Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sơn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 99 | FileSize: 1.41 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sơn. Luận văn khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận và phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Công nghiệp Kim Sơn nói riêng, vận dụng lý luận đó vào phân tích đánh giá thực tiễn để hiểu rõ những mặt được và chưa được về phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sơn, đề xuất những quan điểm, giải pháp để hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-cong-nghi-61vauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
------------o0o--------------

Nguyễn Thế Hùng

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM SƠN

LUẬT VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Hà Nội, Năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
------------o0o--------------

Nguyễn Thế Hùng

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM SƠN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60340102

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ KIM SƠN

Hà Nội – Năm 2015

Thang Long University Libraty

i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn, tác giả đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của rất
nhiều người, dưới đây là lời cảm ơn chân thành của tác giả:
Trước hết, xin cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học - Tiến sĩ Đỗ
Kim Sơn về sự hướng dẫn nhiệt tình và những ý kiến đóng góp quý báu để
luận văn được hoàn thành tốt hơn.
Xin trân trọng cám ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Xuân Ninh đã có nhiều
góp ý quý báu cho Luận văn được phong phú hơn.
Xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên
Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sơn đã cung cấp thông tin, tài liệu và hợp
tác trong quá trình thực hiện Luận văn. Đặc biệt một lần nữa xin cảm ơn đến
những cán bộ nhân viên đã dành chút ít thời gian để thực hiện phiếu khảo sát
quan điểm của nhân viên trong doanh nghiệp, nhờ đó tác giả có được dữ liệu
để phân tích đánh giá.
Và sau cùng, để có kiến thức như ngày hôm nay, xin gửi lời tri ân sâu sắc
đến quý thầy, cô đã giảng dạy tác giả trong suốt quá trình học tập tại Trường
Đại học Thăng Long.

ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được
Tiến sĩ Đỗ Kim Sơn hướng dẫn khoa học. Các thông tin và kết quả nghiên
cứu trong luận văn là do tôi tự tìm hiểu, đúc kết, kế thừa và phân tích một
cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Thế Hùng

Thang Long University Libraty

iii

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU .....................................................................................................

1

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái quát về nguồn nhân lực ..............................................................

6

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ...........................................................

6

1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực ..........................................

8

1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực trong tăng trưởng và phát triển ..... 12
1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực ................................................... 13
1.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực ........... 14
1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực ............................................ 15
1.2.2.1. Đảm bảo NNL đủ về số lượng và cơ cấu phù hợp .............. 15
1.2.2.2. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ ........................... 16
1.2.2.3. Phát triển trình độ lành nghề ...............................................

17

1.2.2.4. Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm ............................... 17
1.2.2.5. Phát triển thể lực cho người lao động .................................. 19
1.2.2.6. Phát triển nhân cách thẩm mỹ người lao động .................... 19
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ............. 19
1.3.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến phát
triển nguồn nhân lực ..............................................................................

19

1079356

Tài liệu liên quan


Xem thêm