Luận văn:Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 26 | FileSize: 0.27 M | File type: PDF
of x

Luận văn:Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mỗi năm có hàng triệu lượt người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân, nhất là trong các lĩnh vực như khám chuyên môn khoa sản, siêu âm, RHM, mắt, khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ… và trong lĩnh vực thuốc y học dân tộc. Song xem ra thì dịch vụ siêu âm, sản khoa và khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ được coi là đông khách nhất.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-day-manh-phat-trien-dich-vu-y-te-tu-nhan-tren-dia-ban-tinh-binh-dinh-k305tq.html

Nội dung


 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG BÙI TH H NG Đ Y M NH PHÁT TRI N D CH V Y T TƯ NHÂN TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH Đ NH Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐÀO H U HOÀ Ph n bi n 1: Võ Xuân Ti n Ph n bi n 2: Đ Ng c M Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày ......... tháng ......... năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin- H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Cùng v i s phát tri n kinh t xã h i c a ñ t nư c, thu nh p và m c s ng c a nhân dân ñã ñư c nâng lên, d n ñ n nhu c u v chăm sóc s c kh e c a ngư i dân cũng ngày càng tăng cao. Trong khi ñó, m c dù h th ng y t Vi t Nam ñã có nh ng bư c phát tri n nhanh chóng, ch t lư ng ph c v ñư c nâng cao, ñáp ng ngày càng t t hơn cho nhu c u chăm sóc s c kh e c a nhân dân. Tuy nhiên, do nhu c u KCB có xu hư ng tăng nhanh, nên h th ng KCB hi n t i v n chưa ñáp ng ñư c yêu c u ngày càng cao c a ngư i dân. S dĩ có tình tr ng này, trư c h t là vì ngân sách Nhà nư c còn h n ch nên kh năng cung ng d ch v không theo k p nhu c u và s phát tri n v khoa h c k thu t. M t khác, do m c ñích chính c a h th ng y t Nhà nư c là ph c v c ng ñ ng nên ngu n thu r t th p, không ñ ñ bù ñ p các kho n chi do ñó không có ñi u ki n ñ trang b nhi u máy móc, thi t b hi n ñ i, thi u ngu n l c ñ m r ng và nâng cao ch t lư ng KCB. Trong b i c nh ñó, vi c khuy n khích phát tri n d ch v YTTN là ñi u r t c n thi t, là hư ng ñ t phá trong chi n lư c phát tri n c a ngành y t nư c ta. V i th m nh là tính linh ho t trong vi c cung ng d ch v nên YTTN ñã ñư c ñông ñ o ngư i dân hư ng ng và ng h . Cùng v i c nư c, d ch v YTTN t i Bình Đ nh trong nh ng năm qua cũng ñã có nh ng bư c phát tri n nh t ñ nh. Các cơ s KCB tư nhân ñã ñóng góp tích c c vào công tác KCB ban ñ u, tư v n s c kh e, chăm sóc y t cho ngư i dân... M t khác, ñ i ngũ cán b y t này cũng góp ph n tham gia phát hi n d ch b nh s m cơ s , phòng ch ng d ch và th c hi n các chương trình y t qu c gia. Vì v y, vi c ñ y m nh phát tri n d ch v YTTN trong nh ng năm ñ n là c n thi t và c p bách. T cơ s th c ti n trên, tôi ch n ñ tài nghiên c u “Đ y m nh phát tri n d ch v YTTN trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh”. 2. M c tiêu và n i dung nghiên c u - Làm rõ nh ng v n ñ v m t lý lu n và cơ s pháp lý cho vi c ñ y m nh phát tri n khu v c YTTN trong ñi u ki n Vi t Nam - Đánh giá th c tr ng c a khu v c YTTN nh m làm rõ nh ng
 4. 4 thành công, h n ch và nguyên nhân c n tr phát tri n YTTN. - Đ xu t m t s gi i pháp ñ ñ y m nh phát tri n khu v c YTTN trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh trong tương lai. 3. Đ i tư ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Lo i hình d ch v KCB có m c ñích kinh doanh ñư c cung c p b i các cơ s y t n m ngoài h th ng y t công l p. - Ph m vi nghiên c u: T t c các cơ s KCB tư nhân trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh. - Ph m vi nghiên c u: T t c các cơ s KCB tư nhân trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh. - V th i gian: Giai ño n 2006 - 2010. 4. Phương pháp nghiên c u Đ tài s d ng các phương pháp sau: - Phương pháp duy v t bi n ch ng. - Phương pháp duy v t l ch s . - Phương pháp phân tích th c ch ng, t ng h p. - Phương pháp ñi u tra, phân tích, so sánh. - Phương pháp phân tích th ng kê toán. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n Làm rõ thêm lu n c khoa h c v n i dung phát tri n d ch v YTTN, ý nghĩa c a YTTN trong h th ng y t nói riêng, phát tri n KT-XH c a t nh nói chung. T ñó phân tích th c tr ng phát tri n d ch v YTTN trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh trong giai ño n 2006- 2010 nh m ñ xu t các gi i pháp ch y u ñ phát tri n d ch v YTTN trong giai ño n 2011-2015, có xét ñ n năm 2020. 6. C u trúc c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và tài li u tham kh o, n i dung chính c a Lu n văn ñư c chia thành 3 chương v i tên g i như sau: Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v d ch v YTTN Chương 2: Phân tích th c tr ng phát tri n d ch v YTTN trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh Chương 3: Nh ng gi i pháp nh m ñ y m nh phát tri n d ch v YTTN trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh
 5. 5 Chương 1 NH NG V N Đ CƠ B N V D CH V Y T TƯ NHÂN 1.1. KHÁI QUÁT V D CH V Y T 1.1.1. Khái ni m, phân lo i và ñ c ñi m c a d ch v y t 1.1.1.1. Khái ni m d ch v và d ch v y t D ch v là k t qu mang l i nh các ho t ñ ng tương tác gi a ngư i cung c p d ch v và khách hàng ñ ñáp ng m t nhu c u nào ñó c a ngư i tiêu dùng. M t d ch v ch t n t i khi t o ra ñư c ni m tin và uy tín ñ i v i khách hàng. D ch v ngày càng phát tri n và ñóng m t vai trò ngày càng quan tr ng trong m i qu c gia, ngư i ta g i là ngành kinh t m m (Soft Economics). D ch v y t là k t qu mang l i nh các ho t ñ ng tương tác gi a ngư i cung c p d ch v và khách hàng ñ ñáp ng nhu c u v s c kho như: KCB, phòng b nh, giáo d c s c kho , tư v n s c kho do các cơ s y t công c ng (tr m xá các cơ quan, tr m y t xã, trung tâm y t huy n/qu n, các cơ s y t tuy n t nh và trung ương) và các cơ s YTTN (phòng khám, b nh vi n tư, hi u thu c) cung c p. D ch v y t là m t ngành d ch v trong ñó ngư i cung ng và ngư i s d ng quan h v i nhau thông qua giá d ch v . 1.1.1.2. Phân lo i d ch v y t a. Phân lo i theo ñ i tư ng ph c v - D ch v y t công c ng. - D ch v y t cho các ñ i tư ng c n chăm sóc ưu tiên. - D ch v y t cá nhân. b. Phân lo i theo tiêu th c c a T ch c Y t th gi i (WHO) - Các d ch v nha khoa và y t . - Các d ch v do h sinh, y tá, v t lý tr li u và nhân viên k thu t y t cung c p. - Các d ch v b nh vi n. - Các d ch v y t con ngư i khác, c. Phân lo i theo danh m c k thu t trong KCB - Ho t ñ ng y t d phòng (Bao g m c lĩnh v c v sinh an toàn th c ph m); - Ho t ñ ng KCB, ph c h i ch c năng;
 6. 6 - Ho t ñ ng KCB b ng y h c c truy n; - Ho t ñ ng s n xu t, ki m nghi m và phân ph i thu c. 1.1.1.3. Đ c ñi m c a d ch v y t - Tính ch t vô hình c a d ch v . - Tính ch t ñúng th i ñi m và không th d tr . - Ph thu c quá nhi u y u t . - Khó khăn trong vi c tiêu chu n hoá d ch v . - D ch v không th t n t i ñ c l p. - S nh hư ng m t thi t c a ngư i tiêu dùng t i s t n t i c a d ch v . Tuy nhiên, d ch v y t có m t s ñ c ñi m riêng, ñó là: - Khó khăn trong chi tr các chi phí y t không lư ng trư c ñư c. - Là lo i hàng hoá mà ngư i s d ng thư ng không t mình l a ch n ñư c mà ch y u do bên cung ng quy t ñ nh. - Là lo i hàng hoá g n li n v i s c kho , tính m ng con ngư i nên khi b m, m c dù không có ti n nhưng ngư i ta v n ph i mua. - D ch v y t nhi u khi không bình ñ ng trong m i quan h , ñ c bi t trong tình tr ng c p c u. - Bên cung c p d ch v có th là m t t ch c hay cũng có th là m t cá nhân. 1.1.1.4. Đ c ñi m c a th trư ng d ch v y t - Th trư ng y t không ph i là th trư ng t do, giá c d ch v do ngư i bán quy t ñ nh. - D ch v YTTN là m t ngành d ch v có ñi u ki n, không có s c nh tranh hoàn h o. - T n t i s “b t ñ i x ng thông tin” gi a bên cung c p và bên s d ng d ch v , d d n t i tình tr ng ñ y cao chi phí y t . 1.1.2. D ch v YTTN t i Vi t Nam 1.1.2.1. Cơ s pháp lý D ch v YTTN ñư c hi u là m t lo i hình d ch v y t ñư c cung c p b i các cơ s cung c p d ch v n m ngoài h th ng y t công l p, b t k m c tiêu c a h là t thi n hay thương m i, ñi u tr b nh hay phòng b nh. Tuy nhiên, th c t hi n nay t i Vi t Nam lo i hình d ch v YTTN (không k ngành dư c) ch y u là ho t ñ ng trong lĩnh v c
