Luận văn về “Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng iso 9000 tại công ty chế tạo điện cơ”

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 81 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Luận văn về “Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng iso 9000 tại công ty chế tạo điện cơ”. Trong thời đại ngày nay có nhiều xu thế xuất hiện trên thế giới trong đó có xu thế hội nhập có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các doanh nghiệp đặc biệt trong điều kiện nước ta mới mở cửa. Để tồn tại trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp đã tìm nhiều phương thức tồn tại . Là một công ty hàng đầu trong ngành chế tạo động cơ điện, Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội đã tìm ra cho mình một giải pháp để nâng cao chất lượng , giảm chi phí đó là áp dụng hệ thống quản lý.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-ve-hoan-thien-cong-tac-xay-dung-he-thong-tai-lieu-trong-qua-trinh-ap-du-4daqtq.html

Nội dung


 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác xây d ng h th ng tài li u trong quá trình áp d ng iso 9000 t i công ty ch t o i n cơ” 1
 2. M cl c L im u ....................................................................................................... 1 Chương I: Gi i thi u chung v Công ty ch t o i n cơ Hà N i ................ 3 I. Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................ 3 II. Nh ng c i m kinh t k thu t .............................................................. 6 1. c i m v s n ph m ................................................................................. 6 2. c i m v th trư ng ................................................................................. 7 3. c i m v cơ c u t ch c ......................................................................... 8 4. c i m v lao ng .................................................................................. 13 5. c i m v máy móc thi t b và công ngh .............................................. 13 6. c i m v nguyên li u ............................................................................. 15 7. V t ch c s n xu t .................................................................................... 16 8. c i m v v n ......................................................................................... 17 III. Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty m t s năm g n ây ....... 17 Chương II: Th c tr ng công tác xây d ng h th ng văn b n trong quá trình áp d ng ISO 9001 t i Công ty ch t o i n cơ .................................. 22 I. Tình hình áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001 - 2000 t i Công ty .......................................................................................... 22 1. Lý do áp d ng.............................................................................................. 22 2. Tình hình áp d ng ...................................................................................... 22 3. Nh ng k t qu t ư c và chưa t ư c trong vi c áp d ng h th ng ... 24 II, Th c tr ng công tác xây d ng h th ng tài li u ..................................... 25 1. Gi i thi u chung v h th ng tài li u ......................................................... 25 2. ý nghĩa c a h th ng tài li u ....................................................................... 28 3. Quá trình xây d ng h th ng tài li u t i Công ty ........................................ 29 4. K ho ch xây d ng h th ng tài li u t i Công ty ........................................ 35 2
