Luận văn:Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 13 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Luận văn:Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng. Trong tăng trưởng kinh tếcủa Việt nam, một sốthành phốlớn nhưthành phốHồChí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ .có tốc độphát triển kinh tếkhá cao, đóng góp vào sựphát triển chung của cảnước. Trong đó khá nổi bật là sựtăng trưởng kinh tếcủa Đà nẵng. Đà Nẵng là 1 trong 4 thành phốlớn, nằm ởtrung độcủa cảnước, thuộc khu vực kinh tếtrọng điểm Miền Trung, là thành phốCảng biển, với những khu du lịch và nghỉmát nổi tiếng tại Miền Trung, và là trung điểm của 3 di sản văn hoá thếgiới nổi tiếng.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-giai-phap-nang-cao-dong-luc-thuc-day-nhan-vien-tai-cong-ty-cap-nuoc-da--ty05tq.html

Nội dung


 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG MAI TH ÁNH TUY T Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Võ Xuân Ti n Ph n bi n 1: TS. Nguy n Th Bích Thu GI I PHÁP NÂNG CAO Đ NG L C THÚC Đ Y NHÂN Ph n bi n 2: GS.TS. Đ Kim Chung VIÊN T I CÔNG TY C P NƯ C ĐÀ N NG Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t Mã s : 60.34.05 nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 08 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: Đà N ng- Năm 2012 - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Là nh ng v n ñ lý lu n, th c ti n liên quan ñ n vi c nâng cao 1. Tính c p thi t c a ñ tài ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng. Hi n nay, ñ i v i m i doanh nghi p, nhân s có th coi là v n - Ph m vi nghiên c u ñ ñáng quan tâm hàng ñ u bên c nh nh ng v n ñ v ho t ñ ng s n + V n i dung, ñ tài ch nghiên c u m t s n i dung ch y u xu t và kinh doanh.Trong ñó, vi c làm th nào ñ thu hút lao ñ ng liên quan ñ n vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng. gi i và gi chân h lâu dài là m t ñi u không d dàng ñ i v i các nhà + V th i gian, gi i pháp có liên quan ñư c ñ xu t trong ñ qu n tr nhân s . Chính vì v y, công tác t o ñ ng l c và nâng cao tài ch có ý nghĩa cho th i gian trư c m t. ñ ng l c cho ngư i lao ñ ng ñang tr nên c p bách và không th + V không gian, ñ tài t p trung nghiên c u, ñ xu t các gi i thi u ñ i v i h u h t các doanh nghi p. pháp ñ nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng t i Công ty C p Công ty C p nư c Đà N ng luôn hi u rõ và n m b t ngu n l c nư c Đà N ng. quan tr ng này, vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y nhân viên ñã và 4. Phương pháp nghiên c u ñang ñư c ban lãnh ñ o quan tâm. Tuy nhiên công tác này cũng g p Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên, lu n văn s d ng các không ít nh ng thách th c và còn nhi u h n ch các doanh nghi p. phương pháp nghiên c u ch y u sau: Đ c bi t là vi c tho mãn các nhu c u v t ch t l n tinh th n c a - Phương pháp phân tích th c ch ng, ngư i lao ñ ng. Xu t phát t nh ng lí do nêu trên, em ñã ti n hành - Phương pháp phân tích chu n t c, nghiên c u ñ tài: “Gi i pháp nâng cao ñ ng l c thúc ñ y nhân - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, t ng h p, viên t i Công ty C p nư c Đà N ng” làm lu n văn cao h c c a - Phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa, mình. - Các phương pháp khác... 2. M c tiêu nghiên c u 5. B c c và k t c u ñ tài - H th ng hoá nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n vi c t o Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, m c l c, danh m c tài li u ñ ng l c thúc ñ y nhân viên. tham kh o, ph l c, n i dung ñ tài g m 3 chương: - Đánh giá th c tr ng vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y nhân viên Chương 1: Cơ s lý lu n v nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng. t i Công ty C p nư c Đà N ng trong th i gian v a qua. Chương 2: Th c tr ng nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng t i - Đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ñ ng l c thúc ñ y nhân Công ty C p nư c Đà N ng. viên c a Công ty th i gian t i. Chương 3: M t s gi i pháp ñ nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i 3. Đ i tư ng, ph m vi nghiên c u lao ñ ng t i Công ty C p nư c Đà N ng trong th i gian t i. - Đ i tư ng nghiên c u
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 Đ ng l c thúc ñ y là cái thúc ñ y, kích thích ngư i lao ñ ng CƠ S LÝ LU N V NÂNG CAO Đ NG L C THÚC Đ Y làm vi c và c ng hi n. Đ ng l c ñư c hình thành b i nhu c u và l i NGƯ I LAO Đ NG ích. Nhu c u là nh ng ñòi h i c a con ngư i mu n có ñi u ki n nh t ñ nh ñ s ng và phát tri n. L i ích là nh ng nhu c u ñư c th a mãn. 1.1. KHÁI QUÁT V Đ NG L C THÚC Đ Y VÀ NÂNG CAO 1.1.2. Các h c thuy t v nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao Đ NG L C TH C Đ Y NGƯ I LAO Đ NG ñ ng 1.1.1. M t s khái ni m cơ b n Lý thuy t "X" c ñi n và lý thuy t "Y" ; Thuy t hai y u t c a a. Khái ni m ngu n nhân l c Frederich Herzberg; Lý thuy t thúc ñ y theo nhu c u c a David Mc Ngu n nhân l c chính là m