 7. 7 cung c p các d ch v KCB tr c ti p cho ngư i b nh nh m m c ñích kinh doanh. Do ñó, trong khuôn kh nghiên c u c a ñ tài này, khái ni m d ch v YTTN ñư c hi u là lo i hình d ch v KCB ñư c cung c p b i các cơ s cung c p d ch v n m ngoài h th ng y t công l p v i m c ñích kinh doanh. Trư c th i kỳ ñ i m i, h th ng Y t Vi t Nam ñư c xây d ng theo nguyên t c, Nhà nư c ñóng vai trò ch ñ o. K t sau năm 1986, Đ ng và Nhà nư c th c hi n chính sách “Đ i m i”.Nhi u chính sách c a Đ ng và Nhà nư c ñã ñư c ban hành như Lu t b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân; Ch th 06 c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; Pháp l nh v hành ngh y dư c tư nhân; Lu t KCB 1.1.2.2. Vai trò c a khu v c YTTN trong h th ng y t Vi t Nam Đóng góp tích c c vào công tác KCB ban ñ u, tư v n s c kh e, chăm sóc y t , phát hi n d ch b nh s m... Đáp ng nh ng trư ng h p m c b nh thông thư ng, góp ph n gi m s quá t i c a cơ s y t nhà nư c. Đáp ng các nhu c u thi t y u c a ngư i dân c ng ñ ng trong KCB, ñ ng th i gi i quy t ñư c nh ng trư ng h p ph i s d ng k thu t tương ñ i cao. T o ra áp l c c nh tranh. 1.2. N I DUNG PHÁT TRI N D CH V YTTN Phát tri n d ch v YTTN ñư c hi u là: S gia tăng quy mô các d ch v KCB theo hư ng hi n ñ i v i cơ c u h p lý ñư c cung ng b i các cơ s YTTN nh m ñáp ng nhu c u KCB c a m t b ph n dân cư trong xã h i. 1.2.1. Quy mô d ch v YTTN Phát tri n quy mô các cơ s d ch v YTTN là m t trong nh ng tiêu chí quan tr ng ñ nghiên c u ñánh giá s phát tri n d ch v YTTN. Quy mô phát tri n YTTN là ph i có s gia tăng v s lư ng cơ s YTTN, v lao ñ ng, v doanh thu và năng su t lao ñ ng, s lư ng b nh nhân ñã ñư c KCB t i các cơ s YTTN. 1.2.2. M ng lư i các cơ s YTTN Th hi n cơ c u lo i hình d ch v cung ng phòng khám
 8. 8 chuyên khoa, phòng khám ña khoa, b nh viên tư và cơ c u phân b theo khu v c ñ a lý; các cơ c u này nh m ñánh giá m c ñ th a mãn c a ngư i dân trong nhu c u KCB các d ch v YTTN, ñánh giá s phân b phù h p c a d ch v YTTN trên ñ a bàn t nh, ñánh giá kh năng m r ng th trư ng c a d ch v YTTN. 1.2.3 Ch t lư ng d ch v YTTN Ch t lư ng KCB c a d ch v YTTN là y u t quan tr ng nh t ñ thu hút b nh nhân ñ n v i c s YTTN. Do ñó, nâng cao ch t lư ng KCB ñòi h i các cơ s YTTN không ng ng ñ u tư trang thi t b hi n ñ i, ñào t o chuyên môn sâu cho ñ i ngũ y bác s , gi m chi phí KCB và rèn luy n v k năng giao ti p, ng x c a nhân viên y t , cách th c t ch c quy trình khám ch a b nh nh m th a mãn nhu c u c a b nh nhân. 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N D CH V YTTN 1.3.1. Quy mô và ñ c ñi m th trư ng Chính quy mô th trư ng s là y u t quy t ñ nh quy mô ho t ñ ng. M t khác, ñ c ñi m th trư ng cũng có nh hư ng nh t ñ nh ñ n vi c phát tri n d ch v YTTN t i m t ñ a phương b t kỳ. 1.3.2. Kh năng ho t ñ ng hi u qu c a h th ng d ch v y t công c ng Đ d ch v YTTN có th phát tri n trên m t ñ a bàn nh t ñ nh, ngoài nhân t th trư ng thì quy mô ho t ñ ng và kh năng ñáp ng nhu c u KCB ña d ng c a ngư i dân t h th ng y t công c ng s có ý nghĩa r t l n ñ n vi c t o ñi u ki n hay c n tr d ch v YTTN phát tri n. 1.3.3. Chính sách c a Chính ph ñ i v i phát tri n YTTN D ch v y t thư ng ñư c xem là th m nh c a khu v c công c ng. H th ng chính sách c a Chính ph ñ i v i khu v c YTTN s là nhân t quan tr ng trong vi c khuy n khích hay kìm hãm YTTN phát tri n. 1.3.4. Kh năng ti p c n ngu n l c phát tri n y t c a khu v c tư nhân Đ YTTN phát tri n, cũng như các lo i hình s n xu t kinh doanh khác ñ u ñòi h i ph i s d ng các ngu n l c c n thi t ñ u
