luận văn:Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 86 | FileSize: 0.82 M | File type: PDF
of x

luận văn:Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên. Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước khi trở thành thành viên chính thức của WTO, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh toàn diện không chỉ ở thị trường trong nước mà còn từ bên ngoài. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNNo& PTNT) Việt Nam cũng không là trường hợp ngoại lệ.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-chi-nhanh--gt04tq.html

Nội dung


 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Long Biên”
 2. 2 L IM U Cùng v i ti n trình h i nh p qu c t c a t nư c khi tr thành thành viên chính th c c a WTO, các ngân hàng thương m i Vi t Nam ang ph i im tv i s c ép c nh tranh toàn di n không ch th trư ng trong nư c mà còn t bên ngoài. Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn (NHNNo& PTNT) Vi t Nam cũng không là trư ng h p ngo i l . Trong c nh tranh, bên c nh th m nh v m ng lư i ho t ng, khách hàng truy n th ng, kinh nghi m th trư ng…NHNNo& PTNT Vi t Nam ã b c l ngày càng rõ các i m y u và h n ch , nh t là v ch t lư ng ngu n nhân l c và công ngh . C th là trình chuyên môn, nghi p v , qu n lý c a i ngũ cán b , nhân viên vào lo i th p nh t trong h th ng ngân hàng thương m i nhà nư c. kh c ph c h n ch này c n nhi u gi i pháp ng b , trong ó ào t o là gi i pháp hàng u. Công tác ào t o ư c NHNNo& PTNT Vi t Nam xác nh là “ ho t ng thư ng xuyên nh m cung c p, nâng cao, b sung nh ng ki n th c cơ b n, k năng ngh nghi p, ý th c k lu t và tác phong công nghi p hoàn thành công vi c theo m t tiêu chu n c th v i m c t th p t i cao n m trong chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c, áp ng ư c yêu c u kinh doanh và ph c v cho s phát tri n b n v ng c a NHNNo& PTNT Vi t Nam …góp ph n y nhanh quá trình i m i toàn di n và sâu s c các ho t ng c a NHNNo& PTNT Vi t Nam theo mô hình các ngân hàng hi n i trong khu v c và trên th gi i”1. Th c hi n quy nh và chi n lư c ào t o c a NHNNo& PTNT Vi t Nam. Chi nhánh NHNNo& PTNT Long Biên luôn coi ào t o và phát tri n ngu n nhân l c là nhi m v quan tr ng trong chi n lư c phát tri n toàn di n, là khâu n i li n quá trình tuy n d ng v i quá trình s d ng lao ng có hi u qu c a chi nhánh. Kinh nghi m 1 - Trích quy nh v công tác ào t o trong h th ng NHNo & PTNT Vi t Nam
 3. 3 c a các công ty thành t và phát tri n cho th y công ty nào chú tr ng n công tác ào t o& phát tri n ngu n nhân l c công ty ó có nhi u cơ h i thành công hơn trong kinh doanh. Nh n th y s c n thi t ph i nghiên c u , ánh giá công tác ào t o & phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh Long Biên t ó có nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu công tác ào t o & phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh ho t ng c a chi nhánh ngày càng hi u qu , em ã th c hi n tài “ Hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Long Biên” M c ích nghiên c u c a tài là h th ng nh ng lý lu n cơ b n v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c (NNL) . Nghiên c u, phân tích, ánh giá công tác ào t o và phát tri n NNL c a chi nhánh NHNNo& PTNT Long Biên th y nh ng k t qu t ư c, nh ng h n ch và nguyên nhân h n ch c a công tác ào t o & phát tri n NNL t i chi nhánh Long Biên. ưa ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u q a công tác ào t o & phát tri n NNL t i chi nhánh Long Biên. i tư ng và ph m vi nghiên c u c a tài là tài nghiên c u công tác ào t o và phát tri n NNL t i chi nhánh NHNNo& PTNT Long Biên v i s li u c a giai o n 2005-2007. ưa ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác ào t o& phát tri n NNL t i chi nhánh Long Biên. Phương pháp nghiên c u ã s d ng trong quá trình th c hi n tài là phương pháp s lý, phân tích, t ng h p, so sánh s li u và phương pháp ph ng v n. K tc uc a tài g m 3 ph n: Chương 1: Cơ s lý lu n v ào t o và phát tri n NNL Chương2: ánh giá công tác ào t o& phát tri n NNL t i chi nhánh Long Biên Chương 3: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác ào t o& phát tri n NNL t i chi nhánh NHNNo& PTNT Long Biên.
