2. Người bị tạm giam, người đã chấp hành xong hoặc đang ch ấp hành hình ph ạt tù có th ời h ạn, tù chung thân, người đã bị kết án tử hình, người đã thi hành án t ử hình mà có b ản án, quy ết đ ịnh c ủa c ơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hi ện hành vi ph ạm t ội; 3. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án không b ị t ạm gi ữ, t ạm giam, thi hành hình ph ạt tù có th ời hạn mà có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quy ền trong ho ạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh người đó không thực hiện hành vi phạm tội; 4. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một v ụ án, đã ch ấp hành hình ph ạt tù mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh ng ười đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt của nh ững t ội còn l ại ít h ơn th ời gian đã b ị t ạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt h ại t ương ứng v ới th ời gian đã b ị t ạm giam, ch ấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà ng ười đó ph ải ch ấp hành; 5. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một v ụ án và b ị k ết án t ử hình nh ưng ch ưa thi hành mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan có th ẩm quyền trong ho ạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác định người đó không phạm tội bị kết án t ử hình và tổng h ợp hình ph ạt c ủa nh ững t ội còn l ại ít h ơn th ời gian đã bị tạm giam thì được bồi thường thiệt hại t ương ứng với thời gian đã b ị t ạm giam v ượt quá so v ới mức hình phạt chung của những tội mà người đó phải chấp hành; 6. Người bị xét xử bằng nhiều bản án, Toà án đã tổng h ợp hình ph ạt c ủa nhi ều b ản án đó, mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh ng ười đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt của nh ững t ội còn l ại ít h ơn th ời gian đã b ị t ạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt h ại t ương ứng v ới th ời gian đã b ị t ạm giam, ch ấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà ng ười đó ph ải ch ấp hành; 7. Tổ chức, cá nhân có tài sản bị thiệt hại do việc thu gi ữ, t ạm gi ữ, kê biên, t ịch thu, x ử lý có liên quan đến các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì đ ược bồi th ường. Điều 27. Các trường hợp không được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự 1. Người được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 2. Cố ý khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, v ật ch ứng khác sai s ự th ật đ ể nh ận t ội thay cho ng ười khác hoặc để che giấu tội phạm. 3. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một v ụ án ho ặc Toà án quy ết đ ịnh t ổng h ợp hình phạt của nhiều bản án, đã bị t ạm giữ, bị tạm giam, đã ch ấp hành hình ph ạt tù ho ặc đã b ị k ết án t ử hình nhưng chưa thi hành án mà sau đó có b ản án, quyết đ ịnh c ủa c ơ quan có th ẩm quy ền trong ho ạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc m ột s ố t ội nh ưng không thu ộc các tr ường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 26 của Luật này. 4. Người bị khởi tố, truy tố trong vụ án hình s ự được khởi t ố theo yêu c ầu c ủa ng ười b ị h ại nh ưng v ụ án đã được đình chỉ do người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố, trừ trường hợp hành vi vi ph ạm pháp lu ật c ủa h ọ chưa cấu thành tội phạm. 5. Người bị khởi tố, truy tố, xét xử là đúng với các văn b ản quy ph ạm pháp lu ật t ại th ời đi ểm kh ởi t ố, truy tố, xét xử nhưng tại thời điểm ra bản án, quyết định có hiệu l ực pháp lu ật mà theo các văn b ản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực sau ngày kh ởi t ố, truy t ố, xét x ử đó h ọ không ph ải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 28. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười ti ến hành t ố t ụng dân sự, tố tụng hành chính gây ra trong các trường hợp sau đây: 1. Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 2. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp kh ẩn c ấp t ạm th ời mà cá nhân, c ơ quan, t ổ chức có yêu cầu;
 9. 3. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu c ầu áp d ụng bi ện pháp kh ẩn c ấp t ạm th ời c ủa cá nhân, cơ quan, tổ chức; 4. Ra bản án, quyết định mà biết rõ là trái pháp luật hoặc cố ý làm sai l ệch h ồ s ơ v ụ án. Mục 2 CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Điều 29. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 1. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động t ố t ụng hình s ự là c ơ quan đ ược quy đ ịnh t ại các điều 30, 31 và 32 của Luật này. Trường hợp cơ quan này đã đ ược chia tách, sáp nh ập, h ợp nh ất, gi ải th ể hoặc có sự uỷ thác thực hiện công vụ thì việc xác đ ịnh cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường đ ược th ực hiện theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 14 của Luật này. 2. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động t ố t ụng hình s ự ph ải b ồi th ường thi ệt h ại đã phát sinh trong các giai đoạn tố tụng trước đó. Điều 30. Trách nhiệm bồi thường của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhi ệm v ụ ti ến hành một số hoạt động điều tra trong hoạt động tố tụng hình sự Cơ quan điều tra và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành m ột s ố ho ạt đ ộng đi ều tra có trách nhi ệm bồi thường trong các trường hợp sau đây: 1. Đã ra quyết định tạm giữ người nhưng Viện kiểm sát có th ẩm quy ền đã có quy ết đ ịnh hu ỷ b ỏ quy ết định tạm giữ đó vì người bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 2. Đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Viện kiểm sát có th ẩm quyền không phê chu ẩn quy ết đ ịnh kh ởi tố vì người bị khởi tố không thực hiện hành vi phạm t ội. Điều 31. Trách nhiệm bồi thường của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình s ự Viện kiểm sát có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường h ợp sau đây: 1. Đã phê chuẩn quyết định gia hạn t ạm gi ữ của cơ quan đi ều tra có th ẩm quy ền nh ưng ng ười b ị t ạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 2. Đã phê chuẩn lệnh tạm giam của cơ quan điều tra có thẩm quyền hoặc ra l ệnh t ạm giam, gia h ạn t ạm giam mà sau đó có quyết định của cơ quan có th ẩm quy ền trong ho ạt đ ộng t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh người đó không thực hiện hành vi phạm tội; 3. Toà án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng sau đó có quy ết đ ịnh c ủa c ơ quan có th ẩm quyền đình chỉ điều tra vì người đó không thực hiện hành vi ph ạm t ội; 4. Đã có quyết định truy tố bị can nhưng Toà án cấp s ơ th ẩm tuyên b ị cáo không có t ội vì không th ực hiện hành vi phạm tội và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 5. Toà án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Toà án c ấp s ơ th ẩm tuyên là không có t ội vì không thực hiện hành vi phạm tội; 6. Toà án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết đ ịnh c ủa Toà án c ấp s ơ th ẩm tuyên b ị cáo không có tội vì không thực hiện hành vi phạm t ội và sau đó Toà án xét x ử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm vẫn giữ nguyên bản án, quyết định của Toà án cấp phúc th ẩm tuyên b ị cáo không có t ội vì không th ực hiện hành vi phạm tội. Điều 32. Trách nhiệm bồi thường của Toà án nhân dân trong hoạt động tố tụng hình s ự 1. Toà án cấp sơ thẩm có trách nhiệm bồi thường thi ệt hại trong các tr ường h ợp sau đây: a) Toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Toà án cấp phúc th ẩm hu ỷ b ản án s ơ th ẩm, tuyên b ị cáo không có tội và đình chỉ vụ án vì người đó không ph ạm t ội ho ặc hu ỷ b ản án s ơ th ẩm đ ể đi ều tra l ại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình ch ỉ v ụ án vì không th ực hi ện hành vi ph ạm t ội ho ặc hu ỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo đ ược tuyên là không có t ội vì không th ực hi ện hành vi phạm tội; b) Toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội, bản án s ơ thẩm đã có hi ệu l ực pháp lu ật nh ưng Toà án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án và đình ch ỉ v ụ án vì ng ười đó không th ực hi ện hành vi phạm tội;
 10. c) Toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có t ội, bản án đã có hi ệu l ực pháp lu ật nh ưng Toà án xét x ử theo th ủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án để điều tra l ại mà sau đó b ị can đ ược đình ch ỉ đi ều tra, đình ch ỉ vụ án vì không thực hiện hành vi phạm tội; d) Toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội, bản án đã có hiệu lực pháp luật nh ưng Toà án xét x ử theo th ủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án để xét xử lại mà sau đó b ị cáo đ ược tuyên là không có t ội vì không thực hiện hành vi phạm tội. 2. Toà án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thi ệt h ại trong các trường hợp sau đây: a) Toà án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nh ưng Toà án xét x ử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm huỷ bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì người đó không th ực hiện hành vi ph ạm t ội; b) Toà án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nh ưng Toà án xét x ử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm huỷ bản án phúc thẩm để điều tra lại mà sau đó b ị can đ ược đình ch ỉ đi ều tra, đình ch ỉ v ụ án vì không thực hiện hành vi phạm tội; c) Toà án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có t ội nhưng Toà án xét x ử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm huỷ bản án phúc thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo đ ược tuyên là không có t ội vì không th ực hi ện hành vi phạm tội. 3. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án quân s ự quân khu và t ương đ ương có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và t ương đ ương xét x ử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm gi ữ nguyên bản án của Toà án cấp dưới tuyên bị cáo có tội trong các trường h ợp sau đây: a) Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao xét xử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm hu ỷ quy ết đ ịnh giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương đương và đình chỉ vụ án vì người đó không thực hi ện hành vi ph ạm t ội; b) Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao xét xử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm hu ỷ quy ết đ ịnh giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và t ương đương để điều tra lại mà sau đó b ị can đ ược đình ch ỉ đi ều tra, đình ch ỉ vụ án vì người đó không thực hiện hành vi phạm t ội; c) Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao xét xử theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm hu ỷ quy ết đ ịnh giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương đương để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên là không có t ội vì không thực hiện hành vi phạm tội. 4. Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm bồi th ường thiệt h ại khi Toà phúc th ẩm Toà án nhân dân t ối cao, Toà hình sự Toà án nhân dân t ối cao, Toà án quân sự trung ương (sau đây g ọi chung là Toà có th ẩm quyền) xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm gi ữ nguyên b ản án c ủa Toà án c ấp d ưới tuyên b ị cáo có tội trong các trường hợp sau đây: a) Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân t ối cao huỷ quyết đ ịnh giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm c ủa Tòa có thẩm quyền thuộc Toà án nhân dân t ối cao và đình ch ỉ v ụ án vì ng ười đó không th ực hi ện hành vi ph ạm tội; b) Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân t ối cao huỷ quyết đ ịnh giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm c ủa Tòa có thẩm quyền thuộc Toà án nhân dân tối cao đ ể điều tra l ại mà sau đó b ị can đ ược đình ch ỉ đi ều tra, đình chỉ vụ án vì người đó không thực hiện hành vi phạm t ội; c) Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao huỷ quy ết định giám đ ốc th ẩm, tái th ẩm c ủa Tòa có thẩm quyền thuộc Toà án nhân dân tối cao đ ể xét xử lại mà sau đó b ị cáo đ ược tuyên là không có t ội vì không thực hiện hành vi phạm tội. Điều 33. Trách nhiệm bồi thường của Toà án nhân dân trong ho ạt đ ộng t ố t ụng dân s ự, t ố t ụng hành chính 1. Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp kh ẩn cấp t ạm th ời quy đ ịnh t ại các kho ản 1, 2 và 3 Điều 28 của Luật này có trách nhiệm bồi thường. 2. Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm bồi thường trong trường h ợp ra b ản án, quy ết đ ịnh s ơ th ẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4 Đi ều 28 của Luật này mà b ị hu ỷ theo th ủ t ục giám đ ốc th ẩm hoặc tái thẩm.
 11. 3. Tòa án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thi ệt h ại trong tr ường h ợp ra b ản án, quy ết đ ịnh phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4 Đi ều 28 c ủa Lu ật này mà b ị hu ỷ theo th ủ t ục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 4. Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái th ẩm có trách nhi ệm b ồi th ường trong tr ường h ợp ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy đ ịnh t ại kho ản 4 Đi ều 28 c ủa Lu ật này mà bị huỷ theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 5. Trường hợp Toà án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Đi ều này đã đ ược chia tách, sáp nh ập, h ợp nhất, giải thể thì việc xác định cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường đ ược th ực hi ện theo quy đ ịnh t ại đi ểm a khoản 2 Điều 14 của Luật này. Mục 3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Điều 34. Hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 1. Khi nhận được bản án, quyết định của cơ quan tiến hành t ố t ụng hình s ự xác đ ịnh thu ộc tr ường h ợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật này thì người bị thiệt h ại g ửi đ ơn yêu c ầu b ồi th ường đ ến cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định sau đây: a) Người bị thiệt hại do quyết định tạm giữ, quyết định kh ởi t ố b ị can c ủa c ơ quan đi ều tra, c ơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động đi ều tra quy đ ịnh t ại Đi ều 30 c ủa Lu ật này g ửi đ ơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhi ệm v ụ ti ến hành m ột s ố ho ạt đ ộng đi ều tra đã ra quyết định tạm giữ, quyết định khởi tố bị can; b) Người bị thiệt hại do quyết định của Viện kiểm sát quy định t ại Đi ều 31 c ủa Lu ật này g ửi đ ơn yêu c ầu bồi thường đến Viện kiểm sát đã ra quyết định đó; c) Người bị thiệt hại do bản án, quyết định của Toà án có thẩm quy ền quy đ ịnh t ại Đi ều 32 c ủa Lu ật này gửi đơn yêu cầu bồi thường đến Toà án đã ra bản án, quyết định đó. 2. Đơn yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố t ụng hình sự quy định t ại kho ản 1 Đi ều này có các n ội dung chính sau đây: a) Họ và tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại; b) Lý do yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường. 3. Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có b ản án, quy ết định xác đ ịnh ng ười đó thu ộc m ột trong các trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật này và tài li ệu, ch ứng c ứ có liên quan đ ến việc yêu cầu bồi thường. Điều 35. Hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan tiến hành tố tụng dân sự, tố tụng hành chính 1. Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của ng ười thi hành công v ụ có hành vi quy đ ịnh tại Điều 28 của Luật này, người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu b ồi th ường đến c ơ quan có trách nhi ệm b ồi thường theo quy định sau đây: a) Người bị thiệt hại do Toà án áp dụng biện pháp kh ẩn c ấp t ạm th ời quy đ ịnh t ại các kho ản 1, 2 và 3 Điều 28 của Luật này gửi đơn yêu cầu bồi thường đến Toà án đã ra quy ết đ ịnh áp d ụng bi ện pháp kh ẩn cấp tạm thời đó; b) Người bị thiệt hại do Toà án ra bản án, quyết đ ịnh quy đ ịnh t ại kho ản 4 Đi ều 28 c ủa Lu ật này g ửi đ ơn yêu cầu bồi thường đến Toà án đã ra bản án, quyết định đó. 2. Đơn yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố t ụng dân sự, t ố t ụng hành chính quy đ ịnh t ại kho ản 1 Điều này có các nội dung chính sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại; b) Lý do yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường. 3. Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn b ản xác định hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi th ường.
 12. Điều 36. Thụ lý, xác minh, thương lượng, ra quyết định giải quy ết bồi th ường và hi ệu l ực c ủa quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng Việc thụ lý, xác minh, thương lượng, ra quyết định gi ải quyết b ồi th ường và hi ệu l ực c ủa quy ết đ ịnh gi ải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình s ự, dân sự, hành chính đ ược áp d ụng theo quy đ ịnh t ại các điều 17, 18, 19, 20 và 21 của Luật này. Điều 37. Giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng tại Toà án Việc khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bồi thường, th ẩm quy ền và thủ t ục gi ải quy ết b ồi th ường t ại Toà án trong hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định tại Đi ều 22 và Điều 23 c ủa Lu ật này. CHƯƠNG IV TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN Mục 1 PHẠM VI, CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Điều 38. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân s ự Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công v ụ gây ra trong các trường hợp sau đây: 1. Ra hoặc cố ý không ra quyết định: a) Thi hành án; b) Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án; c) Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án; d) Cưỡng chế thi hành án; đ) Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án. e) Hoãn thi hành án; g) Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án; h) Tiếp tục thi hành án. 2. Tổ chức thi hành hoặc cố ý không tổ chức thi hành quyết đ ịnh quy đ ịnh t ại kho ản 1 Đi ều này. Điều 39. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án hình s ự Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công v ụ gây ra trong các trường hợp sau đây: 1. Ra quyết định thi hành án t ử hình đối với người có đ ủ điều ki ện quy đ ịnh t ại Đi ều 35 c ủa B ộ lu ật hình sự; 2. Giam người quá thời hạn phải thi hành án phạt tù theo b ản án, quyết đ ịnh c ủa Toà án; 3. Không thực hiện quyết định hoãn thi hành án đ ối v ới ng ười b ị k ết án, quy ết đ ịnh t ạm đình ch ỉ thi hành án phạt tù; 4. Không thực hiện quyết định giảm án tù, quyết định đặc xá, quyết đ ịnh đại xá. Điều 40. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án 1. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt đ ộng thi hành án hình s ự là tr ại giam, tr ại t ạm giam, c ơ quan quản lý nhà tạm giữ, cơ quan công an có thẩm quyền và Toà án ra quy ết đ ịnh thi hành án. 2. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt đ ộng thi hành án dân s ự là c ơ quan thi hành án dân s ự trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thi ệt h ại. 3. Trường hợp cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Đi ều này đã đ ược chia tách, sáp nh ập, h ợp nhất, giải thể hoặc người thi hành công vụ gây ra thiệt h ại không còn làm vi ệc t ại c ơ quan đó t ại th ời điểm thụ lý đơn yêu cầu bồi thường hoặc có sự uỷ quyền, uỷ thác th ực hi ện công v ụ thì vi ệc xác đ ịnh cơ quan có trách nhiệm bồi thường được thực hi ện theo quy định t ại các đi ểm a, b và c kho ản 2 Đi ều 14 của Luật này.