 9. 9 vào. Trong lĩnh v c ho t ñ ng ñ c bi t này, các ngu n l c quan tr ng nh t là: Ngu n nhân l c và các ngu n l c v t ch t (cơ s h t ng, trang thi t b k thu t, thông tin KH&CN...). 1.4. NH NG YÊU C U Đ T RA Đ I V I PHÁT TRI N YTTN TRONG ĐI U KI N N N KINH T TH TRƯ NG Đ NH HƯ NG XHCN 1.4.1. Đa d ng hóa d ch v YTTN nh m b sung cho h th ng y t công c ng Trong ñi u ki n c th hi n nay nư c ta, trong nh ng năm ñ n vi c phát tri n khu v c YTTN ph i ñư c xem là b ph n b sung, h tr cho h th ng y t công c ng c a Nhà nư c ch không th xem là b ph n ch ch t c a n n y t qu c dân. 1.4.2. Tăng cư ng ki m soát ch t ch ch t lư ng và giá c d ch v t i các cơ s ho t ñ ng YTTN Vi c khuy n khích phát tri n YTTN c n ph i ñi kèm v i các bi n pháp nh m ki m soát ch t ch ch t lư ng và giá c d ch v ; hơn n a, tình tr ng ngư i khám b nh ñ ng th i ñi ñôi v i bán thu c ñã d n ñ n tình tr ng l m d ng thu c và các d ch v y t , l y giá thu c quá cao...N u Nhà nư c không có các quy ñ nh c th v tiêu chí ch t lư ng, ñ nh m c giá c , không có h th ng giám sát ch t ch , thư ng xuyên có th x y ra nh ng b t l i cho ngư i dân, gây nguy hi m cho xã h i. 1.4.3. Tăng cư ng m i quan h h tr công – tư trong quá trình cung c p d ch v y t C n ph i t o ra cơ ch g n k t gi a YTTN và y t công c ng, không xem YTTN là ñ i th c nh tranh mà ph i xem ñó là b ph n c u thành c a h th ng y t qu c dân. Y t công c ng ph i t o ñi u ki n t t nh t cho YTTN ho t ñ ng, h tr khi c n thi t nh m ñ m b o m c tiêu KCB t t nh t cho ngư i dân. 1.5. NH NG H N CH C A D CH V Y T TƯ NHÂN VÀ BÀI H C ĐƯ C ĐÚC RÚT T CÁC QU C GIA PHÁT TRI N 1.5.1. Nh ng h n ch Kinh nghi m t th c ti n th gi i, ñ c bi t là t chính các nư c có n n kinh t th trư ng phát tri n, cho ta th y nh ng b ng
 10. 10 ch ng v tính không hi u qu c a h th ng cung ng d ch v KCB tư nhân vì l i nhu n. C th : Chi phí ñi u tr t i các cơ s y t kinh doanh vì l i nhu n ñ t hơn so v i các cơ s y t ho t ñ ng phi l i nhu n; Ch t lư ng d ch v KCB khu v c tư nhân vì l i nhu n kém hơn khu v c y t công L m d ng s d ng các d ch v k thu t không c n thi t gây t n kém. 1.5.2. Bài h c ñư c rút ra ñ i v i phát tri n d ch v YTTN H th ng cung ng d ch v y t công l p v n gi vai trò ch ñ o. Trong ñi u ki n c th c a Vi t Nam, v n ñ ñ t ra cho các nhà ho ch ñ nh chính sách y t hi n nay c a Vi t Nam, cũng là ñ t ra cho tác gi ñ tài ñó là: nên ch p nh n s phát tri n YTTN t i ch ng m c nào là h p lý? C n ph i làm gì ñ phát huy nh ng m t tích c c và ki m ch các m t tiêu c c c a khu v c YTTN trong quá trình xây d ng h th ng y t ña d ng c a Vi t Nam trong tương lai vì m c tiêu mang l i l i ích l n nh t cho c ng ñ ng.
 11. 11 Chương 2 PHÂN TÍCH TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V Y T TƯ NHÂN TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH Đ NH 2.1. Đ C ĐI M KINH T - XÃ H I VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRI N D CH V Y T CÔNG C NG TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH Đ NH 2.1.1. Đ c ñi m kinh t - xã h i t nh Bình Đ nh Bình Đ nh là t nh duyên h i Nam Trung B , có t ng di n tích 6.039 km2, B c giáp t nh Qu ng Ngãi, Nam giáp t nh Phú Yên, Tây giáp t nh Gia Lai, Đông giáp bi n Đông. Bình Đ nh có v trí giao thông khá thu n l i, n m trên ngã ba c a qu c l 1A và qu c l 19, ñ ng th i là c a ngõ ra bi n Đông c a Tây nguyên, Đông - B c Campuchia và H Lào. Dân s t nh Bình Đ nh năm 2010 là 1.493,1 nghìn ngư i, chi m 1,9% dân s c nư c. M t ñ dân s trung bình toàn t nh là 247 ngư i/km2. T l tăng dân s t nhiên năm 2010 11,4‰. Tu i th trung bình trong toàn t nh năm 2010 ñ t 72 tu i. T l trong ñ tu i lao ñ ng chi m 55,7%. T l gi i tính khá n ñ nh, nam luôn chi m kho ng 48,9%, n chi m 51,1%. Dân s ch y u nông thôn chi m 72,2% (năm 2010). Dân s thành th tăng nhanh, năm 2000 là 24,2% nhưng ñ n năm 2010 tăng lên 27,8%. Toàn t nh hi n có 11 huy n và 1 thành ph v i 159 xã/phư ng/th tr n. Thành ph Quy Nhơn có m t ñ dân s cao nh t là 982 ngư i/km2. Huy n mi n núi Vân Canh có m t ñ dân s th p nh t t nh, ch có 31 ngư i/km2. Các huy n còn l i ñ u có m t ñ dân s t 35 - 830 ngư i/km2. S ngư i trong ñ tu i lao ñ ng năm 2010 ñang làm vi c trong các ngành kinh t qu c dân tăng t 72,3 nghìn ngư i so v i 5 năm trư c; bình quân m i năm trong th i kỳ 2006 - 2010 tăng g n 14,5 nghìn ngư i, tương ng tăng 1,8%/năm. Nh ng năm qua, t nh Bình Đ nh tri n khai th c hi n phương hư ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, t nh Bình Đ nh ñã ñ t ñư c nh ng k t qu vư t tr i và có nh ng bư c ñ t phá trên h u h t các lĩnh v c kinh t - xã h i năm sau cao hơn năm trư c.
