Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> ĐỖ THỊ PHƯƠNG<br /> <br /> QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG QUÁN GIÁ,<br /> XÃ YÊN SỞ, HUYỆN HOÀI ĐỨC,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA<br /> Khóa 3 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản lý lễ hội truyền thống<br /> Quán Giá xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” là bài luận văn<br /> do chính tôi thực hiện nghiên cứu và hoàn thành, tôi xin hoàn toàn chịu<br /> trách nhiệm về bài viết của mình.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 2017<br /> Học viên<br /> <br /> Đỗ Thị Phương<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BVHTT&DL :<br /> <br /> Bộ văn hóa thể thao và du lịch<br /> <br /> CNXH:<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> TP:<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> TW :<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> UBND :<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VHTT :<br /> <br /> Văn hóa thông tin<br /> <br /> VN:<br /> <br /> Việt Nam<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG<br /> VÀ TỔNG QUAN VỀ HỘI GIÁ XÃ YÊN SỞ. .......................................... 7<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống ......................................... 7<br /> 1.1.1. Những vấn đề lý luận chung ................................................................... 7<br /> 1.1.2. Quản lý của nhà nước........................................................................ 15<br /> 1.1.3. Quản lý tự quản của cộng đồng ........................................................ 16<br /> 1.1.4. Vai trò của lễ hội truyền thống với phát triển kinh tế xã hội ............ 17<br /> 1.2. Tổng quan về lễ hội Quán Giá ............................................................. 19<br /> 1.2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của xã<br /> Yên Sở ......................................................................................................... 19<br /> 1.2.2. Sự tích vị thần thờ ở lễ hội Quán Giá ............................................... 21<br /> 1.2.3. Quá trình hình thành và diễn trình lễ hội Quán Giá.......................... 26<br /> 1.2.4. Giá trị của lễ hội quán Giá ................................................................ 35<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 39<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG<br /> QUÁN GIÁ ................................................................................................. 41<br /> 2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội .................................................................... 41<br /> 2.1.1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hoài Đức ...................................... 41<br /> 2.1.2. Ban văn hóa thông tin xã Yên Sở...................................................... 42<br /> 2.1.3. Ban tổ chức lễ hội.............................................................................. 43<br /> 2.1.4. Ban Quản lý di tích ........................................................................... 46<br /> 2.3. Thực trạng công tác quản lý lễ hội Quán Giá ...................................... 46<br /> 2.3.1. Tuyên truyên phổ biến các văn bản quản lý về lễ hội....................... 46<br /> 2.3.2. Quản lý các nguồn lực tổ chức lễ hội................................................ 51<br /> 2.3.3. Quản lý bảo vệ di tích Quán Giá ....................................................... 55<br /> <br /> 2.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội ............... 56<br /> 2.3.5. Sự tự quản của cộng đồng trong tổ chức lễ hội ................................ 58<br /> 2.3.6. Đánh giá chung ................................................................................. 60<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 66<br /> Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> LỄ HỘI QUÁN GIÁ ................................................................................... 68<br /> 3.1. Định hướng........................................................................................... 68<br /> 3.1.1. Định hướng của Đảng ....................................................................... 68<br /> 3.1.2. Định hướng của nhà nước ................................................................. 71<br /> 3.2. Giải pháp .............................................................................................. 73<br /> 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý lễ hội ............ 75<br /> 3.2.2. Hoàn thiện nội dung chương trình tổ chức lễ hội ............................. 76<br /> 3.2.3. Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của lễ hội................... 79<br /> 3.2.4. Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của lễ hội .......................... 80<br /> 3.2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa .......................................................... 81<br /> 3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra........................................... 83<br /> 3.2.7. Phát huy vai trò của cộng đồng ......................................................... 85<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 86<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................. 87<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 89<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................... 93<br /> <br />