Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp xã/phường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 234 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp xã/phường. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu lý luận và thực trạng kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính (TTNVHC) của cán bộ văn phòng cấp xã/phường (CBVPCXP), đề xuất một số biện pháp nâng cao kĩ năng TTNVHC của CBVPCXP góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính của chính quyền cấp xã/phường trong thời gian tới.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-tam-ly-hoc-ky-nang-thuc-thi-nghiep-vu-hanh-chinh-cua-can-bo-van--u9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
----------

NGÔ THỊ HẠNH

KỸ NĂNG THỰC THI NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH
CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG CẤP XÃ/PHƢỜNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
----------

NGÔ THỊ HẠNH

KỸ NĂNG THỰC THI NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH
CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG CẤP XÃ/PHƢỜNG

Chuyên ngành

: Tâm lý học chuyên ngành

Mã số

: 62.31.04.01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC
Người hướng dẫn khoa học
PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN
PGS.TS ĐỖ THỊ HẠNH PHÚC

HÀ NỘI - 2017

i
LỜI CA M ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các tư liệu sử dụng trong Luận án là trung thực. Tôi xin chịu trách
nhiệm về kết quả nghiên cứu của mình.
Tác giả

Ngô Thị Hạnh

ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CBCC

: Cán bộ công chức

CBLĐQL, ĐN

: Cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng nghiệp

CBQL

: Cán bộ quản lí

CBVP

: Cán bộ văn phòng

CBVPCXP

: Cán bộ văn phòng cấp xã/phường

CĐSP

: Cao đẳng Sư phạm

CHXHCN

: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CNH, HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNTT

: Công nghệ thông tin

ĐC

: Đối chứng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KN

: Kỹ năng

KNNVHC

: Kỹ năng nghiệp vụ hành chính

KNTTNVHC

: Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính

NVHC

: Nghiệp vụ hành chính

TBC

: Trung bình chung

THSP

: Tình huống sư phạm

TTNVHC

: Thực thi nghiệp vụ hành chính

UBND

: Ủy ban nhân dân

VP

: Văn phòng

VPUBND

: Văn phòng Ủy ban nhân dân

XHCN

: Xã hội chủ nghĩa

iii

MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu ........................................................ 1
2. Mục đích nghiêcứu .................................................................................... 3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ........................................................... 3
4. Giả thuyết khoa học ................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................. 4
6. Giới hạn nghiên cứu................................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 5
8. Những luận điểm bảo vệ ............................................................................ 6
9. Đóng góp của Luận án ............................................................................... 7
10. Cấu trúc của Luận án ............................................................................... 7
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG THỰC THI
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ VĂN PHÒNG CẤP
XÃ/PHƢỜNG .................................................................................................. 9
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 9
1.1.1. Các nghiên cứu về kỹ năng và kỹ năng nghề nghiệp ....................... 9
1.1.2. Những công trình nghiên cứu về kỹ năng thực thi nghiệp vụ
hành chính ............................................................................................... 17
1.2. Một số vấn đề lý luận về kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành của cán bộ
văn phòng cấp xã/phường ............................................................................ 28
1.2.1. Kỹ năng........................................................................................... 28
1.2.2. Hành chính và kỹ năng nghiệp vụ hành chính ............................... 36
1.2.3. Thực thi nghiệp vụ hành chính ....................................................... 41
1.2.4. Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp
xã/phường ................................................................................................. 46
1.3. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành
chính của cán bộ văn phòng cấp xã/phường ................................................ 63

1123696

Tài liệu liên quan


Xem thêm