Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ Schiff có chứa nhân antracen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 105 | FileSize: 3.46 M | File type: DOC
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử bazơ Schiff có chứa nhân antracen. Qua thống kê và các nghiên cứu cho thấy các phối tử chứa hidrocacbon đa vòng thơm sẽ có những đặc điểm và ứng dụng nổi bật của các PAH. Hơn nữa, bazơ Schiff là phối tử chứa nhiều tâm phối trí như N, O, S, P nên chúng có khả năng tạo phức rất đa dạng với các kim loại chuyển tiếp. Vì vậy, các phức bazơ Schiff dựa trên cơ sở PAH sẽ có cấu trúc rất đa dạng và có những đặc điểm quang lý nổi bật. Với những lý do trên, đề tài được thực hiện.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-tong-hop-va-nghien-cuu-phuc-chat-kim-loai-chuyen-tiep--pn29tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHẠM THỊ YẾN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP CỦA PHỐI TỬ BAZƠ SHIFF CÓ CHỨA NHÂN ANTRACEN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHẠM THỊ YẾN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP CỦA PHỐI TỬ BAZƠ SHIFF CÓ CHỨA NHÂN ANTRACEN Chuyên ngành: Hóa vô cơ Mã số: 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH HẢI Hà Nội – Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Minh Hải đã giao đề tài và tận tình hướng dẫn và giúp đỡ để em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các cô kĩ thuật viên trong phòng thí nghiệm phức chất thuộc bộ môn Hóa Vô cơ, khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Đại học Khoa học Tự nhiên­Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian làm thực nghiệm. Để hoàn thành luận văn này em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và những ý kiến đóng góp quý báu của các anh, chị nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm phức chất. Và em xin cảm ơn chia sẻ niềm vui này tới gia đình, bạn bè luôn ở bên động viên và giúp đỡ em học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Hà Nội, ngày 30, tháng 5, năm 2014 Học viên Phạm Thị Yến MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................................4 MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN...............................................................................................2 1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH) và antracen..................................................2 1.1.1. Hidrocacbon đa vòng thơm (PAH)..............................................................2 1.1.2. Antracen.......................................................................................................4 1.1.3. Phức chất với PAH và antracen..................................................................6 1.2. Bazơ Schiff ....................................................................................................12 1.2.1. Phương pháp tổng hợp và đặc điểm cấu tạo..........................................12 1.2.2. Phân loại và khả năng tạo phức của phối tử bazơ Schiff........................15 1.3. Kim loại và khả năng tạo phức.......................................................................17 1.3.1. Palađi và khả năng tạo phức....................................................................17 1.3.2. Platin và khả năng tạo phức.....................................................................19 1.3.3. Phương pháp tổng hợp phức chất phối tử bazơ Schiff............................26 1.3.4. Ứng dụng của phức chất bazơ Schiff.......................................................27 1.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................28 1.4.1. Phương pháp phổ hồng ngoại..................................................................28 1.4.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân...................................................................29 1.4.3. Phương pháp phổ khối lượng ESI­MS.....................................................30 1.5. Đối tượng, mục đích và nội dung nghiên cứu................................................31 1.5.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................31 1.5.2. Mục đích và nội dung nghiên cứu.............................................................32 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM........................................................................................34 2.1. Dụng cụ và hoá chất........................................................................................34 2.1.1. Dụng cụ....................................................................................................34 2.1.2. Hoá chất....................................................................................................34 2.2. Tổng hợp phối tử.............................................................................................35 2.2.1. Tổng hợp 1,2 bis[(antracen­9­ylmetylen)amino]etan (BAAE1)................35 2.2.2. Tổng hợp 1,2 bis[(antracen­9­ylmetyl)amino]etan (BAAE2)....................35 2.3. Tổng hợp các tiền chất kim loại.....................................................................36 2.3.1. Tổng hợp muối PtCl2(DMSO)2................................................................36 2.4. Tổng hợp phức của kim loại với phối tử ......................................................37 2.4.1. Tổng hợp phức với phối tử BAAE1..........................................................37 2.4.2. Tổng hợp phức với phối tử BAAE2..........................................................38 2.5. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................40 2.5.1. Phương pháp phổ hồng ngoại..................................................................40 2.5.2. Phương pháp phổ cộng hưởng từ 1H ­ NMR...........................................40 2.5.3. Phương pháp phổ khối ESI­MS................................................................40 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...................................................................41 3.1. Tổng hợp và nghiên cứu phối tử.....................................................................41 3.1.1. Tổng hợp phối tử......................................................................................41 3.1.2. Nghiên cứu phối tử bằng phương pháp IR...............................................42 3.1.3. Nghiên cứu phối tử bằng phương pháp 1H­NMR....................................44 3.2. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất.................................................................50 3.2.1. Tổng hợp phức chất với phối tử BAAE1..................................................50 3.2.2. Tổng hợp phức chất với phối tử BAAE2..................................................51 3.2.3. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp IR.........................................51 3.2.4. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp 1H­NMR...............................55 3.3. Nghiên cứu phức chất bằng phương pháp ESI­MS......................................86 KẾT LUẬN.........................................................................................................................90 ... - tailieumienphi.vn 1041251

Tài liệu liên quan


Xem thêm