 12. 12 B ng 2.1: Cơ c u kinh t t nh Bình Đ nh th i kỳ 2006 - 2010 ĐVT: T ñ ng Năm 2006 2008 2010 Ch tiêu Giá tr % Giá tr % Giá tr % GDP t nh Bình Đ nh 12.223,6 100 19.336,4 100 26.037,1 100 1/ Phân theo ngành kinh t - Nông lâm th y s n 4.397,4 36,0 7.159,7 37,0 9.290,8 35,7 - Công nghi p và Xây 3.506,4 28,7 5.236,8 27,1 7.090,7 27,2 d ng - Thương m i – D ch v 4.319,8 35,3 6.939,9 35,9 9.655,6 37,1 2/ Phân theo thành ph n - Kinh t Nhà nư c 2.615,6 21,4 3.557,9 18,4 4.295,0 16,5 - Kinh t ngoài nhà nư c 9.560,0 78,2 15.624,0 80,8 21.534,4 82,7 - Kinh t VĐT nư c ngoài 48,0 0,4 154,5 0,8 207,7 0,80 (Ngu n: Niên giám th ng kê t nh Bình Đ nh) 2.1.2. Tình hình phát tri n d ch v y t công c ng trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh H th ng cơ s y t c a t nh g m có 4 b nh vi n ña; 6 b nh vi n chuyên khoa; 10 b nh vi n c p huy n; 10 phòng khám ña khoa khu v c; 5 trung tâm y t d phòng và 159 tr m y t xã, phư ng, th tr n. Ngoài ra, còn có 3 b nh vi n c a Trung ương và các ngành qu n lý.T ch c m ng lư i y t cơ s t ng bư c ñư c c ng c . Công tác xã h i hóa y t ñư c chú tr ng. Tính ñ n năm 2010 toàn t nh có 194 cơ s KCB, ñ i ngũ cán b y t t t nh ñ n cơ s có bư c phát tri n v s lư ng và ngày càng nâng cao hơn v ch t lư ng. “Toàn t nh có 780 bác sĩ (Đ t t l 5,18 bác sĩ/v n dân); 32 dư c sĩ ñ i h c (Đ t t l 0,2 dư c sĩ/v n dân); 3.248 ñi u dư ng, y sĩ, h sinh, k thu t viên (Đ t t l 4,21 nhân viên/bác sĩ)”. Đ n năm 2010, t ng s giư ng b nh hi n có là 3.300 giư ng. S cán b ngành y có 4.020 ngư i, trong ñó 780 là bác sĩ. Đ nâng cao ch t lư ng và hi u qu chăm sóc s c kh e nhân dân, ngành y t t nh ti p t c tri n khai nhi u bi n pháp ñ ng b , ñ c bi t là ñ u tư kinh phí ñ nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b , ñào t o và b i dư ng ñ nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ cán b y t , ñ y m nh vi c th c hi n Ngh quy t 46-NQ/TW c a B Chính tr “V công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i” và Ch th 06-CT/TW c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng “V c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ”.
 13. 13 2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N D CH V YTTN 2.2.1. Quy mô phát tri n d ch v YTTN 2.2.1.1. S lư ng các cơ s KCB tư nhân S lư ng cơ s d ch v YTTN tăng liên t c hàng năm cho th y nhu c u c a xã h i v lo i hình d ch v này ngày càng tăng cao. B ng 2.2: S lư ng cơ s d ch v YTTN giai ño n 2006 - 2010 Lo i hình d ch v YTTN 2006 2007 2008 2009 2010 T ng s cơ s d ch v 115 141 174 206 248 B nh vi n tư 01 01 01 01 01 Phòng khám ña khoa 05 05 07 07 07 Phòng khám chuyên khoa 109 135 166 198 240 M c tăng h ng năm 22% 23% 23% 20% 21% Ngu n: S Y t Bình Đ nh 2.2.1.2. Quy mô lao ñ ng trong các cơ s d ch v YTTN B ng 2.3: S lư ng lao ñ ng làm vi c trong các cơ s YTTN Lo i hình d ch v 2006 2007 2008 2009 2010 B nh vi n tư 30 32 32 35 35 Phòng khám ña khoa 100 100 140 140 140 Phòng khám chuyên khoa 241 267 298 330 371 T ng c ng: 371 399 470 505 546 Ngu n: S Y t Bình Đ nh 2.2.1.3. Doanh thu và năng su t lao ñ ng t các cơ s d ch v YTTN S tăng trư ng doanh thu cũng ñ ng nghĩa v i v i vi c s lư t b nh nhân ñ n các d ch v YTTN ngày càng tăng cao. B ng 2.4: Doanh thu bình quân c a cơ s YTTN giai ño n 2006 - 2010 ĐVT: Tri u ñ ng Lo i hình d ch v 2006 2007 2008 2009 2010 B nh vi n tư 3.712 5.899 6.980 7.227 7.466 Phòng khám ña khoa 5.721 6.599 5.889 5.518 6.611 Phòng khám chuyên khoa 731 765 592 1014 1.212 T ng c ng: 10.164 13.263 13.461 13.579 15.289 Ngu n: C c Th ng kê Bình Đ nh Xét dư i khía c nh hi u qu kinh t mang l i thì lo i hình b nh vi n tư ho t ñ ng kém hi u qu , m c dù lo i hình này ñư c nhi u ưu ñãi c a nhà nư c v ñ t ñai và m t s chính sách khác.
