luận văn: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 55 | FileSize: 0.61 M | File type: PDF
of x

luận văn: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI. Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng fdi', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-bien-phap-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-su-dung-fdi-xiq4tq.html

Nội dung


 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “BI N PHÁP NÂNG CAO HI U L C HI U QU S D NG FDI.” 1
 2. M CL C L IM U ................................................................................................... 1 CHƯƠNG M T ............................................................................................... 2 M TS V N LÝ LU N V U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI .. 2 I. XU T KH U TƯ B N: ............................................................................... 2 1. Khái ni m xu t kh u tư b n: ....................................................................... 2 2. Các hình th c xu t kh u tư b n. ................................................................. 3 II. KHÁI NI M V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI. .................... 3 1. Khái ni m v n u tư. .................................................................................. 3 2. Khái ni m v u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) ........................................ 4 a. Khái ni m ...................................................................................................... 4 b) c i mc a u tư tr c ti p nư c ngoài ................................................... 5 3. M c tiêu và các y u t m b o cho CNH, H H c a Vi t Nam ................ 6 a) B i c nh kinh t qu c t . .............................................................................. 6 b) M c tiêu và các y u t m b o cho s thành công trong công cu c công nghi p hoá, hi n i hoá Vi t Nam................................................................ 7 c) M t s yêu c u và nh ng v n t ra c a ti n trình CNH, H H Vi t Nam iv i u tư tr c ti p nư c ngoài. ......................................................... 8 III. VAI TRÒ U TƯ TR C TI P VÀO VI T NAM ............................... 9 1. Ngu n v n h tr cho phát tri n kinh t ..................................................... 9 2. Chuy n giao công ngh m i ......................................................................... 9 3. Thúc y quá trình d ch chuy n cơ c u kinh t ........................................ 10 CHƯƠNG HAI ............................................................................................... 12 V N THU HÚT U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI (FDI) ............ 12 VI T NAM ................................................................................................. 12 I. TH C TR NG C A U TƯ NƯ C NGOÀI VI T NAM .............. 12 1. Trư c khi m c a ....................................................................................... 12 2
 3. 2. Sau khi m c a ........................................................................................... 12 a) Tình hình u tư tr c ti p nư c ngoài th i gian qua................................. 12 b) Nh ng hình th c u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. ..................... 13 c) Các i tác u tư........................................................................................ 14 d) Th c tr ng u tư c a M vào Vi t Nam. .................................................. 15 II. TH C TR NG THU HÚT V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI VI T NAM ................................................................................................. 16 1. Quy mô nh p thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài tăng m nh .......... 16 2. Cơ c u v n u tư ...................................................................................... 17 a) Cơ c u v n u tư FDI t i Vi t Nam theo vùng lãnh th .......................... 17 b) TTTNN vào Vi t Nam phân theo ngành kinh t ...................................... 17 3. Tình hình s d ng v n u tư tr c ti p nư c ngoài ................................. 