 4. 4 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong m t t ch c 1.1.1. M t s khái ni m Ngu n nhân l c trong t ch c: Là m i ngư i lao ng tham gia làm vi c cho t ch c h p thành ngu n nhân l c c a t ch c y,. NNL là ngu n l c quan tr ng nh t trong b t c t ch c nào. NNL ch u nh hư ng c a c y u t t nhiên và xã h i. Phát tri n ngu n nhân l c (theo nghĩa r ng): “ Là t ng th các ho t ng h c t p có t ch c ư c ti n hành trong kho ng th i gian nh t nh nh m t o ra s 2 thay i hành vi ngh nghi p c a ngư i lao ng” . Phát tri n NNL là quá trình tăng quy mô, nâng cao ch t lư ng và cơ c u ngày càng h p lý hơn NNL trong t ch c. V n i dung phát tri n NNL g m ba ho t ng là: giáo d c, ào t o và phát tri n. + Giáo d c: “ ư c hi u là các ho t ng h c t p chu n b cho con ngư i bư c vào m t ngh nghi p ho c chuy n sang m t ngh m i, thích h p hơn trong tương lai.”3 + ào t o: “ ư c hi u là các ho t ng h c t p nh m giúp cho ngư i lao ng có th th c hi n có hi u qu hơn ch c năng, nhi m v c a mình. ó chính là quá trình h c t p làm cho ngư i lao ng n m v ng hơn v công vi c c a mình, là nh ng ho t ng h c t p nâng cao trình , k năng c a ngư i lao ng th c 4 hi n nhi m v lao ng có hi u qu hơn .” 2 -Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS. Nguy n Vân i m và PGS. TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng- Xã h i , Hà N i, 2004. 3 -Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS. Nguy n Vân i m và PGS. TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng –Xã h i, Hà N i , 2004 4 - Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS Nguy n Vân i m và PGS. TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng- Xã h i, Hà N i, 2004
 5. 5 + Phát tri n: “Là các ho t ng h c t p vươn ra kh i ph m vi công vi c trư c m t c a ngư i lao ng, nh m m ra cho h nh ng công vi c m i d a trên cơ s nh ng nh hư ng tương lai c a t ch c” 5 ào t o và phát tri n NNL không ph i là m t chúng có s khác nhau t p trung, ph m vi, th i gian, m c ích. ào t o NNL t p trung nâng cao k năng, kh c ph c nh ng thi u h t v ki n th c cho ngư i lao ng công vi c hi n t i, th c hi n ph m vi cá nhân và trong th i gian ng n. Phát tri n NNL l i t p trung vào chu n b cho công vi c tương lai, th c hi n ph m vi cá nhân và t ch c, và ư c ti n hành trong dài h n. Hai ho t ng này ph i ti n hành ng th i khai thác h t hi u qu ho t ng này và xây d ng m t i ngũ NNL ch t lư ng cao, n nh cho t ch c. Hi n nay vai trò và v trí c a ho t ng này ngày càng quan tr ng trong m i t ch c. 1.1.2. Vai trò c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c: M c tiêu c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong t ch c: Nâng cao hi u qu c a t ch c và s d ng t i a NNL hi n có trên cơ s làm cho ngư i lao ng hi u rõ hơn v công vi c, n m v ng hơn v ngh nghi p c a mình t ó th c hi n ch c năng nhi m v c a mình t t hơn, t giác hơn, làm cho NNL áp ng m c tiêu c a doanh nghi p cũng như nâng cao k năng thích ng c a nhân viên v i các công vi c trong tương lai. Có ba lý do chính nói công tác ào t o và phát tri n NNL trong t ch c quan tr ng và c n quan tâm úng m c là: là i u ki n t ch c t n t i và phát tri n, giúp ngư i lao ng kh ng nh và phát tr ên b n thân, là ho t sinh l i áng k . 1.1.2.1. i v i t ch c: ào t o và phát tri n là i u ki n quy t nh s t n t i và i lên c a m t t ch c thông qua nh ng tác d ng sau: Giúp con ngư i phù h p v i công vi c hơn t ó tr c ti p nâng cao năng su t lao ng, ch t lư ng, hi u qu th c hi n công 5 -Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS Nguy n Vân i m và PGS.TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng-Xã h i , Hà N i , 2004
 6. 6 vi c c a t ch c. Giúp ngu n nhân l c thư ng xuyên c p nh t ki n th c m i , áp d ng vào qu n lý kinh doanh, cung c p ki n th c nh m hoàn thi n và nâng cao kĩ năng, chuyên môn cho ngư i lao ng góp ph n duy trì và phát tri n ch t lư ng NNL t ó duy trì và phát tri n doanh nghi p. Nâng cao ý th c t giác cho ngư i lao ng, góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý vì ngư i lao ng ư c ào t o là ngư i có kh năng t giám sát. Giúp t o ra m t i ngũ lao ng ch t lư ng cao. Trong th i i kĩ thu t phát tri n như vũ bão, doanh nghi p c nh tranh b ng ch t lư ng và công ngh thì ho t ng này góp ph n t o l i th c nh tranh, nâng cao tính n nh và năng ng c a t ch c. 1.1.2.2. i v i ngư i lao ng: V i ngư i lao ng ào t o và phát tri n có tác d ng như sau: Góp ph n c p nh t nh ng ki n, th c kĩ năng m i, bù p nh ng ki n th c, kĩ năng thi u h t cho ngư i lao ng góp ph n tăng tính chuyên nghi p, nâng cao kh năng thích ng c a h v i công vi c hi n t i và tương lai, v i nh ng thay i công ngh và m i trư ng làm vi c c a t ch c m t cách hi u qu .Th hi n s quan tâm c a t ch c v i ngư i lao ng t ó t o s g n bó gi a ngư i lao ng và doanh nghi p góp ph n duy trì và gi gìn nh ng lao ng gi i. có ư c nh