t ngu n l c s ng, là nhân t ch Clelland; Lý thuy t thúc ñ y ñ ng cơ theo kỳ v ng c a Victor y u t o ra l i nhu n cho doanh nghi p, là ngu n l c mang tính chi n H.Vroom; H c thuy t nhu c u c a Abraham Maslow. lư c và là m t ngu n l c vô t n. 1.1.3. Ý nghĩa c a vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao Ngu n nhân l c là t ng th nh ng ti m năng c a con ngư i ñ ng (trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng). G m: th l c, trí - Vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng làm vi c có l c, nhân cách c a con ngư i nh m ñáp ng m c tiêu c a t ch c, ý nghĩa r t quan tr ng ñ i v i s s ng còn c a doanh nghi p. Nâng doanh nghi p. cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng làm vi c s t o ra năng su t, b. Nhu c u c a ngư i lao ñ ng ch t lư ng, hi u qu c a t ch c, ñơn v và s phát huy t t nh t Nhu c u là t t c nh ng ñòi h i, nh ng mong ư c xu t phát t ngu n nhân l c v trí tu , s sáng t o. nh ng nguyên nhân khác nhau (như m t xã h i, m t tâm sinh lý...) - Đ i v i ngư i lao ñ ng, ñ ng l c làm vi c th t s là v n ñ nh m ñ t ñư c m c ñích. r t quan tr ng. Ngư i lao ñ ng có ñ ng l c làm vi c cao s c g ng H th ng nhu c u c a con ngư i phong phú và ña d ng, thư ng hoàn thành t t nh t công vi c ñư c giao. xuyên tăng lên v ch t lư ng và s lư ng. 1.2. N I DUNG C A VI C NÂNG CAO Đ NG L C THÚC c. Đ ng cơ thúc ñ y ngư i lao ñ ng Đ Y NGƯ I LAO Đ NG Trong cơ h c, ñ ng cơ là thi t b dùng ñ bi n ñ i m t d ng 1.2.1. Công tác ti n lương năng lư ng nào ñó thành cơ năng. Còn trong kinh t , ñ ng cơ là cái Ti n lương có tác d ng chi ph i, thúc ñ y ngư i ta suy nghĩ và hành ñ ng g n Ti n lương là y u t h u h t ñư c ngư i lao ñ ng quan tâm khi li n v i vi c th a mãn nhu c u c a con ngư i. ñ c p ñ n công vi c. Ti n lương c a ngư i lao ñ ng do hai bên th a d. Đ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng thu n trong h p ñ ng và ñư c tr theo năng su t lao ñ ng, ch t lư ng
 4. 7 8 và hi u qu công vi c. M c lương c a ngư i lao ñ ng không ñư c nhi u ngư i. Lúc ñó, con ngư i th a mãn nhu c u ñư c tôn tr ng. Vì th p hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy ñ nh. v y, m i ngư i lao ñ ng ñ u có tinh th n c u ti n. Theo T ch c lao ñ ng qu c t (ILO): Ti n lương là s tr Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng b ng s thăng ti n công ho c thu nh p b t lu n cách tính như th nào, mà có th bi u t c là s d ng công tác b nhi m, thăng ch c ñ t o ra nh ng v trí hi n b ng ti n và ñư c n ñ nh b ng s th a thu n gi a ngư i s công tác cao hơn, nh m ghi nh n s trư ng thành trong công tác, d ng lao ñ ng và ngư i lao ñ ng, ho c b ng pháp lu t, pháp quy thành tích ñóng góp, c ng hi n cho ñơn v , t o ra v th thích h p cho qu c gia, do ngư i s d ng lao ñ ng ph i tr cho ngư i lao ñ ng theo năng l c, ñ kích thích tính hăng hái cho ngư i lao ñ ng, thúc ñ y h m t h p ñ ng ñư c vi t tay hay b ng mi ng, cho m t công vi c ñã có th c ng hi n nhi u hơn. th c hi n hay s ph i th c hi n, ho c cho nh ng d ch v ñã làm ho c Đây là s v n d ng tích c c y u t th hai c a Herzberg. s ph i làm. Thăng ti n là s ti n b , ti n tri n trong công vi c, th hi n b ng s N i dung c a công tác ti n lương thăng ch c c a t ch c b i m t v trí ho c ch c danh cao hơn hi n Ti n lương c a ngư i lao ñ ng bao g m các kho n: Ti n lương t i. cơ b n, ph c p lương, ti n thư ng và phúc l i. Thăng ti n, theo Maslow là nhu c u ñư c tôn tr ng và th hi n. 1.2.2. Công tác thi ñua, khen thư ng Ngoài nh ng giá tr v m t ph n khích tinh th n, t o d ng ñ a v , - Thi ñua: Là ho t ñ ng có t ch c v i s tham gia t nguy n quy n h n, vi c thăng ti n còn mang ñ n l i ích kinh t như ñư c c a t p th các nhân cùng nhau ñem h t kh năng ph n ñ u ñ t ñư c tăng lương, ph c p ch c v … thành tích t t nh t trong các m t ho t ñ ng c a cơ quan, t ch c. 1.2.4. Công tác ñào t o - Khen thư ng: Là vi c ghi nh n và khuy n khích b ng l i ích Đào t o là ti n trình n l c cung c p cho nhân viên nh ng v t ch t ñ i v i t p th , cá nhân ñã có thành tích xu t s c trong vi c thông tin, k năng và s th u hi u v t ch c công vi c trong t ch c th c hi n nhi m v ñã giao. cũng như m c tiêu. Đào t o ñư c thi t k ñ giúp ñ , h tr nhân Công tác thi ñua, khen thư ng là ñòn b y quan tr ng ñ phát viên ti p t c có nh ng ñóng góp tích c c cho t ch c. tri n kinh t , xã h i, xây d ng con ngư i m i. Công tác thi ñua, khen Công tác ñào t o ñóng vai trò quan tr ng trong vi c thúc ñ y thư ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng ñ thúc ñ y s n xu t ngư i lao ñ ng, là m t trong nh ng y u t t o nên ñ ng cơ lao ñ ng kinh doanh phát tri n và nâng cao ñ i s ng c a CBCNV. t t, b i vì: 1.2.3. Cơ h i thăng ti n - Thông qua ñào t o s giúp cho ngư i lao ñ ng làm t t hơn Thăng ti n ñư c hi u là ñ t ñư c m t v trí cao hơn trong t p công vi c, phát huy năng l c, gi m b t s giám sát, gi m tai n n... th . Ngư i ñư c thăng ti n s có ñư c s th a nh n, s quý n c a - Đào t o giúp ñ nh hư ng công vi c m i cho ngư i lao ñ ng.