18 5. H n ch c a u tư tr c ti p nư c ngoài. ................................................. 22 CHƯƠNG BA ................................................................................................. 24 GI I PHÁP THÚC Y HO T NG U TƯ TR C TI P ............... 24 NƯ C NGOÀI THEO HƯ NG PH C V T T HƠN ............................. 24 CÔNG CU C CNH, H H C A T NƯ C. ............................................ 24 I. CÁC GI I PHÁP Y M NH THU HÚT V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI. ................................................................................................ 24 1. Xây d ng nh hư ng chi n lư c và quy ho ch t ng th v thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài. ...................................................................................... 26 2. C i thi n môi trư ng u tư. ..................................................................... 26 a. V v n th t c hành chính và phát tri n cơ s h t ng. ........................ 26 b. Hoàn thi n h th ng lu t liên quan n ho t ng u tư nư c ngoài và các chính sách có liên quan. ........................................................................... 27 3. i v i vi c l a ch n các i tác nư c ngoài ............................................ 28 4. y m nh xúc ti n u tư. ......................................................................... 29 II. BI N PHÁP NÂNG CAO HI U L C HI U QU S D NG FDI...... 29 1. T o i u ki n th c hi n các d án. ....................................................... 29 3
 4. 2. Qu n lý Nhà nư c. ..................................................................................... 30 3. Tăng kh năng ti p nh n u tư. .............................................................. 30 K T LU N ..................................................................................................... 32 TÀI LI U THAM KH O.............................................................................. 33 4
 5. L IM U Vi t Nam xu t phát t m t nư c nông nghi p l c h u, trình phát tri n, KTXH m c th p hơn r t nhi u so v i nư c khác. V i t c phát tri n nhanh chóng c a các nư c phát tri n, thì kho ng cách kinh t ngày càng dãn ra.Vì v y nhi m v phát tri n kinh t c a nư c ta trong nh ng năm t i là vư t qua tình tr ng c a m t nư c nghèo, nâng cao m c s ng c a nhân dân và t ng bư c h i nh p vào qu o kinh t Th Gi i. Tính t t y u c a XKTB v i hình th c cao c a nó là hình th c u tư tr c ti p nư c ngoài là xu th phát tri n c a th i i. Vi t Nam cũng không n m ngoài trong lu t ó nhưng v n t ra là thu hút FDI như th nào. V i m c tiêu xây d ng nư c ta thành m t nư c công nghi p và ti n hành công nghi p hoá và hi n i hoá v i m c tiêu lâu dài là c i bi n nư c ta thành m t nư c công nghi p có cơ s v t ch t k thu t hi n i, cơ c u kinh t phù h p … c ng v i th c hi n m c tiêu n nh và phát tri n kinh t trong ó có vi c nâng cao GDP bình quân u ngư i lên hai l n như i h i VII c a ng ã nêu ra. Mu n th c hi n t t i u ó c n ph i có m t lư ng v n l n. Mu n có lư ng v n l n c n ph i tăng cư ng s n xu t và th c hành ti t ki m. Nhưng v i tình hình c a nư c ta thì thu hút v n u tư nư c ngoài cũng cũng là m t cách tích lu v n nhanh có th làm ư c. u tư nư c ngoài nói chung và u tư tr c ti p nói riêng là m t ho t ng kinh t i ngo i có v trí vai trò ngày càng quan tr ng, tr thành xu th c a th i i. ó là kênh chuy n giao công ngh , thúc y quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t , t o thêm vi c làm và thu nh p, nâng cao tay ngh cho ngư i lao ng, năng l c qu n lý, t o ngu n thu cho ngân sách… Trên cơ s th c tr ng c a u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ta cũng c n ph i chú ý t i v n tính tiêu c c c a u tư TTNN. Cũng không ph i là m t nư c th ng m t d n v th mà xem v n TNN là quan tr ng nhưng v n trong nư c trong tương lai ph i là ch y u. 5
 6. Nh n th c úng v trí vai trò c a u tư nư c ngoài là h t s c c n thi t. Chính ph cũng ã ban hành chính sách u tư nư c ngoài vào Vi t Nam. ng th i t o m i i u ki n thu n l i cho các nhà u tư nư c ngoài. Chúng ta b ng nh ng bi n pháp m nh v c i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh… thu hút u tư nư c ngoài. V i phương châm c a chúng ta là a th c hi n a d ng hoá, a phương hoá h p tác u tư nư c ngoài trên cơ s hai bên cùng có l i và tôn tr ng l n nhau. B ng nh ng bi n pháp c th huy ng và s d ng có hi u qu v n TTTNN trong t ng th chi n lư c phát tri n và tăng trư ng kinh t là m t thành công mà ta mong i. 6
 7. CHƯƠNG M T M TS V N LÝ LU N V U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI I. XU T KH U TƯ B N: 1. Khái ni m xu t kh u tư b n: Trong th k XIX di n ra quá trình tích t và t p trung Tư B n m nh m . Các nư c công nghi p phát tri n ã tích lu ư c nh ng kho n TB kh ng l ó là ti n cho xu t kh u Tư B n và n giai o n ch nghĩa c quy n, xu t kh u Tư B n là m t c i m n i b t có t m quan tr ng c bi t, và tr thành s c n thi t c a ch nghĩa Tư B n. ó là vì Tư B n tài chính trong quá trình phát tri n ã xu t hi n cái g i là "Tư B n th a". Th a so v i t su t, l i nhu n s cao hơn. Trong lúc nhi u nư c kinh t l c h u c n Tư B n m mang kinh t và i m i k thu t, nhưng chưa tích lu Tư B n k p th i. V y th c ch t xu t kh u Tư B n là em Tư B n ra nư c ngoài, nh m chi m ư c giá tr th ng dư và các ngu n l i khác ư c t o ra các ngu n l i khác ư c t o ra các nư c nh p kh u Tư B n. Ta ã th y r ng vi c xu t kh u Tư B n là "Tư B n th a" xu t hi n trong các nư c tiên ti n. Nhưng th c ch t v n ó là mang tính t t y u khách quan c a m t hi n tư ng kinh t khi mà quá trình tích lu và t p trung ã t nm t nh t nh s xu t hi n nhu c u ra nư c ngoài. ây cũng là quá trình phát tri n s c s n xu t c a xã h i vươn ra Th Gi i, thoát kh i khuân kh ch t h p c a qu c gia, hình thành quy mô s n xu t trên ph m vi qu c t . Theo Lê Nin "Các nư c xu t kh u Tư B n h u như bao gi cũng có kh năng thu ư c m t s "l i" nào ó" [29,90]. Chính c i m này là nhân t kích thích các nhà Tư B n có ti m l c hơn trong vi c th c hi n u tư ra nư c ngoài. B i vì khi mà n n công nghi p ã phát tri n, u tư trong nư c không còn có l i nhu n cao n a. M t khác các nư c l c h u hơn có l i th v t ai, nguyên li u, tài nguyên nhân công… l i ưa l i cho nhà u tư l i nhu n cao, n nh, tin c y và gi v trí c quy n 7
 8. Theo Lê Nin " Xu t kh u tư b n" là m t trong năm c i m kinh t c a ch nghĩa qu c, thông qua xu t kh u Tư B n, các nư c Tư B n phát tri n th c hi n vi c bóc l t i v i các nư c l c h u và thư ng là thu c a c a nó: Nhưng ông không ph nh n vai trò c a nó. Trong th i kỳ u c a chính quy n Xô Vi t, Lê Nin ch trương s d ng u tư tr c ti p nư c ngoài và khi ưa ra "Chính sách kinh t m i" ã nói r ng nh ng ngư i c ng s n ph i bi t l i d ng nh ng thành t u kinh t và khoa h c k thu t c a ch nghĩa Tư B n thông qua hình th c kinh t và khoa h c k thu t c a ch nghĩa Tư B n thông qua hình th c " Ch nghĩa Tư B n nhà nư c" ã nói r ng nh ng ngư i C ng s n ph i bi t l i d ng nh ng thành t u kinh t và khoa h c k thu t c a ch nghĩa tư b n thông qua hình th c "ch nghĩa tư b n nhà nư c". Theo quan i m này nhi u nư c ã "ch p nh n ph n nào s bóc l t c a ch nghiã tư b n phát tri n kinh t , như th có th còn nhanh hơn là s v n ng t thân c a m i nư c. Tuy nhiên vi c "xu t kh u tư b n" ph i tuân theo pháp lu t c a các nư c qu c vì h có s c m nh kinh t , còn ngày nay thì tuân theo páhp lu t, s i u hành c a m i qu c gia nh n u tư. 2. Các hình th c xu t kh u tư b n. G m c ó hai hình th c chính: Xu t kh u tư b n cho vay: là hình th c cho chính ph ho c do tư nhân vay nh m thu ư c t su t cao. Xu t kh u tư b n ho t ng: là em tư b n ra nư c ngoài, m mang xí nghi p ti n hành s n xu t ra giá tr hàng hoá, trong ó có giá tr th ng dư t i nư c nh p kh u. u tư ho t ng g m có u tư tr c ti p và u tư gián ti p. u tư tr c ti p: là u tư ch y u mà ch u tư nư c ngaòi u tư toàn b hay ph n l nv n u tư c a các d án nh m dành quy n iêù hành h ơc tham gia i u hành các doanh nghi p s n xu t ho c kinh doanh d ch v , thương m i. 8
