Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH<br /> GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN NGỌC<br /> <br /> YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA LÝ TRẦN QUỲNH<br /> GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số: 60210102<br /> Khóa: 18 (2015 – 2017)<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. TRANG THANH HIỀN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> Nxb<br /> TS<br /> PGS<br /> Tr.<br /> H<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> Tiến sĩ<br /> Phó giáo sư<br /> Trang<br /> Hình<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Bảng chữ cái viết tắt<br /> Mục lục ............................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .... 12<br /> 1.1. Khái niệm về “Yếu tố Biểu hiện trong tranh” ......................................... 12<br /> 1.2. Những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ hội họa và vai trò của nó trong<br /> khuynh hướng hội họa Biểu hiện ................................................................... 14<br /> 1.3. Khái quát về chủ nghĩa Biểu hiện trên thế giới và bối cảnh của sự xuất<br /> hiện phong cách hội họa Biểu hiển ở Việt Nam ........................................... 19<br /> 1.4. Khái quát về tạo hình nghệ thuật của ba họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang,<br /> Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ............................................................ 25<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 28<br /> CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU YẾU TỐ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA<br /> LÝ TRẦN QUỲNH GIANG, ĐINH Ý NHI VÀ ĐINH THỊ THẮM POONG<br /> ......................................................................................................................... 30<br /> 2.1. Yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang ............................... 30<br /> 2.2. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Ý Nhi ................................................ 40<br /> 2.3. Yếu tố biểu hiện trong tranh Đinh Thị Thắm Poong ............................... 52<br /> Tiểu kết ............................................................................................................ 59<br /> CHƯƠNG 3. NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU YẾU TỐ<br /> BIỂU HIỆN TRONG TRANH ...................................................................... 61<br /> 3.1. Sự tương đồng và khác biệt về yếu tố biểu hiện trong tranh của ba nữ họa<br /> sĩ ..................................................................................................................... 61<br /> 3.2. Giá trị của yếu tố biểu hiện trong tranh Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý<br /> Nhi và Đinh Thị Thắm Poong.........................................................................67<br /> 3.3.Vai trò của giới tính trong việc bộc lộ ý tưởng ở tác phẩm của Lý Trần<br /> Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong ................................... 68<br /> 3.4. Những điều rút ra từ việc nghiên cứu đề tài ............................................ 70<br /> Tiểu kết ........................................................................................................... 72<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 73<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 75<br /> PHẦN PHỤ LỤC ........................................................................................... 78<br /> <br />