 5. 9 10 - Đào t o giúp th a mãn nhu c u phát tri n cho ngư i lao 1.3. NH NG NHÂN T NH HƯ NG Đ N VI C NÂNG CAO ñ ng. Đ NG L C THÚC Đ Y NGƯ I LAO Đ NG 1.2.5. C i thi n ñi u ki n làm vi c 1.3.1. Môi trư ng bên ngoài doanh nghi p Đi u ki n làm vi c là y u t quan tr ng nh hư ng ñ n m c ñ - Lu t pháp và các quy ñ nh c a chính ph : B lu t Lao ñ ng, tiêu hao s c l c và trí l c c a ngư i lao ñ ng trong quá trình ti n Lu t Doanh nghi p, Lu t B o hi m xã h i, Lu t Công ñoàn…Các hành s n xu t. Tình tr ng v sinh môi trư ng nơi làm vi c bao g m chính sách c a Đ ng và Nhà nư c như: chính sách b o ñ m vi c làm, các y u t : ánh sáng, ti ng n, nhi t ñ , b i, ñ m, thành ph n ti n lương, thu nh p, b o hi m xã h i, chính sách ñào t o, chính sách không khí... Ngoài ra, ñi u ki n làm vi c còn liên quan ñ n các chính ñ i v i lao ñ ng n … sách v an toàn lao ñ ng, giúp h n ch tai n n lao ñ ng. N u làm t t - Th c tr ng c a n n kinh t : M t n n kinh t tăng trư ng, suy công tác này thì s t o ñi u ki n thu n l i cho ngư i lao ñ ng làm thoái hay có nhi u bi n ñ ng cũng là m t trong nh ng nhân t tác vi c, b o ñ m an toàn và b o v s c kho cho ngư i lao ñ ng.Nâng ñ ng t i chính sách ti n lương cũng như công tác th c hi n các quy cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng b ng c i thi n ñi u ki n làm ñ nh, các ch ñ ñ i v i ngư i lao ñ ng c a doanh nghi p. vi c t c là c n c i thi n các ñi u ki n làm vi c ñ nâng cao tính tích c c làm vi c c a ngư i lao ñ ng. 1.3.2. Môi trư ng bên trong doanh nghi p 1.2.6. T o môi trư ng văn hóa doanh nghi p - M c tiêu c a doanh nghi p: M c tiêu trong nh ng năm t i s Văn hoá công ty là môi trư ng ñư c xác ñ nh b i các chính ñ nh hư ng cho nh ng n l c c a nhân viên. Do v y, các nhà qu n tr sách, các th t c, quy trình làm vi c và các nguyên t c b t thành văn c n phát tri n m c tiêu rõ ràng cho t ng b ph n, phân xư ng và toàn khác có nh hư ng ñ n tinh th n và ñ ng l c làm vi c c a nhân viên. b t ch c nh m t o ñ ng l c ñ t t c các nhân viên ñ u n l c ñ Văn hóa doanh nghi p r t c n thi t cho m t doanh nghi p, nó ñ t ñư c ñi u ñó. có th làm cho m t t ch c doanh nghi p phát tri n, và n u thi u nó, - Chính sách c a doanh nghi p: Vi c th c thi các chính sách s làm cho công ty l i tàn. tho mãn nhu c u, l i ích cho ngư i lao ñ ng s tr thành nhân t Văn hóa là m t ngu n l c n i sinh có th t o nên s phát tri n quan tr ng thúc ñ y ngư i lao ñ ng làm vi c. ñ t phá và b n v ng c a m t t ch c, khi t ch c ñó bi t khai thác, - Kh năng tài chính c a doanh nghi p: Ho t ñ ng t o ñ ng v n d ng các y u t văn hóa vào ho t ñ ng c a mình. Vì th , các t l c cho ngư i lao ñ ng trong m t doanh nghi p ch u s chi ph i l n ch c ngày nay càng nh n th c ñư c vai trò quan tr ng c a xây d ng b i kh năng tài chính c a doanh nghi p ñó. văn hóa t ch c phù h p ñ nâng cao s c c nh tranh và t o ra kh năng phát tri n bên v ng.