 3. 5. Công tác xây d ng chính sách ch t lư ng và m c tiêu ch t lư ng ............ 37 6. Công tác xây d ng s tay ............................................................................ 41 7. Công tác xây d ng quy trình - th t c hư ng d n công trình ..................... 46 8. Xây d ng m c tiêu ch t lư ng .................................................................... 50 9. Xây d ng k ho ch ch t lư ng ................................................................... 52 10. Xem xét yêu c u ....................................................................................... 53 11. Ho t ng ki m soát tài li u .................................................................... 53 12. Ho t ng ki m soát h sơ ........................................................................ 55 III. ánh giá th c tr ng công tác xây d ng h th ng tài li u .................... 56 1. K t qu công tác t ư c .......................................................................... 56 2. Nh ng h n ch ........................................................................................... 57 3. Nguyên nhân c a h n ch ......................................................................... 58 Chương III: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác xây d ng h th ng tài li u trong quá trình áp d ng ISO 9001 ....................................... 60 I. Khuy n khích các ơn v tích c c ch ng tham gia xây d ng các tài li u ....................................................................................................... 60 1. Lý do áp d ng.............................................................................................. 60 2. N i dung gi i pháp ...................................................................................... 61 II. Ti n hành ào t o nâng cao trình văn b n hoá theo ISO 9000 cho các cán b công nhân viên trong Công ty c bi t là nh ng ngư i ph trách vi t tài li u ............................................................................................................. 62 1. Lý do áp d ng ............................................................................................. 62 2. N i dung và gi i pháp ................................................................................. 62 3. L i ích c a gi i pháp ................................................................................... 67 III. Thi t l p cơ ch ki m soát ho t ng xây d ng t i Công ty.................. 69 1. Lý do áp d ng.............................................................................................. 69 2. N i dung gi i pháp ...................................................................................... 69 3
 4. 3. L i ích và gi i pháp .................................................................................... 70 IV. T ch c th c hi n áp d ng t t h th ng văn b n ã ban hành ........... 70 1. Lý do áp d ng.............................................................................................. 70 2. N i dung và gi i pháp ................................................................................. 71 3. L i ích c a gi i pháp ................................................................................... 72 K t lu n ......................................................................................................... 73 Tài li u tham kh o ........................................................................................ 74 4