ng kĩ năng, chuyên môn t t hơn t ó có kh năng ư c giao nh ng nhi m v khó hơn và quan tr ng hơn và có cơ h i thăng ti n t t hơn. Nh ng ki n th c mà ngư i lao ng nh n ư c t ho t ng ào t o và phát tri n cùng v i nh ng kinh nghi m, ki n th c mà ngư i lao ng ã có trư c khi ào t o s góp ph n phát huy kh năng và s sáng t o c a ngư i lao ng. 1.1.3. Các nhân t tác ng n ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. G m các y u t sau: Kinh phí cho ào t o tác ng tr c ti p, quy t nh s lư ng, chương trình và phương pháp ào t o. Kinh phí l n t o i u ki n cho doanh nghi p xây d ng chương trình ào t o l n, trang thi t b và phương pháp hi n i…Ngư c l i khi kinh phí ít. Kinh phí ư c l y t qu ào t o( u tư phát tri n) c a t ch c. C s v t ch t công ngh luôn òi h i m t i ngũ nhân l c v i trình tương ng. Công ngh càng hi n i và thư ng xuyên thay i thì công tác ào
 7. 7 t o ph i t ch c liên t c và quy mô.Cơ s v t ch t công ngh quy t nh chương trình , nô dung và phương pháp ào t o. Quan i m c a nhà qu n tr nh hư ng n toàn b chương trình. Lãnh o quan tâm thì ho t ng này ư c thư ng xuyên phát tri n, hoàn thi n và ngư c l i.. Lãnh o tâm huy t v i ho t ng này thì ngư i lao ng cũng tích c c tham gia. c i m s n xu t kinh doanh nh hư ng n n i dung và hình th c ào t o. S n ph m, quy trình công ngh khác nhau d n n chương trình ào t o c a các doanh nghi p là khác nhau. Ngư i lao ng là i tư ng c a ào t o , nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng, hiê qu chương trình ào t o. Kh năng ti p thu và v n d ng ki n th c ph thu c l n vào ngư i lao ng. Ch t lư ng ngu n nhân l c là cơ s xác nh chương trình ào t o.K ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p t k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong tương lai, cán b làm công tác ào t o s xây d ng k ho ch ào t o c a doanh nghi p. 1.1.4. Các phương pháp ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. 1.1.4.1. ào t o trong công vi c. Khái ni m ào t o trong công vi c: “là phương pháp ào t o tr c ti p t i nơi làm vi c, trong ó ngư i h c s h c ư c nh ng ki n th c, k năng c n thi t cho công vi c thông qua th c t th c hi n công vi c và thư ng dư i s hư ng d n c a nh ng ngư i lao ng lành ngh hơn”6 M t s phương pháp ào t o trong công vi c: ào t o theo ki u ch d n công vi c: Áp d ng ch y u v i công nhân s n xu t, nh ng ngư i làm vi c theo nh ng quy trình nh s n, m t vài v trí qu n lý ví d v trí k toán. Quy trình ào t o b t u b ng h c lý thuy t ư c th c hi n t i nơi làm vi c, ngư i d y gi i thi u và gi i thích v m c tiêu c a công vi c và ch d n t m , theo t ng bư c v cách quan sát, trao i h c h i sau ó ngư i h c s th c hành cùng ngư i hư ng d n, quan sát làm theo ch nào không hi u yêu c u ngư i d y gi i thích. Ưu i m c a phương pháp này là giúp quá trình lĩnh h i ki n th c và k 6 - Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS Nguy n Vân i m và PGS.TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng-Xã h i, Hà N i , 2004
 8. 8 năng c n thi t ư c d dàng, không c n trang thi t b riêng cho h c t p nhưng có như c i m là phương pháp này can thi p vào s ti n hành công vi c, làm hư h ng trang thi t b . Kèm c p và ch b o: Áp d ng cho qu n lý và nhân viên giám sát, quy trình h c như phương pháp 1. Phương pháp này giúp ngư i h c có th h c ư c các ki n th c, k năng c n thi t cho công vi c trư c m t và công vi c trong tương lai thông qua s kèm c p b i ngư i qu n lý tr c ti p, ngư i có kinh nghi m hơn, ngư i c v n. Ưu i m c a phương pháp này là ngư i h c ti p thu, lĩnh h i các k năng, ki n th c c n thi t d dàng và có i u ki n làm th các công vi c th t. Như c i m là ngư i h c không ư c làm công vi c ó y th c s , có th lây nhi m m t s cách làm vi c không tiên ti n. Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c: Áp d ng cho lao ng qu n lý, giúp ngư i lao ng gi i 1 ngh nhưng bi t nhi u khía c nh công vi c. Là phương pháp chuy n ngư i qu n lý t công vi c này sang công vi c khác cung c p cho ngư i h c kinh nghi m làm vi c nhi u lĩnh v c khác nhau trong t ch c t ó giúp h có kh năng th c hi n nh ng công vi c cao hơn trong tương lai. Phương pháp này th c hi n theo ba cách sau: Chuy n ngư i h c n nh n công vi c qu n lý v i ch c năng quy n h n như cũ ho c nh n công vi c ngoài chuyên môn ho c luân chuy n trong ph m vi n i b 1 công vi c. Ưu i m c a phương pháp này là h c viên ư c h c t p th c s , làm nhi u công vi c và m r ng k năng làm vi c. Như c i m là không có s hi u bi t y v công vi c, m i công vi c ch làm trong th i gian ng n. Ưu i m c a ào t o trong công vi c: Giúp ti t ki m chi phí vì thư ng không yêu c u m t không gian hay nh ng trang thi t b c thù, có cơ h i phát tri n văn hóa làm vi c theo nhóm, có ý nghĩa thi t th c vì h c viên ư c làm vi c và có thu nh p trong khi h c, em l i s chuy n bi n g n như t c thì trong ki n th c và kĩ năng th c hành.