 6. 11 12 CHƯƠNG 2 bình quân 5.100.000.000 là tương ñ i cao so v i m c lương bình TH C TR NG NÂNG CAO Đ NG L C THÚC Đ Y NGƯ I quân lao ñ ng trên ñ a bàn t nh. LAO Đ NG T I CÔNG TY C P NƯ C ĐÀ N NG b. Tình hình tài chính T ng tài s n c a Công ty tăng ñ u trong ba năm qua, t c ñ 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY tăng năm 2010 so v i 2009 là 0,99%, và năm 2011 so v i 2010 là 2.1.1. Tình hình t ch c c a Công ty 0,67%. Ngu n v n ch s h u: tăng liên t c trong 3 năm qua do s Công ty C p nư c Đà n ng chính th c ñư c thành l p vào ngày ñ u tư v n nh m ph c v cho các d án, cho ho t ñ ng s n xu t kinh 23/3/1985. Là doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c S Xây d ng doanh ngày càng phát tri n. Thành Ph Đà n ng. Công ty có nhi m v ñ m b o cung c p nư c c. Cơ s v t ch t k thu t s ch ñ t tiêu chu n cho dân và các ñơn v s n xu t kinh doanh d ch Công ty C p nư c Đà N ng có tr s chính t i 28 Lê Đình Lý, v trong ñ a bàn TP Đà n ng và các vùng k c n; Xây d ng cơ c u qu n Thanh Khê, TP Đà N ng. Di n tích s d ng là 1500m2 , ñ a khách hàng và giá bán h p lý cho t ng ñ i tư ng x d ng nư c máy; ñi m này n m m t ti n, trung tâm thành ph r t thu n l i cho công M r ng h th ng chuy n d n nư c, l p ñ t ng nhánh và ñ ng h ty trong vi c giao d ch và ký h p ñ ng v i khách hàng. Ngoài tr s cho khách hàng; L p ñ t các tuy n ng m i, b o t n các tuy n ng chính, công ty còn có các h th ng chi nhánh, nhà máy, tr m, s n cũ, các h th ng thoát nư c công c ng, nhà c a. Công ty ñư c t xu t ñư c b trí t i các ñ a ñi m tương ñ i thu n l i cho ho t ñ ng ch c theo mô hình qu n lý tr c tuy n – h tr xuyên su t t c p Công kinh doanh c a mình. ty xu ng ñơn v tr c thu c. Phân công rõ ch c năng, nhi m v c a các 2.1.3. Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty b ph n; phòng ban. K t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty 2.1.2. Đ c ñi m các ngu n l c c a Công ty Nhìn chung giai ño n t 2009-2011, t ng doanh thu tăng khá a. Ngu n nhân l c cao, Công ty ho t ñ ng có lãi và l i nhu n tăng. Có s tăng trư ng Năm 2011, t ng s lư ng lao ñ ng t i Công ty là 658 ngư i. l i nhu n ñ ng ñ u như v y là do Công ty ñã có s ñ u tư nh t ñ nh Do tính ch t công vi c c a công ty, t l lao ñ ng nam chi m kho ng vào ho t ñ ng s n xu t kinh doanh: tuy n d ng lao ñ ng có trình ñ 70% ch y u t p trung t i các ñơn v tr c thu c chuyên s n xu t, l p cao, ñ u tư máy móc thi t b , ñ ng th i ñ u tư m r ng công ngh ñ t xây d ng công trình cũng như các công vi c có ñ ph c t p m i hi n ñ i, tăng cư ng quan h h p tác làm ăn, vi c áp d ng giá như: ñi n, cơ khí, v n t i, các kho bãi và b ch a.... Lao ñ ng n nư c m i ñã gi m b t gánh n ng v tài chính cho doanh nghi p, th c trong công ty ch chi m kho ng 30% và thư ng là lao ñ ng gián ti p hi n t t công tác phát tri n khách hàng, t l th t thoát gi m m nh. t p trung các kh i phòng ban ch c năng. Hi n nay v i m c lương
 7. 13 14 2.2. TH C TR NG C A VI C NÂNG CAO Đ NG L C ch t ch vi c s d ng, chi tiêu qu BHXH, BHYT, KPCĐ; Tính toán THÚC Đ Y NGƯ I LAO Đ NG T I CÔNG TY phân b h p lý các kho n trích theo lương cho ñ i tư ng liên quan. 2.2.1. Kh o sát các y u t t o ñ ng l c t i Công ty th i gian Nhìn chung, công tác nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng qua b ng công tác ti n lương c a Công ty trong th i gian qua có nhi u ưu Đ nghiên c u th c tr ng công tác nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ñi m, h p lý nên ñ m b o ñ i s ng c a ngư i lao ñ ng. Tuy nhiên, ngư i lao ñ ng t i Công ty C p nư c Đà N ng, tác gi ñã ti n hành ngoài nh ng m t ñ t ñư c nêu trên v n còn m t s h n ch : Tuy m c ñi u tra nghiên c u các ñ i tư ng lao ñ ng t i Công ty thông qua thu nh p t ti n lương c a ngư i lao ñ ng trong Công ty khá cao nhưng b ng câu h i. S lư ng m u ñi u tra ñư c th c hi n là 150 ngư i theo k t qu ñi u tra có 32% chưa hài lòng v i m c thu nh p hi n t i và ñư c ch n ng u nhiên trong các nhóm ñ i di n cho qu n lý và nhân 20% cho r ng vi c phân ph i ti n lương chưa ñư c công b ng; Các viên t i các phòng ban khác nhau cũng như các t , ñ i khác nhau. hình th c thư ng hi n nay c a Công ty còn mang tính ch t bình quân, 2.2.2. Công tác ti n lương t i Công ty chưa h p lý; Các hình th c phúc l i tuy ñ y ñ nhưng chưa phong phú. a. Chính sách ti n lương: Công ty ñưa ra nh ng nguyên t c B ng 2.11. T ng h p k t qu nh n xét v ti n lương, thư ng và phúc l i và yêu c u tr lương rõ ràng; S d ng t ng qu lương h p lý; Quy t i Công ty Tr l i ñ nh th i gian tr lương cho các c p lãnh ñ o và nhân viên trong Có Không Câu h i ph ng v n áp d ng cho phi u thăm dò Công ty. SL T l SL T l (Ngư i) (%) (Ngư i) (%) b. Căn c tr lương: Tr lương theo th i gian; Tr lương A. V ti n lương, thư ng và phúc l i khoán; Tr lương theo ch ñ trách nhi m công vi c. 1. Nhìn chung, anh ch có hài lòng v i công vi c hi n 120 80 30 20 c. S rõ ràng, minh b ch: Cơ ch tr lương, cách th c tr t i không? 2. Theo anh ch , vi c phân ph i ti n lương c a Công ty lương t i Công ty ñư c công khai m t cách rõ ràng, minh b ch . 120 80 30 20 hi n nay ñã công b ng chưa? d. Cơ c u ti n lương 3. Anh ch có hài lòng v i m c thu nh p hi n t i 102 68 48 32 không? - Lương cơ b n: T i Công ty, lương cơ b n tr cho ngư i lao 4. H th ng lương ñư c quy ñ nh rõ ràng, minh b ch? 108 72 42 28 ñ ng theo Ngh ñ nh 205/2004/NĐ-CP. 5. Theo anh ch , vi c th c hi n các chính sách phúc l i ñ i v i ngư i lao ñ ng c a Công ty hi n nay ñ y ñ và 143 95 7 5 - Ph c p: Ph c p ñ c h i, nguy hi m; Ph c p trách nhi m h p lý không? công vi c 6. Các kho n phúc l i c a công ty có mang l i s hài 132 88 18 22 lòng cho anh(ch )? - Ti n thư ng: Thư ng cu i năm ho c ñ t xu t; Thư ng cho 7. Ti n thư ng có chính xác, h p lý? 93 62 57 38 nh ng cá nhân và ñơn v bên ngoài Công ty. 8.Ti n thư ng có x ng ñáng v i thành tích? 98 65 52 35 - Phúc l i: Các chính sách và ch ñ ñ i v i ngư i lao ñ ng (Ngu n: X lí s li u năm 2011) ñư c th c hi n ñúng theo quy ñ nh c a b lu t lao ñ ng; Qu n lý
 8. 15 16 2.2.3. Công tác thi ñua, khen thư ng 2.2.4. Cơ h i thăng ti n Công ty t ch c t t các phong trào thi ñua ñ khuy n khích Công ty l a ch n m t s lao ñ ng ưu tú ñ b nhi m vào m t ñ ng viên tinh th n ngư i lao ñ ng. T ch c phong trào thi ñua lao s ch c v ch ch t. Vi c quy ho ch cán b qu n lý ch y u d a trên ñ ng gi i, lao ñ ng sáng t o và các ho t ñ ng khác như ho t ñ ng th các tiêu chu n, yêu c u v c p b c, thâm niên theo quy ñ nh c a Nhà d c th thao (ñá banh, c u lông), các ho t ñ ng văn ngh .... nư c, phù h p v i yêu c u công vi c và năng l c công tác c a cán Trong năm 2011, Công ty ñã có 443 ngư i là lao ñ ng tiên b . Tiêu chu n ñ b t, b nhi m ngư i lao ñ ng vào các v trí ch ti n, 06 chi n sĩ thi ñua, 12 t p th lao ñ ng tiên ti n. Bên c nh ñó, ch t c a Công ty ph i là ngư i có tâm huy t v i công vi c, có ph m Giám ñ c Công ty t ng gi y khen cho 38 cá nhân xu t s c. Đ ng th i ch t ñ o ñ c t t, có năng l c, trình ñ h c v n, trình ñ chuyên môn H i ñ ng thi ñua công ty ñã làm th t c ñ ngh c p trên xét t ng các nghi p v , có nhi u ñóng góp c ng hi n vào quá trình phát tri n c a danh hi u cho m t s t p th và cá nhân có thành tích tiêu bi u, xu t Công ty, có tính ñam mê và sáng t o trong công vi c, h p tác t t v i s c. Tuy nhiên, vi c t o và nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng nghi p. ñ ng t i Công ty b ng công tác thi ñua khen thư ng v n còn m t s Nhìn chung, công tác quy ho ch, ñ b t và b nhi m ngư i lao h n ch nh t ñ nh, chưa chính xác và công b ng. Có 75% ngư i lao ñ ng t i Công ty ñã kích thích ñư c ngư i lao ñ ng h ng kh i làm ñ ng hài lòng v chính sách khen thư ng c a Công ty. 32% thì cho vi c, không ng ng trao d i ki n th c ñ hoàn thành t t nhi m v r ng vi c ñ ng viên, khen thư ng chưa k p th i và 65% cho r ng ñư c giao. Tuy nhiên, công tác này còn m t s h n ch . Công ty c n ph i c i ti n quy ch thi ñua, khen thư ng sao cho h p 2.2.5. Công tác ñào t o lý. Công tác ñào t o ngu n l c c a công ty c p nư c Đà N ng di n Có hài l òng v chí nh sách thi ñua, khen thư ng? ra thư ng xuyên và m nh m trong nh ng năm g n ñây. Không Công ty có 3 nhu c u ñào t o v ngu n nhân l c: Đào t o 25% Có nh ng nhân viên lên ch c; Đào t o l i nhân viên; Nhân viên văn 75% phòng và công nhân, th nghành nư c. Trong năm 2011, Công ty ñã Hình 2.6. Đánh giá s hài lòng v chính sách thi ñua, khen thư ng ñào t o 49 CBCNV thư ng xuyên ti p xúc v i khách hàng v ki n Đ ng vi ên khen thư ng k p th i ? th c qu n lý quan h khách hàng. Ngoài ra, còn c nhi u ñoàn cán b ch ch t ñi d các h i ngh , h i th o ngành nư c trong toàn qu c. C Không 32% 30 cán b k thu t, cán b qu n lý ñi d các l p ñào t o chuyên Có 68% ngành. Nhìn chung, trong th i gian qua, Công ty ñã tăng cư ng công Hình 2.7. Đánh giá v công tác khen thư ng k p th i tác ñào t o, ñào t o l i cho ñ i ngũ cán b qu n lý và công nhân lao
 9. 17 18 ñ ng, tuy n d ng ñ i ngũ lao ñ ng có trình ñ , tay ngh nhưng nhìn Có ñ n 42% nhân viên không hài lòng v cơ s v t ch t t i chung ñ i ngũ cán b qu n lý, cán b k thu t c a Công ty còn chưa Công ty và ñ n 96% cho r ng Công ty có d ñ nh c i thi n cơ s v t ñáp ng ñư c yêu c u phát tri n trong tình hình hi n nay. Có 31% ch t h t ng trong năm t i. Có 70% nhân viên ñ ng tình v i vi c nhà nhân viên cho r ng ñã ñư c tham gia nh ng chương trình theo yêu lãnh ñ o thư ng xuyên thăm h i và xem xét môi trư ng ñ c h i nơi c u c a công vi c. 28% cho r ng công tác ñào t o t i Công ty chưa công nhân làm vi c, tuy nhiên v n còn 30% cho r ng lãnh ñ o chưa th t s hi u qu . th t s quan tâm ñ n v n ñ này. B ng 2.13. Đánh giá v công tác ñào t o t i Công ty B ng 2.14. Nh n xét v công tác c i thi n ñi u ki n làm vi c t i Công ty Tr l i Tr l i Câu h i ph ng v n áp d ng cho phi u Có Không Câu h i ph ng v n áp d ng cho phi u Có Không thăm dò SL T l SL T l thăm dò SL T l SL T l (Ngư i) (%) (Ngư i) (%) (Ngư i) (%) (Ngư i) (%) D. V ñào t o E. V ñi u ki n làm vi c 22. Đơn v có thư ng xuyên t ch c các 25. Có hài lòng v ñi u ki n cơ s v t ch t 102 68 48 42 ñ t ñào t o, hu n luy n nâng cao tay 96 64 54 36 t i Công ty? ngh không? 