Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 13 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa. Giai đoạn 2011-2015: ĐTN cho 195,5 ngàn người, trong đó: 100% cao đẳng nghề, 28% trung cấp nghề. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% tỷ lệ lao động qua ĐTN đạt 55%. Khoảng 95% số người học nghề có việc làm.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-bien-phap-phat-trien-doi-ngu-giao-vien-cac-truong-trung-cap-nghe-tren-d-cx05tq.html

Nội dung


 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. NGUY N TH M L C CAO VĂN KHOA Ph n bi n 1: TS. Nguy n Sĩ Thư BI N PHÁP PHÁT TRI N Đ I NGŨ GIÁO VIÊN TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NGÃI THEO HƯ NG CHU N HÓA Ph n bi n 2: PGS.TS. Lê Quang Sơn Chuyên ngành: Qu n lý Giáo d c Mã s : 60.14.05 Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn Th c sĩ Giáo d c h c h p t i Trư ng Đ i h c Đà N ng vào ngày 9 tháng 6 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ GIÁO D C H C Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng, Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i H c Sư Ph m, Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U s phát tri n thì c nư c m i ch có 21.630 GV d y ngh t i các trư ng cao ñ ng ngh , trung c p ngh và trung tâm d y ngh . Ngoài 1. Lý do ch n ñ tài ra, c nư c có g n 16.000 GV thu c các cơ s khác, theo th ng kê H i ngh Ban ch p hành Trung ương Đ ng l n 2 Khóa VII năm 2009 c a T ng C c D y ngh “http://hanoimoi.com.vn ngày ñã kh ng ñ nh “Mu n CNH – HĐH th ng l i ph i phát tri n m nh 14/01/2011”. T i các trư ng cao ñ ng ngh , t l GV có trình ñ m giáo d c – ñào t o, phát huy ngu n nhân l c con ngư i, y u t ñ i h c tr lên chi m 69,30%, cao ñ ng 13,53% và CNKT, ngh cơ b n c a s phát tri n nhanh và b n v ng”. Văn ki n Đ i h i nhân 10,82%. T l tương ng t i các trư ng trung c p ngh là Đ ng toàn qu c l n th X ñã xác ñ nh: “Đ i m i tư duy giáo d c 54,17%, 18,99% và 13,76%; t i các trung tâm d y ngh là 38,60%, m t cách nh t quán t m c tiêu, chương trình, n i dung, phương 20,39% và 25,51%. Trong s này, t l GV ñã qua b i dư ng sư pháp ñ n cơ c u, h th ng t ch c, cơ ch qu n lý ñ t o ñư c ph m c a các trư ng cao ñ ng ngh chi m 81,19%, c a các trư ng chuy n bi n cơ b n toàn di n n n giáo d c nư c nhà, ti p c n v i trung c p ngh chi m 72,68% và các trung tâm d y ngh là 50,49%. trình ñ c a khu v c và th gi i”. Ưu tiên hàng ñ u cho vi c nâng Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi ñư c thành l p theo cao ch t lư ng d y và h c. Đ i m i chương trình, n i dung, phương Quy t ñ nh s 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 c a Ch t ch pháp, chú tr ng nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ giáo viên và tăng UBND t nh Qu ng Ngãi và ñi vào ho t ñ ng ñào t o khóa ñ u tiên cư ng cơ s v t ch t c a nhà trư ng, phát huy kh năng sáng t o h trung c p ngh t tháng 9 năm 2007. Trư ng có ch c năng, c a h c sinh, sinh viên trong quá trình lĩnh h i ki n th c. nhi m v ñào t o và b i dư ng ngh cho ngư i lao ñ ng trình ñ Công tác ñào t o ngh ñang ñ ng trư c nh ng thách th c trung c p ngh và sơ c p ngh theo m c tiêu, chương trình ñào t o và khó khăn b i n n kinh t ñ t nư c ñang ngày càng phát tri n các ngành ngh ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép nhanh chóng trong quá trình h i nh p n n kinh t th gi i, là s phát ñ ng th i th c hi n ch c năng ñào t o liên thông gi a các trình ñ tri n nhanh chóng c a khoa h c - k thu t; yêu c u s lư ng và ch t tay ngh và các ch c năng liên quan thu c chuyên ngành ñư c ñào lư ng cao ngu n l c lao ñ ng qua ñào t o. Hi n vi c ñào t o ngh t o nh m ñáp ng ngu n nhân l c cho Khu kinh t Dung Qu t, các v n chưa ñáp ng ñư c nhu c u phát tri n c a doanh nghi p. Vì khu công nghi p trong và ngoài t nh ñã ñ t ñư c ngày càng tăng v y, trong nh ng năm t i, v n ñ ñào t o ngh ñ t ñ ng c p qu c t , ñáng k v s lư ng và ch t lư ng ñào t o. Bên c nh thành t u ñ t công nhân có tay ngh cao có ý nghĩa r t quan tr ng trong quá trình ñư c, v n còn nh ng h n ch như ch t lư ng ñào t o còn th p, phát tri n s n xu t c a các doanh nghi p. trang thi t b ph c v cho h c sinh th c hành còn thi u, chưa th c V i s phát tri n v qui mô ñào t o ngh và h th ng các cơ hi n ñ ng b các khâu, trình ñ chuyên môn c a m t s cán b giáo s d y ngh nh m ñáp ng nhu c u c a xã h i. Tuy nhiên, bên c nh viên d y ngh chưa ñáp ng k p s phát tri n khoa h c k thu t trong ñào t o ngh hi n nay. Đây cũng là m t trong nh ng nguyên
 3. 5 6 nhân quan tr ng trong công tác ñào t o ngh v a y u, v a thi u so Bi n pháp qu n lý ñ i ngũ giáo viên Trư ng Trung c p v i yêu c u th c t c a xã h i và chưa chu n hóa ĐNGV d y ngh ngh Qu ng Ngãi. v ph m ch t chính tr , ñ o ñ c ngh nghi p, l i s ng; năng l c 4. Gi thi t khoa h c chuyên môn; năng l c sư ph m d y ngh và năng l c phát tri n ngh nghi p, nghiên c u khoa h c, theo Thông tư s : 30/2010/TT- N u tri n khai ñ ng b , ñ y ñ các bi n pháp qu n lý thì s BLĐTBXH ngày 29/9/2010 c a B LĐTB&XH qui ñ nh. Cho nên nâng cao s lư ng, ch t lư ng và b o ñ m cơ c u ñ i ngũ giáo viên vi c phát tri n ñ i ngũ giáo viên là m t v n ñ có ý nghĩa then ch t ñào t o ngh c a nhà trư ng trong giai ño n hi n nay. ñ i v i s phát tri n c a h th ng ñào t o ngh , ñáp ng yêu c u s 5. Nhi m v nghiên c u nghi p công nghi p hóa, hi n ñ i hóa ñ t nư c. - Nghiên c u cơ s lý lu n v phát tri n ĐNGV. V i nh ng lý do nêu trên, tôi ch n nghiên c u ñ tài: "Bi n pháp phát tri n ñ i ngũ giáo viên Trư ng Trung c p ngh Qu ng - Kh o sát và ñánh giá th c tr ng phát tri n ñ i ngũ giáo Ngãi theo hư ng chu n hóa” nh m nâng cao s lư ng, ch t lư ng viên Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi. và b o ñ m cơ c u ñ i ngũ giáo viên c a nhà trư ng, góp ph n nâng - Đ xu t các bi n pháp qu n lý ñ i ngũ giáo viên Trư ng cao t l ñào t o lao ñ ng có trình ñ k thu t, g n công tác ñào t o Trung c p ngh Qu ng Ngãi góp ph n nâng cao ch t lư ng ñào t o ngh v i nhu c u s d ng lao ñ ng c a các doanh nghi p t i Khu ngh trong giai ño n hi n nay. Kinh t Dung Qu t, các Khu công nghi p trong và ngoài t nh và 6. Phương pháp nghiên c u xu t kh u lao ñ ng. - Nhóm phương pháp nghiên c u lý thuy t: bao g m 2. M c ñích nghiên c u phương pháp phân tích, t ng h p, phân lo i tài li u, . . . nh m xác Đ xu t nh ng bi n pháp nh m phát tri n ñ i ngũ giáo viên l p cơ s lý lu n v phát tri n ñ i ngũ giáo viên. Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi ñáp ng yêu c u ch t lư ng - Phương pháp nghiên c u th c ti n. G m các phương pháp ñào t o ngh trong giai ño n hi n nay. ñi u tra, phương pháp nghiên c u th c t , quan sát, ph ng v n và 3. Khách th và ñ i tư ng nghiên c u tham kh o ý ki n chuyên gia nh m kh o sát, ñánh giá th c tr ng ñ i 3.1. Khách th nghiên c u ngũ giáo viên và công tác phát tri n ñ i ngũ giáo viên. Đ i ngũ giáo viên c a Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi. - Phương pháp toán h c. Phương pháp toán h c ñ th ng kê, tính toán trên các s li u thu th p ñư c t th c t . 3.2. Đ i tư ng nghiên c u
 4. 7 8 7. Ph m vi nghiên c u CHƯƠNG 1 Kh o sát, ñánh giá th c tr ng và ñ xu t các bi n pháp phát CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N Đ I NGŨ GIÁO VIÊN tri n ñ i ngũ giáo viên Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi trong 1.1 T ng quan v l ch s nghiên c u v n ñ phát tri n ĐNGV giai ño n hi n nay. 1.2 Các khái ni m cơ b n c a ñ tài 8. C u trúc lu n văn 1.2.1. Giáo viên và ñ i ngũ giáo viên d y ngh Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, ph l c nghiên c u, lu n văn có 3 chương: Đi u 58 Lu t D y ngh năm 2006; và có nh ng tiêu chu n theo quy ñ nh t i kho n 2 Đi u 70 c a Lu t giáo d c. + Chương 1. Cơ s lý lu n v phát tri n ñ i ngũ giáo viên. 1.2.2. Phát tri n ñ i ngũ giáo viên + Chương 2. Th c tr ng ñ i ngũ giáo viên Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi. Phát tri n ĐNGV trư ng trung c p ngh là phát tri n ngu n l c GV ñ m b o v s lư ng và ch t lư ng ñ t chu n. + Chương 3. Bi n pháp phát tri n ñ i ngũ giáo viên Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi. 1.2.3. Trư ng trung c p ngh Lu t d y ngh ñư c Qu c h i nư c CHXHCNVN khoá XI quy ñ nh v t ch c, ho t ñ ng, quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ñ ng d y ngh t i Vi t Nam. 1.3. Đào t o ngh trong h th ng giáo d c qu c dân 1.3.1. Đào t o ngh trong h th ng giáo d c qu c dân Trong HTGDQD qui ñ nh các c p h c trong ñó có d y ngh theo Đi u 4 c a Lu t D y ngh năm 2006 quy ñ nh. 1.3.2. Phát tri n h th ng ñào t o ngh ñáp ng nhu c u nhân l c ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n ñ i hóa. Ngh quy t BCHTW Đ ng l n th 2 khóa VIII ñã xác ñ nh: “Coi giáo d c và ñào t o là qu c sách hàng ñ u” [13,tr.30]; coi vi c
 5. 9 10 ñào t o ngu n nhân l c ph c v cho công nghi p hóa, hi n ñ i hóa 1.4.3.2. Các mô hình phát tri n ñ i ngũ GV là khâu ñ t phá trong phát tri n KT-XH. H th ng m ng lư i d y 1.4.4. N i dung phát tri n ñ i ngũ giáo viên ngh ñư c ñ i m i và phát tri n”. Đ n nay, c nư c có 2052 cơ s d y ngh (có 62 trư ng cao ñ ng ngh , 235 trư ng trung c p ngh ). Chi n lư c phát tri n giáo d c c a nư c ta ñã nêu rõ phát tri n ĐNGV ñ m b o ñ v s lư ng, h p lý v cơ c u, chu n hóa 1.4. Các v n ñ lý lu n v phát tri n ñ i ngũ giáo viên v ch t lư ng (theo Quy t ñ nh 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005). 1.4.1. V trí, vai trò c a giáo viên Trư ng trung c p ngh 1.4.5. Các y u t nh hư ng ñ n phát tri n ñ i ngũ GV trong giai ño n hi n nay trư ng trung c p ngh GV trư ng trung c p ngh có v trí, vai trò r t quan tr ng 1.4.5.1. Qui mô ñào t o và cơ c u ngành ngh c a công tác d y ngh trong n n kinh t tri th c như hi n nay. Qui mô ñào t o, cơ c u ngành ngh là m t trong y u t 1.4.2. Nhi m v và quy n c a GV Trư ng trung c p ngh quan tr ng nh hư ng ñ n phát tri n ĐNGV. Hàng năm, ch ñào 1.4.2.1. Nhi m v c a giáo viên t o: 1500 ngư i. (qui mô ñào t o t i t nh: 10000-10500 ngư i/năm, s còn l i ñào t o theo hình th c khác 1000-1500 ngư i/năm). Gi ng d y theo ñúng n i dung, chương trình và k ho ch, các quy ñ nh c a pháp lu t; ch p hành quy ch , n i quy c a trư ng; 1.4.5.1. Ch ñ chính sách ñ i v i ñ i ngũ GV tham gia các ho t ñ ng chung trong trư ng và ñ a phương. Thư ng Công tác phát tri n ĐNGV ph i có ch ñ chính sách phù xuyên h c t p, b i dư ng nâng cao trình ñ chuyên môn, nghi p v . h p là m t y u t quan tr ng ñ t o ra ñ ng l c khuy n khích, b i 1.4.2.2. Quy n c a giáo viên dư ng ĐNGV nâng cao năng l c, ki n th c, k năng, công ngh m i, môi trư ng làm vi c, nâng cao ñ i s ng cho ĐNGV. Đư c hư ng các chính sách quy ñ nh t i các Đi u 80, 81 và 82 c a Lu t giáo d c; kho n 2 Đi u 62 và Đi u 72 Lu t D y ngh . 1.4.5.1. Cơ s v t ch t – thi t b d y h c 1.4.3. Các quan ñi m và mô hình phát tri n ĐNGV Cơ s v t ch t trang thi t b d y ngh nh hư ng ñ n quy mô, cơ c u, ch t lư ng ñào t o và công tác phát tri n ĐNGV. 1.4.3.1. Các quan ñi m 1.5. Yêu c u phát tri n ĐNGV c a trư ng trung c p ngh Ch trương “Phát tri n ñ i ngũ giáo viên là khâu then ch t trong ñ i m i căn b n và toàn di n giáo d c, ñào t o” th hi n Đ i Nâng cao nh n th c t m quan tr ng c a vi c phát tri n GV; h i XI v th c tr ng ñ i ngũ giáo viên, ñ c bi t là ĐNGV d y ngh . ñ v s lư ng, ñ ng b v cơ c u, ch t lư ng c a GV ñ t chu n.
 6. 11 12 CHƯƠNG 2 t nh là 36.000 ngư i. Quy mô ñào t o so v i nhu c u s d ng lao ñ ng giai ño n 2009-2015 thì ch ñào t o 21.310/36.000 ngư i TH C TR NG PHÁT TRI N Đ I NGŨ GIÁO VIÊN chi m t l 59,19% s HS/SV. S 40,81%HS còn l i ph i liên k t. TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NGÃI 2.2. Sơ lư c l ch s hình thành và phát tri n nhà Trư ng 2.1. Khái quát v ñ c ñi m t nhiên, Kinh t - Xã h i Trư ng thu c S LĐTBXH, t năm 2007, ñào t o 10 ngh và Giáo d c - ñào t o t nh Qu ng Ngãi. trung c p, 4 ngh sơ c p. Hi n nay, ñào t o 19 ngh trung c p, 7 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên, Kinh t -Xã h i t nh Qu ng Ngãi ngh sơ c p và liên k t 3 ngh cao ñ ng, HS hàng năm 2100HS. 2.1.1.1. Đ c ñi m t nhiên 2.2.1. V trí T nh Qu ng Ngãi là t nh n m vùng duyên h i Nam trung Trư ng là cơ s d y ngh thu c HTGDQD ho t ñ ng theo b , phía b c giáp v i t nh Qu ng Nam, phía nam giáp v i t nh Bình quy ñ nh c a pháp lu t và Đi u l . Đ nh, phía tây giáp v i t nh Kon Tum, phía ñông giáp bi n ñông. 2.2.2. Ch c năng Di n tích t nhiên toàn t nh là 5.135 km2, chi m 1,56% t ng di n tích t nhiên c nư c, v i dân s là 1.310.000 ngư i. Trư ng có ch c năng ñào t o, b i dư ng ngh trình ñ trung c p và sơ c p ngh theo m c tiêu, chương trình ñư c duy t. 2.1.1.2. Kinh t - xã h i 2.2.3. Nhi m v Năm 2011, tình hình kinh t trong nư c g p nhi u khó khăn, thách th c. UBND t nh ch ñ o t p trung ki m ch l m phát, T ch c tuy n sinh, qu n lý HS, gi ng d y, h c t p và các n ñ nh kinh t , b o ñ m an sinh XH nên ñã phát tri n n ñ nh. ho t ñ ng giáo d c, ñào t o theo m c tiêu, chương trình. 2.1.2. Tình hình Giáo d c và Đào t o t nh Qu ng Ngãi 2.3. Đ nh hư ng phát tri n ñào t o ngh c a nhà trư ng ñ n năm 2015 và t m nhìn ñ n năm 2020 V lĩnh v c d y ngh thì ñư c th hi n qua Ngh quy t 02/2009/NQ-HĐND c a HĐND Qu ng Ngãi v phát tri n xã h i D KI N TUY N SINH (NĂM) TRÌNH Đ hoá d y ngh giai ño n 2009-2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020. 2011 2012 2013 2014 2015 Cao ñ ng ngh (Liên k t) 100 150 200 250 300 2.1.3. Tình hình ñào t o ngh t i t nh Qu ng Ngãi Trung c p ngh 750 850 900 1000 1200 Sơ c p ngh 400 500 700 800 1000 Giai ño n 2009-2010, các cơ s d y ngh t nh ch ñáp ng T ng c ng 1250 1500 1800 2050 2500 ñào t o 21.310 ngư i, chi m t l 59,19%. Nhu c u tuy n d ng c a
