of x

Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 0 | FileSize: 1.26 M | File type: PDF
7 lần xem

Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội. Luận án Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn di dân do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội; trên cơ sở đề xuất giải pháp cơ bản nhằm hạn chế tác động tiêu cực của di dân tự do nông thôn - đô thị đến trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-xa-hoi-hoc-di-dan-tu-do-nong-thon-do-thi-voi-trat-tu-xa-hoi-o-ha-t8qauq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến các bạn bài Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà NộiThư viện Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội thuộc danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được giới thiệu bởi thacsitiensicaohoc tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 0 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Luận án Tiến sĩ, Di dân tự do, Trật tự xã hội ở Hà Nội, Di dân tự do nông thôn đô thị : Luận án Di dân tự do nông thôn - thành thị với thứ tự xã hội ở Hà Nội làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn di dân do nông thôn - thành thị với thứ tự xã hội ở Hà Nội; trên cơ sở yêu cầu giải pháp căn bản nhằm hạn chế tác động thụ động của di dân tự do nông thôn - thành thị tới thứ tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, bên cạnh đó Mời những bạn cùng tham khảo, cho biết thêm Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh ®inh quang hµ di d©n tù đọng do n«ng th«n - ®« thÞ, ngoài ra víi trËt tù đọng x· héi ë Hµ Néi,còn cho biết thêm Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 62 31 30 01 luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc Người hướng dẫn khoa học: 1, nói thêm là GS, nói thêm TS nguyÔn ®×nh tÊn, kế tiếp là 2, ý nữa PGS, nói thêm là Ts ph¹m xu©n h¶o Hµ néi - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của, nói thêm riêng tôi, bên cạnh đó Các số liệu trong luận án là trung thực, cho biết thêm Những, tiếp theo là kết luận nêu trong luận án chưa từng được ban bố ở bất, thêm nữa kỳ công trình khoa học nào khác, thêm nữa TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đinh Quang Hà MỤC LỤC, ngoài ra Trang,còn cho biết thêm 1 MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DI DÂN, DI DÂN, ngoài ra TỰ DO NÔ
Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh

®inh quang hµ

di d©n tù do n«ng th«n - ®« thÞ
víi trËt tù x· héi ë Hµ Néi
Chuyên ngành

: Xã hội học

Mã số

: 62 31 30 01

luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS nguyÔn ®×nh tÊn
2. PGS.Ts ph¹m xu©n h¶o

Hµ néi - 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những
kết luận nêu trong luận án chưa từng được công bố ở bất
kỳ công trình khoa học nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Đinh Quang Hà

MỤC LỤC
Trang
1

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DI DÂN, DI DÂN
TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI LĨNH VỰC TRẬT
TỰ XÃ HỘI

1.1. Nghiên cứu về di dân trên thế giới
1.2. Nghiên cứu về di dân ở Việt Nam, thành phố Hà Nội
1.3. Nghiên cứu về di dân nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội
1.4. Một số vấn đề cơ bản luận án tập trung nghiên cứu

9
9
15
28
33

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI DÂN TỰ DO NÔNG
THÔN - ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI

2.1. Một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.2. Một số lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.3. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về di
dân, về trật tự xã hội

38
38
48
63

Chương 3: THỰC TRẠNG DI DÂN TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ
VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

3.1. Tình hình di dân tự do nông thôn - đô thị và trật tự xã hội ở Hà
Nội hiện nay
3.2. Thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở
Hà Nội hiện nay
3.3. Yếu tố tác động di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội
ở Hà Nội hiện nay

70
70
81
96

Chương 4: VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DI DÂN TỰ
DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ ĐẾN TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ
NỘI HIỆN NAY

4.1. Vấn đề đặt ra từ thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với
trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
4.2. Một số giải pháp cơ bản khắc phục tác động tiêu cực của di dân
tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

122
122
132
153
157
160
161

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

ANQG

An ninh quốc gia

DDTD

Di dân tự do

QLHC

Quản lý hành chính

TTATGT

Trật tự an toàn giao thông

TTATXH

Trật tự an toàn xã hội

TTCC

Trật tự công cộng

TTĐT

Trật tự đô thị

TTXH

Trật tự xã hội

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN
Trang
Bảng 3.1: GDP bình quân đầu người của Hà Nội và cả nước 2000 - 2010

73

Bảng 3.2: Tỷ lệ và số lượng người di cư đến Hà Nội qua các năm

76

Bảng 3.3: Việc làm của những người di dân tự do nông thôn - đô thị
trên địa bàn Hà Nội

88

Bảng 3.4: Kết quả đấu tranh, triệt phá tệ nạn xã hội của Công an
Thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2013

92

Bảng 3.5: Những hành vi thường bị dụ dỗ, lôi kéo của người di dân
tự do trong thời gian làm ăn, sinh sống tại Hà Nội

93

Bảng 3.6: Hành vi phạm tội, vi phạm tệ nạn xã hội của người di dân
tự do nông thôn - đô thị trong thời gian sinh sống, làm ăn
ở Hà Nội

94

Bảng 3.7: Quãng thời gian di dân ra Hà Nội của di dân tự do nông
thôn - đô thị

100

Bảng 3.8: Mức độ vi phạm quy định giao thông đô thị tính theo
quãng thời gian tính từ khi bắt đầu ra Hà Nội làm ăn sinh
sống của di dân tự do nông thôn - đô thị

101

Bảng 3.9: Hình thức phạm tội, vi phạm tệ nạn xã hội của di dân tự
do nông thôn - đô thị theo việc làm

118

1073115

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm