Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 46 | Page: 181 | FileSize: 1.41 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về nguồn lực thanh niên, phát huy nguồn lực thanh niên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh giá thực trạng phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó, luận án đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-van-de-phat-huy-nguon-luc-thanh-nien-trong-qua-trinh-cong-nghiep-akqauq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Dengyang KONGCHI

vÊn ®Ò ph¸t huy nguån lùc thanh niªn
trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖP hãa, hiÖn ®¹i hãa
ë céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

HÀ NỘI - 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Dengyang KONGCHI

vÊn ®Ò ph¸t huy nguån lùc thanh niªn
trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖP hãa, hiÖn ®¹i hãa
ë céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Mã số: 62 22 03 02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. VŨ HỒNG SƠN

HÀ NỘI - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực.
Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Dengyang KONGCHI

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực
thanh niên và vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng phát huy nguồn nhân lực
và nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp phát huy nguồn nhân lực
và nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và vấn đề
luận án cần tiếp tục nghiên cứu
Chương 2: PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN
NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

2.1. Phát huy nguồn lực thanh niên và những nhân tố tác động đến việc phát huy
nguồn lực thanh niên
2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò của việc phát huy nguồn lực thanh niên
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chương 3: PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN
NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Thực trạng nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
3.2. Thực trạng phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
3.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY NGUỒN LỰC
THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO TRONG THỜI GIAN TỚI

4.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực thanh
niên đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.2. Phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn lực thanh niên, giải quyết việc làm và tạo điều
kiện cho thanh niên làm việc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực thanh niên
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.4. Mở rộng dân chủ, khơi dậy sự nỗ lực của bản thân thanh niên và đẩy mạnh hợp
tác quốc tế nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực thanh niên trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

1
6
7
13
17
23

26
26
56

78
78
85
102

115
115
126
138

143
148
151
152
164

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CHDCND Lào

: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

CNH, HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNXH

: Chủ nghĩa xã hội

DNNN

: Doanh nghiệp nhà nước

DNTN

: Doanh nghiệp tư nhân

KDTN

: Kinh doanh tư nhân

KT-XH

: Kinh tế - xã hội

LLLĐ

: Lực lượng lao động

NDCM Lào

: Nhân dân Cách mạng Lào

NLCN

: Nguồn lực con người

NLTN

: Nguồn lực thanh niên

TTLĐ

: Thị trường lao động

XHCN

: Xã hội chủ nghĩa

1072232

Tài liệu liên quan


Xem thêm