 5. L im u Trong th i i ngày nay có nhi u xu th xu t hi n trên th gi i trong ó có xu th h i nh p có nh hư ng m nh m nh t n các doanh nghi p c bi t trong i u ki n nư c ta m i m c a. t n t i trong i u ki n hi n nay các doanh nghi p ã tìm nhi u phương th c t n t i . Là m t công ty hàng u trong ngành ch t o ng cơ i n, Công ty ch t o i n cơ Hà N i ã tìm ra cho mình m t gi i pháp nâng cao ch t lư ng , gi m chi phí ó là áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9001 2000. áp d ng thành công h th ng này thì công ty ph i xây d ng cho mình m t h th ng tài li u ph n ánh ư c th c t công vi c ang di n ra t i công ty và phù h p v i tiêu chu n. Sau khi k t thúc giai o n th c t p u v i s giúp c a cô giáo hư ng d n Ph m Th H ng Vinh và c a cán b công nhân viên trong công ty. Tôi ã quy t nh ch n tài th c t p t t nghi p là: “Hoàn thi n công tác xây d ng h th ng tài li u trong quá trình áp d ng iso 9000 t i công ty ch t o i n cơ”. V i m c ích c a tài nghiên c u th c tr ng công tác xây d ng h th ng tài li u t i công ty t ó th y ư c nh ng m t ư c và chưa ư c và cu i cùng ưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác này. K t c u c a chuyên g m 3 chương: Chương 1: Gi i thi u chung v công ty ch t o i n cơ Hà n i Chương 2: Th c tr ng xây d ng h th ng tài li u t i công ty Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác xây d ng h th ng tài li u. 5
 6. Trong i u ki n th i gian th c t p có h n và nh ng h n ch v m t ki n th c nên trong bài vi t c a em không kh i có nh ng thi u sót. Em r t mong ư cs óng góp ý ki n c a cô giáo và quý công ty chuyên th c t p ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn cô giáo hư ng d n Ph m Th H ng Vinh cùng toàn th cán b công nhân viên trong công ty c bi t phòng Qu n lý ch t lư ng ã giúp em t n tình có th hoàn thành ư c chuyên th c t p này. 6
 7. Chương I Gi i thi u chung v Công ty Ch t o i n cơ Hà N i I. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty. Công ty Ch t o i n cơ Hà N i là cơ s ch t o máy i n u tiên c a Vi t Nam, ư c thành l p t năm 1961. Công ty là thành viên c a T ng công ty Thi t b k thu t – B Công nghi p. Công ty có tên giao d ch qu c t : Hanoi Electrical Engineering Company. Vi t t t là: CTAMAD. Th c hi n ch trương y m nh công cu c xây d ng XHCN mi n B c làm h u phương v ng ch c cho cu c cách m ng dân t c gi i phóng mi n Nam. Ngày 15/01/1961, B Công nghi p ã tri u t p h i ngh hi p thương gi a 3 cơ s : Phân xư ng cơ i n I thu c trư ng K thu t I . Phân xư ng i n thu c t p oàn s n xu t Th ng Nh t. Phân xư ng cơ khí công tư h p doanh T L c . Khi thành l p nhà xư ng là các xư ng trư ng, xư ng s n xu t 22 Ngô Quy n, 2F Quang Trung và 44 Lý Thư ng Ki t v i 571 cán b nhân viên. Nhà máy ã m t nhi u công s c vư t qua nhi u khó khăn b t tay vào t ch c s n xu t. S n ph m ban u là ng cơ có công su t t 0,1KW n 10KW và các thi t b ph tùng s n xu t khác. Năm 1968 Công ty ti p nh n và qu n lý cơ s úc gang c a nhà máy công c s 1 (nay là Công ty cơ khí Hà N i) t i ông Ng c, Hà N i. 7
 8. u th p niên chính ph Vi t Nam ti p nh n vi n tr c a chính ph Hungary xây d ng m t dây truy n s n xu t ng b s n ng cơ i n có công su t t 40 KW tr xu ng. n năm 1997 hoàn thành vi c xây d ng và giao cho nhà máy qu n lý. Ngày 4/12/1977 cơ s này tách kh i nhà máy thành l p nhà máy ch t o i n Vi t Nam – Hungary. Giai o n nh ng năm 80 và u th p niên 90: Do nhu c u v s n ph m thi t b i n làm ngu n ng l c trong các ngành kinh t qu c dân và dân d ng ngày càng tăng làm cho nhà máy ph i m r ng m t b ng nhà xư ng s n xu t, trang thi t b chuyên dùng có th áp ng ư c nhu c u này. Trong giai o n này, nhà máy ã có thêm m t s s n ph m m i như qu t tr n s i cánh φ 1400, qu t tr n s i cánh φ 1200, qu t bàn φ 400, ch n lưu èn ng. Trong giai o n này nhà máy cũng xây d ng thêm xư ng cơ khí 2, xây d ng m i nhà 3 t ng làm văn phòng làm vi c cho b ph n qu n lý nhà máy t i 44B Lý Thư ng Ki t. Chuy n toàn b cơ s 22 Ngô Quy n cho t ng công ty D u khí l y ti n b xung cho ngu n v n lưu ng và mua s m trang thi t b m i tăng cư ng năng l c s n xu t. Giai o n im i phát tri n. Nh ng năm u th p niên 90, ng trư c thách th c to l n ó là: 1) Nhu c u v s n ph m i n cơ có t bi n c bi t là các ng cơ có công su t l n, i n áp cao dùng trong ngành s n xu t xi măng, thép, phân bón... òi h i nhà máy ph i u tư v nhà xư ng, thi t b chuyên dùng, công ngh tiên ti n có s n ph m áp ng nhu c u v c s lư ng và ch t lư ng. 8
 9. 2) Yêu c u v môi trư ng c a thành ph và xã h i ngày càng cao. Vi c m t nhà máy cơ khí v i rác th i công nghi p và n cao trung tâm thành ph là không th ch p nh n ư c. T hai lý do trên òi h i nhà máy ph i tìm gi i pháp gi chuy n kh i trung tâm thành ph càng s m càng t t trư c khi b chính quy n bu c ph i gi chuy n. Cu i cùng nhà máy ã ch n gi i pháp liên doanh v i nư c ngoài: ó là công ty SAS TRADING c a Thái Lan xây d ng 44 Lý Thư ng Ki t thành t h p khách s n và văn phòng có 35% v n góp, t o thêm ngành kinh doanh m i. T năm 1995 – 1998, nhà máy hoàn thành hai vi c: Hoàn t t vi c xây d ng t h p khách s n và văn phòng t i 44 Lý Thư ng Ki t. Hoàn t t vi c xây d ng nhà máy m i t i C u Di n T Liêm Hà N i v i t ng di n tích 40900 m2 (g p 4 l n nhà máy cũ). Vi c xây d ng ư c ti n hành theo phương th c v a xây d ng v a di chuy n v a duy trì s n xu t . n ngày 31 tháng 12 năm 1998 ư c xây d ng xong và i vào s n xu t. phù h p v i ngành kinh doanh vào ngày 15 tháng 01 năm 1996 nhà máy i tên thành công ty ch t o i n cơ Hà N i . Năm 2002 cônh ty ã ti n hành c ph n hoá thành công phân xư ng úc gang và tách thành Công ty c ph n iên cơ Hà N i (HAMEC) t t i Chèm ông Ng c T Liêm Hà N i Côgn ty HEMEC chính th c i vào ho t ng và ho ch toán c l p vào tháng 5 năm 2002. Hi n nay Công ty có hai cơ s s n xu t: Cơ s I: km 12 qu c l 32 Phú Di n, T Liêm, Hà N i. 9
 10. Cơ s II: Nhà máy t i khu công nghi p Lê Minh Xuân, TP. H Chí Minh. II. Nh ng c i m kinh t k thu t c a Công ty 1. c i m v s n ph m Công ty CTAMAD chuyên s n xu t các lo i ng cơ i n, máy bi n áp phân ph i, máy phát i n và các thi t b i n khác bao g m: ng cơ i n, máy phát i n m t chi u và xoay chi u. ng cơ di n m t pha ng cơ i n ba pha nhi u t c . Máy phát tàu ho . ng cơ thang áy. Qu t công nghi p. B ly h p i n t , phanh i n t . Các thi t b i n. Máy bi n áp phân ph i. Các lo i t và b ng i n. Công su t cu máy có t lo i 0,12 KW – 2500 KW. S n ph m c a công ty t ch t lư ng cao, hi u qu trong s d ng, giao hàng úng h n, hình th c p. Các lo i s n ph m c a Công ty s n xu t thì có t i 70 % s n ph m có công su t t 15 KW tr xu n. Riêng các loa ng cơ có công su t 3 KW, 7,5 KW, 11KW chi m t i 60 % t ng s n ph m. 10
 11. N i dung cơ b n c a quy trình s n xu t trong công ty có th khía quát như sau: T nguyên li u ch y u là tôn silic, dây i n t , nhôm, thép, tôn t m và các bán thành ph m mua ngoài thông qua bư c gia công như : D p phôi, d p hoa to, stato, d p và épa cánh gió, l p gió, úc nhôm t o stato. Gia công cơ khí, ti n, ti n ngu i, phay, gò hàn. Sau ó s n ph m ng cơ di n ư c b o v trang trí b m t, lăps giáp thành ph m, KCS s n ph m xu t xư ng, bao gói và nh p kho. 2. c i m v th trư ng Khách hàng c a Công ty STAMAD là các Công ty ch t o bơm, Tông công ty thép, T ng công ty xi măng, T ng công ty phân bón và hoá ch t. T ng công ty mía ư ng, T ng công ty i n l c Vi t Nam… và ngư i tiêu dùng trong c nư c. Nhu c u th trư ng trong nư c a d ng và ph c t p v i nhi u lo i nhu c ut ng cơ có công su t 0,12 KW tr ng lư ng 3 kg/chi c n lo i ng cơ có công su t 2500 KW tr ng lư ng 23 t n/ chi c. Trong cùng lo i ng cơ công su t gi ng nhau có th có tám lo i v i nhi u c p vòng bi khác nhau, ki u l p t khác nhau. Nhu c u t ng lo i khác nhau không ng u có nh ng lo i ch có m t chi c. Th trư ng c a Công ty g m: Th trư ng u vào, nguyên v t li u chính c a Công ty là các s n ph m c a ngành cơ khí, luy n kim như s t, thép, nhôm, gang…và m t s v t tư ph . u vào c a Công ty ch y u mua trong nư c. 11
 12. Th trư ng u ra: Hi n nay Công ty có m ng lư i tiêu th phân b 61 t nh, thành ph thông qua các c a hàng bán l , c a hàng gi i thi u s n ph m. Nhìn chunh th trư ng c a Công ty ch y u là n i a nhưng hi n nay Công ty angcó xu hư ng xu t sang m t s th trư ng nư c ngoài như Lào, Campuchia. i th c nh tranh c a Công ty: Hi n nay i th c nh tranh l n nh t c a Công ty là Công ty ch t o máy Vi t Nam – Hungary s n xu t và kinh doanh các lo i s n ph m tương i gi ng s n ph m c a Công ty. mi n Nam là Công ty thi t b i n 4 s n xu t ng cơ trung bình và nh . 3. c i m v cơ c u t ch c b máy s n xu t kinh doanh c a Công ty bao g m m t Giám c và hai phó giám c Công ty tr c ti p ph trách hai lĩnh v c s n xu t và kinh doanh. Dư i Ban giám c là các phòng ban, các trung tâm, các xư ng s n xu t. Sơ t ch c c a Công ty ( Sơ 1) 12
 13. Giám c K s tr ng K P. G P. G P. G s n i G toán kinh s n xu t MBA di n c tr n doanh xu t & DV ch t s 2 13 g Trung Nh Phòng Phòng X n X n X n tâm Phòng Phòng X n Phòng máy Phòng t i kinh gc g úc gl p khuôn k t g bi n qu n t i k chính doanh khí d p giáp m u ho ch ch c th lý TP. thu t k v ch t H toán thi t l n Chí b g MInh
 14. 3.1 Giám c. +Ch i trách nhi m chung v các m t ho t ng c a công ty. +Chuyên sâu. -Chi n lư c phát tri n chung c u công ty. -B chí nhân s . -Công tác tài chính. -Công tác k ho ch. -Ch o các phó G , các k sư trư ng , i di n ch t lư ng. 3.2 Các phó giám c. +Phó giám c s n xu t :Duy t k ho ch tác nghi p cho các ơn v i u hành s n xu t,t ch c b chí gi làm vi c m b o k ho ch ã ư c phê duy t, ôn c giám sát các ơn v th c hi n các quy nh v v sih môi trư ng ,an toàn cho ngơ i lao ng, th c hi n trách nhi m quy n h n ư c phân công. +Phó giám c kinh doanh: -Trách nhi m ch o công tác kinh doanh g m bao g m tìm các bi n pháp tăng cư ng doanh thu, mua v t tư m b o k thu t, tiêu th s n ph m ,b o hành s n ph m, ti p nh n ý ki n khách hàng, ch o k ho ch s n xu t s n ph m , ph trách phòng kinh doanh. -Quy n h n:Khai thác các h p ng d ch v cho công ty , àm phán v i các nhà cung ng, xoát xét các h p ng mua v t tư, bán thành ph m ch t o s n ph m và các h p ng ư c giám c ký duy t. 14
 15. +K sư trư ng. -Trách nhi m ch o công tác trang thi t b i m i công ngh , phương án t ch c m t b ng s n xu t, ch o công tác k thu t c a công ty. +Quy n h n : xu t k ho ch trang thi t b , i m i công ngh , t ch c m t b ng s n xu t , t ch c các dơn v liên quan gi i quy t các vư ng m c liên quan k thu t , l p k ho ch ch t lư ng cho các phương án công ngh khi ư c giám c phân công. 3.3 Trư ng phòng k ho ch. +Trách nhi m : Xây d ng k ho ch s n xu t cho các ơn v trong công ty, i u m b o k ho c ng b cho s n xu t và cung c p s n ph m theo yêu c u k ho ch c a phòng kinh doanh, th ng kê b o qu n bán thnhf ph m. + Quy n h n: d a vào k ho ch ư c duy t xây d ng tác nghi p cho các ơn v trong công ty trình giám c , theo dõi tính ng b c a các khâu trong quá trình s n xu t , k p th i i u ch nh , nh c nh th trư ng c a các ơn v th c hi n s n xu t ng b , t ch c th ng kê và b o qu n bán thành ph m trong s n xu t koa h c và h p lý. 3.4 Giám c cơ s II. -Ngoài trách nhi m và quy n h n như giám c các xư ng giám c cơ s II có các trách nhi m và quyèen h n sau: Quy t nh b nhi m , mi m nhi m khen thư ng k lu t các ch c danh qu n lý t t ch c tr xu ng. D a theo phương hư ng nhi m v , kinh phí ư c thông qua t ch c tri n khai th c hi n. 3.5 Trư ng phòng qu n lý ch t lư ng. 15
 16. +Trách nhi m là thư ký c a công tác ISO, t ch c cho ơn v th c hi n và duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2000và qu n lý h th ng tài li u c a h th ng, m b o các v t tư , các bán thành ph m , thành ph m m b o ư c các yêu c u do phòng k thi t ưa ra, m b o tính h p lý c a s n ph m ưa ra th trư ng. +Quy n h n: xu t vi c t ch c tri n khai xây d ng và th c hi n , duy trì h th ng ch t lư ng ,c p phát thu h i b o qu n các tài li u c a h th ng, thay m t i di n ch t lư ng, thay m t i di n ch t lư ng thu th p các báo cáo và chu n b cho cu c h p xem xét c a lãnh o. 3.6 i di n lãnh o v ch t lư ng: ch u trách nhi m trư c giám c v ho t ng c a h th ng m b o ch t lư ng . 3.7 Giám c các xư ng ch i trách nhi m v i c p trên v các v n liên quan n ơn v mình. 3.8 Các phòng ban. - Phòng tài chính k toán có nhi m v ho ch toán các nghi p v phát sinh trong công ty, cung c p thông tin c n thi t cho ban giám c, qu n lý ngu n v n ti n m t. - Phòng t ch c ph trách qu n lý cán b , tuy n d ng, oà t o nhân l c , l p k ho ch ti n lương , phân ph i ti n lương ,ti n thư ng, gi i quy t công vi c hành chíh văn thư. - Phòng kinh doanh có nhi m v l p k ho ch s n xu t , k ho ch cung ng v t tư, m b o vi c mua s m b o qu n cung cáp v t tư theo yêu c u. 16
 17. - Phòng qu n lý ch t lư ng : Ph trách theo dõi , ki m tra ch t lư ng s n ph m , theo dõi th c hi n h th ng tiêu chu n ch t lư ng ISO 9001 2000 , ch u trách nhi m ăng ký ch t lư ng s n ph m v i nhà nư c. - Trung tâm khuôn m u và thi t b qu n lý s a ch a t xu t trang i tu máy móc thi t b , nhà xư ng ch t o khuôn m u. 4. c i m v lao ng. n năm 2002 t ng s cán b công nhân viên trong công ty là 630 ngư i trong ó: -N là 190 ngư i . -Nam là 440 ngư i. Trình cán b công nhân viên trong công ty là t trung c p tr nên trong ó có 150 ngư i có trinhf i h c. 5. c i m v máy móc thi t b và công ngh . Thi t b máy móc trong công ty ch y u là ư c ưa vào s d ng t nh ng năm 60- 70 có ngu n g c t các nư c như : c , Trung Qu c, Vi t Nam cho n nay ã tương i l c h u và năng xu t th p. Tu i th trung bình c a máy móc trong công ty là 30 năm. Tình hình máy móc thi t b trong công ty ư c th hi n qua b ng sau: 17
 18. B ng s lư ng máy móc thi t b công ty Ch t o i n cơ. Tên thi t b S STT Tên S TT lư ng thi t b lư ng Nhóm máy 14 11 Khoan 17 ng l c bàn Nhóm máy 46 12 Máy 10 ti n d p Nhóm máy 9 13 Máy 2 ti n u n Nhóm máy 8 14 Máy 3 phay c t Máy bào 8 15 Máy 2 búa Máy mài 10 16 Nhóm 7 lò Máy mài 2 á 2 17 Các 18 thi t b khác Máy mài bavia 1 18 Máy 7 th nghi m bi n áp Máy doa 5 19 Thi t 28 b nông la Khoan u n 7 20 Máy 2 18
 19. 0 nghi n B ng 1 Trong nh ng năm g n ây công ty ã có nhi u thay i u tư nhi u cho máy móc thi t b vì v y mà tình hình v máy móc thi t b trong công ty ã có nh ng thay i áng k : +Trang b máy m i thay th máy cũ làm vi c gây n. + C i ti n làm b o dư ng s a ch a, sơn m i máy móc. + Tăng cư ng s d ng phun nư c áp l ccao làm s ch v t úc và nơi làm vi c. +Thi t k k thu t luôn ư c c i ti n ti t ki m nguyên li u qua ó gi m ph th i. + áp d ng công ngh úc phay b ng nhôm. 6. c i m v nguyên li u. Nguyên v t li u chi m t tr ng l n trong giá thành t 70%- 75% nên chi phí nguyên v t li u có nh hư ng l n nh t n giá thành s n ph m. Năm 2001 chi phí nguyên v t li u là 32 t . Năm 2002 chi phí nguyên v t li u là 37 t trong ó : +Nguyên v t li u chính 33,3 t + Nguyên v t li u ph là 3,7 t . Nguyên v t li u chính g m có: Thép, gang, ng, nhôm , vòng bi… Nguyên v t li u ph g m có : Sơn , d u cách i n, nh a thi c.. 19
 20. M c tiêu hao nguyên v t li u thông thư ng cho m t ng cơ ư cs n xu t t i công ty là : Thép 35%, Nhôm 5%, vòng bi (2 vòng bi) 10%, gang 20 %, nguyên v t li u ph 10%. Ngu n cung c p nguyên v t li u cho công ty : +Thép ch y u do công ty thép Thái Nguyên cung c p. + Gang cũng cung c p t công ty thép Thái Nguên . + Vòng bi công ty cơ khí. Nguên v t li u ph ư c mua trên th trư ng n i a. Công ty l a ch n ngu n cung ng ch y u trong nư c. i v i nguyên v t li u chính thư ng ch n ngư i cung ng c nh t giá c h và ch t lư ng n nh 7.V t ch c s n xu t. V t ch c s n xu t trong công ty ư c th hi n qua b ng sau(Sơ 2) Bi n th C a h ng úc d p TT Kho NVL TQT KM- TB L p ráp Kho TP B o h nh C khí DV s a ch a SP gang 20
118154

Tài liệu liên quan


Xem thêm