Xem mẫu

LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập toàn diện với nền<br /> kinh tế khu vực và thế giới, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ<br /> chức thương mại Thế giới –WTO. Quá trình này sẽ tạo nhiều cơ hội cho sự<br /> phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế nước ta, nhưng đồng thời cũng đặt ra<br /> những thách thức rất lớn, nhất là đối với doanh nghiệp Việt Nam. Muốn đứng<br /> vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt của vòng xoáy toàn<br /> cầu hóa và hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải luôn luôn chú ý<br /> việc nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư vào sản phẩm mới, có tính cạnh<br /> tranh cao, tạo sự khác biệt về chất lượng và giá trị so với các sản phẩm khác<br /> đang có sẵn trên thị trường<br /> Để hạn chế rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư đúng, bất kỳ dự án nào<br /> cũng cần phải được phân tích, đánh giá toàn diện trên các khía cạnh như:<br /> Phân tích thị trường; phân tích kỹ thuật; phân tích nguồn lực; phân tích đánh<br /> giá tác động môi trường; phân tích kinh tế xã hội; phân tích tài chính ... Trong<br /> đó phân tích tài chính dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh<br /> nghiệp. Mục tiêu cao nhất của phân tích tài chính dự án là nhằm phát hiện các<br /> dự án tốt, ngăn chặn các dự án xấu. Do vậy chất lượng phân tích tài chính dự<br /> án luôn được các Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm; Công ty cổ phần đầu tư<br /> Cường Thịnh không phải là ngoại lệ<br /> Tuy nhiên, chất lượng phân tích tài chính dự án của công ty vẫn chưa<br /> đáp ứng yêu cầu một số dự án hoạt động kém hiệu quả. Để phát triển bền<br /> vững trong môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự<br /> án là một đòi hỏi thiết yếu đối với công ty<br /> <br /> 1<br /> <br /> Góp phần đáp ứng đòi hỏi đó của thực tiễn, đề tài: "Nâng cao chất<br /> lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường<br /> Thịnh" được lựa chọn nghiên cứu<br /> 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU<br /> Đã có nhiều đề tài, Luận văn, luận án, nghiên cứu về phân tích tài<br /> chính dự án của doanh nghiệp như:<br /> - Phùng Chu Cường (2006), “Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả dự<br /> <br /> án đầu tư - Trường hợp khách sạn Đà Lạt”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế<br /> Thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn tác giả đã trình bày những nội dung cơ<br /> bản về mặt lý luận của khoa học phân tích đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư;<br /> tác giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực gắn liền với thực tế trong công tác<br /> phân tích hiệu quả tài chính dự án. Các giải pháp tác giả đưa ra có thể giúp cho chủ<br /> đầu tư áp dụng và có cơ sở đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trong việc đầu tư<br /> các dự án, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp<br /> - Nguyễn Thị Minh Phương (2009), “Phân tích tài chính dự án đầu tư<br /> <br /> khu đô thị mới Nam An Khánh ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> Trong luận văn này tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về tài chính dự án<br /> đầu tư bất động sản; từ đó đánh giá hoạt động phân tích tài chính dự án đầu<br /> tư khu đô thị mới Nam An Khánh. Sau đó đưa ra một số giải pháp nhằm<br /> hoàn thiện phân tích tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh.<br /> - Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), “Hoàn thiện phân tích tài chính dự<br /> <br /> án tại công ty cổ phần Viwaseen6 ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc<br /> dân<br /> - Phạm Bá Trung (2011), “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự<br /> <br /> án tại công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng", luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế<br /> quốc dân<br /> Các luận văn, nói chung đã đưa ra cơ sở lý luận về phân tích tài chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> dự án trên giác độ doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá thực trạng phân tích tài<br /> chính dự án tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh<br /> khác nhau. Từ những kết luận về kết quả đạt được và hạn chế, đưa ra giải<br /> pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính dự án của<br /> doanh nghiệp<br /> Từ các phân tích này, có thể thấy được phân tích tài chính dự án dù<br /> nhìn nhận từ góc độ nào, tính toán theo phương pháp nào thì cũng không thể<br /> phủ nhận vai trò quan trọng của chúng đối với một dự án đầu tư. Tuy nhiên<br /> quá trình phân tích tài chính dự án còn nhiều nội dung cần được bổ sung và<br /> hoàn hiện sao cho phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực t ế của doanh<br /> nghiệp<br /> Thông qua đánh giá về chất lượng phân tích tài chính dự án của Công<br /> ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, có<br /> mọi điều kiện để tiến hành xây dựng một công trình trọng điểm nhưng phải từ<br /> bỏ vì sự đi xuống của thị trường bất động sản. Đề tài nêu ra các chỉ tiêu đánh<br /> giá chất lượng phân tích tài chính dự án. Từ đó chỉ ra những thiếu sót và đưa<br /> ra những giải pháp cần thiết cho doanh nghiệp<br /> 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phân<br /> tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh. Để đạt được<br /> mục đích, các nhiệm vụ nghiên cứu cần được thực hiện:<br /> - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án<br /> <br /> của doanh nghiệp<br /> - Đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần<br /> <br /> đầu tư Cường Thịnh thông qua việc phân tích một dự án cụ thể là dự án:<br /> “Đầu tư mua sắm mới 5 xe ô tô tải tự đổ 24T, hiệu Huyndai – Hàn Quốc”<br /> - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng<br /> <br /> 3<br /> <br /> phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh<br /> 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của<br /> Doanh nghiệp<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của Công<br /> <br /> ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, giai đoạn 2014 - 2015<br /> - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014 đến 2015, đề tài được nghiên cứu<br /> <br /> trên giác độ doanh nghiệp<br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu được<br /> thực hiện:<br /> - Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các thông tin liên quan<br /> đến phân tích tài chính dự án doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần<br /> đầu tư Cường Thịnh nói riêng<br /> - Phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu: Dựa trên các<br /> thông tin, dữ liệu thu thập được ở trên, em đã tiến hành phân tích thực trạng<br /> chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh<br /> - Phương pháp so sánh đối chiếu: Dựa trên kết quả phân tích, em so<br /> sánh với các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh<br /> nghiệp để đánh giá thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại công ty<br /> CP đầu tư Cường Thịnh<br /> - Phương pháp trình bày: Từ những kết quả phân tích, so sánh ở trên,<br /> em sử dụng phương pháp trình bày để diễn giải, bình luận cho vấn đề đang<br /> quan tâm<br /> 6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN<br /> Lý luận: Hệ thống hoá những vấn đề liên quan về chất lượng phân tích<br /> tài chính dự án doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> Thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài<br /> chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh<br /> 7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, mục lục,<br /> phụ lục, nội dung luận văn được trình bày theo kết cấu 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án của<br /> doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công<br /> ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án<br /> tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh<br /> <br /> 5<br /> <br />