Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 9 | Lần xem: 88 | Page: 91 | FileSize: 0.96 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sau đây trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. . Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-quan-ly-kinh-te-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-boa-cong-chuc-d-h8i8tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ QUANG MINH XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Hà Nội – 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii DANH MỤC BẢNG iii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản .............................................................................7 1.1.1. Khái niệm Cán bộ, công chức:.........................................................7 1.1.2. Khái niệm Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức ........................15 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của cán bộ, công chức đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa...........................................................................16 1.2. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH..................................................................................................................20 1.2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức 20 1.2.2. Nội dung nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH..................................................................................28 1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức ở một số địa phƣơng. ..........................................................................................................................31 1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức vùng đồng bằng sông Cửu Long................................................................................31 1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An................................................................................33 1.4. Những bài học kinh nghiệm cho huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An...........34 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN DIỄN CHÂU 37 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Diễn Châu.........37 2.2. Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.....................................................................................................44 2.2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức.45 2.2.2. Nội dung nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. ...................................................57 2.3. Đánh giá chung..........................................................................................61 2.3.1. Thành công.....................................................................................61 2.3.2. Hạn chế...........................................................................................63 2.3.3. Nguyên nhân. .................................................................................65 2.3.4. Bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức ............................................................................................66 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CNH-HĐH TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 68 3.1. Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.............................................................68 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020...................................................70 3.2.1. Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng và các quy định của Nhà nƣớc về công tác cán bộ, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến tất cả các cán bộ, công chức. ........................................70 3.2.2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu, các bƣớc của công tác tổ chức cán bộ, công chức............................................................................70 3.2.3. Nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, giám sát CBCC...............73 3.2.4. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”.................................................................................................74 KẾT LUẬN.............................................................................................................. 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................76 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu 1 CBCC 2 CNH-HĐH 3 KT-XH 4 LLCT 5 MTTQ 6 QLNN 7 UBND 8 ĐH 9 CĐ 10 TC 11 TC 12 SC 13 TL Nguyên nghĩa Cán bộ, công chức Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa Kinh tế - Xã hội Lý luận chính trị Mặt trận tổ quốc Quản lý nhà nƣớc Ủy ban nhân dân Đại học Cao Đẳng Trung cấp Trung cấp Sơ cấp Tỷ lệ i ... - tailieumienphi.vn 969423

Tài liệu liên quan


Xem thêm