 14. 14 B ng 2.5: Doanh thu thu n bình quân năm 2010 ĐVT: tri u ñ ng Lo i hình d ch v S lư ng d ch T ng doanh Doanh thu v YTTN thu thu n bình quân B nh vi n tư 01 7.466 7.466 Phòng khám ña khoa 07 46.277 6.611 Phòng khám chuyên khoa 240 290.880 1.212 T ng c ng 248 344.623 1.389,6 Ngu n: C c th ng kê Bình Đ nh Năng su t lao ñ ng bình quân trong m t cơ s d ch v YTTN g p 15 l n năng su t công nghi p t nh Bình Đ nh. Năng su t lao ñ ng (b ng 2.6) cao nh t thu c v lo i hình Phòng khám chuyên khoa v i 606 tri u ñ ng/lao ñ ng, th p hơn là Phòng khám ña khoa v i 303 tri u ñ ng/lao ñ ng và th p nh t là b nh vi n tư v i 213 tri u ñ ng/lao ñ ng. 2.2.1.4. S lư ng b nh nhân ñã ñư c KCB t i các cơ s YTTN Các cơ s YTTN thư ng th c hi n các sơ c u ban ñ u và ñi u tr nh ng b nh thông thư ng, d ch v YTTN Bình Đ nh ho t ñ ng m nh lĩnh v c KCB ngo i trú, còn d ch v phòng b nh và ñi u tr n i trú h u như v n thu c ph m vi c a nhà nư c. 2.2.2. M ng lư i các cơ s d ch v YTTN 2.2.2.1. Cơ c u theo lo i hình ho t ñ ng Lo i hình d ch v phòng khám ña khoa và phòng khám chuyên khoa chi m m t t tr ng 99,5% trong t ng s cơ s d ch v KCB y tư nhân năm 2010, ñây cũng là m t xu th chung c a các d ch v KCB YTTN trên c nư c. 2.2.2.2. Cơ c u theo ñ a bàn ho t ñ ng Các cơ s hành ngh y tư nhân t i Bình Đ nh phân b t p trung t i thành ph Quy Nhơn, g n b nh vi n và các cơ s y t Nhà nư c. Vì m c tiêu l i nhu n, các cơ s KCB ch t p trung vào khu v c thành ph , nơi có ñi u ki n ho t ñ ng t t, t su t sinh l i cao. M c dù ñó cũng là nơi có m t ñ các cơ s cung c p d ch v y t công t p trung cao, khi n khu v c nông thôn, mi n núi b hút v khu v c Quy Nhơn v i s lư ng b nh nhân ngày càng l n, làm tăng chi phí xã h i.
 15. 15 2.2.3. Ch t lư ng d ch v YTTN 2.2.3.1. V n ñ u tư cơ s v t ch t B ng 2.9: V n ñ u tư vào khu v c YTTN ĐVT: Tri u ñ ng Lo i hình d ch v 2006 2007 2008 2009 2010 B nh vi n tư 3.829 5.333 5.205 5.043 6.753 Phòng khám ña khoa 997 1.029 2.895 4.312 6.306 Phòng khám chuyên khoa 480 592 536 544 800 T ng c ng: 5.306 6.954 8.636 9.899 13.859 Ngu n: C c Th ng kê Bình Đ nh Các phòng khám ña khoa có m c ñ u tư tăng nhanh hơn lo i hình b nh vi n tư và phòng khám chuyên khoa là xu t phát t chính sách cho phép các cơ s YTTN ñư c ti p nh n b nh nhân khám b o hi m y t và m t ph n nh là t nhu c u c a xã h i v d ch v y t ch t lư ng cao. Tuy v y, quy mô v n ñ u tư v n còn nh bé. 2.2.3.2. Trang thi t b H u h t các cơ s YTTN ñ u có các trang thi t b dùng cho ch n ñoán b nh thông thư ng, tuy nhiên các trang thi t b hi n ñ i là r t ít. Đ i v i m t s phòng khám ña khoa thành ph Quy Nhơn có trang thi t b tương ñ i khá. Tuy nhiên, do s lư ng b nh nhân ít nên m t s máy