26. V n ñ an toàn lao ñ ng c a nhân viên 134 89 16 11 23. Đư c tham gia nh ng chương trình có t t không? 104 69 46 31 theo yêu c u c a công vi c? 27. Công ty có thư ng xuyên xem xét môi 105 70 45 30 24. Công tác ñào t o trong công ty có trư ng ñ c h i ñ i v i ngư i lao ñ ng? 108 72 42 28 hi u qu ? 28. Th i gian làm vi c phù h p? 122 81 28 19 (Ngu n: X lí s li u năm 2011) 29. Công ty có d ñ nh c i thi n cơ s v t 144 96 6 4 ch t, h t ng trong năm t i? 2.2.6. C i thi n ñi u ki n làm vi c (Ngu n: X lí s li u năm 2011) Công ty th c hi n t t chính sách môi trư ng, chính sách này 2.2.7. Môi trư ng văn hóa c a Công ty nh m ñ m b o m t môi trư ng làm vi c s ch s , không có ch t ñ c Đ t o ra b u không khí tâm lý tho i mái, thu n l i cho ngư i h i, ñ y m nh công tác an toàn v sinh lao ñ ng. Công ty th c hi n lao ñ ng khi làm vi c, ban lãnh ñ o ñã ch ñ o sát sao cũng như s chuy n giao công ngh , ñưa công ngh m i.Ngư i lao ñ ng ñư c c p ph i h p gi a các phòng ban trong Công ty. phát b ñ b o h lao ñ ng m i năm m t l n, hàng năm Công ty có Công ty r t coi tr ng ý ki n ñóng góp c a ngư i lao ñ ng v ki m ñ nh k thu t an toàn theo lu t lao ñ ng ñ ra. các v n ñ liên quan ñ n s n xu t, ñ n ñ i s ng, tâm tư, nguy n v ng Tuy nhiên, hi n nay văn phòng làm vi c c a Công ty và các c a ngư i lao ñ ng. Hàng năm, Công ty t ch c ñ i h i công nhân chi nhánh còn ch t ch i, ñi u ki n làm vi c còn thi u th n ñã làm nh viên ch c. Qua ñi u tra cho th y, có ñ n 30% nhân viên không hài hư ng không t t ñ n môi trư ng làm vi c c a ngư i lao ñ ng. lòng v không khí làm vi c t i công ty. Đi u này ch ng t không khí khí làm vi c t nh t, cho th y s r i r c không th ng nh t gi a các
 10. 19 20 phòng ban, ch ng t công ty chưa xây d ng ñư c m t văn hóa doanh CHƯƠNG 3 nghi p hòa h p và năng ñ ng. Có 87% nhân viên cho r ng c p trên M TS GI I PHÁP Đ NÂNG CAO Đ NG L C THÚC luôn quan tâm ñ n nhân viên v ñi u ki n v t ch t l n tinh th n. Đ Y NGƯ I LAO Đ NG T I CÔNG TY C P NƯ C ĐÀ Nhưng có ñ n 68% cho r ng h không có quy n l a ch n cách th c N NG TH I GIAN T I th c hi n công vi c c a mình. Như v y ch ng t ph n l n nhân viên làm vi c theo ch ñ nh c a c p trên, do ñó tính năng ñ ng sáng t o 3.1. CÁC CĂN C CHO VI C Đ XU T GI I PHÁP trong văn hóa doanh nghi p còn nhi u h n ch . 3.1.1. Xu th phát tri n c a n n kinh t 2.3. NGUYÊN NHÂN C A CÁC H N CH TRONG VI C S phát tri n c a n n n n kinh t trong quá trình toàn c u hóa NÂNG CAO Đ NG L C THÚC Đ Y yêu c u t t c các doanh nghi p ñ u ph i thay ñ i, c i thi n tình hình 2.3.1. Nguyên nhân xu t phát t nh n th c c a lãnh ñ o Công ñ có th h i nh p vào s phát tri n chung c a th gi i. ty S phát tri n c a n n n n kinh t tri th c và toàn c u hoá bi n Các c p lãnh ñ o Công ty ñã nh n th c sâu s c v vai trò c a con ngư i thành mũi nh n t o s c m nh c nh tranh cho m t công ty. ngư i lao ñ ng ñ i v i s nghi p phát tri n c a Công ty, xác ñ nh Trư c tình hình ñó, ñòi h i nhà qu n tr ph i có thay ñ i trong qu n con ngư i là nhân t quan tr ng nh t ñ i v i s s ng còn c a doanh lý nh m nâng cao hi u qu công tác qu n tr ngu n nhân l c, ñáp ng nghi p mình, t ñ y, lãnh ñ o Công ty ñã t p trung t o ñi u ki n t t ngày càng cao nhu c u c a nhân viên. nh t ñ có th t o và nâng cao ñ ng l c cho ngư i lao ñ ng. 3.1.2. Xu hư ng nâng cao ch t lư ng cu c s ng 2.3.2. Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh t i Công ty Xã h i ngày càng phát tri n, ch t lư ng cu c s ng c a con Trong nh ng năm qua, Công ty C p nư c Đà N ng ñã có ngư i không ng ng nâng cao. Nhu c u c a ngư i lao ñ ng ngày càng nhi u ph n ñ u trong ñi u ki n g p r t nhi u khó khăn. Song ñư c s cao, công nhân viên ñòi h i ngày càng cao nơi nhà qu n tr . Ngư i quan tâm c a lãnh ñ o, ch ñ o k p th i c a UBND thành ph , c a S lao ñ ng ngày nay không ch ñư c ñ ng viên b i y u t ti n b c mà Xây d ng và s h tr c a các S , Ban, Ngành, ñoàn th , CBCNV còn nhi u y u t khác n a. Đi u này ñòi h i các doanh nghi p có các Công ty ñã phát huy n i l c, kh c ph c khó khăn, ph n ñ u hoàn gi i pháp ñ ñáp ng các nhu c u ngày càng cao c a ngư i lao ñ ng. thành nhi m v mà Ngh Quy t ñã ñ ra. 3.1.3. M c tiêu c a Công ty trong th i gian t i - Toàn ki n b máy t ch c, nâng cao năng l c qu n lý và ñi u hành c a m i nhân viên. T o vi c làm m i, n ñ nh vi c làm và nâng cao ñ i s ng cho ngư i lao ñ ng. - Hi n ñ i hóa công ngh , máy móc thi t b ph c v s n xu t, nâng cao năng su t lao ñ ng.