 13. Mục 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG Điều 41. Hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan thi hành án dân sự 1. Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của ng ười thi hành công v ụ có hành vi quy đ ịnh tại Điều 38 của Luật này, người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu b ồi th ường đến c ơ quan có th ẩm quy ền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Luật này. 2. Đơn yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân s ự có các n ội dung chính sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại; b) Lý do yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường. 3. Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn b ản xác định hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi th ường. Điều 42. H� sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan thi hành án hình sự 1. Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật c ủa ng ười thi hành công v ụ thu ộc tr ường h ợp được bồi thường quy định tại Điều 39 của Luật này, ng ười b ị thi ệt hại hoặc thân nhân c ủa h ọ g ửi đ ơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy đ ịnh sau đây: a) Người bị giam quá thời hạn phải thi hành án theo bản án, quy ết đ ịnh c ủa Toà án quy đ ịnh t ại kho ản 2 Điều 39 của Luật này gửi đơn yêu cầu bồi thường đến trại giam, trại t ạm giam, c ơ quan qu ản lý nhà t ạm giữ đã thực hiện việc giam quá thời hạn đó; b) Người bị thiệt hại do không được thực hiện quyết đ ịnh hoãn thi hành hình ph ạt tù, t ạm đình ch ỉ thi hành hình phạt tù, giảm án tù, đặc xá, đại xá quy đ ịnh t ại kho ản 3 và kho ản 4 Đi ều 39 c ủa Lu ật này g ửi đơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan công an có thẩm quyền; c) Thân nhân của người bị thiệt hại do quyết đ ịnh thi hành án t ử hình quy đ ịnh t ại kho ản 1 Đi ều 39 c ủa Luật này gửi đơn yêu cầu bồi thường đến Toà án có thẩm quyền ra quyết định đó. 2. Đơn yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án hình s ự quy đ ịnh t ại khoản 1 Đi ều này có các n ội dung chính sau đây: a) Họ và tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại; b) Lý do yêu cầu bồi thường; c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường. 3. Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn b ản xác định hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi th ường. Điều 43. Thụ lý, xác minh, thương lượng, ra quyết định gi ải quy ết b ồi th ường trong ho ạt động thi hành án Việc thụ lý, xác minh, thương lượng, ra quyết định gi ải quyết b ồi th ường và hi ệu l ực c ủa quy ết đ ịnh gi ải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án đ ược áp d ụng theo quy đ ịnh t ại các đi ều 17, 18, 19, 20 và 21 của Luật này. Điều 44. Giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án tại Toà án Việc khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bồi thường, th ẩm quy ền và thủ t ục gi ải quy ết b ồi th ường t ại Toà án trong hoạt động thi hành án được thực hiện theo quy định t ại Điều 22 và Đi ều 23 c ủa Lu ật này. CHƯƠNG V THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG Điều 45. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 1. Trường hợp tài sản đã bị phát mại, bị mất thì thi ệt h ại đ ược xác đ ịnh căn c ứ vào giá th ị tr ường c ủa tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn k ỹ thu ật và m ức đ ộ hao mòn c ủa tài s ản đã b ị phát mại, bị mất trên thị trường tại thời điểm gi ải quyết b ồi th ường.
 14. 2. Trường hợp tài sản bị hư hỏng thì thiệt hại được xác định là chi phí có liên quan theo giá th ị tr ường t ại thời điểm giải quyết bồi thường để sửa chữa, khôi phục lại tài s ản; nếu tài s ản b ị h ư h ỏng không th ể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định theo quy định t ại khoản 1 Điều này. 3. Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử d ụng, khai thác tài s ản thì thi ệt h ại đ ược xác đ ịnh là thu nhập thực tế bị mất. Đối với những tài s ản trên thị tr ường có cho thuê, thu nh ập th ực t ế b ị m ất được xác định phù hợp với mức giá thuê của tài sản cùng loại hoặc tài s ản có cùng tiêu chu ẩn k ỹ thu ật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời đi ểm gi ải quyết b ồi th ường; đ ối v ới nh ững tài s ản trên th ị trường không có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất đ ược xác định trên c ơ s ở thu nh ập do tài s ản b ị thi ệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thi ệt h ại x ảy ra; n ếu tài s ản b ị kê biên đ ược giao cho người bị thiệt hại hoặc người khác quản lý thì chi phí h ợp lý đ ể ngăn ch ặn, h ạn ch ế và kh ắc phục thiệt hại về tài sản được xác định là những thiệt hại được bồi thường. 4. Các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà n ước theo quy ết đ ịnh c ủa c ơ quan nhà n ước có th ẩm quyền, bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đ ặt để b ảo đ ảm t ại c ơ quan có th ẩm quy ền đ ược hoàn tr ả cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của họ; trường hợp khoản tiền đó là khoản vay có lãi thì ph ải hoàn trả cả khoản lãi hợp pháp; trường hợp khoản tiền đó không ph ải là khoản vay có lãi thì ph ải hoàn tr ả cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của họ cả khoản lãi theo lãi su ất c ơ b ản do Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam công bố tại thời điểm giải quyết bồi thường. Điều 46. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút 1. Cá nhân, tổ chức có thu nhập mà xác định được thì được bồi th ường theo thu nh ập th ực t ế b ị m ất. 2. Trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên nh ưng không ổn đ ịnh thì m ức b ồi th ường đ ược xác định căn cứ vào thu nhập trung bình trong ba tháng li ền kề trước th ời đi ểm thi ệt h ại x ảy ra. 3. Cá nhân có thu nhập không ổn định và không có c ơ s ở xác đ ịnh c ụ th ể ho ặc thu nh ập có tính ch ất thời vụ thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao đ ộng cùng lo ại t ại đ ịa ph ương. Tr ường h ợp không xác định được thu nhập trung bình thì tiền bồi thường đ ược xác định theo m ức l ương t ối thi ểu chung đ ối với cơ quan nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường (sau đây g ọi chung là lương t ối thi ểu). Điều 47. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần 1. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong thời gian b ị t ạm gi ữ hành chính, b ị đ ưa vào tr ường giáo d ưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh được xác định là hai ngày lương t ối thi ểu cho m ột ngày b ị t ạm gi ữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ s ở ch ữa b ệnh. 2. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp bị t ạm gi ữ, t ạm giam, ch ấp hành hình ph ạt tù đ ược xác định là ba ngày lương tối thiểu cho một ngày bị t ạm giữ, tạm giam, ch ấp hành hình ph ạt tù. 3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp ng ười b ị thi ệt h ại ch ết đ ược xác đ ịnh là ba trăm sáu mươi tháng lương tối thiểu. 4. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp s ức khoẻ b ị xâm ph ạm đ ược xác đ ịnh căn c ứ vào mức độ sức khoẻ bị tổn hại nhưng không quá ba mươi tháng lương t ối thi ểu. 5. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường h ợp bị kh ởi t ố, truy t ố, xét x ử, thi hành án mà không b ị tạm giữ, tạm giam được xác định là một ngày lương tối thi ểu cho m ột ngày b ị kh ởi t ố, truy t ố, xét x ử, thi hành án cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho h ưởng án treo. Th ời gian đ ể tính b ồi th ường thi ệt h ại được xác định kể từ ngày có quyết định khởi t ố bị can cho đến ngày có b ản án, quy ết đ ịnh c ủa c ơ quan có thẩm quyền xác định người đó thuộc trường hợp đ ược bồi th ường quy đ ịnh t ại kho ản 3 Đi ều 26 c ủa Luật này. Điều 48. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết 1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thi ệt h ại trước khi ch ết. 2. Chi phí cho việc mai táng theo quy định của pháp luật về b ảo hi ểm xã h ội. 3. Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thi ệt hại đang thực hi ện nghĩa v ụ c ấp d ưỡng. Ti ền c ấp dưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thiểu, trừ trường hợp pháp luật có quy đ ịnh khác ho ặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có th ẩm quyền. Điều 49. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ
 15. 1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và ch ức năng b ị m ất, b ị gi ảm sút c ủa người bị thiệt hại. 2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thi ệt h ại theo quy đ ịnh t ại Đi ều 46 c ủa Lu ật này. 3. Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị m ất của ng ười chăm sóc ng ười b ị thi ệt h ại trong th ời gian đi ều trị. 4. Trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao đ ộng và c ần có ng ười th ường xuyên chăm sóc thì thiệt hại được bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho vi ệc chăm sóc ng ười b ị thi ệt h ại và kho ản c ấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa v ụ c ấp d ưỡng. Kho ản c ấp d ưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thi ểu, trừ trường h ợp pháp lu ật có quy đ ịnh khác ho ặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có th ẩm quyền. Điều 50. Trả lại tài sản Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu ph ải đ ược tr ả l ại ngay khi quy ết đ ịnh thu gi ữ, t ạm gi ữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Điều 51. Khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại trong ho ạt động tố tụng hình s ự 1. Người bị thiệt hại quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Đi ều 26 c ủa Lu ật này ho ặc ng ười đ ại di ện h ợp pháp của họ có quyền yêu cầu khôi phục danh d ự trong thời h ạn 03 tháng, k ể t ừ ngày quy ết đ ịnh gi ải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật. 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu b ằng văn bản v ề vi ệc khôi ph ục danh d ự c ủa người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường đã th ụ lý v ụ việc phải thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai. 3. Việc xin lỗi, cải chính công khai được thực hiện bằng các hình th ức sau đây: a) Trực tiếp xin lỗi, cải chính công khai t ại n ơi cư trú hoặc n ơi làm vi ệc c ủa ng ười b ị thi ệt h ại có s ự tham dự của đại diện chính quyền địa phương nơi người bị thi ệt h ại cư trú, đ ại di ện c ủa c ơ quan n ơi ng ười b ị thiệt hại làm việc, đại diện của một tổ chức chính trị - xã hội mà ng ười b ị thi ệt h ại là thành viên; b) Đăng trên một tờ báo trung ương và một tờ báo đ ịa ph ương trong ba s ố liên ti ếp theo yêu c ầu c ủa người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. 