Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 87 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số bài toán về dãy số. Luận văn với đề tài “Một số bài toán về dãy số” có mục đích trình bày một cách hệ thống, chi tiết tính chất số học của dãy số, giới hạn dãy số. Luận văn được trình bày với 3 chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-mot-so-bai-toan-ve-day-so-xz29tq.html

Nội dung


„I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C H Nºi - 2011 „I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N Nguy„n Th nh Gi¡p M¸T S¨ B€I TON V— D‚Y S¨ Chuy¶n ng nh: Ph÷ìng ph¡p to¡n sì c§p M¢ sŁ: 60.46.40 LUŠN V‹N TH„C Sž KHOA H¯C Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS. Ph⁄m V«n QuŁc H Nºi - 2011 Möc löc Líi nâi ƒu 3 Ch÷ìng 1. Mºt sŁ ki‚n thøc chu`n bà 5 1.1. D¢y sŁ ............................................................ 5 1.1.1. ành ngh¾a .................................................. 5 1.1.2. C¡ch cho mºt d¢y sŁ ........................................ 6 1.1.3. Mºt v i d¢y sŁ °c bi»t ...................................... 6 1.1.4. Giîi h⁄n cıa d¢y sŁ ......................................... 8 1.2. Sì l÷æc v• ph÷ìng ph¡p sai ph¥n ................................. 11 1.3. SŁ håc ........................................................... 14 1.3.1. çng d÷ thøc .............................................. 14 1.3.2. Mºt sŁ ành lþ cì b£n cıa sŁ håc ........................... 15 Ch÷ìng 2. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ 17 2.1. T‰nh chia h‚t ..................................................... 17 2.2. T‰nh ch§t sŁ nguy¶n .............................................. 36 1 2.3. T‰nh ch‰nh ph÷ìng ................................................ 46 2.4. B i t“p ........................................................... 57 Ch÷ìng 3. Giîi h⁄n cıa d¢y sŁ 60 3.1. Giîi h⁄n cıa tŒng ................................................. 60 3.2. D¢y con v sü hºi tö cıa d¢y sŁ ................................... 65 3.3. D¢y sŁ x¡c ành bði ph÷ìng tr…nh ................................. 73 3.4. B i t“p ........................................................... 81 K‚t lu“n 84 T i li»u tham kh£o 85 2 Líi nâi ƒu D¢y sŁ l mºt l¾nh vüc khâ v r§t rºng, trong c¡c • thi håc sinh giäi quŁc gia, quŁc t‚ công th÷íng xu§t hi»n c¡c b i to¡n v• d¢y sŁ. ” gi£i ÷æc c¡c b i to¡n v• d¢y sŁ Æi häi ng÷íi l m to¡n ph£i câ ki‚n thøc tŒng hæp v• sŁ håc, ⁄i sŁ, gi£i t‰ch. C¡c v§n • li¶n quan ‚n d¢y sŁ công r§t a d⁄ng v công câ nhi•u t i li»u vi‚t v• v§n • n y, c¡c t i li»u n y công th÷íng vi‚t kh¡ rºng v• c¡c v§n • cıa d¢y sŁ, c¡c v§n • ÷æc quan t¥m nhi•u hìn l c¡c t‰nh ch§t sŁ hoc v t‰nh ch§t gi£i t‰ch cıa d¢y sŁ. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ th” hi»n nh÷ t‰nh chia h‚t, t‰nh nguy¶n, t‰nh ch‰nh ph÷ìng... , t‰nh ch§t gi£i t‰ch câ nhi•u d⁄ng nh÷ng quan trång l c¡c b i to¡n t…m giîi h⁄n d¢y sŁ. C¡c b i to¡n v• d¢y sŁ th÷íng l c¡c b i to¡n hay v khâ, t¡c gi£ lu“n v«n ¢ s÷u tƒm, chån låc v ph¥n lo⁄i theo tłng chı •. Lu“n v«n vîi • t i Mºt sŁ b i to¡n v• d¢y sŁ câ möc ‰ch tr…nh b y mºt c¡ch h» thŁng, chi ti‚t t‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ, giîi h⁄n d¢y sŁ. Lu“n v«n ÷æc tr…nh b y vîi 3 ch÷ìng. Ch÷ìng 1. Mºt sŁ ki‚n thøc chu`n bà. Ch÷ìng n y h» thŁng l⁄i ki‚n thøc cì b£n nh§t v• d¢y sŁ, sŁ håc, ph÷ìng ph¡p sai ph¥n s‡ ÷æc dòng ” gi£i quy‚t c¡c b i to¡n trong c¡c ch÷ìng sau. Ch÷ìng 2. T‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ. Ch÷ìng n y tr…nh b y mºt sŁ v§n • v• t‰nh ch§t sŁ håc cıa d¢y sŁ nh÷ t‰nh chia h‚t, t‰nh nguy¶n, t‰nh ch‰nh ph÷ìng... v n¶u ra c¡c ph÷ìng ph¡p gi£i to¡n, ph¥n t‰ch c¡c b i to¡n cö th”. 3 ... - tailieumienphi.vn 1041691

Tài liệu liên quan


Xem thêm