Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất Lysine với một số kim loại sinh học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 10 | Page: 74 | FileSize: 1.89 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất Lysine với một số kim loại sinh học. Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu sự tạo phức bằng phương pháp chuẩn độ đo pH, tính hằng số bền của các phức chất; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng (thời gian, nhiệt độ, tỷ lệ các chất phản ứng) đến quá trình tổng hợp phức chất; tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc các phức chất của lysine với một số kim loại sinh học như: Cu(II), Zn(II), Mn(II) và Fe(III).. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-tong-hopa-nghien-cuu-cau-truc-va-ung-dung-cua-phuc-cha-3j29tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Vi Thị Thanh Thủy TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Vi Thị Thanh Thủy TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC Chuyên ngành: Hóa vô cơ Mã số: 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HUỲNH ĐĂNG CHÍNH Hà Nội – Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Huỳnh Đăng Chính và ThS.NCS Nguyễn Thị Thúy Nga đã tận tình hƣớng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài luận văn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của bộ môn Hóa Vô Cơ & Đại Cƣơng - Trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội, các thầy cô bộ môn Hóa Vô Cơ -Trƣờng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn. Em xin cảm ơn gia đình, các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ em trong thời gian nghiên cứu vừa qua. Học viên Vi Thị Thanh Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………... 1 CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN………………………………………………………… 3 1.1. Vai trò của kim loại sinh học…………………………………………... 3 1.2. Vai trò sinh học của lysine…………………………………………….. 7 1.3. Vai trò và ứng dụng của phức chất kim loại – lysine………………….. 9 1.4. Tổng hợp phức chất của kim loại sinh học với amino axit thiết yếu…. 12 CHƢƠNG 2 - THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 17 2.1. Thực nghiệm…………………………………………………………………... 17 2.1.1. Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm……………………………………….. 17 2.1.2. Nghiên cứu sự tạo phức bằng phƣơng pháp chuẩn độ đo pH………….. 17 2.1.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng tới quá trình tạo phức………………… 17 2.1.4. Tổng hợp phức chất……………………………………………………. 19 2.1.5. Nghiên cứu độ bền của phức chất trong môi trƣờng mô phỏng dịch ruột và dịch dạ dày…………………………………………………………….. 19 2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu…………………………………………………. 20 2.2.1. Phƣơng pháp chuẩn độ đo pH…………………………………………. 20 2.2.2. Phƣơng pháp phổ UV – Vis…………………………………………… 22 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích nguyên tố…………………………………....... 23 2.2.4. Phƣơng pháp phổ khối lƣợng………………………………………….. 24 2.2.5. Phƣơng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại…………………………………. 25 2.2.6. Phƣơng pháp phổ 13C – NMR…………………………………………. 26 2.2.7. Phƣơng pháp phân tích nhiệt………………………………………....... 27 2.2.8. Phƣơng pháp mô phỏng Gaussian…………………………………....... 27 CHƢƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………………....... 29 3.1. Kết quả nghiên cứu sự tạo phức bằng phƣơng pháp chuẩn độ đo pH……........ 29 3.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến sự tạo phức……………………… 33 3.2.1. Ảnh hƣởng của nhiệt độ……………………………………………….. 33 3.2.2. Ảnh hƣởng của thời gian………………………………………………. 34 3.2.3. Ảnh hƣởng của tỷ lệ các chất tham gia phản ứng……………………… 36 3.3. Phân tích cấu trúc, tính chất của phức chất tổng hợp…………………………. 37 3.3.1. Kết quả phân tích nguyên tố………………………………………........ 37 3.3.2. Kết quả phổ khối lƣợng……………………………………………....... 37 3.3.3. Kết quả phổ UV – Vis…………………………………………………. 40 3.3.4. Kết quả phổ hồng ngoại………………………………………………... 41 3.3.5. Kết quả phổ 13C – NMR……………………………………………….. 43 3.3.6. Kết quả phân tích nhiệt………………………………………………… 45 3.3.7. Kết quả phƣơng pháp mô phỏng Gaussian…………………………….. 49 3.4. Kết quả nghiên cứu độ bền của phức chất trong môi trƣờng mô phỏng dịch ruột và dịch dạ dày……………………………………………………………. 51 KẾT LUẬN………………………………………………………………………....... 53 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN VĂN…………….. 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………. 55 PHỤ LỤC ... - tailieumienphi.vn 1041121

Tài liệu liên quan


Xem thêm