4. Trường hợp người bị thiệt hại chết, thân nhân của họ có quyền yêu c ầu khôi ph ục danh d ự. CHƯƠNG VI KINH PHÍ BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC CHI TRẢ Điều 52. Kinh phí bồi thường 1. Trường hợp cơ quan trung ương có trách nhiệm bồi thường thì kinh phí b ồi th ường đ ược b ảo đ ảm t ừ ngân sách trung ương. 2. Trường hợp cơ quan địa phương có trách nhiệm bồi th ường thì kinh phí b ồi th ường đ ược b ảo đ ảm t ừ ngân sách địa phương. Điều 53. Lập dự toán kinh phí bồi thường Hàng năm, căn cứ thực tế bồi thường của năm trước, cơ quan tài chính các c ấp ph ối h ợp v ới c ơ quan, đơn vị cùng cấp lập dự toán kinh phí bồi thường để t ổng h ợp vào d ự toán ngân sách c ấp mình, trình c ơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định c ủa pháp lu ật về ngân sách nhà n ước và đ ược phân bổ cho cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu chi trả tiền bồi thường. Điều 54. Trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể t ừ ngày bản án, quy ết đ ịnh gi ải quy ết b ồi th ường có hi ệu l ực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chuyển ngay hồ s ơ đ ề ngh ị b ồi th ường đ ến c ơ quan tài chính cùng cấp; trường hợp là cơ quan hưởng kinh phí t ừ ngân sách trung ương thì chuy ển h ồ s ơ đ ến cơ quan quản lý cấp trên. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ s ơ, cơ quan nh ận đ ược h ồ s ơ có trách nhi ệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường để cấp kinh phí hoặc có văn b ản g ửi c ơ quan tài chính cùng cấp đề nghị cấp kinh phí bồi thường; trường h ợp h ồ s ơ ch ưa h ợp l ệ thì h ướng d ẫn c ơ quan
 16. có trách nhiệm bồi thường bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quy ết đ ịnh gi ải quy ết b ồi th ường. Th ời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày. 2. Hồ sơ đề nghị bồi thường gồm: a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đ ầy đ ủ, c ụ thể v ề ng ười đ ược b ồi th ường, các kho ản tiền bồi thường đối với các thiệt hại cụ thể và tổng s ố tiền đề ngh ị đ ược c ấp đ ể th ực hi ện vi ệc b ồi thường; b) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác đ ịnh hành vi trái pháp lu ật c ủa ng ười thi hành công vụ; c) Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hi ệu l ực pháp lu ật. 3. Trong thời hạn 10 ngày, kể t ừ ngày nhận được hồ s ơ đề nghị bồi th ường h ợp l ệ thì c ơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi th ường để chi trả cho ng ười b ị thi ệt h ại. 4. Sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính c ấp, trong th ời h ạn 05 ngày làm vi ệc, c ơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc chi trả bồi th ường cho ng ười b ị thi ệt h ại ho ặc thân nhân c ủa người bị thiệt hại. 5. Trường hợp bản án, quyết định giải quyết bồi thường của Toà án có hi ệu l ực pháp lu ật mà c ơ quan có trách nhiệm bồi thường không tự nguyện thi hành thì ng ười đ ược b ồi th ường có quyền yêu c ầu c ơ quan thi hành án dân sự thi hành theo quy định của pháp luật thi hành án dân s ự. Điều 55. Quyết toán kinh phí bồi thường Kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, đơn vị có trách nhi ệm bồi th ường l ập quy ết toán kinh phí đã chi trả bồi thường, tổng hợp chung trong quyết toán ngân sách hàng năm c ủa c ơ quan, đ ơn v ị g ửi c ơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà n ước. CHƯƠNG VII TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ Điều 56. Nghĩa vụ hoàn trả và xử lý trách nhiệm của người thi hành công v ụ 1. Người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt h ại có nghĩa v ụ hoàn tr ả cho ngân sách nhà n ước m ột khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt h ại theo quy ết đ ịnh c ủa c ơ quan có th ẩm quyền. 2. Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thi ệt h ại quy đ ịnh t ại Đi ều 26 c ủa Lu ật này không ph ải ch ịu trách nhiệm hoàn trả. 3. Người thi hành công vụ ngoài việc phải hoàn trả khoản ti ền quy định t ại kho ản 1 Đi ều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy c ứu trách nhi ệm hình s ự theo quy đ ịnh c ủa pháp luật. Điều 57. Căn cứ xác định mức hoàn trả 1. Căn cứ xác định mức hoàn trả bao gồm: a) Mức độ lỗi của người thi hành công vụ; b) Mức độ thiệt hại đã gây ra; c) Điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân t ối cao quy đ ịnh vi ệc xác đ ịnh m ức hoàn trả của người thi hành công vụ. 2. Trường hợp nhiều người thi hành công vụ g �y ra thiệt hại thì những người đó có nghĩa vụ liên đới hoàn trả; cơ quan có trách nhiệm bồi thường chủ trì, ph ối h ợp v ới các c ơ quan qu ản lý nh ững ng ười thi hành công vụ gây ra thiệt hại thống nhất xác định m ức hoàn trả cho t ừng cá nhân có nghĩa v ụ hoàn tr ả. Điều 58. Trình tự, thủ tục quyết định việc hoàn trả 1. Trong thời hạn 20 ngày, kể t ừ ngày đã th ực hiện xong vi ệc chi tr ả ti ền b ồi th ường, c ơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thành lập Hội đồng xem xét trách nhi ệm hoàn tr ả đ ể xác đ ịnh trách nhi ệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt h ại.