 9. 9 Như c i m c a ào t o trong công vi c:: H c viên h c c nh ng hành vi, kinh nghi m không tiên ti n c a ngư i d y, tính logic& h th ng c a lý thuy t không cao. i u ki n áp d ng: L p k ho ch ch t ch , ki m tra thư ng xuyên chương trình h c, l a ch n ngư i hư ng d n c n th n áp ng yêu c u chương trình ào t o v trình chuyên môn, m c thành th o công vi c và kh năng truy n th . 1.1.4.2. ào t o ngoài công vi c. Khái ni m ào t o ngoài công vi c: “ là phương pháp ào t o trong ó ngư i h c ư c tách kh i s th c hi n các công vi c th c t .”7 M t s phương pháp ào t o trong công vi c: C ih c các trư ng chính quy: Doanh nghi p c ngư i n h c t i các trư ng chính quy. Ngư i h c ư c trang b y , h th ng ki n th c và th c hành. Tuy nhiên chi phí cho hình th c này cao, có th k t h p nhà trư ng và doanh nghi p. Ưu i m c a phương pháp này là: không can thi p t i vi c th c hi n công vi c c a ngư i khác, b ph n; h c viên ư c trang b y và có h th ng c lý thuy t và th c hành; chi phí không cao n u c nhi u ngư i i h c. Như c i m là t n kém. Các bài gi ng, h i ngh ho c h i th o: H c viên ư c th o lu n theo t ng ch dư i s hư ng d n c a ngư i lãnh o. Phương pháp này th i gian ào t o ng n, ki n th c thu ư c nhi u, th c t . Ph i tìm ư c ngư i ch t a có năng l c. Ưu i m là ơn gi n, d t ch c, không òi h i phương ti n, trang thi t b riêng. Như c i m là t n nhi u th i gian và ph m vi tri n khai h p ào t o k năng s lý công văn gi y t : Áp d ng cho nhân viên văn phòng, giúp h c viên s lý nhanh, úng n công văn gi y t thu c th m quy n qu n lý. Ưu i m là h c viên ư c làm vi c th c s h c h i, có cơ h i rèn luy n năng l c làm vi c và ra quy t nh. Như c i m là có th nh hư ng n vi c th c hi n công vi c c a b ph n và gây thi t h i. 7 -Trích Giáo trình qu n tr nhân l c. ThS Nguy n Vân i m và PGS.TS Nguy n Ng c Quân. NXB Lao ng-Xã h i, Hà N i, 2004
 10. 10 ào t o theo ki u chương trình hoá v i s tr giúp c a máy tính: Các chương trình ào t o ư c vi t s n trên ĩa m m c a máy tính, ngư i h c ch vi c th c hi n theo ch d n c a máy tính. Phương pháp này có th ư c s d ng ào t o nhi u k năng mà không c n có ngư i d y, hi n nay phương pháp này ang ư c nhi u công ty nhi u nư c áp d ng r ng rãi. Ưu i m c a nó là: ào t o ư c nhi u k năng mà không c n ngư i d y, h c viên ư c th c hành các tình hu ng gi ng th c t mà chi phí th p hơn, cung c p nhi u cơ h i hơn cho ngư i h c và có k t qu t c thì, vi c h c t p di n ra nhanh hơn, h c viên ch ng th i gian h c và tr bài. Như c i m là:yêu c u nhân viên a năng v n hành, t n kém khi ít h c viên. Ưu i m c a ào t o ngoài công vi c: Giúp cho ngư i h c có nhi u cơ h i ti p xúc v i nh ng chương trình ào t o hi n i, có ch t lư ng. Giúp ngư i h c có tư duy m i, t m nhìn m i, như cú hích phá b tính c h u trong công vi c, nâng cao ch t lư ng NNL trong doanh nghi p. Như c i m c a ào t o ngoài công vi c: Chi phí ào t o cao , th i gian ào t o dài. 1.2. Xây d ng và th c hi n chương trình ào t o 1.2.1.Trình t chương trình ào t o : 1.2.1.1. Xác nh nhu c u ào t o Xác nh xem b ph n nào c n ào t o, lo i lao ng nào c n ào t o, kĩ năng nào c n ào t o, khi nào c n ào t o. C n ti n hành phân tích ba giác : phân tích t ch c, phân tích con ngư i, phân tích nhi m v . Phân tích t ch c: phân tích m c t ư c m c tiêu trong t ng b ph n n âu, m c tiêu c a b ph n trong tương lai là gì. Phân tích con ngư i: ánh giá i m m nh, i m y u c a NNL hi n t i c a t ch c, so sánh trình hi n t i c a lao ng v i yêu c u t ra trong b n yêu c u công vi c v i ngư i th c hi n, xác nh khía c nh còn thi u t ó ch ra nhu c u, kĩ năng c n ào t o. Phân tích nhi m v : cho b phân th c hi n nhi m v thành công c n nh ng kĩ năng, trình nào, xác nh rõ b ng mô t công vi c, b ng yêu c u công vi c v i ngư i th c hi n xác nh kĩ năng c n thi t và s ngư i tương ng.
 11. 11 Công th c xác nh nhu c u ào t o: N t=Nx - Nhc Trong ó: N t là nhu c u ào t o c a ngh i Nx là nhu c u nhân viên thu c ngh i Nhc là nhân viên hi n có c a ngh i Xác nh Nx s d ng các phương pháp: - Căn c t ng hao phí th i gian lao ng k thu t c n thi t cho t ng lo i s n ph m(Ti) và qu th i gian lao ng c a lo i nhân viên kĩ thu t tương ng(Qi) Nx = Ti/(Qi x Hi) Hi là kh năng hoàn thành vư t m c kỳ tri n v ng c a công nhân viên chuyên môn i - Căn c vào s lư ng máy móc thi t b k thu t c n thi t cho quá trình s n xu t (SM) , m c m nh n c a m t công nhân viên k thu t (N), h s ca làm vi c c a máy móc thi t b (Hca) Nx =(SM x Hca)/N - Phương pháp ch s căn c vào ch s tăng c a s n ph m (Isp), ch s tăng t tr ng công nhân viên kĩ thu t trên t ng s công nhân viên (It) và ch s tăng năng su t lao ng (Iw), ch s tăng công nhân viên k thu t (Ikt). Ikt=Isp/Iw Xác nh s lư ng, lo i ki n th c , k năng c n ào t o 1.2.1.2. Xác nh m c tiêu ào t o Là d nh c n t ư c t chương trình ào t o. M c tiêu ph i g n v i nhu c u ào t o, ơn gi n, chi ti t, d hi u, có th l ng hóa và ánh giá ư c. Xác nh m c tiêu c n xác nh xem b ph n c n ào t o, cơ c u h c viên, kĩ năng c n ào t o, m c c n t ư c, th i gian ào t o. 1.2.1.3. L a ch n i tư ng ào t o L a ch n i tư ng ào t o trên cơ s : H n m trong nhóm có nhu c u, có mong mu n i h c, ánh gía kh năng ti p thu c a ngư i h c, nghiên c u ng cơ c a ngư i h c.
 12. 12 1.2.1.4.Xác nh chương trình ào t o và l a ch n phương pháp ào t o Xây d ng k t c u , các chuyên c n thi t cho vi c ào t o lo i kĩ năng ó, th i lư ng cho m t chuyên , th i gian cung c p. Phương pháp ào t o xây d ng d a vào chi phí cho ào t o, tính ch t c a chương trình ào t o. 1.2.1.5. D tính chi phí ào t o Xác nh chi phí cơ h i khó khăn nhưng c n thi t. D tính chi phí cơ h i xem xét cung c p chương trình vào th i gian nào là t t nh t. D tính chi phí tài chính th c chi cho m t chương trình g m: chi phí cho ngư i d y, ngư i h c, giáo trình, qu n lý chương trình. Chí phí ào t o ph i nh hơn chi phí d tính. 1.2.1.6. L a ch n và ào t o giáo viên. Gi ng viên g m có gi ng viên bên trong và bên ngoài doanh nghi p. Gi ng viên trong doanh nghi p có chi phí th p, d qu n lý sai khi n, nhưng kh năng truy n th h n ch . Gi ng viên thuê ngoài truy n th và ki n th c t t hơn, ph i thi t l ph p ng ch t ch . ào t o dư i d ng t p hu n h hi u rõ m c tiêu c a ào t o, i tư ng ti p c n là ai, trao im ts v n v doanh nghi p. 1.2.1.7. ánh giá chương trình và k t qu ào t o. Là xem xét l i ích thu ư c t chương trình ào t o như th nào. ánh giá t ng khía c nh m c tiêu ào t o t ư c n âu, i m m nh i m y u c a chương trình, ánh giá l i ích kinh t c a chương trình ào t o. Có th ánh giá k t qu ào t o b ng thí nghi m ki m tra. Ðó là phương pháp ki m tra k t qu c a chương trình ào t o áp d ng i v i hai nhóm: Nhóm ư c ào t o và nhóm ki m tra (không ư c ào t o). Hai nhóm này ư c ánh giá, so sánh theo s li u thích h p như s lư ng s n ph m, ch t lư ng công vi c….. Ð i v i nhóm ư c ào t o, lúc trư c và sau giai o n làm vi c tương ng v i th i gian ào t o. Theo cách này có th ánh giá ư c ph m vi, m c nh hư ng c a quá trình ào t o i v i th c hi n công vi c .Có th ánh giá hi u qu ào t o theo 4 v n cơ b n: -Ph n ng: Trư c h t ánh giá ph n ng c a h c viên i v i chương trình ào t o. H có thích chương trình không ?
