Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 96 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt. Mục đích chính của đề tài là: Để xây dựng là thương hiệu thực phẩm Đức Việt nổi tiếng là sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, ít gây ô nhiễm cho môi trường, được người tiêu dùng lựa chọn, Công ty liên doanh Đức Việt cần nghiên cứu xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp, có tính cạnh tranh cao mà đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty, lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo đến môi trường.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-te-phan-tich-cac-yeu-to-moi-truong-tac-dong-toi-viec-lua-c-impbuq.html

Nội dung


Luận văn Thạc sĩ kinh tế

-1-

MỤC LỤC
Trang
1. Tính cấp thiết của Đề tài ...................................................................................6
2. Mục đích của Đề tài:..........................................................................................7
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: ...................................................7
4. Kết quả dự kiến đạt được: ................................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ...............8
1.1 Khái niệm, yêu cầu và nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh .....8
1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh .......................................... 8
1.1.2 Yên cầu của chiến lược kinh doanh ...................................... 9
1.1.3 Nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh ............ 10
1.2 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp ..................................10
1.3 Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp .....................10
1.3.1 Môi trường kinh tế ................................................................ 10
1.3.2 Môi trường chính trị, pháp luật ........................................... 12
1.3.3 Môi trường Văn hoá – Xã hội ............................................... 13
1.3.4 Môi trường cạnh tranh ........................................................ 13
1.3.5 Môi trường khoa học công nghệ .......................................... 14
1.3.6 Môi trường tự nhiên ............................................................ 14
1.4 Phân tích môi trường ngành theo Michael Porter ....................................15
1.4.1 Phân tích vai trò của khách hàng. ........................................ 16
1.4.2 Phân tích vai trò của nhà cung ứng ...................................... 17
1.4.3 Phân tích khả năng của đối thủ cạnh tranh .......................... 18
1.4.4 Phân tích khả năng của các đối thủ tiềm ẩn mới .................. 19
1.4.5 Phân tích khả năng của sản phẩm thay thế .......................... 20
1.5 Phân tích các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp. .......................................................................................................20
1.5.1 Chiến lược, chính sách kinh doanh ..................................... 20
1.5.2 Khả năng tài chính ................................................................... 21
1.5.3 Chất lượng nguồn nhân lực ........................................................ 21
1.5.4 Khả năng tổ chức nhân sự và quản lý kinh doanh ......................... 22

Học viên: Cao Thị Nụ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà

Luận văn Thạc sĩ kinh tế

-2-

1.5.5 Sản phẩm, giá cả và các hình thức tổ chức kênh phân phối ............. 23
1.5.6 Kế hoạch và mục tiêu thị phần hướng tới ..................................... 24
1.5.7 Văn hoá Công ty....................................................................... 24
1.5.8 Trình độ công nghệ ................................................................... 25
1.6 Hoạt động sản xuất và vấn đề môi trường .................................................25
1.6.1 Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường không khí ............ 25
1.6.2 Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường đất ......... 28
1.6.3. Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường nước ................... 30
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG TỚI
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỨC VIỆT .......32
2.1 Tổng quan về Công ty liên doanh Đức Việt ................................................32
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty ............................. 32
2.1.1.1 Giới thiệu công ty .........................................................................32
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển..................................................32
2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh ............................................................. 35
2.1.2.1 Sản phẩm của Công ty ..................................................................35
2.1.2.2 Chức năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh ........................36
2.1.3 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của công ty ........................ 36
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô của Công ty ....................................................37
2.2.1 Môi trường kinh tế ................................................................ 37
2.2.2 Môi trường luật pháp ............................................................ 38
2.2.3 Môi trường công nghệ ........................................................... 39
2.2.4 Những ảnh hưởng khác từ môi trường vĩ mô ........................ 39
2.3 Phân tích môi trường (vi mô) ngành của Công ty .....................................40
2.3.1 Phân tích khách hàng ........................................................... 41
2.3.2 Về nhà cung cấp ................................................................... 47
2.3.3 Về đối thủ cạnh tranh ........................................................... 47
2.3.4 Về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .............................................. 48
2.4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp ....................................................................49
2.4.1 Quy trình sản xuất ................................................................ 49
2.4.3 Cơ sở vật chất của Công ty ................................................... 54
2.4.4 Hoạt động quản trị của Công ty ............................................ 56
2.4.4.1 Tổng giám đốc .................................................................................... 57
2.4.4.2 Phó tổng giám đốc............................................................................. 58
Học viên: Cao Thị Nụ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà

Luận văn Thạc sĩ kinh tế

-3-

2.4.4.3 Khối sản xuất ................................................................................59
2.4.4.4 Khối tài chính – kế toán................................................................59
2.4.4.5 Khối kinh doanh ...........................................................................60
2.4.4.6 Nguồn lao động của Công ty ........................................................61
2.5 Phân tích hoạt động sản xuất của Công ty ảnh hưởng tới môi trường ...61
2.5.1 Khâu chăn nuôi ..................................................................... 61
2.5.2 Khâu giết mổ và chế biến ....................................................... 63
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG
ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY
ĐỨC VIỆT ...............................................................................................................67
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Đức Việt .............................................67
3.2 Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến việc lựa chọn chiến lược
kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt ...................................................68
3.2.1 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài
EFE (External Factors of Environment) ......................................... 68
3.2.2 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của Công ty
IFE (Internal Factors of Environment) .......................................... 71
3.2.3 Sử dụng ma trận SWOT để xây dựng các chiến lược kinh
doanh .............................................................................................. 73
3.4 Một số giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh đã lựa chọn .........84
3.4.1 Chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing của Công ty
liên doanh Đức Việt trong những năm tới ..................................... 84
3.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của
Công ty liên doanh Đức Việt . ........................................................ 85
3.4.2.1 Nâng cao năng suất lao động và đào tạo nguồn nhân lực
thay thế....................................................................................................85
3.4.2.2 Chuyển giao công nghệ và đầu tư máy móc trang thiết bị
hiện đại ..................................................................................................87
3.4.2.3 Huy động và sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả .........88
3.4.3 Các chính sách marketing ................................................ 88
3.4.3.1 Chiến lược sản phẩm. ...................................................................... 88
3.4.3.2 Xây dựng mức giá bán có tính cạnh tranh ................................... 89

Học viên: Cao Thị Nụ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà

Luận văn Thạc sĩ kinh tế

-4-

3.4.3.3 Tăng cường năng lực hệ thống phân phối và phát triển
marketing hiện đại. ........................................................................................ 89
3.4.3.4 Phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty hướng tới kinh
doanh trực tiếp. .............................................................................................. 91
3.3.4 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường ........................ 92
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................93
1. Kết luận: ...........................................................................................................93
2. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước: ...................................94
2.1 Về thủ tục hành chính ......................................................... 94
2.2 Về đăng ký kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: ... 95
2.3 Về huy động vốn .................................................................. 95
2.4 Đối với chính quyền địa phương: ......................................... 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................96

Học viên: Cao Thị Nụ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà

Luận văn Thạc sĩ kinh tế

-5-

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Cấu trúc kênh phân phối của công ty .......................................................43
Hình 2.2: Quy trình sản xuất ....................................................................................49
Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức công ty Liên doanh Đức Việt TNHH ..............................56
Hình 2.4: Các qui trình để xử lý nước nước thải của Công ty .................................63

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán năm 2007 và 2008 .................................................51
Bảng 3.1: Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài EFE của Công ty liên
doanh Đức Việt .......................................................................................70
Bảng 3.2: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ bên trong IFE của Công ty liên doanh
Đức Việt..................................................................................................72
Bảng 3.3: Xây dựng các chiến lược kinh doanh để lựa chọn bằng ma trận SWOT .77

Học viên: Cao Thị Nụ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà

1117672

Tài liệu liên quan


Xem thêm