 17. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhi ều cơ quan khác nhau gây ra thi ệt h ại thì H ội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả phải có s ự tham gia c ủa đ ại di ện các c ơ quan liên quan đ ể xác đ ịnh trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả đối với từng người thi hành công vụ đã gây ra thi ệt h ại. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân t ối cao quy đ ịnh vi ệc thành l ập, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả c ủa ng ười thi hành công v ụ. 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đã thực hiện xong vi ệc chi tr ả ti ền b ồi th ường, ng ười có th ẩm quyền quy định tại Điều 59 của Luật này phải ban hành quyết đ ịnh hoàn tr ả. Quy ết đ ịnh hoàn tr ả ph ải được gửi đến người có nghĩa vụ hoàn trả, cơ quan cấp trên trực ti ếp c ủa c ơ quan có trách nhi ệm b ồi thường. Điều 59. Thẩm quyền ra quyết định hoàn trả 1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả. 2. Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường là ng ười có nghĩa v ụ hoàn tr ả thì th ủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người đó có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả. Điều 60. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hoàn trả Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả không đồng ý v ới quy ết đ ịnh hoàn tr ả thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hoàn trả theo quy định c ủa pháp lu ật v ề khi ếu n ại, t ố cáo và pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Điều 61. Hiệu lực của quyết định hoàn trả 1. Quyết định hoàn trả có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký nếu ng ười thi hành công v ụ đã gây ra thi ệt hại không có khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này. 2. Căn cứ vào quyết định hoàn trả đã có hiệu lực pháp luật, c ơ quan có trách nhi ệm b ồi th ường th ực hiện việc thu số tiền phải hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà n ước. Điều 62. Thực hiện việc hoàn trả 1. Việc hoàn trả có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần. 2. Trường hợp việc hoàn trả được thực hiện bằng cách trừ dần vào lương hàng tháng c ủa ng ười thi hành công vụ thì mức tối thiểu không dưới 10% và t ối đa không quá 30% thu nh ập t ừ ti ền l ương hàng tháng. Điều 63. Quản lý, sử dụng tiền hoàn trả Cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải nộp đầy đủ, kịp thời toàn bộ khoản tiền hoàn tr ả vào ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tiền hoàn trả th ực hiện theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật v ề ngân sách nhà nước. CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 64. Không áp dụng án phí, lệ phí, các loại phí khác và thu ế trong quá trình gi ải quy ết b ồi thường 1. Khi thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thuộc trách nhi ệm c ủa Nhà n ước theo quy đ ịnh c ủa Luật này, người bị thiệt hại không phải nộp lệ phí, án phí và các loại phí khác. 2. Không thu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nh ập doanh nghi ệp đ ối v ới kho ản ti ền b ồi th ường mà người bị thiệt hại được nhận. Điều 65. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hi ệu l ực thi hành kể t ừ ngày Lu ật này có hi ệu l ực: a) Nghị quyết số 388/2003/NQ - UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 c ủa Ủy ban th ường v ụ Qu ốc h ội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do ng ười có thẩm quyền trong hoạt động t ố t ụng hình s ự gây ra và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 18. b) Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 của Chính ph ủ về vi ệc gi ải quy ết b ồi th ường thi ệt h ại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền c ủa c ơ quan ti ến hành t ố t ụng gây ra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 66. Điều khoản chuyển tiếp 1. Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan nhà nước có th ẩm quyền th ụ lý nh ưng ch ưa gi ải quyết hoặc đang giải quyết theo Nghị quyết s ố 388/2003/NQ - UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho ng ười b ị oan do ng ười có th ẩm quy ền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra hoặc Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 c ủa Chính ph ủ v ề việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên ch ức nhà n ước, ng ười có th ẩm quy ền c ủa c ơ quan tiến hành tố tụng gây ra trước ngày Luật này có hi ệu l ực thi hành thì ti ếp t ục áp d ụng các văn b ản quy phạm pháp luật đó để giải quyết. 2. Các trường hợp được bồi thường theo Nghị quyết số 388/2003/NQ - UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt h ại cho ng ười b ị oan do ng ười có th ẩm quy ền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 c ủa Chính ph ủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên ch ức nhà nước, ng ười có th ẩm quy ền c ủa c ơ quan tiến hành tố tụng gây ra đến thời điểm Lu ật này có hi ệu l ực mà còn th ời hi ệu theo quy đ ịnh c ủa các văn bản này nhưng chưa yêu cầu Nhà nước bồi thường hoặc đã yêu cầu nh ưng ch ưa đ ược th ụ lý thì áp dụng các quy định của Luật này để giải quyết. Điều 67. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân t ối cao quy đ ịnh chi ti ết, h ướng d ẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung c ần thi ết khác c ủa Lu ật này đ ể đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội ch ủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ h ọp th ứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký) Nguyễn Phú Trọng
676381

Tài liệu liên quan


Xem thêm