 13. 13 -H c thu c: Doanh nghi p có th ki m tra xem h c viên ã n m v ng các nguyên t c, k năng, các y u t c n ph i h c. -Tư cách: Tư cách c a h c viên có thay i do k t qu c a chương trình ào t o. -K t qu : Ðây là v n quan tr ng nh t. K t qu cu i cùng có t ư c m c tiêu ào t o không ? Có làm gi m t l thuyên chuy n không ? S lư ng phàn nàn c a khách hàng có gi m không ?..... Ð có th ánh giá hi u qu ào t o v m t nh lư ng, c n xác nh ư c t ng chi phí ào t o và l i ích tăng thêm do k t qu ào t o hàng năm. Th i gian thu h i v n ào t o ư c xác nh theo công th c: T=K/P T: Th i gian thu h i v n ào t o K: Chi phí trong ào t o P: L i ích tăng thêm hàng năm do k t qu ào t o, xác nh b ng kho n chênh l ch gi a l i ích mang l i cho doanh nghi p c a nhân viên trư c và sau ào t o. 1.2.2. S c n thi t c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p. 1.2.2.1. S c n thi t c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. Trong l ch s phát tri n nhân lo i, dư i m i hình thái t ch c n n kinh t NNL luôn v trí trung tâm chi ph i m ch ích, cách th c khai thác, s d ng m i ngu n l c khác. NNL ư c s d ng hi u qu tác ng tích c c n vi c s d ng v n, k thu t, tài nguyên thiên nhiên. N u không có s c lao ng c a con ngư i thì m i
 14. 14 ngu n l c khác ch t n t i dư i d ng ti m năng mà không phát huy tính h u ích c a nó trong ho t ng kinh t . Ch t lư ng ngu n nhân l c là m t l i th c nh tranh quan tr ng. u tư vào ngu n nhân l c mang l i hi u qu cao hơn u tư vào các u vào khác.Khai thác và b i dư ng là m u ch t c a s d ng hi u qu NNL. Là m t th tài nguyên, con ngư i có 2 lo i năng l c: năng l c th c t và năng l c ti m tàng. Năng l c ti m tàng c a ngư i lao ng có ư c khai thác hay không nh hư ng tr c ti p t i hi u qu s d ng NNL c a doanh nghi p. Ti n hành khai thác và b i dư ng liên t c NNL là nhân t m u ch t quy t nh năng l c ti m tàng chuy n hóa thành năng l c th c t . Do ó công tác ào t o và phát tri n NNL ư c t t c các doanh nghi p chú tr ng. ào t o lao ng chuyên môn k thu t là nhân t quan tr ng b c nh t nâng cao hi u qu s d ng lao ng, là nhân t tăng năng su t lao ng t t c các ngành ngh trong n n kinh t . Các ngành có t l lao ng qua ào t o cao hơn thì năng su t lao ng cao hơn, năng su t c a khu v c công nghi p và xây d ng năm 2003 là 23tri u ng/lao ng( tính b ng giá tr s n xu t công nghi p /s lao ng làm vi c, giá so sánh năm 1994), t c tăng năng su t lao ng bình quân khu v c công nghi p-d ch v giai o n 1986-2003 là 7,3%/năm trong khi ó khu v c nông-lâm-ngư nghi p là 2,3 tri u ng/ lao ng và 2,7%/ năm.Khu v c có v n u tư nư c ngoài có năng su t lao ng cao g p 20 l n so v i khu v c doanh nghi p ngoài qu c doanh, tương ng v i là doanh nghi p u tư nư c ngoài t l lao ng ph thông là 19,8%, doanh nghi p ngoài qu c doanh là 39,2%. Ch t lư ng lao ng nư c ta còn th p vì v y nhu c u ào t o nói chung và ào t o ngh cho lao ng nói riêng càng tr nên quan tr ng.Trình phát tri n khoa h c kĩ thu t c a th gi i ngày càng nhanh và cao òi h i ngư i lao ng ph i ư c ào t o và nâng cao không ng ng. Trình ngu n nhân l c ph i tương x ng v i trình phát tri n c a m t qu c gia. C n ào t o NNL phù h p và ph c v cho s phát tri n m t qu c gia. 1.2.2.2. S c n thi t ào t o và phát tri n ngu n nhân l c i v i chi nhánh ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Long Biên
 15. 15 Công ngh ngân hàng là lo i công ngh thay i nhanh chóng òi h i ph i có m t i ngũ nhân l c c v s lư ng và ch t lư ng tri n khai và ng d ng t t nh ng công ngh m i. Trong lĩnh v c tài chính – ngân hàng vi c n m b t và tri n khai nhanh công ngh hi n i ph c v kinh doanh là y u t c nh tranh hàng u. Hi n nay các ngân hàng trên th gi i tri n khai kho ng 3000-4000 s n ph m, d ch v trong khi các ngân hàng Vi t Nam m i ch tri n khai kho ng 300-400 s n ph m, d ch v như v y còn m t lư ng l n s n ph m, d ch v mà chúng ta chưa th tri n khai m t ph n là do chúng ta chưa th tri n khai nh ng công ngh m i. Nhưng trong tương lai g n khi n n kinh t nư c ta phát tri n và m c a cho lĩnh v c tài chính ngân hàng các công ty tài chính và ngân hàng nư c ngoài vào Vi t Nam, v i ti m l c cao v m i m t s tri n khai hàng lo t các s n ph m d ch v m i. có th c nh tranh ư c các ngân hàng trong nư c c n chu n b cho mình m t i ngũ nhân l c m nh v c s và ch t lư ng c nh tranh. Hi n nay NHNNo&PTNT Vi t Nam có i ngũ nhân l c vào lo i y u nh t trong h th ng nh ng ngân hàng c a Vi t Nam vì v y v n ào t o và phát tri n NNL là m t nhi m v tr ng tâm c n ư c nhìn nh n và th c hi n có k ho ch, có phương pháp t t nh m áp ng nhu c u c nh tranh và duy trì ngôi v doanh nghi p s m t Vi t Nam. N m trong h th ng NHNNo&PTNT Vi t Nm, Chi nhánh NHNNo& PTNT Long Biên ã và ang áp d ng nhi u công ngh ngân hàng hi n i vào trong kinh doanh. Nhưng cũng ang v p ph i m t h n ch là i ngũ nhân l c chưa m nh áp ng c nh tranh.Vì v y chi nhánh c n có m t i ngũ nhân viên s lư ng và gi i chuyên môn. i ngũ nhân viên c a chi nhánh tr , có nhu c u h c t p cao, trình chuyên môn không cao trong h th ng các ngân hàng. ào t o giúp nhân viên chi nhánh làm vi c hi u qu hơn, năng su t cao hơn, có m t i ngũ lao ng k c n t t. Như v y ào t o và phát tri n NNL là c n thi t trong giai o n này. 1.3. Kinh nghi m ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i m t s nư c và m t s doanh nghi p Vi t Nam và trên th gi i. 1.3.1. Kinh nghi m c a Nh t B n.