 9. u tư gián ti p là hình th c u tư quan tr ng, trong ó ch u tư nư c ngoài u tư b ng hình th c mua c ph n c a các Công ty s t i ( m c kh ng ch nh t nh) thu l i nhu n mà không tham gia i u hành tr c ti p i tư ng mà h b v n u tư. V n này ư c tr b ng ti n g c l n l i t c dư i hình th c ti n t hay dư i hình th c hàng hoá. Còn i v i hình th c xu t kh u cho vay thì có xu t kh u tư b n cho vay dài h n và xu t kh u tư b n cho vay ng n h n. G m có. Th nh t: Xu t kh u máy móc, thi t b công ngh t các nư c phát tri n sang các nư c nh n u tư. Th hai: Xu t kh u tr c ti p, g i là u tư tr c ti p nư c ngoài có 3 d ng. + Nư c công nghi p phát tri n u tư vào các nư c công nghi p tp + Nowcs công nghi p phát tri n u tư vào nư c công nghi p kém phát tri n + u tư gi a các nư c kém phát tri n II. KHÁI NI M V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI. 1. Khái ni m v n u tư. Ho t ng u tư là quá trình huy ng và s d ng m i ngu n v n ph c v s n xu t, kinh doanh nh m s n xu t s n ph m hay cung c p d ch v áp ng nhu c u tiêu dùng cá nhân và xã h i. Ngu n v n u tư có th là nh ng tài s n hàng hoá như ti n v n, t ai, nhà c a, máy móc, thi t b , hàng hoá ho c tài s n vô hình như b ng sáng ch , phát minh, nhãn hi u hàng hoá, bí quy t k thu t, uy tín kinh doanh, bí quy t thương m i… Các doanh nghi p có th u tư b ng c ph n, trái phi u, các quy n s h u khác như quy n th ch p, c m c ho c các quy n có giá tr v m t kinh t như các quy n thăm dò, khai thác, s d ng ngu n thiên nhiên. Th i kỳ u th k XX, theo quan i m c a LêNin thì lo i s d ng v n m t cách áp t dư i d ng u tư tr c ti p nư c ngoài v th c ch t là kho n chi phí mà các nư c tư b n b ra c ng c a v trong chi n h u thu c a và cu i cùng là nh m t ư c l i nh ân cao hơn. 9
 10. Theo phân tích ánh giá c a LêNin thì s phát tri n c a u tư tr c ti p nư c ngoài luôn g n v i l ch s phát tri n c a ch nghĩa tư banr. Xu t phát t i u ki n chính tr , kinh t , xã h i c a th gi i lúc b y gi mà Lênin cho r ng lo i v n ư c s d ng dư i s ng u tư tr c ti p nư c ngoài là công c bóc l t, là hình th c chi m o t c a ch nghĩa tư b n. Và theo quan ni m c aR.Nurkse quan ni m, dù " u tư tr c ti p nư c ngoài trư c h t ph c v cho l i ích c a các nư c công nghi p xu t v n ch chưa ph i nư c nh n v n"{32, 26} tuy nhiên là nhân t quan tr ng, là gi i pháp tích c c cho n n kinh t ch m phát tri n có th "vươn t i th trư ng m i". M c dù, u tư tr c ti p nư c ngoài là ngu n cung c p m t lư ng v n áng k cho công nghi p hoá, cho tăng năng su t lao ng, tăng thu nh p…. làm phá v s khép kín c a vòng lu n qu n, nhưng nó không ph i là t t c mà nó ch phát huy tác d ng khi kh năng tích lu v n b ng con ư ng ti t ki m n i b c a m t nư c t t i m c nh t nh. Cũng như R.Nurkes, quan i m c a A. Samuelson coi v n là y u t quy t nh mb o cho ho t ng có năng su t cao, hay nói cách khác, v n là y u t có s c m nh nh t có th làm cho "vòng lu n qu n" D b phá v . Theo quan i m c a hai ông nh n m nh, a s các nư c ang phát tri n u thi u v n, m c thu nh p th p, ch s ng m c t i thi u, do ó kh năng tích lu h n ch và "tích lu v n c n ph i hy sinh tiêu dùng trong nhi u th p k ". Vì v y A.Samuelson tv n : i v i nư c nghèo, n u có nhi u tr ng i như v y như v y i v i vi c c m thành tư b n do ngu n tài chính trong nư c, t i sao không d a nhi u hơn vào nh ng ngu n v n nư c ngoài? 2. Khái ni m v u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) a. Khái ni m V m t kinh t : FDI là m t hình th c u tư qu c t c trưng b i quá trình di chuy n tư b n t nư c này qua nư c khác. FDI ư c hi u là ho t ng kinh doanh, m t d ng kinh doanh quan h kinh t có quan h qu c t . V u tư qu c t là nh ng phương th c u tư v n, tư s n nư c ngoài ti n hành s n 10
 11. xu t kinh doanh d ch v v i m c ích tìm ki m l i nhu n và nh ng m c tiêu kinh t , xã h i nh t nh. V m t nh n th c: Nhân t nư c ngoài ây không ch th hi n s khác bi t s khác bi t qu c t ch ho c v lãnh th cư trú thư ng xuyên c a các bên tham gia u tư tr c ti p nư c ngoài mà còn th hi n s di chuy n tư b n b t bu c ph i vư t qua t m ki m soát qu c gia. Vì v y, FDI là ho t ng kinh doanh qu c t d a trên cơ s quá trình di chuy n tư b n gi a các qu c gia ch y u là do các pháp nhân và th nhân th c hi n theo nh ng hình th c nh t nh trong ó ch u tư tham gia tr c ti p vào quá trình u tư. M t s nhà lý lu n khác l i cho r ng u tư tr c ti p nư c ngoài v th c ch t là hình th c kéo dài "chu kỳ tu i th s n xu t", "chu kỳ tu i th k thu t" và "n i b hoá di chuy n kĩ thu t". B n ch t k thu t c a u tư