Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 108 | FileSize: 0.63 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O. Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-quan-tri-nhan-luc-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-iinauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

ĐỖ THỊ BÍCH HẰNG

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

HÀ NỘI - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

ĐỖ THỊ BÍCH HẰNG

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực
Mã số:

60340404

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA

HÀ NỘI - 2015

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân, được
thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tiễn, dưới sự hướng
dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thị Minh Hòa. Các số liệu nêu trong luận văn
là trung thực và có nguồn gốc. Các kết quả chưa từng công bố trong bất kỳ
công trình nào.

Tác giả luận văn

Đỗ Thị Bích Hằng

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy, cô khoa
Sau đại học cùng lãnh đạo các phòng, khoa, ban của Trường Đại học Lao
động - Xã hội, quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi
trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường.
Đặc biệt, tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến TS. Nguyễn Thị
Minh Hòa, người đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp
đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các phòng ban, các anh chi
em trong Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O đã cung cấp số liệu, giúp tôi hoàn
thành các phiếu điều tra, tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã động viên,
tạo điều kiện để tôi tham gia học tập và nghiên cứu.
Mặc dù đã cố gắng, nhưng do khả năng của bản thân còn hạn chế nên
luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Xin kính mong nhận được sự góp
ý của quý thầy cô và các bạn để nội dung của luận văn được hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng năm 2015

Tác giả luận văn

Đỗ Thị Bích Hằng

i

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .............................................................. v
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 1
3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. ................................................................. 4
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .................................................................. 4
5. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................... 4
6. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 5
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................................... 6
1.1. Một số khái niệm cơ bản ......................................................................... 6
1.1.1. Nguồn nhân lực .................................................................................... 6
1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực ..................................................................... 8
1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ....................... 10
1.2.1. Đảm bảo về số lượng .......................................................................... 10
1.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .................................................. 11
1.2.3. Hợp lý về cơ cấu nguồn nhân lực........................................................ 15
1.3. Các hoạt động tác động đến phát triển nguồn nhân lực .......................... 16
1.3.1. Hoạch định nhân lực ........................................................................... 16
1.3.2. Tuyển dụng......................................................................................... 16
1.3.3. Đào tạo nguồn nhân lực ...................................................................... 17
1.3.4. Các chính sách giữ chân người lao động của doanh nghiệp ................ 18
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
..................................................................................................................... 19

1068280

Tài liệu liên quan


Xem thêm