 16. 16 T th i vua Minh Tr , Chính ph Nh t ã g i nhi u oàn ra nư c ngoài nghiên c u các mô hình t ch c Nhà nư c và xã h i chu n b xây d ng nhà nư c. Sau th chi n II.Các viên ch c ưu tú c a Nh t các b khác nhau theo dõi s phát tri n trong lĩnh v c chuyên môn tương ng c a h nư c ngoài. Vi c ào t o cán b h c nư c ngoài c a Nh t B n khác nhi u nư c. H không ch n các sinh viên gi i các trư ng d i h c, mà ch n các viên ch c tr tinh hoa ã có ít ra là 2 n m công tác và làm vi c su t i cho m t b , do ó b chú tr ng ào t o cho h phù h p v i trách nhi m tương lai c a h . Theo l a tu i và s trư ng thành, h s n m gi nh ng ch c v then ch t, nên b luôn c g ng m b o cho các viên ch c ư c ào t o c ng hi n h t kh n ng cho công tác c a b . Sau khi ã n m ư c các v n chung c a b , h ư c chia thành các chuyên ngành riêng ti p t c ư c i ào t o thêm t i các trư ng i h c danh ti ng nh t th gi i. H th ng này m b o cho nh ng ai ư c ào t o có k t qu t t, nhi u n ng l c thì s ư c gi nh ng ch c v cao. Ví d ào t o chuyên gia TQ h c c a B ngó i giao . M i n m B c hai ho c ba viên ch c tr i Trung Qu c h c hai n m ti ng TQ B c Kinh hay ài B c. Sau ó h n các trư ng ih c M làm quen v i nh ng hi u bi t khá sâu c a ngư i phương Tây v TQ, sau ó h n Matxcơva tìm hi u các công trình c a ngư i Nga nghiên c u v TQ. Sau ó, h có th ư c phái nB c Kinh hay H ng Công làm công vi c phân tích tình hình. Vi c chu n b cán b cho các ngành khác t i các b khác không hoàn toàn gi ng th , nhưng quan i m cơ b nv ào t o các viên ch c tinh hoa thì gi ng nhau 1.3.2. Kinh nghi m c a các doanh nghi p Vi t Nam và trên th gi i . Trong các doanh nghi p trong nư c và cũng thu c lĩnh v c ngân hàng Ngân hàng Á châu(ACB) là m t i n hình thành công trong vi c ào t o và phát tri n NNL. Hi n nay ACB có i ngũ nhân viên có ch t lư ng cao trong h th ng các ngân hàng thương m i trong nư c. M i nhân viên c a ACB khi ư c tuy n d ng u ư c ào t o trư c kh làm vi c t i TT T c a ACB, m i v trí nhân viên u ph i l y các ch ng ch do TT T c p m i ư c chính th c làm vi c, t ng năm h u ư c ào t o nâng cao. Thái ph c v c a nhân viên c a ACB ư c ánh giá
 17. 17 là t t, nhi t tình, chu ào và thân thi n. M i năm ACB dành m t lư ng ngân sách l n cho ào t o và phát tri n NNL. Các doanh nghi p Nh t B n là m t i n hình tiêu bi u cho vi c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c thành công trong giai o n phát tri n nhanh c a Nh t . Bài h c kinh nghi m trong ho t ng ào t o và phát tri n năng l c nhân viên các doanh nghi p Nh t B n là: Th nh t v quan i m qu n lý i v i ào t o: B n thân ch s h u các doanh nghi p Nh t B n luôn có thái úng n cao công tác ào t o và phát tri n NNL. Th hi n s nh t quán trong toàn b h th ng qu n lý NNL trong m i doanh nghi p. Doanh nghi p ã óng vai trò m nh n m t trách nhi m ban u cho vi c áp ng ngh nghi p c a m i thành viên trong i gia ình công ty h . i u này th hi n s quan tâm và nh hư ng phát tri n lâu dài cho i ngũ nhân viên c a mình. Coi u tư cho ào t o và phát tri n là 1 quy t nh u tư dài h n nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p. Nó ư c gi i thích b ng vi c nhàn qu n lý không ng ng t o i u ki n cho ngư i lao ng nâng cao năng su t lao ng c a mình và giúp h g n k t lâu dài v i doanh nghi p. Th hai v phương pháp th c ti n: ã k t h p hài hoà c 3 phương pháp ào t o OJT, OFF-JT, SD, trong ó OJT luôn ư c ph n l n các doanh nghi p Nh t B n th c hi n b i tính hi u qu tr c ti p và giúp cho