Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá chính sách đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 14 | Page: 156 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá chính sách đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn. Đề tài được thực hiện trên cơ sở đánh giá thực trạng chính sách đào tạo nhân lực của công ty và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-khoa-hoc-kinh-te-da-nh-gia-chinh-sach-dao-tao-nhan-luc-tai-cong-29mauq.html

Nội dung


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã
được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ gốc.

U

Ế

Huế, ngày 04 tháng 08 năm 2012́H

Tác giả luận văn

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H

Nguyễn Thị Diễm Phúc

iii

Để hoàn thành luận văn này, tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của các tập thể,
cá nhân, bạn bè và gia đình.
Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, Phòng quản lý khoa

U

Ế

học và đối ngoại, cùng các thầy cô Trường đại học kinh tế - Đại học Huế đã giúp

́H

đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc
biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Nguyễn Đăng Hào, ngườitrực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc; các phòng nghiệp vụ của Công ty

H

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn; các cán bộ công

IN

nhân viên được phỏng vấn đã cung cấp số liệu, những thông tin cần thiết và những

K

ý kiến đóng góp quý báu cho tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
đến Lãnh đạo và chuyên viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc –

O

suốt thời gian qua.

̣C

Hóa dầu Bình Sơn đã tạo mọi điều kiện cho tôi được học tập và nghiên cứu trong

̣I H

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã nhiệt
tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

Đ
A

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những khiếm

khuyết, tôi mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô giáo, bạn bè để luận văn
được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn !

Nguyễn Thị Diễm Phúc

iv

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2012-2014
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO
Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG

Ế

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỌC – HÓA DẦU BÌNH

́H

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu

U

SƠN.Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích
các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu

H

hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm

IN

hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực của công ty trong thời gian tới.
Đối tượng nghiên cứu: Cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty.

K

2. Phương pháp nghiên cứu

̣C

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Điều tra, thu thập số liệu (sơ

̣I H

tích hồi quy.

O

cấp, thứ cấp); phương pháp thống kê mô tả; phương pháp phân tích nhân tố và phân

3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận

Đ
A

Luận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính
sách đào tạo nhân lực của công ty.
Từ các số liệu, tài liệu thu thập được qua nghiên cứu thực tế, kết hợp với điều

tra, khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty
theo nội dung câu hỏi soạn sẵn, luận văn xử lý thông tin, phân tích đánh giá một
cách khoa học, khách quan về thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại công ty.
Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện
chính sách đào tạo của công ty.

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BSR: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
CBCNV: Cán bộ công nhân viên
CNKT: Công nhân kỹ thuật

Ế

ĐT: Đào tạo

U

ĐVT: Đơn vị tính

́H

NNL: nhân lực
NSNN: Ngân sách nhà nướcLĐPT: Lao động phổ thông

QLCL: Quản lý chất lượng

IN

SL: Số lượng

H

QĐ: Quyết định

K

TCNS và ĐT: Tổ chức nhân sự và đào tạo

Đ
A

̣I H

O

̣C

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

vi

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Bảng 1.1. Thang đo Liker 5 mức độ ............................................................................. 38
Bảng 1.2. Các nhân tố của mô hình nghiên cứu............................................................ 39
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011- 2013 ............... 51
Bảng 2.2 : Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2011 – 2013 .............................. 53
Bảng 2.3. Trình độ công nhân viên được tuyển dụng giai đoạn 2012 – 2013 ............. 58

Ế

Bảng 2.4: Một số chương trình đào tạo dành cho cán bộ làm công tác đào tạo nhân

U

lực của công ty. ............................................................................................................. 60

́H

Bảng 2.5: Danh sách một số cán bộ tham gia công tác giảng dạy các khóa đào tạo nội
bộ của công ty. .............................................................................................................. 61Bảng 2.6: Tổng hợp kết quả đào tạo nhân lực giai đoạn 2011 - 2013 .......................... 62
Bảng 2.7: Báo cáo kết quả tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho dự án

H

Bio – Ethanol Dung Quất.............................................................................................. 63

IN

Bảng 2.8: Thông tin về đối tượng điều tra .................................................................... 68

K

Bảng 2.9. Bảng thống kê các khóa đào tạo mà các cán bộ công nhân viên điều tra được
tham gia:......................................................................................................................... 70

̣C

Bảng 2.10 Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test ............................................... 74

O

Bảng 2.11. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo nhân lực

̣I H

tại công ty năm 2014. .................................................................................................... 74

Đ
A

Bảng 2.12: Kết quả ước lượng hồi quy theo bước các nhân tố tác động đến ............... 80
chính sách đào tạo nhân lực tại BSR............................................................................. 80
Bảng 2.13. Kết quả ước lượng hồi quy các nhân tố tác động đến chính sách .............. 81
đào tạo nhân lực tại BSR............................................................................................... 81

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Một thành viên.............................. 54
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu lao động theo tính chất công việc................................................. 55
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn..................................................... 56
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi.................................................................... 57

vii

1067976

Tài liệu liên quan


Xem thêm