Luận văn Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 62 | Page: 104 | FileSize: 1.21 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam nhằm mục tiêu tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp, phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty RALACO và các mục tiêu khác.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-quan-tri-kinh-doanh-nghien-cuu-va-xay-dung-chien-luoc--kw37tq.html

Nội dung


B TRƯ NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C BÁCH KHOA HÀ N I

---------------------------------------

Dương

c Duy

NGHIÊN C U VÀ XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N S N PH M ÈN LED C A CÔNG TY C PH N BÓNG ÈN

PHÍCH NƯ C R NG ÔNG T I TH TRƯ NG VI T NAM

Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh

LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C QU N TR KINH DOANH

NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: Ti n sĩ Phan Di u Hương

Hà n i, năm 2012

Dương

c Duy

L p QTKD 2 Khóa 2009 - 2011

M CL C
Trang L i c m ơn ................................................................................................. iv L i cam oan .............................................................................................. v Danh m c các b ng ..................................................................................... vi Danh m c các hình v , PH N M U tài .............................................................................. 1 th ..................................................................... vii

1 Tính c p thi t c a

2 M c tiêu nghiên c u ................................................................................... 2 3 i tư ng và ph m vi nghiên c u .............................................................. 2

4 Phương pháp nghiên c u ............................................................................ 2 5 óng góp khoa h c và th c ti n c a lu n văn ............................................ 3

6 K t c u c a lu n văn ................................................................................... 3 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ THUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N S N 4 4 4 6

PH M TRONG DOANH NGHI P.................................................................... 1.1 Khái ni m s n ph m và phát tri n s n ph m ........................................ 1.1.1 Khái ni m s n ph m ................................................................................... 1.1.2 Khái ni m phát tri n s n ph m ................................................................... 1.2 Khái ni m chi n lư c kinh doanh và chi n lư c phát tri n s n ph m........................................................................................................... 1.2.1 Khái ni m chi n lư c kinh doanh .............................................................. 1.2.2 Khái ni m chi n lư c phát tri n s n ph m ................................................

8 8 9

1.2.3 Phân lo i chi n lư c phát tri n s n ph m ................................................... 10 1.2.4 M i quan h gi a chi n lư c kinh doanh và chi n lư c phát tri n s n ph m ........................................................................................................... 10 1.3 Vai trò chi n lư c phát tri n s n ph m i v i doanh nghi p ............. 11

1.4 Quy trình xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m ............................ 11 1.4.1 Mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n ........................................................ 11 1.4.2 Xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m .................................................. 13 1.4.3 Th c hi n chi n lư c phát tri n s n ph m ................................................. 17 1.4.4 ánh giá chi n lư c phát tri n s n ph m ................................................... 17
i

Dương

c Duy

L p QTKD 2 Khóa 2009 - 2011

1.5 Các công c xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m c a doanh nghi p ........................................................................................................ 18 1.5.1 Ma tr n ánh giá các y u t môi trư ng bên ngoài – EFE (External Factor Evaluation) ...................................................................................... 18 1.5.2 Ma tr n ánh giá các y u t môi trư ng bên trong – IFE (Internal Factor Evaluation) ................................................................................................. 20 1.5.3 Ma tr n k t h p chi n lư c – SWOT ......................................................... 20 1.5.4 Ma tr n ho ch nh chi n lư c có kh năng nh lư ng – QSPM ............. 25

Tóm t t n i dung Chương 1 .................................................................... 29 CHƯƠNG 2: CÁC CĂN C TRI N S N PH M HÌNH THÀNH CHI N LƯ C PHÁT PH N BÓNG ÈN

ÈN LED CHO CÔNG TY C

PHÍCH NƯ C R NG ÔNG (RALACO) ...................................................... 30 2.1 Gi i thi u c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a RALACO.... 30

2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a RALACO ......................................... 30 2.1.2 Ch c năng nhi m v c a RALACO .......................................................... 2.1.3 B máy qu n lý c a RALACO .................................................................. 2.1.4 M t s k t qu ho t ng kinh doanh c a RALACO (2009 - 6 tháng 33 31 32

2012) ..........................................................................................................

