Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> TRẦN ĐÌNH HÙNG<br /> <br /> YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ HUY TIẾP,<br /> NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> TRẦN ĐÌNH HÙNG<br /> <br /> YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ HUY TIẾP,<br /> NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT<br /> Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số: 60210102<br /> Khóa: 18 (2015-2017)<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> PGS. TS. NGUYỄN NGHĨA PHƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> GS<br /> <br /> : Giáo sư<br /> <br /> H<br /> <br /> : Hình<br /> <br /> KTS<br /> <br /> : Kiến trúc sư<br /> <br /> NXB<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> : Phó giáo sư<br /> <br /> TLMT<br /> <br /> : Triển lãm Mĩ thuật<br /> <br /> TS<br /> <br /> : Tiến sĩ<br /> <br /> TSKH<br /> <br /> : Tiến sĩ khoa học<br /> <br /> Tr<br /> <br /> : Trang<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang phủ bìa...............................................................................................<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Danh mục chữ cái viết tắt.............................................................................<br /> Mục lục.........................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU......................................................................................................<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI....................... 10<br /> 1.1. Khái niệm “yếu tố siêu thực trong tranh”.............................................<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2. Khái lƣợc về hội họa siêu thực.............................................................. 12<br /> 1.3. Khái quát về sự nghiệp sáng tác của các họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyễn<br /> Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng................................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> Tiểu kết……………………………………………………………………. 23<br /> Chƣơng 2: NGHIÊN CỨU YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH LÊ<br /> HUY TIẾP, NGUYỄN TRUNG TÍN VÀ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG…….. 24<br /> 2.1. Yếu tố siêu thực biểu hiện trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung<br /> Tín và Nguyễn Đình Đăng........................................................................... 24<br /> 2.1.1. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự phi lí............................................. 24<br /> 2.1.2. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự hƣ cấu hình thể............................. 30<br /> 2.1.3. Yếu tố siêu thực biểu hiện qua sự không tƣơng hợp giữa các vật thể 36<br /> 2.2. Sự tƣơng đồng và khác biệt về yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy<br /> Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng.........................................<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.1. Sự tƣơng đồng về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh giữa ba<br /> họa sĩ...........................................................................................................<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.2. Sự khác biệt về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh giữa ba họa<br /> sĩ………………………………………………………………………….<br /> <br /> 43<br /> <br /> Tiểu kết......................................................................................................... 47<br /> Chƣơng 3: NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.. 49<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1. Thành công về biểu hiện yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp,<br /> Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng………………………………<br /> <br /> 49<br /> <br /> 3.2. Đóng góp của yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn<br /> Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng đối với hội họa Việt Nam…………….<br /> <br /> 54<br /> <br /> Tiểu kết……………………………………………………………………. 57<br /> KẾT LUẬN……………………………………………………………….. 59<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….... 61<br /> PHỤ LỤC…………………………………………………………………. 63<br /> <br />