 11. 21 22 - Đ m b o c p nư c an toàn và b n v ng Gi i pháp ñưa ra là ph i rà soát l i toàn b các quy trình qu n - M r ng m ng lư i c p nư c, nâng t l ngư i dân dùng nư c lý s n xu t, c t gi m nh ng hao phí lao ñ ng, nh ng quy trình không s ch, ñ c bi t là các khu v c b nhi m b n ngu n nư c và chưa có c n thi t, ti t ki m các kho n chi tiêu, tăng cư ng công tác ch ng nư c s ch ngo i thành. th t thoát nư c và chú tr ng hơn trong vi c b o dư ng thi t b trong - Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh và gi m th t thoát m ng lư i c p nư c. M t khác, Công ty c n ph i có các cu c ñi u tra nư c. v tình hình chi tr lương cho ngư i lao ñ ng c a các doanh nghi p 3.1.4. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi ñ xu t gi i khác trong khu v c nh m ñi u ch nh và ñưa ra chính sách ti n lương pháp m t cách phù h p. - Xác ñ nh rõ quan ñi m, tư tư ng c a công tác t o và nâng b. Tr lương cho ngư i lao ñ ng trên cơ s ñánh giá m c ñ cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng, ñây là công tác mà m i ngư i hoàn thành công vi c nh m b o ñ m tính công b ng trong công ty ph i th c hi n. Đ ñánh giá công b ng, khách quan, Công ty c n th c hi n - Trong quá trình th c hi n công tác nâng cao ñ ng l c, c n ñánh giá theo phương pháp thang ñi m. D a vào k t qu theo dõi quá ph i có s ph i h p, k t h p gi a c p trên và c p dư i, gi a các trình th c hi n công vi c c a m i cán b công nhân viên ñ ti n hành phòng ban trong Công ty, gi a các ñơn v nh m s a ñ i b sung cho cho ñi m theo các tiêu th c, sau ñó c ng t ng s ñi m và phân lo i phù h p v i tình hình th c t . lao ñ ng. - Các bi n pháp hoàn thi n và tăng cư ng công tác t o ñ ng c. V ti n thư ng l c trong lao ñ ng ph i phù h p v i ñi u ki n th c t , g n li n v i cơ - Thư ng ph t phân minh, k p th i, h p lý, m c thư ng ph i s v t ch t k thu t, trình ñ qu n lý, các kh năng hi n có c a Công tương x ng v i thành tích ty. - Các gi i pháp có ph m vi không gian, th i gian rõ ràng, ñ m Công ty c n ñưa ra nh ng tiêu chí v ch ñ ti n thư ng rõ b o áp d ng ñư c th ng nh t trong toàn Công ty, không phân bi t ñ i ràng, minh b ch. Công ty nên t ch c khen thư ng k p th i cho tư ng (m i nư i ñ u có ñư c cơ h i như nhau). Các ñi u ki n tri n ngư i lao ñ ng theo hàng tháng, hàng quý. khai gi i pháp là hi n h u và g n li n v i nhi m v c a CBCNV. Vi c khen thư ng ph i th a ñáng, chính xác, ñúng ngư i ñúng vi c, ph i tương x ng v i nh ng thành tích ñ t ñư c, tương x ng v i 3.2. M T S GI I PHÁP CH Y UĐ NÂNG CAO Đ NG công s c mà ngư i lao ñ ng ñã n l c ñóng góp L C THÚC Đ Y NGƯ I LAO Đ NG T I CÔNG TY Bên c nh ñó, Công ty c n thay ñ i các hình th c khen thư ng 3.2.1. Hoàn thi n công tác ti n lương nh m th i m t lu ng sinh khí m i giúp cho nhân viên làm vi c nhi t a. Tăng thu nh p cho ngư i lao ñ ng tình hơn.