tr c ti p nư c ngoài là m t trong nh ng v n thu hút s chú ý c a nhi u nhà lý lu n. Tuy còn có s khác nhau v cơ s nghiên c u, v phương pháp phân tích và i tư ng xem xét… Nhưng quan i m c a các nhà lý lu n g p nhau ch : trong n n kinh t hi n i có m t s y u t liên quan n k thu t s n xu t kinh doanh ã bu c nhi u nhà s n xu t ph i l a ch n phương th c u tư tr c ti p ra nư c ngoài như là i u ki n t n t i và phát tri n c a mình. b) c i mc a u tư tr c ti p nư c ngoài Trong nh ng th p k g n ây, ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài tăng lên m nh m và có nh ng c i m sau ây: * Cơ c u u tư thay i theo hư ng t p trung vào lĩnh v c công nghi p ch bi n và d ch v . S phát tri n kinh t luôn luôn t ra v n là ph i d ch chuy n cơ c u kinh t theo hư ng hi n i hoá và phù h p v i xu th h i nh p v i n n kinh t . Dư i tác ng c a khoa h c công ngh , ngày càng có nhi u ngành kinh t ra i và phát tri n nhanh chóng, nhi u lĩnh v c s n xu t kinh doanh m i ra i thay 11
 12. th cho lĩnh v c s n xu t kinh doanh trư c ây. Hi n nay m t cơ c u ư c coi là hi n i là cơ c u kinh t trong ó các ngành công nghi p ch bi n và d ch v chi m m t t l l n. T i sao trong cơ c u u tư v n l a ch n t i ưu vào hai ngành này mà không ph i là ngành công nghi p n ng,… B i vì có nh ng nguyên nhân sau. Th nh t, cùng v i s phát tri n m nh m c a l c lư ng s n xu t, i s ng v t ch t ngày m t nâng cao, vì v y mà nhu c u v các lo i d ch v ph c v i s ng và s n xu t kinh doanh tăng lên m nh m , nh t là d ch v k thu t, tài chính, du l ch, òi h i ngành d ch v ph i ư c phát tri n tương ng. Th hai, ngành công nghi p ch bi n là ngành có nhi u phân ngành, mà nh ng phân ngành ó thu c các lĩnh v c mũi nh n c a cu c cách m ng khoa h c - công ngh , như i n t , thông tin liên l c, v t li u m i… Th ba, do c tính k thu t c a hai ngành này là d dàng th c hi n s h p tác. Ví d như ngành công nghi p ch t o có nh ng quy trình công ngh có th phân chia ra nhi u công o n và tuỳ theo th m nh c a m i nư c có th phân chia ra nhi u công o n và tuỳ theo th m nh c a m i nư c có th th c hi n m t trong nh ng khâu mà hai ngành này cho phép nhà u tư thu ư c l i nhu n cao, g pr i ro hơn và nhanh chóng thu h i v n u tư. Vì v y mà h u h t các nư c ut p trung m i c g ng i u ki n thu n l i thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài vào hai ngành này. Xu t phát t yêu c u phát tri n m t cơ c u kinh t hi n i theo hư ng CNH mà chính ph c a nhi u nư c ang phát tri n ã dành nhi u ưu ãi cho nh ng nư c ngoài u tư vào hai ngành này, i u ó t o ra s c h p d n m nh m u tư tr c ti p nư c ngoài. * Hi n tư ng hai chi u trong u tư tr c ti p nư c ngoài T nh ng năm 70 và u nh ng năm 80 tr l i ây, ã xu t hi n hi n tư ng hai chi u, t c là hi n tư ng m t nư c v a ti p nh n u tư v a u tư ra nư c ngoài. i n hình như M , các nư c thu c nhóm G7, các nư c công nghi p m i (NICs)… nh n v n u tư nhi u và tr c ti p u tư l n. các nư c NICs là nh ng nư c ti p nh n u tư tr c ti p nhi u nh t t M và Nh t B n. ài Loan và H ng Kông là hai trong s 10 nư c u. 12
 13. 13
 14. 3. M c tiêu và các y u t m b o cho CNH, H H c a Vi t Nam Vi t Nam khi ti n hành CNH v th c ch t là th c hi n s chuy n bi n t m t n n kinh t nông nghi p l c h u sang n n kinh t công nghi p phát tri n. Vi t Nam ã ti n hành CNH t nh ng năm 60 theo phương th c "ưu tiên phát tri n công nghi p n ng ng th i phát tri n nông nghi p và công nghi p nh ". Và m t th i gian sau ó (1976) là "ưu tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên cơ s phát tri n nông nghi p và công nghi p nh . Mô hình CNH c i n - mô hình xây d ng m t h th ng công nghi p hoàn ch nh, khép kín, làm cơ s cho m t n n kinh t c l p, t ch . Trong i u ki n c a n n kinh t kém phát tri n, l c h u thì kh năng tích lu không có và ph i d a vào s vi n tr c a Liên Xô và các nư c XHCN. V i s vi n tr ( hơn 1 t USD/ năm) ph i chia cho nhi u nhu c u khác nhau nên hi u u tư th p và cơ c u kinh t Vi t Nam m t cân id n n kh ng ho ng nghiêm tr ng. n i h i l n th VI (1986) ch trương th c hi n công cu c i m i toàn di n trong ó có vi c xây d ng m t s ti n c n thi t cho y m nh công nghi p hoá trong i u ki n m i. n ih i l n VII x a ng c ng s n