này không s d ng h t công su t. V n ñ trang thi t b c a các cơ s YTTN, nh t là các cơ s xã, th tr n ph thu c r t nhi u vào s lư ng và nhu c u KCB c a b nh nhân. 2.2.3.3. Trình ñ chuyên môn c a ngư i hành ngh YTTN thành ph Quy Nhơn ph n l n có trình ñ bác sĩ (chi m 87,5%), huy n An Nhơn có trình ñ bác sĩ là 69%, còn huy n Vĩnh Th nh thì ch y u là y sĩ (chi m 39,6%). B ng 2.12: Trình ñ chuyên môn cán b làm d ch v YTTN Lo i cán b 2006 2007 2008 2009 2010 Ti n sĩ/Bác sĩ CK II 5 7 11 13 17 Th c sĩ/Bác sĩ CK I 67 82 127 134 159 Bác sĩ 109 109 113 107 100 Đi u dư ng/H sinh/KTV 190 201 219 251 270 T ng c ng: 284 314 422 425 467 Ngu n: S Y t Bình Đ nh Đáng lưu ý là ngay c nh ng ngư i ch có trình ñ dư c cũng
 16. 16 tham gia hành ngh YTTN (không phép), m t s khác ch có trình ñ y tá/n h sinh (chi m 16,7%). S này ch y u là cung c p d ch v t i nhà, giúp ñ ngư i thân, b n bè hàng xóm trong ñi u tr và x lý các ca b nh ñơn gi n. 2.2.3.4. Chi phí d ch v YTTN và ch t lư ng k thu t qua ñánh giá ngư i s d ng Theo B Y t , khung giá c a các d ch v y t ban hành t năm 1995 ñ n nay chưa ñư c ñi u ch nh nên không phù h p v i tình hình giá c và các chi phí th c t . Tuy nhiên, qua th c t cho th y, chi phí d ch v mà nhi u b nh vi n áp d ng t lâu ñã không còn tuân theo b ng giá cũ. H u h t các b nh vi n ñ u ñã “xé rào” thu m c phí khám b nh cao. 2.2.4. Nh ng thành công và h n ch trong quá trình phát tri n YTTN 2.2.4.1. Nh ng m t thành công - Phát tri n YTTN là c n thi t trong h th ng y t và phù h p cơ ch th trư ng ñ nh hư ng XHCN nư c ta - Tham gia phát tri n d ch v y t d phòng m t cách sâu r ng - Phát tri n m ng lư i d ch v KCB, xét nghi m và cung ng thu c 2.2.4.2. Nh ng h n ch trong vi c phát tri n d ch v YTTN - Qu n lý nhà nư c v YTTN chưa ñư c quan tâm ñúng m c - Quy mô nh , phân b không ñ u và ch t lư ng d ch v chưa cao - S d ng thu c, d ch v b sung thi u ki m soát và khám b nh kiêm bán thu c - S h p tác gi a khu v c YTTN và y t công còn l ng l o 2.3. NH NG NGUYÊN NHÂN KÌM HÃM S PHÁT TRI N D CH V Y T TƯ NHÂN T NH BÌNH Đ NH TH I GIAN QUA 2.3.1. Chính sách c a t nh chưa t o ñi u ki n thu n l i khuy n khích phát tri n m nh m YTTN Đ n nay, t nh chưa có chính sách riêng nào ñ khuy n khích ñ u tư vào khu v c YTTN, nh t là khuy n khích ñ u tư phát tri n
 17. 17 YTTN vùng nông thôn, mi n núi. 2.3.2. Khu v c YTTN ti p c n các ngu n l c phát tri n còn khó khăn 2.3.2.1. Cơ s YTTN r t khó khăn trong vi c tìm ki m ñ t ñai, m t b ng kinh doanh 2.3.2.2. Kh năng vay v n tín d ng ñ phát tri n YTTN còn h n ch 2.3.2.3. Cơ s YTTN chưa quan tâm chính sách h tr v khoa h c và công ngh 2.3.2.4. Cơ s YTTN khai thác các ngu n thông tin ph c v phát tri n còn kém.
