Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 0 | FileSize: 1.26 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội. Luận án Di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn di dân do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội; trên cơ sở đề xuất giải pháp cơ bản nhằm hạn chế tác động tiêu cực của di dân tự do nông thôn - đô thị đến trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-xa-hoi-hoc-di-dan-tu-do-nong-thon-do-thi-voi-trat-tu-xa-hoi-o-ha-t8qauq.html

Nội dung


Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh

®inh quang hµ

di d©n tù do n«ng th«n - ®« thÞ
víi trËt tù x· héi ë Hµ Néi
Chuyên ngành

: Xã hội học

Mã số

: 62 31 30 01

luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS nguyÔn ®×nh tÊn
2. PGS.Ts ph¹m xu©n h¶o

Hµ néi - 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những
kết luận nêu trong luận án chưa từng được công bố ở bất
kỳ công trình khoa học nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Đinh Quang Hà

MỤC LỤC
Trang
1

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DI DÂN, DI DÂN
TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI LĨNH VỰC TRẬT
TỰ XÃ HỘI

1.1. Nghiên cứu về di dân trên thế giới
1.2. Nghiên cứu về di dân ở Việt Nam, thành phố Hà Nội
1.3. Nghiên cứu về di dân nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội
1.4. Một số vấn đề cơ bản luận án tập trung nghiên cứu

9
9
15
28
33

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI DÂN TỰ DO NÔNG
THÔN - ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI

2.1. Một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.2. Một số lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.3. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về di
dân, về trật tự xã hội

38
38
48
63

Chương 3: THỰC TRẠNG DI DÂN TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ
VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

3.1. Tình hình di dân tự do nông thôn - đô thị và trật tự xã hội ở Hà
Nội hiện nay
3.2. Thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở
Hà Nội hiện nay
3.3. Yếu tố tác động di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội
ở Hà Nội hiện nay

70
70
81
96

Chương 4: VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DI DÂN TỰ
DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ ĐẾN TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ
NỘI HIỆN NAY

4.1. Vấn đề đặt ra từ thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với
trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
4.2. Một số giải pháp cơ bản khắc phục tác động tiêu cực của di dân
tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

122
122
132
153
157
160
161

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

ANQG

An ninh quốc gia

DDTD

Di dân tự do

QLHC

Quản lý hành chính

TTATGT

Trật tự an toàn giao thông

TTATXH

Trật tự an toàn xã hội

TTCC

Trật tự công cộng

TTĐT

Trật tự đô thị

TTXH

Trật tự xã hội

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN
Trang
Bảng 3.1: GDP bình quân đầu người của Hà Nội và cả nước 2000 - 2010

73

Bảng 3.2: Tỷ lệ và số lượng người di cư đến Hà Nội qua các năm

76

Bảng 3.3: Việc làm của những người di dân tự do nông thôn - đô thị
trên địa bàn Hà Nội

88

Bảng 3.4: Kết quả đấu tranh, triệt phá tệ nạn xã hội của Công an
Thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2013

92

Bảng 3.5: Những hành vi thường bị dụ dỗ, lôi kéo của người di dân
tự do trong thời gian làm ăn, sinh sống tại Hà Nội

93

Bảng 3.6: Hành vi phạm tội, vi phạm tệ nạn xã hội của người di dân
tự do nông thôn - đô thị trong thời gian sinh sống, làm ăn
ở Hà Nội

94

Bảng 3.7: Quãng thời gian di dân ra Hà Nội của di dân tự do nông
thôn - đô thị

100

Bảng 3.8: Mức độ vi phạm quy định giao thông đô thị tính theo
quãng thời gian tính từ khi bắt đầu ra Hà Nội làm ăn sinh
sống của di dân tự do nông thôn - đô thị

101

Bảng 3.9: Hình thức phạm tội, vi phạm tệ nạn xã hội của di dân tự
do nông thôn - đô thị theo việc làm

118

1073115

Tài liệu liên quan


Xem thêm