ngư i lao ng phát tri n ư c ngay các kĩ năng th c hành do công vi c òi h i cũng như t o d ng s tin c y l n nhau gi a nhà qu n lý và ngư i lao ng. Các phương pháp khác ã giúp cho ngư i lao ng có nh ng chuyên sâu phù h p v i nh hư ng phát tri n ngh nghi p c a t ng lao ng cũng như phù h p v i òi h i ngày càng cao hơn c a công vi c. S lưu tâm ây là các nhà qu n lý Nh t B n ã xây d ng ư c m t k ho ch phát tri n t ng th NNL c a doanh nghi p t ó phân lo i các i tư ng c n ào t o tương ng v i lo i hình ào t o, phù h p v i quy ho ch nh m áp ng m c tiêu, chi n lư c dài h n c a doanh nghi p Tuy nhiên v i nh ng thay i th c t c a i u ki n kinh t xã h i Nh t B n g n ây ngư i ta ã tìm ra nh ng i m b t c p trong quan i m dàn tr i và trách
 18. 18 nhi m m t phía c a doanh nghi p trong ào t o theo cách truy n th ng cho th y r ng vi c chia s trong v n ào t o c n ph i ư c nh n th c l i c phía doanh nghi p và b n thân ngư i lao ng.
 19. 19 CHƯƠNG 2: ÁNH GIÁ CÔNG TÁC ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN LONG BIÊN. 2.1. Qúa trình hình thành và phát tri n, cơ c u t ch c c a chi nhánh NHNNo&PTNT Long Biên. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n. NHNNo&PTNT thành l p ngày 26/3/1988 theo Ngh nh s 53/H BT c a h i ng b trư ng(nay là chính ph ), Trên cơ s ti p nh n t ngân hàng nhà nư c: t t c các chi nhánh ngân hàng nhà nư c huy n, phòng tín d ng nông nghi p, qu ti t ki m t i các chi nhánh ngân hàng nhà nư c t nh, thành ph . Ngân hàng phát tri n nông nghi p Trung ương ư c hình thành trên cơ s v tín d ng nông nghi p ngân hàng nhà nư c và m t s cán b c a V tín d ng thương nghi p, ngân hàng u tư và xây d ng, V k toán và m t s ơn v khác. Chi nhánh NHNNo&PTNT Long Biên ư c thành l p trên cơ s nâng c p phòng giao d ch Chương Dương (146 Ngô Gia T ), i vào ho t ng t ngày 1/10/2004 theo quy t nh s 351/Q - H QT ngày 14/9/2004 c a H QT NHNNo&PTNT Vi t Nam có tr s t i 309 Nguy n Văn C - Long Biên Hà N i Là m t chi nhánh c p 1 tr c thu c NHNNo& PTNT Vi t Nam, m t trong nh ng nh ng cơ s tiên phong i u trong h th ng NHNNo&PTNT Vi t Nam chú tr ng tri n khai nhi m v ngân hàng bán l , l y phát tri n d ch v và em l i ti n ích cho khách hàng làm n n t ng; ho t ng theo mô hình giao d ch m t c a v i quy trình nghi p v ngân hàng hi n i và công ngh tiên ti n; theo úng d án hi n i hóa ngân hàng Vi t Nam và c a NHNNo&PTNT Vi t Nam, chi nhánh Long Biên th c hi n m t s ho t ng nghi p v theo i u l c a NHNNo&PTNTVi t Nam.
 20. 20 2.1.2. Cơ c u t ch c c a chi nhánh Long Biên. Mô hình t ch c c a chi nhánh NHNNo&PTNT Long Biên ư c xây d ng theo mô hình hi n i hóa ngân hàng, theo hư ng i m i và tiên ti n, phù h p v i quy mô và c i m ho t ng c a chi nhánh. - i u hành ho t ng c a chi nhánh là giám c chi nhánh. - Giúp vi c i u hành chi nhánh có 02 phó giám c, ho t ng theo s phân công y quy n c a giám c chi nhánh theo quy nh. - Các phòng ban chi nhánh NHNNo&PTNT Long Biên ư c t ch c thành 3 kh i: kh i tr c ti p kinh doanh, khôí h tr kinh doanh và kh i qu n lý n i b . Kh i tr c ti p kinh doanh bao g m các phòng sau: 1.Phòng tín d ng. 2.Phòng thanh toán qu c t . 3.Phòng k toán ngân qu . 4.Phòng giao d ch B c Chương Dương, Nguy n Sơn, B c Long Biên, Lương Yên, Chương Dương. 5.T th . Kh i h tr kinh doanh bao g m các phòng ban: 6.Phòng k ho ch ngu n v n. 7.Phòng tin h c. Kh i qu n lý n i b : 8.Phòng hành chính nhân s . 9.T ki m tra ki m toán n i b .
805586

Tài liệu liên quan


Xem thêm