 18. 18 Chương 3 M T S GI I PHÁP NH M Đ Y M NH PHÁT TRI N D CH V Y T TƯ NHÂN TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH Đ NH 3.1. LU N C CHO VI C Đ XU T GI I PHÁP 3.1.1. Đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Đ nh ñ n năm 2015 3.1.1.1. Quy mô phát tri n dân s T l phát tri n dân s t nhiên hàng năm c a toàn t nh ư c tính m c 1,07% trong các năm 2006 - 2010 và 1,01% trong nh ng năm ti p theo ñ n 2020. 3.1.1.2. Các ch tiêu phát tri n a) Các ch tiêu kinh t : + GDP/ngư i tăng nhanh ñ t m c 4.000 USD năm 2020; + Tăng t ng s n ph m trên ñ a bàn t nh: 13 - 14%/năm tr lên; + Thu ngân sách: ñ t 5.500 t VNĐ vào năm 2015; + Phát tri n t ng bư c h th ng ñô th theo hư ng hi n ñ i; + Xây d ng 20% s xã theo tiêu chu n nông thôn m i. b) Các ch tiêu xã h i: + Gi m t l phát tri n dân s t nhiên m i năm 0,6%; + Nâng s lư ng lao ñ ng ñư c gi i quy t vi c làm kho ng 25.000 - 30.000 lao ñ ng/năm th i kỳ sau năm 2010; + Cơ b n không còn h nghèo vào năm 2015; + Hoàn thành chương trình ñ t chu n qu c gia v y t xã. c) Các ch tiêu v môi trư ng: + T l che ph r ng ñ t trên 49,0% vào năm 2020; + Gi v ng và n ñ nh di n tích các khu r ng t nhiên, các khu danh lam th ng c nh, di tích l ch s văn hóa cách m ng. 3.1.1.3. Kh năng cung – c u d ch v y t a) Nhu c u KCB trong tương lai Trong nh ng năm s p t i ngành y t Bình Đ nh c n t p trung ñáp ng m t s nhu c u b c thi t như sau: + M t s b nh d ch nguy hi m s xu t hi n v i nh ng di n bi n h t s c ph c t p; + Ng ñ c th c ph m ti p t c gia tăng và r t khó ki m soát; + Các b nh nhi m trùng có xu hư ng gi m trong khi m t s b nh không nhi m trùng có xu hư ng gia tăng nhanh;
 19. 19 + Nhu c u ñư c chăm sóc s c kh e và KCB có ch t lư ng c a nhân dân ngày càng tăng cao; + Nhu c u s d ng thu c/ngư i/năm d báo s là 13 USD vào năm 2015. Nhu c u v cung ng và s d ng thu c c truy n ngày m t cao. b) Kh năng cung ng d ch v KCB c a h th ng y t công c ng trong tương lai B ng 3.1: Các công trình tr ng ñi m y t công c ng (2011- 2020) ĐVT: t ñ ng V n ñ u tư TT N i dung công vi c T ng 2011 - 2016 - s 2015 2020 1 Ti p t c nâng c p BVĐK t nh 200 120 80 Nâng c p các BVĐK huy n và 2 200 120 80 b nh vi n ña khoa khu v c 3 Nâng c p Trư ng Cao ñ ng Y t 15 15 - 4 Xây d ng BVYH C truy n 50 50 - Xây d ng m i B nh vi n Nhơn 5 50 - 50 H i Quy Nhơn Nâng c p, m r ng PKĐKKV 6 20 - 20 Phú Tài thành Phân vi n 7 B nh vi n S n -Nhi 80 - 80 8 Đào t o năng l c cán b y t 10 05 05 T ng c ng 625 310 315 B ng 3.2: Nhu c u GB qu c l p năm 2010, 2015 và 2020 Nhu c u giư ng b nh STT Tên cơ s ñi u tr 2010 2015 2020 1 B nh vi n ña khoa t nh 1.000 1.100 1.200 Tiêu chí 1 GB/1.600 dân 1.044 1.081 1.131 Tiêu chí 1 GB/1.800 dân 928 961 1.006 2 B nh vi n Y h c c truy n 150 180 200 3 B nh vi n Lao và b nh ph i 150 160 170 4 B nh vi n Tâm th n 130 140 180 5 BV Đi u dư ng-PHCN 60 70 70
 20. 20 6 B nh vi n M t 100 100 150 7 B nh vi n S n Nhi 0 150 250 8 BV ĐKKV B ng Sơn 280 300 350 9 BV ĐKKV Phú Phong 200 240 300 10 BVĐK thành ph Quy Nhơn 300 300 350 11 BVĐK huy n Tuy Phư c 110 110 130 12 BVĐK huy n An Nhơn 150 150 170 13 BVĐK huy n Phù Cát 140 140 170 14 BVĐK huy n Phù M 140 140 170 15 BVĐK huy n Hoài Nhơn 90 90 100 16 BVĐK huy n Hoài Ân 100 100 120 17 BVĐK huy n An Lão 60 60 70 18 BVĐK huy n Vân Canh 60 60 70 19 BVĐK huy n Vĩnh Th nh 70 70 90 20 B nh vi n Nhơn H i 0 100 150 21 Phân vi n Phú Tài 50 50 70 C ng GB tuy n huy n 1.270 1.370 1.660 Tiêu chí 1 GB/1.500 dân 1.113 1.153 1.207 Tiêu chí 1 GB/1.700 dân 982 1.018 1.065 T ng c ng (t nh + huy n) 3.340 3.810 4.530 Dân s toàn t nh (1.000 ngư i) 1.670 1.730 1.810 S giư ng b nh/10.000 dân 20,0 22,0 25,0 3.1.2. Quan ñi m phát tri n d ch v YTTN YTTN là b ph n không th thi u c a h th ng y t Vi t Nam và là b ph n c u thành quan tr ng c a n n kinh t qu c dân. YTTN ho t ñ ng dư i hinh th c t thi n (phi l i nhu n) và d ch v gia tăng l i nhu n. Nhà nư c tôn tr ng và b o ñ m quy n t do kinh doanh d ch v YTTN theo pháp lu t. Nhà nư c t o môi trư ng phát tri n, môi trư ng c nh tranh lành m nh, bình ñ ng theo lu t pháp ñ thúc ñ y các cơ s y t công và YTTN phát tri n c v quy mô và ch t lư ng, xây d ng các cơ s ñ t trình ñ tiên ti n trong khu v c và trên th gi i. Chuy n các cơ s y t công l p ñang ho t ñ ng theo cơ ch s nghi p mang n ng tính hành chính bao c p sang cơ ch t ch cung ng d ch v công ích không bao c p tràn lan và không nh m l i nhu n (g i t t là cơ ch cung ng d ch v ): có ñ y ñ quy n t ch
852606

Tài liệu liên quan


Xem thêm