Vi t Nam thì v n công nghi p hoá theo hư ng hi n i "Phát tr ên l c lư ng s n xu t, công nghi p hoá theo hư ng hi n i g n v i phát tri n m t n n nông nghi p toàn di n là nhi m v tr ng tâm". H i ngh l n th 7 c a ban ch p hành Trung ương ng c ng s n Vi t Nam khoá VII ã biên th o k v v n ti n hành công nghi p hoá v i c trưng là: Công nghi p hoá trong i u ki n n n kinh t th trư ng, v i xu hư ng phân công lao ng qu c t , khu v c hoá, toàn c u hoá, các ho t ng kinh t ang tr thành ph bi n và di n ra v i t c cao, công nghi p hoá pha i ôi v i hi n i hoá. a) B i c nh kinh t qu c t . Vi t Nam khi ti n hành công nghi p hoá, hi n i hoá trong i u ki n khu v c hoá, toàn c u hoá các ho t ng kinh t tr thành xu th ph bi n và di n ra m t cách m nh m và th i gian này nhi u nư c ti n hành công nghi p hoá thành công, và ây là cơ s nư c ta tham kh o, l a ch n nh ng mô hình kinh nghi m và cách th c phù h p v n d ng vào công nghi p hoá, hi n i hoá. 14
 15. M t khác, th gi i ngày nay ang ch ng ki n s phát tri n chưa t ng có trong l ch s v khoa h c k thu t công ngh . Vi t Nam cũng như các nư c ang phát tri n khác có th ti p c n ư c nh ng k thu t tiên ti n mà thư ng t n th i gian, chi phí tìm tòi, nghiên c u, th nghi m. Và Vi t Nam l a ch n sao cho phù h p v i yêu c u c a công nghi p hoá c a nư c mình và tính kinh t t c là nhanh chóng ng d ng ư c vào s n xu t và ưa l i hi u qu kinh t cao. Quá trình toàn c u hoá ã giúp Vi t Nam tăng thu hút u tư nư c ngoài, vi n tr phát tri n chính th c và gi i quy t ư c v n n qu c t . i u này ã góp ph n n nh cán cân thu chi ngân sách t p trung ngu n l c cho trương trình phát tri n kinh t xã h i trong nư c. Tham gia h i nh p kinh t cũng góp ph n cho ta ti p thu khoa h c công ngh tiên ti n, ào t o cán b qu n lý, và cán b kinh t . i u này góp ph n làm chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phù h p v i công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. N u xét ph m vi h p hơn, Vi t Nam n m trong vùng Châu Á- Thái Bình Dương hi n ang là khu v c kinh t năng ng, có t c tăng trư ng tương i cao, có nhi u nư c th c hi n công nghi p hoá thành công, t o ra m t s chuy n d ch cơ c u kinh t và phân công lao ng qu c t theo hư ng tích c c. Châu Á- Thái Bình Dương hi n ang là khu v c có s hình thành m t t ch c h p tác kinh t có hi u qu như AITA, APEC…. Các t ch c này là i u ki n quan tr ng phá b nh ng h n ch , c n tr , không nh ng trong lĩnh v c m u d ch, mà nó còn là cơ s m ư ng cho s d ch chuy n v n, công ngh và các y u t s n xu t quan tr ng gi a các nư c trong khu v c. Vì th , Vi t Nam th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá i m xu t phát th p so v i các nư c i trư c tuy còn m c th p hơn nhi u v th c l c kinh t n i sinh nhưng có b i c nh kinh t qu c t có nhi u thu n l i. b) M c tiêu và các y u t m b o cho s thành công trong công cu c công nghi p hoá, hi n i hoá Vi t Nam. i v i Vi t Nam th c ch t "Công nghi p hoá, hi n i hoá là quá trình chuy n i căn b n, toàn di n các ho t ng s n xu t kinh doanh d ch v và 15
 16. qu n lý kinh t , xã h i và s d ng lao ng th công là chính, xong s d ng m t cách ph bi n m c lao ng cùng v i công ngh , phương t ên và phương pháp tiên ti n hi n i, d a trên s phát tri n c a công ngh và ti n b khoa h c công ngh , t o ra năng su t lao ng cao. M c tiêu lâu dài c a công nghi p hoá, hi n i hoá là c i bi n nư c ta thành m t nư c công nghi p có cơ s v t ch t k thu t hi n i, có cơ c u kinh t phù h p, quan h s n xu t ti n b phù h p v i trình phát tri n c a s c s n xu t, m c s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng an ninh v ng ch c, dân giàu nư c m nh, xã h i công băng văn minh" [62.7]. M c tiêu trung h n là ra s c ph n u ưa nư c ta n năm 2020 cơ b n tr thành m t nư c công nghi p. T c là m t nư c có n n kinh t trong ó lao ng công nghi p tr thành ph bi n. CNH, H H là m t quá trình bi n i t xã h i nông nghi p thành xã h i công nghi p. ây là s bi n i toàn di n trên m i lĩnh v c c a i s ng xã h i, và quá trình bi n i này ch có th thành cong khi nó có các y u t (các i u ki n) cơ b n sau: Th nh t: huy ng và t p trung ư c m t s lư ng v n l n và t ch c s d ng chúng m t cách có hi u qu úng theo yêu