Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 59 | Page: 72 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
of x

Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Do cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có vai trò và ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại của mỗi doanh.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-hoan-thien-co-cau-to-chuc-bo-may-quan-ly-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-d-i7k3tq.html

Nội dung


Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội 1 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................ Chương 1: Lý luận chung về bộ máy quản lý .............................................. I. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................ 1. Quản lý ........................................................................................................ 2. Bộ máy quản lý ........................................................................................... 3. Lao động quản lý và phân loại lao động quản lý ........................................ 3.1 Lao động quản lý ....................................................................................... 3.2 Phân loại lao động quản lý ........................................................................ II. Tổ chức quản lý bộ máy doanh nghiệp ................................................... 1. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của tổ chức bộ máy quản lý ..................... 1.1 Các khái niệm ............................................................................................ 1.2 Yêu cầu đối với tổ chức bộ máy quản lý ................................................... 1.3 Nội dung của bộ máy quản lý doanh nghiệp ............................................. 2. Các mô hình và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý ................................... 2.1 Các mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................ 2.2 Các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý .................................................... 3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý .................................... 4. Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ..................... III. Vai trò và sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý ....................... 1. Vai trò của tổ chức bộ máy quản lý ............................................................. 2. Sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý ............................................... 2.1 Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý ...................................... 2.2 Hoàn thiện bộ máy quản lý có liên quan chặt chẽ đến chiến lược kinh doanh của tổ chức ............................................................................................ 2.3 Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Đa ngành Hà Nội ............................. Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng Đa ngành Hà Nội .......................................................................... 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 12 13 15 17 17 18 18 19 19 21 2 I. Những đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng tới công tác tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................................... 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty .................................................. 2. Đặc điểm về kỹ thuật và nguồn lực ............................................................. 2.1 Năng lực về thiết kế và sản xuất ................................................................ 2.2 Năng lực về tài chính ................................................................................. 2.3 Về nguồn nhân lực ..................................................................................... 3. Quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ................. 3.1 Quy trình sản xuất của công ty .................................................................. 3.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm ..................................................................... 4. Thuận lợi và khó khăn hiện tại và công ty ................................................... 5. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới................................. II. Phân tích thực trạng bộ máy quản lý của công ty ................................. 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty .................................................. 2. Tình hình tổ chức các bộ phận chức năng trong công ty ............................. 2.1 Khối cơ quan công ty ................................................................................. 2.1.1 Ban Giám đốc ......................................................................................... 2.1.2 Phòng Kinh doanh ................................................................................... 2.1.3 Phòng Tài chính Kế toán ........................................................................ 2.1.4 Phòng Kỹ thuật ....................................................................................... 2.1.5 Phòng Vật tư Thiết bị .............................................................................. 2.2 Khối đơn vị sản xuất trực tiếp .................................................................... 3. Phân tích, đánh giá công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty .............. 3.1 Phân tích số lượng, kết cấu và trình độ của lao động quản lý ................... 3.1.1 Phân tích số lượng lao động quản lý ....................................................... 3.1.2 Phân tích kết cấu của lao động quản lý ................................................... 3.1.3 Phân tích về trình độ của lao động quản lý ............................................. 3.2 Phân tích về điều kiện làm việc của lao động quản lý ............................... 3.2.1 Tình hình tổ chức nơi làm việc ............................................................... 21 21 24 24 26 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32 35 38 40 42 44 45 45 45 46 47 47 47 3 3.2.2 Điều kiện làm việc của lao động quản lý ................................................ 4. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây ............ 5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý của công ty .......... Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Cổ phần Xây dựng Đa ngành Hà Nội ........................... I. Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ........... 1. Những mục tiêu cơ bản của hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty .......... 2. Yêu cầu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý .............................................. 3. Một số điểm cần lưu ý khi hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty ............ 4. Cơ sở để hoàn thiện bộ máy quản lý ............................................................ II. Các phương pháp hoàn thiện bộ máy quản lý tại công ty ..................... 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .................................................. 1.1 Ban Giám đốc ............................................................................................ 1.2 Hoàn thiện cơ cấu các phòng ban .............................................................. 2. Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý .................................. 2.1 Phòng kinh doanh ...................................................................................... 2.2 Trưởng phòng Tài chính Kế toán .............................................................. 2.3 Trưởng phòng Kỹ thuật ............................................................................. 2.4 Trưởng phòng Vật tư Thiết bị .................................................................... 3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý ................................. 4. Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động .............................. 5. Kỷ luật và trách nhiệm vật chất ................................................................... Kết luận ........................................................................................................... Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 47 49 50 52 52 52 53 53 53 53 53 54 56 58 59 60 61 61 62 64 65 66 67 4 LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Do cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có vai trò và ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp, nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa ngành Hà Nội em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội" làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình. Với mong muốn vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu và đề ra những biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu ổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về bộ máy quản lý Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.Quản lý Hiện nay có rất nhiều quan niệm về Quản lý, có quan niệm cho rằng: Quản lý là hành chính là cai trị; có quan niệm lại cho rằng: Quản lý là điều hành, điều khiển, là chỉ huy. Các quan niệm này không có gì khác nhau về nội dung mà chỉ khác nhau ở cách dùng thuật ngữ. Do vậy ta có thể hiểu khái niệm quản lý theo cách thống nhất như sau: - Quản lý là sự tác động có hướng của con người nhằm mục đích biến đổi đối 5 ... - tailieumienphi.vn 738700

Tài liệu liên quan


Xem thêm