of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 87 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
51 lần xem

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy số. Luận văn với đề tài “Một số bài toán về dãy số” có mục đích trình bày một cách hệ thống, chi tiết tính chất số học của dãy số, giới hạn dãy số. Luận văn được trình bày với 3 chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-mot-so-bai-toan-ve-day-so-xz29tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến cộng đồng bài Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy sốThư viện Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy số thuộc chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 87 trang , thuộc file PDF, cùng chuyên mục Luận văn thạc sĩ khoa học, Bài toán về dãy số, Giới hạn dãy số, Phương pháp sai phân, Tính chất số học của dãy số, Luận văn thạc sĩ Toán học : Luận văn với đề tài “Một số bài toán về dãy số” có mục đích diễn tả một cách hệ thống, chi tiết thuộc tính số học của dãy số, giới hạn dãy số, thêm nữa Luận văn được diễn tả với 3 chương, nói thêm Mời những bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết, cho biết thêm „I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C H Nºi - 2011 „I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ Chuy¶n ng nh: Ph÷ìng ph¡p to¡n sì c§p M¢ sŁ: 60, bên cạnh đó 46, thêm nữa 40 LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS, nói thêm là Ph⁄m V«n QuŁc H Nºi - 2011 Möc löc Líi nâi ƒu 3 Ch÷ìng 1, bên cạnh đó Mºt sŁ ki‚n thøc chu`n bà 5 1, kế tiếp là 1, nói thêm D¢y sŁ ,còn cho biết thêm 5 1,còn cho biết thêm 1,còn cho biết thêm 1, tiếp theo là ành ngh¾a , bên cạnh đó 5 1, ý nữa 1, kế tiếp là 2, tiếp theo là C¡ch cho mºt d¢
„I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C H Nºi - 2011 „I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ Chuy¶n ng nh: Ph÷ìng ph¡p to¡n sì c§p M¢ sŁ: 60.46.40 LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS. Ph⁄m V«n QuŁc H Nºi - 2011 Möc löc Líi nâi ƒu 3 Ch÷ìng 1. Mºt sŁ ki‚n thøc chu`n bà 5 1.1. D¢y sŁ ............................................................ 5 1.1.1. ành ngh¾a .................................................. 5 1.1.2. C¡ch cho mºt d¢y sŁ ........................................ 6 1.1.3. Mºt v i d¢y sŁ °c bi»t ...................................... 6 1.1.4. Giîi h⁄n cıa d¢y sŁ ......................................... 8 1.2. Sì l÷æc v• ph÷ìng ph¡p sai ph¥n ................................. 11 1.3. SŁ håc ........................................................... 14 1.3.1. çng d÷ thøc .............................................. 14 1.3.2. Mºt sŁ ành lþ cì b£n cıa sŁ håc ........................... 15 Ch÷ìng 2. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ 17 2.1. T‰nh chia h‚t ..................................................... 17 2.2. T‰nh ch§t sŁ nguy¶n .............................................. 36 1 2.3. T‰nh ch‰nh ph÷ìng ................................................ 46 2.4. B i t“p ........................................................... 57 Ch÷ìng 3. Giîi h⁄n cıa d¢y sŁ 60 3.1. Giîi h⁄n cıa tŒng ................................................. 60 3.2. D¢y con v sü hºi tö cıa d¢y sŁ ................................... 65 3.3. D¢y sŁ x¡c ành bði ph÷ìng tr…nh ................................. 73 3.4. B i t“p ........................................................... 81 K‚t lu“n 84 T i li»u tham kh£o 85 2 Líi nâi ƒu D¢y sŁ l mºt l¾nh vüc khâ v r§t rºng, trong c¡c • thi håc sinh giäi quŁc gia, quŁc t‚ công th÷íng xu§t hi»n c¡c b i to¡n v• d¢y sŁ. ” gi£i ÷æc c¡c b i to¡n v• d¢y sŁ Æi häi ng÷íi l m to¡n ph£i câ ki‚n thøc tŒng hæp v• sŁ håc, ⁄i sŁ, gi£i t‰ch. C¡c v§n • li¶n quan ‚n d¢y sŁ công r§t a d⁄ng v công câ nhi•u t i li»u vi‚t v• v§n • n y, c¡c t i li»u n y công th÷íng vi‚t kh¡ rºng v• c¡c v§n • cıa d¢y sŁ, c¡c v§n • ÷æc quan t¥m nhi•u hìn l c¡c t‰nh ch§t sŁ hoc v t‰nh ch§t gi£i t‰ch cıa d¢y sŁ. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ th” hi»n nh÷ t‰nh chia h‚t, t‰nh nguy¶n, t‰nh ch‰nh ph÷ìng... , t‰nh ch§t gi£i t‰ch câ nhi•u d⁄ng nh÷ng quan trång l c¡c b i to¡n t…m giîi h⁄n d¢y sŁ. C¡c b i to¡n v• d¢y sŁ th÷íng l c¡c b i to¡n hay v khâ, t¡c gi£ lu“n v«n ¢ s÷u tƒm, chån låc v ph¥n lo⁄i theo tłng chı •. Lu“n v«n vîi • t i Mºt sŁ b i to¡n v• d¢y sŁ câ möc ‰ch tr…nh b y mºt c¡ch h» thŁng, chi ti‚t t‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ, giîi h⁄n d¢y sŁ. Lu“n v«n ÷æc tr…nh b y vîi 3 ch÷ìng. Ch÷ìng 1. Mºt sŁ ki‚n thøc chu`n bà. Ch÷ìng n y h» thŁng l⁄i ki‚n thøc cì b£n nh§t v• d¢y sŁ, sŁ håc, ph÷ìng ph¡p sai ph¥n s‡ ÷æc dòng ” gi£i quy‚t c¡c b i to¡n trong c¡c ch÷ìng sau. Ch÷ìng 2. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ. Ch÷ìng n y tr…nh b y mºt sŁ v§n • v• t‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ nh÷ t‰nh chia h‚t, t‰nh nguy¶n, t‰nh ch‰nh ph÷ìng... v n¶u ra c¡c ph÷ìng ph¡p gi£i to¡n, ph¥n t‰ch c¡c b i to¡n cö th”. 3 ... - tailieumienphi.vn 1041691

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm