Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực các giao dịch về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 88 | FileSize: 1.58 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá thực trạng công tác công chứng, chứng thực các giao dịch về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Luận văn nhằm nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền sử dụng đất; nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công chứng, chứng thực tại địa bàn nghiên cứu; đề xuất hướng hoàn thiện quy định về công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-danh-gia-thuc-trang-cong-tac-cong-chunga-chung-thuc-ca-tv29tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ------------------ Hà Lan Hƣơng ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội, Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ------------------ Hà Lan Hƣơng ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Thái Thị Quỳnh Như Hà Nội, Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Hà Lan Hương LỜI CẢM ƠN : TS. Thái Thị Quỳnh Nhƣ, Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trườ . Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Bộ môn Địa Chính, khoa Địa Lý đã chỉ dẫn, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích trong quá trình hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các cán bộ trên Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Đống Đa đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu cho luận văn. Các anh chị em đồng nghiệp công tác tại UBND các phường đã giúp đỡ tôi trong quá trình làm luận văn Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã thường xuyên động viên, giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này. Hà Nội, tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Hà Lan Hương LỜI CAM ĐOAN................................................................................................................................................ LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................................................... DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................................................. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ......................................................................................................... MỞ ĐẦU............................................................................................................................................................1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHI NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÁC QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI............5 1.1Nghiên cứu cơ sở lý luận về công chứng, chứng thực.......................................................................... 5 1.1.1.Khái niệm công chứng, chứng thực............................................................................................. 8 1.1.2.Nguyên tắc, yêu cầu thực hiện công chứng, chứng thực............................................................ 9 1.1.2.1. Nguyên tắc:...........................................................................................................................9 1.1.2.2. Yêu cầu:................................................................................................................................9 1.1.3. Văn bản công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng.................................14 1.2 Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất...............................................................................15 1.2.1 Khái niệm người sử dụng đất......................................................................................................15 1.2.2 Quyền chung người sử dụng đất.................................................................................................16 1.2.3. Quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất .........................................18 1.3 Các quy định của pháp luật về công tác công chứng, chứng thực các giao dịch liên quan đến nhà ở và quyền sử dụng đất..................................................................................................................................19 1.3.1 Tổng quan về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai............................................................19 1.3.1.1. Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công chứng, chứng thực. ..........................................................................................................................................................19 1.3.1.2. Các nội dung cần công chứng, chứng thực theo quy định khi người sử dụng đât thực hiện quyền theo quy định của pháp luật...................................................................................................21 1.3.2 Thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch về bất động sản.......................22 1.3.3 Quy định của pháp luật về thủ tục công chứng các hợp đồng có liên quan đến quyền sử dụng đất. .........................................................................................................................................................23 1.3.3.1. Thủ tục chung về công chứng hợp đồng, giao dịch .............................................................23 1.3.3.2.Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, nhận lưu giữ di chúc.....................24 ......................................................................................................................................28 1.4.1. Thực trạng tổ chức thực hiện việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện quyền theo quy định pháp luật đất đai .................................................................................................28 1.4.1.1 Về công chứng.....................................................................................................................28 1.4.1.2. Về chứng thực......................................................................................................................31 1.4.2. Thực trạng về áp dụng pháp luật về công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện quyền theo quy định pháp luật đất đai .................................................................................................32 1.4.2.1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất................................32 1.4.2.2. Quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là tổ chức trong nước....................34 CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.................................36 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. .....................................................................................................................................................................36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Đống Đa......................................................................36 ... - tailieumienphi.vn 1041543

Tài liệu liên quan


Xem thêm