c u phát tri n c a n n kinh t CNH, H H. V n này có th ư c huy ng t các ngu n trong và ngoài nư c, trong ó ngu n v n trong nư c là quy t nh và ngu n v n t nư c ngoài có v tr r t quan tr ng. Trong i u ki n ti t ki m và tích lu trong nư c còn th p, vi c huy ng v n còn khó khăn thì vi c t n d ng m i kh năng thu hút ngu n v n t bên ngoài ư c t ra c p bách như i u ki n tiên quy t cho th i kỳ u ti n hành CNH, H H. Th hai, có ngu n nhân l c kh năng áp ng các yêu c u c a m t n n s n xu t hi n i. V n dĩ xu t t m t n n kinh t kém phát tri n, k thu t s n xu t l c h u, lao ng th công là ch y u, ngu n nhân l c c a ta t ngư i lao ng gi n ơn n nhi u cán b qu n lý, cán b k thu t, nhà doanh nghi p… u r t khó khăn, b ng khi ng trư c òi h i v trình và năng l c c a m t 16
 17. lao ng trong n n s n xu t hi n i. Do ó, áp ng yêu c u c a công cu c CNH, H H thì vi c u tư cho giáo d c, ào t o ư c t ra như m t qu c sách hàng u. Th c hi n có hi u qu vi c ào t o và ào t o l i, a d ng hoá các lo i hình và hình th c ào t o là m t trong nh ng cách th c chúng ta có th t o ra ư c m t cơ c u nhân l c thích h p, quy t nh s thành công c a công cu c CNH, H H t nư c. Th ba, có ư c m t h th ng th ch kinh t - xã h i ng b , úng hư ng, phù h p v i c i m và trình c a l c lư ng s n xu t nh m làm cho chính b n thân yêu c u c a các ho t ng s n xu t kinh doanh quy t nh s chuy n bi n v cơ c u theo hư ng cơ c u c a m t n n kinh t CNH, H H. Và, s chuy n bi n này cũng là i u ki n có ư c nh ng ti m l c khoa h c k thu t và công ngh thích ng v i òi h i c a n n kinh t CNH, H H. Th tư, có quan h kinh t i ngo i r ng rãi và hi u qu . ây là lu ng quan tr ng nh m thu hút t t ngu n v n, k thu t, công ngh hi n i, tri th c qu n lý tiên ti n và kh năng hoà nh p v i n n kinh t th gi i gi m b t nh ng bư c tìm tòi, th nghi m, ti p c n nhanh nh ng tri th c, thanh t u tiên ti n c a th gi i, rút ng n nh ng bư c i c a công cu c CNH, H H. Th năm, có m t th trư ng y , r ng kh p (k c th trư ng trong và ngoài nư c) và hoàn ch nh như là i u ki n th c hi n các yêu c u CNH, H H. Th trư ng là i u ki n th c hi n các yêu c u CNH, H H. Th trư ng là i u ki n vì ch có thông qua nó thì m i y u t u vào, u ra m i có th ư c áp ng và ph n l n các quan h s n xu t - kinh doanh m i ư c gi i quy t. Th trư ng v n, th trư ng tư li u s n xu t, th trư ng k thu t - công ngh , th trư ng lao ng… i vào ho t ng càng hoàn ch nh thì tác d ng thúc ys n xu t phát tri n cũng như ti n trình hoàn thành CNH, H H càng cao. c) M t s yêu c u và nh ng v n t ra c a ti n trình CNH, H H Vi t Nam iv i u tư tr c ti p nư c ngoài. - Thu hút v n nư c ngoài, m t m t góp ph n gi i quy t m t trong nh ng ti n cơ b n, mang tính ch t quy t nh s kh i ng cho s nghi p CNH, 17
 18. H H. M t khác, làm i u ki n k t h p các y u t n i l c khai thác t t các ti m năng trong nư c nh m thúc y tăng trư ng và chuy n bi n n n kinh t theo cơ c u c a m t n n kinh t công nghi p. - Góp ph n i m i công ngh , trang b k thu t hi n i cho n n kinh t qu c dân, nâng cao năng l c cho ngư i lao ng và ti p thu kinh nghi m qu n lý tiên ti n. - T o thêm nhi u vi c làm cho ngư i lao ng. - Hình thành m t th trư ng ng b , m r ng và góp ph n làm tăng kh năng thanh toán c a th trư ng tiêu th hàng hoá, d ch v … M r ng giao lưu qu c t , thúc y h p tác và h i nh p qu c t , tăng xu t kh u. - Góp ph n c i thi n cán cân thanh toán qu c t , t o ngu n thu cho ngân sách. Nh ng v n t ra: Th nh t: M i quan h v l i ích gi a các nhà u tư v i nư c ch nhà. M t d án u tư tr c ti p nư c ngoài ch có th thành kh thi khi l i ích ư c phân ph i h p lý. Th hai: Quan h gi a qu n lý và lao ng - có th ó là quan h gi a ch s h u v i lao ng làm thuê. Th ba: M i quan h gi a ti p thu, ng d ng công ngh tiên ti n, th c hi n chi n lư c " i t t, ón u" nh m y nhanh CNH, H H v i v n t o vi c làm cho ngư i lao ng. Th tư: M i quan h gi a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài v i các doanh nghi p trong nư c. III. VAI TRÒ U TƯ TR C TI P VÀO VI T NAM 1. Ngu n v n h tr cho phát tri n kinh t T l tích lu v n nư c ta còn m c th p, là m t tr ng i l n cho phát tri n n n kinh t xã h i. V i m c tiêu "xây d ng n n kinh t c l p t ch , ưa nư c ta tr thành m t nư c công nghi p, ưu tiên phát tri n l c lư ng s n xu t, ng th i xây d ng quan h s n xu t phù h p v i nh hư ng XHCN. V i 18
 19. lư ng tích lu v n này Vi t Nam s g p r t nhi u khó khăn tr ng i. Thu hút FDI là m t hình th c huy ng v n h tr cho nhu c u u tư c a n n kinh t . Hơn th n a FDI còn có nhi u ưu th hơn so v i hình th c huy ng khác, ví d vi c vay v n nư c ngoài luôn i cùng v i m t m c lãi su t nh t nh và ôi khi tr thành gánh n ng cho n n kinh t , ho c là các kho n vi n tr thư ng i kèm v i i u ki n v chính tr . Trong khi ó liên doanh v i nư c ngoài, vi c b v n u tư c a các doanh nghi p trong nư c có th gi m ư c r i ro v tài chính. B i vì: Th nh t là, h có nhi u kinh nghi m nên h n ch và ngăn ng a ư c r i ro. Hai là, trong tình hu ng xí nghi p liên doanh gi a h v i chúng ta, có nguy cơ r i ro thì các công ty m s có các bi n pháp h tr s n xu t, tiêu th s n ph m, tr giúp tài chính. Trong tình hu ng x u nh t thì h cũng s là ngư i cùng chia s r i ro v i các công ty c a các nư c s t i. FDI vào Vi t Nam s t o ra các tác ng tích c c i v i vi c huy ng các ngu n v n khác như ODA, NGO. Nó t o ra m t hình nh p áng tin c y v Vi t Nam trong các t ch c và cá nhân nư c ngoài. M t khác, ngay trong quan h i n i, FDI còn có tác d ng kích thích i v i vi c thu hút v n u tư trong nư c. Tích lu v n ban u cho công nghi p hoá b ng cách khai thác t i a ngu n v n trong nư c và tranh th ngu n v n t bên ngoài là phù h p v i th i i hi n nay, th i i c a s h p tác và liên k t qu c t . 2. Chuy n giao công ngh m i V i chi n lư c xây d ng Vi t Nam thành nư c công nghi p, theo u i con ư ng CNH, H H t nư c theo nh hư ng XHCN, tuy nhiên kho ng cách v phát tri n khoa h c công ngh gi a các nư c phát tri n, nh t là Vi t Nam, v i các nư c công nghi p phát tri n. Vì th m t tr ng i m t tr ng i r t l n trên con ư ng phát tri n kinh t là trình k thu t - công ngh l c h u. Tuỳ vào hoàn c nh c a m i nư c mà có cách i riêng gi i quy t v n này. Vi c mà các nư c ang phát tri n t nghiên c u phát tri n khoa h c k thu t 19
 20. cho k p v i trình c a các nư c phát tri n là vi c khó khăn và t n kém. Con ư ng nhanh nh t phát tri n k thu t - công ngh và trình s n xu t c a các nư c ang phát tri n trong i u ki n hi n nay là ph i bi t t n d ng ư c nh ng thành t u k thu t - công ngh hi n i trên th gi i, tuy nhiên m c hi n i n âu còn tuỳ thu c vào nhi u y u t . Trong i u ki n hi n nay, trên th gi i có nhi u công ty c a nhi u qu c gia khác nhau có nhu c u u tư ra nư c ngoài và th c hi n chuy n giao công ngh cho nư c nào ti p nh n u tư. Thì ây là cơ h i cho các nư c ang phát tri n trong ó có Vi t Nam có th ti p thu ư c k thu t - công ngh thu n l i nh t. Nhưng không ph i các nư c ang phát tri n ư c " i xe mi n phí" mà h cũng ph i tr m t kho ng "h c phí" không nh cho vi c ti p nh n chuy n giao công ngh này. Chuy n giao công ngh cũng là yêu c u t t y u c a s phát tri n khoa h c k thu t. B t kỳ m t t ch c nào mu n thay th k thu t - công ngh m i thì cũng ph i tìm ư c "nơi th i" nh ng k thu t - công ngh cũ. Vi c "th i" nh ng công ngh cũ này d dàng ư c nhi u nơi ch p nh n. Tuy nhiên các nư c phát tri n xem các nư c ang phát tri n như "bãi rác", là nơi th i các máy móc l c h u… vì v y vi c ti p nh n công ngh thông qua kênh FDI còn có vài v n c n gi i quy t. Th nh t, khi ti p nh n máy móc thi t b vào l p t, xây d ng, Vi t Nam có bi n pháp ki m tra ch t ch nên ã cho nư c ngoài ưa vào nhi u thi t b cũ và l c h u. Th hai, r t ít khi có s "khuy ch tán" công ngh t nh ng ngành ti p nh n công ngh sang các ngành khác c a n n kinh t . Th ba, năng l c ti p nh n c a chúng ta còn y u, vi c l a ch n k thu t còn nhi u lúng túng, chưa có k ho ch, quy ho ch t ng th , ôi khi còn tuỳ ti n ho c thi u hi u bi t. FDI mang l i cho nư c ti p nh n u tư, nh ng k thu t công ngh tiên ti n, y u t quan tr ng phát tri n l c lư ng s n xu t. 3. Thúc y quá trình d ch chuy n cơ c u kinh t h i nh p vào n n kinh t th gi i và tham gia tích c c vào quá trình liên k t kinh t gi a các nư c trên th gi i, òi h i t ng qu c gia ph i thay i cơ c u kinh t trong nư c cho phù h p v i s phân công lao ng qu c t . B i 20
792247

Tài liệu liên quan


Xem thêm