 7. 13 14 2.4. Th c tr ng v t ch c, qu n lý, qui mô ñào t o và cơ s v t 2.5.1. Th c tr ng v s lư ng ch t c a Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi T ng CB-GV: 79 ngư i, (GV: 58 ngư i, QL-PV: 21 ngư i). 2.4.1. V t ch c và qu n lý nhà trư ng 2.5.2. Th c tr ng v cơ c u G m có 03 phòng, 04 khoa, 01 T B môn chung và 11 t T ng s CB-GV là: 79 ngư i (gi i tính: 47 nam, 32 n ). chuyên môn, các H i ñ ng tư v n, Đoàn th . - Cơ c u ĐNGV theo trình ñ , tu i ngh và tu i ñ i: 2.4.2. V ñào t o * V qui mô ñào t o: Trung c p: 19 ngh , ñào t o t 2–3 T/ ñang Đ i Cao T/c p sư Th.sĩ năm, qui mô t 100-120 hs; Sơ c p: 7 ngh , ñào t o t 2–6 tháng, c ng C.h c h c ñ ng CNKT ph m qui mô t 50-140hs. S lư ng 58 01 17 47 2 9 49 * K t qu ñào t o: T l % 1,7% 29% 81% 3,5% 15,5% 84% TT H ñào t o 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trình ñ ngo i ng c a ĐNGV là 53/58, chi m t l 91% và 1 Trung c p ngh 550 1068 1102 1558 1620 850 tin h c 46/58, chi m t l 79%. Sơ ñ 2.4: Cơ c u t ch c hi n t i c a nhà trư ng 2 Sơ c p ngh 734 373 389 359 400 500 - V tu i ñ i: GV tu i dư i 40 là: 60 ngư i chi m (76%). 3 Liên k t 52 189 184 180 150 - V thâm niên gi ng d y: 4 Đ t hàng 111 T ng < 5 năm 5–10 năm 11-20 năm > 20 năm * V chương trình ñào t o: xây d ng theo B LĐTBXH. s GV SL T l SL T l SL T l SL T l 2.4.3. V cơ s v t ch t trang thi t b 79 42 53,2% 18 22,8% 12 15,2% 7 8,9% 2 * V cơ s v t ch t: T ng di n tích: 9.563 m (có 22 phòng 2.5.3. Th c tr ng v ch t lư ng h c lý thuy t, 10 xư ng th c hành ñ ñào t o t 2.000–2.500 HS. 2.5.3.1. Ph m ch t chính tr , ñ o ñ c * Thi t b , máy móc, phương ti n ñào t o ngh : 2.5.3.2. Trình ñ chuyên môn nghi p v 2.5. Th c tr ng ĐNGV Trư ng Trung c p ngh Qu ng Ngãi
 8. 15 16 GV có trình ñ sau ñ i h c m i ch 17 GV ñang theo h c 2.6.2.3. V công tác ñào t o, b i dư ng ñ i ngũ giáo viên cao h c. Trình ñ ngo i ng , tin h c còn h n ch , chưa ñ chu n. Có gi i pháp thi t th c, quy t li t nhưng chưa hi u qu . 2.5.3.3. Trình ñ nghi p v sư ph m 2.6.2.4. V công tác ki m tra, ñánh giá ch t lư ng ĐNGV Còn m t s ít GV chưa qua ñào t o sư ph m b c 2 và 100% K t qu kh o sát ñư c th hi n như sau: GV chưa b i dư ng sư ph m d y ngh theo chu n. S lư ng T t Khá Tr.bình và y u kh o sát SL T l SL T l SL T l 2.6. Th c tr ng v công tác phát tri n ĐNGV c a trư ng trong nh ng năm qua 50 11 22% 21 42% 18 36% 2.6.1. Nh n th c v công tác phát tri n ñ i ngũ giáo viên 2.6.2.5. V ch ñ chính sách ñ i v i ñ i ngũ giáo viên Xác ñ nh ñây là v n ñ quan tr ng trong vi c nâng cao ch t Xây d ng Quy ch chi tiêu n i b theo Ngh ñ nh 43/CP. lư ng ñào t o nh m phát tri n lâu dài. 2.6.3. Nh ng thu n l i và khó khăn trong công tác phát 2.6.2. Th c tr ng v công tác phát tri n ñ i ngũ giáo viên tri n ĐNGV 2.6.2.1. V quy ho ch, tuy n d ng ñ i ngũ giáo viên 2.6.3.1. Thu n l i: K t qu kh o sát ñư c th hi n như sau: 2.6.3.2. Khó khăn: S lư ng T t Khá Tr.bình và y u CHƯƠNG 3 kh o sát SL T l SL T l SL T l BI N PHÁP PHÁT TRI N Đ I NGŨ GIÁO VIÊN 50 17 34% 23 46% 10 20% TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NGÃI 3.1. Các nguyên t c xây d ng bi n pháp 2.6.2.2. V s d ng, b trí s p x p ñ i ngũ giáo viên 3.1.1. Nguyên t c ñ m b o tính h th ng K t qu kh o sát v hi u qu s d ng, b trí, s p x p ĐNGV 3.1.2. Nguyên t c ñ m b o tính phù h p và kh thi S lư ng T t Khá Tr.bình và y u 3.2. Các bi n pháp phát tri n ĐNGV Trư ng TCN Qu ng Ngãi kh o sát SL T l SL T l SL T l 3.2.1. Nâng cao nh n th c v công tác phát tri n ĐNGV 50 16 32% 21 42% 13 26%
 9. 17 18 3.2.1.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp 3.2.2.2. N i dung và cách t ch c th c hi n Bi n pháp này giúp cho Ban giám hi u, các phòng, khoa, t - Căn c Quy t ñ nh s : 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29 chuyên môn, và giáo viên nh n th c ñúng v t m quan tr ng c a tháng 9 năm 2010 c a B LĐTB&XH, ñ xây d ng c th hóa các vi c phát tri n ĐNGV, t o cho h ni m tin, tinh th n tích c c ng tiêu chí, tiêu chu n c a nhà trư ng. h và hành ñ ng ñúng khi th c hi n công tác phát tri n ĐNGV. - D th o, h i th o l y ki n ñóng góp. 3.2.1.2. N i dung và cách t ch c th c hi n 3.2.2.3. Đi u ki n th c hi n - Tuyên truy n, ph bi n sâu r ng v công tác phát tri n - Trư c tiên ph bi n cho t t c cán b , giáo viên. ĐNGV theo hư ng chu n hóa. - Thành l p b ph n t ch c th c hi n, theo dõi ñôn ñ c quá - Đ y m nh, tăng cư ng b i dư ng ph m ch t chính tr trình th c hi n, k p th i ñi u ch nh, gi i quy t. - Thư ng xuyên t ch c các ho t ñ ng sinh ho t, giao lưu. - B trí kinh phí thư ng xuyên th c hi n. - Xây d ng h th ng cung c p thông tin thông. 3.2.3. Quy ho ch và xây d ng k ho ch phát tri n ĐNGV 3.2.1.3. Đi u ki n th c hi n: 3.2.3.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp - Quan tâm, t o ñi u ki n thu n l i cho GV th c hi n. Quy ho ch và xây d ng k ho ch phát tri n ĐNGV nh m - Phân công nhi m v t ch c th c hi n, theo dõi, t ng k t ñáp ng yêu c u ñ v s lư ng, chu n hóa v ch t lư ng và ñ ng ñánh giá thư ng xuyên và k p th i. b v cơ c u, ñáp ng qui mô ñào t o và nâng cao ch t lư ng. 3.2.2. C th hóa các tiêu chu n, tiêu chí ñánh giá GV. 3.2.3.2. N i dung và cách t ch c th c hi n 3.2.2.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp - Xác ñ nh quy mô ñào t o theo t ng giai ño n phát tri n - Cơ s xây d ng m c tiêu, chương trình ñào t o, b i dư ng - Qui ñ nh gi chu n, vư t chu n và t l HS/GV. - Giúp giáo viên t ñánh giá ph m ch t chính tr , ñ o ñ c - ĐNGV ñ ng b cơ c u, thâm niên, gi i tính, ñ tu i. l i s ng, năng l c ngh nghi p. - Công tác ki m tra, ñánh giá vi c th c hi n . - Cơ s ñ ñánh giá giáo viên hàng năm. - Nghiên c u, tham mưu v d báo nhu c u, xu th phát - Cơ s ñ xây d ng ch ñ , chính sách ñ i v i giáo viên. tri n ngành ngh ñào t o và xây d ng qui mô ñào t o ñ cân ñ i.
 10. 19 20 - Cân ñ i gi a nhu c u và th c tr ng, l p k ho ch tuy n - Quy trình các bư c tuy n d ng ĐNGV. d ng, th nh gi ng, b trí, s d ng, ñào t o, b i dư ng cho GV. 3.2.4.3. Đi u ki n th c hi n - Nâng cao ch t lư ng ĐNGV ñ n năm 2015 ñ t chu n. - Có k ho ch phát tri n ĐNGV theo nhu c u và quy trình 3.2.3.3. Đi u ki n th c hi n - Hi u trư ng ch ñ o tuy n ch n, b trí, s p x p GV. - Hi u trư ng ch ñ o xây d ng k ho ch phát tri n ĐNGV. - Hình th c tuy n d ng g m thi tuy n ho c xét tuy n. - Ph i ñư c s hư ng ng c a t t c cán b , GV. - Kinh phí t ch c th c hi n. - Ph i có kinh phí th c hi n. 3.2.5. Tăng cư ng công tác ñào t o, b i dư ng chu n hóa 3.2.4. Bi n pháp tuy n ch n, b trí s p x p ĐNGV theo ph m ch t và trình ñ chuyên môn cho giáo viên hư ng chu n hóa và s trư ng 3.2.5.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp 3.2.4.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp Nh m phát tri n ĐNGV theo hư ng chu n hoá, nâng cao Nh m b sung s lư ng GV m i ñáp ng ñ v s lư ng, ch t lư ng, b o ñ m ñ v s lư ng, ñ ng b v cơ c u, tích c c ñ ng b v cơ c u và ñ t chu n ch t lư ng. tham gia b i dư ng ph m ch t chính tr , trình ñ chuyên môn. 3.2.4.2. N i dung và cách t ch c th c hi n 3.2.5.2. N i dung và cách t ch c th c hi n * N i dung * N i dung: - Xây d ng ban hành qui ch c th hóa các tiêu chí, tiêu B i dư ng thư ng xuyên cho ĐNGV: Ph m ch t chính tr , chu n và qui trình tuy n ch n, s d ng GV. ñ o ñ c ngh nghi p, l i s ng; Năng l c chuyên môn, k năng ngh ; Năng l c sư ph m d y ngh ; Phương pháp ki m tra, ñánh giá - Có bi n pháp tuy n ch n, b trí và s d ng ĐNGV. k t qu h c t p; Công tác qu n lý h sơ d y h c và xây d ng k - Tiêu chu n tuy n d ng ph i ñ t các tiêu chu n v chuyên ho ch; K năng ho t ñ ng xã h i; Năng l c phát tri n ngh nghi p, môn và k năng ngh theo hư ng chu n hóa. nghiên c u khoa h c. * T ch c th c hi n * Cách t ch c th c hi n - Hi u trư ng ch ñ o xây d ng qui trình tuy n d ng GV trên cơ s các tiêu chí, tiêu chu n qui ñ nh và ñư c l y ý ki n góp ý.
 11. 21 22 - Ban giám hi u ch trì công tác xây d ng k ho ch ñào t o, - Th c hi n k p th i các ch ñ ñãi ng c a nhà nư c. ñào t o l i, b i dư ng ĐNGV. - Có chính sách ñ c bi t ñ i v i GV có hoàn c nh khó khăn. - Ti n hành rà soát năng l c chuyên môn c a ĐNGV. * Cách t ch c th c hi n - Rà soát, phân lo i giáo viên, xác ñ nh nh ng n i dung ñào - Hi u trư ng ch ñ o xây d ng k ho ch cơ s v t ch t, t o, b i dư ng cho t ng giáo viên so v i chu n quy ñ nh. ñ nh m c v t tư cho công tác d y ngh cho t ng năm h c. - T ch c ñi tham quan h c h i kinh nghi m, nghiên c u, - Xây d ng quy ch chi tiêu n i b hàng năm. kh o sát th c t t i các trư ng d y ngh , các doanh nghi p. - Nhà trư ng qui ñ nh c th ch ñ làm vi c c a GV. 3.2.5.3. Đi u ki n th c hi n - Ph i ñư c th ng nh t thông qua trư c t p th cán b , GV. - Có k ho ch c th và t o ñi u ki n ñào t o và b i dư ng. - Đ m b o ch ñ công b ng, giám sát, ki m tra ñôn ñ c. - T t c CB-GV th ng nh t quan ñi m. 3.2.6.3. Đi u ki n th c hi n - Ph i có kinh phí t ch c th c hi n. - Xây d ng các qui ch , qui ñ nh căn c vào các văn b n 3.2.6. C i ti n và hoàn thi n chính sách ch ñ ñãi ng GV pháp qui hi n hành c a nhà nư c. 3.2.6.1. M c ñích và ý nghĩa c a bi n pháp - Ban giám hi u ch ñ o th c hi n vi c ki m tra, ñánh giá, T o ñ ng l c thu hút, ñ ng viên, nuôi dư ng k p th i ñi u ch nh nh ng n i dung không phù h p. 3.2.6.2. N i dung và cách t ch c th c hi n - Đư c s th ng nh t c a t p th và cùng ng h , th c hi n. * N i dung - Ph i có kinh phí t ch c th c hi n. - Xây d ng cơ ch qu n lý tài chính theo hư ng t ch 3.3. M i quan h gi a các bi n pháp trong h ch toán c a Trư ng. 3.4. Kh o nghi m nh n th c v tính c p thi t và tính kh thi - Xây d ng quy ch chi tiêu n i b phù h p. c a các bi n pháp - T o ñi u ki n v cơ s v t ch t, phương ti n, thi t b làm vi c và ñ i s ng tinh th n cho giáo viên.
 12. 23 24 K t qu kh o nghi m Theo kh o sát (50 CBQL, GV), các bi n pháp ñ xu t ñư c ña s CBQL-GV cho r ng có tính c n thi t và tính kh thi, không có T N i dung Tính c n thi t Tính kh thi bi n pháp nào là không c n thi t và không kh thi. V tính c n thi t, T Các bi n pháp 1 2 3 4 1 2 3 4 t t c các ý ki n c a CBQL-GV ñ u cho r ng c n ph i th c hi n các bi n pháp này. 1 Nâng cao nh n th c 33 67 86 14 v công tác phát tri n 0 0 0 0 Hai bi n pháp: Nâng cao nh n th c v phát tri n ĐNGV và ĐNGV (%) (%) (%) (%) Quy ho ch, xây d ng k ho ch phát tri n ĐNGV c a nhà trư ng là nh ng bi n pháp có tính kh thi cao. Tuy nhiên, các bi n pháp còn 2 C th hóa các tiêu 62 38 65 29 6 l i thì có tính kh thi chưa cao. chu n, tiêu chí ñánh 0 0 0 giá GV (%) (%) (%) (%) (%) V y, chúng ta có th nh n ñ nh các bi n pháp ñ xu t ñ u có m t vai trò nh t ñ nh, ñư c th c hi n ñ ng b ñ cùng tác ñ ng 3 Quy ho ch và xây 82 12 92 8 vào t ng khâu trong quá trình xây d ng và phát tri n ĐNGV t i nhà d ng k ho ch phát 0 0 0 0 (%) (%) (%) (%) trư ng nh m phát huy tính hi u qu c a các bi n pháp. tri n ĐNGV 4 Tuy n ch n, b trí s p x p ĐNGV theo 73 15 12 68 30 2 0 0 hư ng chu n hóa và (%) (%) (%) (%) (%) (%) K T LU N VÀ KHUY N NGH s trư ng * K T LU N 5 Tăng cư ng công tác ñào t o, b i dư ng V n ñ ch t lư ng giáo d c ñào t o nói chung, ch t lư ng 80 14 6 84 12 4 chu n hóa ph m ch t 0 0 d y ngh nói riêng ñang ñư c xã h i quan tâm. ĐNGV là m t trong và trình ñ chuyên (%) (%) (%) (%) (%) (%) nh ng y u t mang tính ch t quy t ñ nh ñ n ch t lư ng ñào t o môn cho GV ngh . V y, ñ th c hi n thành công chi n lư c phát tri n nhà trư ng nh t thi t ph i phát tri n ĐNGV ñ v s lư ng, chu n hóa v ch t 6 C i ti n và hoàn thi n 79 13 8 72 23 5 lư ng và ñ ng b v cơ c u ñáp ng ñư c yêu c u ñào t o ngu n chính sách ch ñ ñãi 0 0 nhân l c k thu t. ng GV (%) (%) (%) (%) (%) (%)
 13. 25 26 V i nh ng yêu c u nêu trên, nhưng hi n t i Trư ng Trung 2. Đ i v i UBND t nh và S LĐTBXH Qu ng Ngãi c p ngh Qu ng Ngãi còn khó khăn v cơ s v t ch t, trang thi t b , - Đ u tư cơ s v t ch t, thi t b hi n ñ i, có chính sách h chương trình, giáo trình, ñ c bi t còn h n ch v công tác qu n lý và tr h c phí cho ngư i h c ngh , t o ñi u ki n cho nhà trư ng m phát tri n ĐNGV, nên c n có nh ng bi n pháp phát tri n ĐNGV r ng di n tích và quy mô ñào t o. c a nhà trư ng theo hư ng chu n hóa, ñó là: - Có chính sách thu hút giáo viên d y ngh , h tr kinh phí 1. Nâng cao nh n th c v công tác phát tri n ĐNGV. ñào t o sau ñ i h c cho GV các trư ng TCN. 2. C th hóa các tiêu chu n, tiêu chí ñánh giá GV. - Xây d ng h th ng d báo phát tri n ngu n nhân l c và 3. Quy ho ch và xây d ng k ho ch phát tri n ĐNGV. nhu c u ñào t o ngh . 4. Tuy n ch n, b trí s p x p ñ i ngũ giáo viên theo hư ng - S LĐTBXH tham mưu cho UBND t nh xây d ng d báo chu n hóa và s trư ng. c th nhu c u ñào t o ngu n nhân l c và ñào t o t ng ngành ngh c th c a t nh cho nh ng năm ñ n. 5. Tăng cư ng công tác ñào t o, b i dư ng chu n hóa ph m ch t và trình ñ chuyên môn cho giáo viên. 6. C i ti n và hoàn thi n chính sách ch ñ ñãi ng giáo viên c a nhà trư ng. * KHUY N NGH 1. Đ i v i B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i - ĐNGV d y ngh ñư c tuy n d ng và b nhi m vào ng ch lương c a giáo viên trung h c. Nhà nư c c n xây d ng h th ng thang b ng lương, ng ch b c cho GV d y ngh . - Tăng cư ng c i cách ch ñ , chính sách ñ i v i GV. - Dành kinh phí t chương trình m c tiêu qu c gia v nâng cao năng l c ĐNGV d y ngh .
852382

Tài liệu liên quan


Xem thêm