 12. 23 24 - B sung thêm các hình th c thư ng: Thư ng v t ch t; - Ngư i lãnh ñ o c n ph i nh n th c ñúng t m quan tr ng c a Thư ng v tinh th n. công tác thi ñua khen thư ng và thư ng xuyên quan tâm, ñ ng viên d. V phúc l i và có chính sách khen thư ng h p lý ñ i v i ngư i lao ñ ng . Đ i v i phúc l i b t bu c: Công ty nên ti p t c th c hi n ñ y - Th c hi n vi c khen thư ng công b ng, k p th i. ñ và nghiêm ch nh các hình th c phúc l i theo quy ñ nh c a nhà c. Duy trì các ho t ñ ng văn hóa văn ngh , th d c - th thao nư c. Đ i v i phúc l i t nguy n: c n có s sáng t o làm phong phú Vi c duy trì và th c hi n t t các ho t ñ ng văn hóa văn ngh , các hình th c phúc l i. th d c - th thao s giúp cho ngư i lao ñ ng gi m ñư c nh ng căng th ng, m t m i sau nh ng gi , nh ng ngày làm vi c v t v . Ngoài ra, e. Tính rõ ràng, minh b ch trong công tác tr lương Công ty nên t ch c cho ngư i lao ñ ng ñi tham quan du l ch vào Công ty c n duy trì và phát huy t i ña tính rõ ràng và minh nh ng ngày l , ngày thành l p Công ty. b ch trong công tác tr lương b ng cách: 3.2.3. Cơ h i thăng ti n - N u mu n thay ñ i ti n lương thì ph i công khai hóa toàn b . - Xây d ng và phát tri n các chính sách ñ b t - thăng ti n cho - C n công khai qu ti n lương cũng như Công ty c n làm s nhân viên t o ñ ng l c ph n ñ u và phát huy h t năng l c c a m i cá lương cho ngư i lao ñ ng. nhân. 3.2.2. Đ i m i công tác thi ñua, khen thư ng - Có k ho ch quy ho ch ñ i ngũ cán b ngu n a. T ch c t t các phong trào thi ñua ñ khuy n khích ñ ng - T o tính năng ñ ng trong s phát tri n c a Công ty viên tinh th n ngư i lao ñ ng - Công ty ph i th c hi n t t công tác quy ho ch cán b , chú Ti p t c duy trì các phong trào thi ñua lao ñ ng gi i, lao ñ ng tr ng ñào t o nh ng cán b tr , có năng l c. sáng t o trong s n xu t kinh doanh v i m c tiêu “năng xu t, ch t - Đánh giá k t qu làm vi c c a ngư i lao ñ ng thông qua lư ng, hi u qu cao”, ph n ñ u hoàn thành ch tiêu, k ho ch s n nhi u ngu n thông tin, Công ty ph i thư ng xuyên có cơ ch giám xu t kinh doanh c a Công ty. sát, theo gi i hi u qu làm vi c c a các v trí qu n lý. b. Công tác khen thư ng ph i ñư c th c hi n công b ng, k p - T ch c các kỳ thi ch c danh m t cách công khai, minh b ch, th i ñưa cơ h i thăng ti n ñ n g n hơn v i ngư i lao ñ ng. - Đ vi c ñánh giá ñư c khách quan, công b ng, công ty c n - C n s a ñ i các chính sách ñ b t, khen thư ng sao cho công thi t ph i ban hành quy ch xét khen thư ng trong ñó ph i phân ñ nh b ng và minh b ch nh t, m i nhân viên ñ u ph i có cơ h i thăng ti n rõ các nhóm ñ i tư ng ñ xét thi ñua v i nhau. như nhau n u h luôn làm vi c m t cách nhi t tình, linh ho t và sáng t o trong công vi c.
 13. 25 26 3.2.4. Chú tr ng công tác ñào t o 3.2.6. T o môi trư ng văn hóa c a Công ty a. Ti n hành hoàn thi n và ph bi n r ng rãi “quy ch ñào - B i dư ng cho nhân viên tinh th n ham h c t p, c u ti n, làm t o” ñ n t n ngư i lao ñ ng ch công ngh hi n ñ i, tinh th n lao ñ ng chăm ch , sáng t o v i Công ty c n ph bi n r ng rãi “quy ch ñào t o” ñ n t n t ng lương tâm ngh nghi p. ngư i lao ñ ng trong doanh nghi p. Ti p thu ý ki n ñóng góp c a h - Xây d ng tinh th n ñoàn k t, h p tác g n k t m i ngư i v i ñ hoàn thi n “quy ch ñào t o” cho Công ty. công ty. b. Đào t o ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v cho - Xây d ng văn hóa doanh nghi p m t cách phù h p d a trên 4 ngư i lao ñ ng tiêu chí "nhi t tình - hòa h p - năng ñ ng sáng t o - dân ch ". c. Xây d ng m t c ng ñ ng h c t p trong doanh nghi p 3.3. M T S KI N NGH - Công ty t o ñi u ki n thu n l i ñ ngư i lao ñ ng có th tham Đ th c hi n các gi i pháp nêu ra trong bài vi t, c n có s ng gia h c t p ngay trong quá trình làm vi c, h h c t p ñư c l n nhau, h và h tr c a các c p lãnh ñ o Công ty, cá nhân ngư i lao ñ ng và ngư i ít kinh nghi m h c t nh ng ngư i nhi u kinh nghi m. s h tr c a các c p, các chính quy n ñ a phương. - Công ty có th t ch c các bu i h i th o hàng tháng ñ ngư i lao ñ ng giao lưu, h c h i kinh nghi m l n nhau. K T LU N 3.2.5. C i thi n ñi u ki n làm vi c a. Đ m b o an toàn v sinh và trang thi t b cho ngư i lao ñ ng V i t m quan tr ng ngày càng to l n c a ñ i ngũ nhân l c - Lo i tr t n g c nh ng y u t ñ c h i. Đ nh kỳ ti n hành t trong s phát tri n c a t ch c, thì các doanh nghi p c n ph i t o ki m tra, xem xét môi trư ng ñ c h i ñ i v i ngư i lao ñ ng ñ ng l c và nâng cao ñ ng l c làm vi c cho ngư i lao ñ ng ñ h n - Trang b mua s m trang thi t b máy móc phù h p v i con l c, h p tác và g n bó lâu dài v i s phát tri n c a t ch c. Nh n ngư i và yêu c u s n xu t. Nâng c p, hoàn thi n h th ng m ng máy th c ñư c t m quan tr ng c a ñ ng l c thúc ñ y làm vi c s giúp cho tính. ngư i qu n lí có phương hư ng và bi n pháp h p lí ñ t o ñ ng l c b. Hoàn thi n công tác b o h lao ñ ng thúc ñ y cho ngư i lao ñ ng nh m làm cho ho t ñ ng c a t ch c ñ t Đ m b o an toàn lao ñ ng trong su t quá trình lao ñ ng: ñư c k t qu và hoàn thành m c tiêu c a mình. + Công ty c n ph i ñ u tư cho ñ y ñ trang thi t b b o h lao ñ ng ñ ñ m b o an toàn lao ñ ng - v sinh lao ñ ng. + Ph i trang b cho ngư i lao ñ ng nh ng ki n th c cơ b n v b o h lao ñ ng. Phân công b trí công nhân làm vi c theo ñúng kh năng, s c kho và trình ñ tay ngh .
852435

Tài liệu liên quan


Xem thêm