2.2 Gi i thi u s n ph m èn LED c a RALACO ....................................... 35 2.2.1 Gi i thi u sơ b s n ph m èn LED c a RALACO .................................. 35 2.2.2 Năng l c công ngh và dây chuy n s n xu t èn LED t i RALACO ....... 38 2.3 Phân tích các căn c xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a RALACO .................................................................................. 40 2.3.1 Phân tích nghiên c u th trư ng s n ph m èn LED t i Vi t Nam hi n nay .............................................................................................................. 40 2.3.2 Phân tích môi trư ng vĩ mô ........................................................................ 46 2.3.3 Phân tích môi trư ng vi mô ........................................................................ 49 2.3.4 Phân tích môi trư ng n i b ....................................................................... 54 2.4 Phân tích ánh giá chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a RALACO giai o n 2011-2015 ................................................................ 60 2.4.1 N i dung chi n lư c kinh doanh c a RALACO giai o n 2011-2015 ...... 60
ii

Dương

c Duy

L p QTKD 2 Khóa 2009 - 2011

2.4.2 Chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a RALACO hi n nay ........... 2.4.3 Nh ng i m y u và nguyên nhân trong chi n lư c phát tri n s n ph m

61

èn LED c a RALACO ............................................................................. 64 Tóm t t n i dung Chương 2 .................................................................... 66 CHƯƠNG 3: XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N S N PH M ÈN LED CHO RALACO T I TH TRƯ NG VI T NAM ........................ 67 3.1 Xác nh m c tiêu c a chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED ....... 67 hình thành chi n lư c s n ph m èn

3.2 Xây d ng ma tr n SWOT

LED ............................................................................................................ 68 3.2.1 Ma tr n ánh giá các y u t bên trong – IFE .............................................. 68 3.2.2 Ma tr n ánh giá các y u t bên ngoài – EFE ............................................ 69 3.2.3 Ph i h p các y u t hình thành phương án chi n lư c ............................... 71 3.3 L a ch n chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED .............................. 76 3.4 Các bi n pháp nh m th c hi n thành công chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a Công ty .................................................................... 82 3.4.1 Bi n pháp v ch t lư ng s n ph m ............................................................. 82 3.4.2 Bi n pháp v phân ph i .............................................................................. 83 3.4.3 Bi n pháp v nhân l c ................................................................................ 83 3.4.4 Bi n pháp v tài chính và giá ..................................................................... 84 3.4.5 Bi n pháp trong xúc ti n bán hàng ............................................................. 84 Tóm t t n i dung Chương 3 .................................................................... 91 K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................................. 93 Tài li u tham kh o Ph l c

iii

Dương

c Duy

L p QTKD 2 Khóa 2009 - 2011

L I C M ƠN

Tôi xin chân thành c m ơn Ban lãnh

o cũng như Cán b công nhân viên c bi t nh ng ng nghi p c a

Công ty c ph n Bóng èn Phích nư c R ng ông,

tôi, ơn v Phòng Th trư ng trong Công ty ã cùng óng góp ý ki n và nhi t tình h tr tôi trong quá trình hoàn thành lu n văn này. Tôi cũng xin trân thành c m ơn các th y cô giáo c a Vi n Kinh t và Qu n lý, c bi t là Ti n sĩ Phan Di u Hương ã t n tình hư ng d n, ch b o và giúp

tôi trong su t quá trình th c hi n lu n văn. Cu i cùng cho tôi g i l i c m ơn sâu s c t i gia ình tôi, b m , anh ch em và c bi t là ngư i v ã ng viên, chia s cũng như h tr tôi hoàn thành t t lu n

văn này. Do th i gian có h n nên lu n văn không tránh kh i các sai sót, tôi r t mong nh n ư c các ý ki n lu n văn ư c hoàn thi n hơn.

iv

949554

Tài liệu liên quan


Xem thêm