Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 220 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt). Mục tiêu của luận án là xác lập được mạng quan hệ nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái. Bước đầu chỉ ra được điểm tương đồng và khác biệt về quan hệ nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái và tiếng Việt, xác lập và bước đầu lí giải ô trống từ vựng (ma trận từ vựng) của từ biểu hiện BPCTN từ việc nghiên cứu quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ bao thuộc, quan hệ đa nghĩa và quan hệ đồng nghĩa.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-ngu-van-tu-bieu-hien-bo-phan-co-the-nguoi-trong-tieng-thai-o-vie-z9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

HÀ THỊ MAI THANH

TỪ BIỂU HIỆN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
TRONG TIẾNG THÁI Ở VIỆT NAM
(CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT)
Chuyên ngành
Mã số

: Ngôn ngữ Việt Nam
: 62.22.01.02

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

Hà Nội – 2017

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố
trong bất cứ công trình nào khác.

Tác giả luận án

Hà Thị Mai Thanh

ii

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS
Đặng Thị Hảo Tâm - người thầy rất nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn tôi hoàn
thành luận án này.
Tôi xin bày tỏ niềm kính phục đối với các thầy cô trong tổ Ngôn ngữ,
khoa Ngữ văn, phòng Sau đại học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các nhà
khoa học trong các hội đồng chấm luận án vì đã giúp đỡ tôi trên nhiều
phương diện để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình.
Tôi xin bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với TS Nguyễn Văn Bao - Hiệu
trưởng trường Đại học Tây Bắc - vì sự giúp đỡ lớn lao trong suốt quá trình
tôi học tập và nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - những người
đã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình
nghiên cứu.
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
Tác giả luận án

Hà Thị Mai Thanh

iii
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan ................................................................................................................ i
Lời cảm ơn ..................................................................................................................ii
Mục lục ...................................................................................................................... iii
Kí hiệu viết tắt ............................................................................................................ vi
Quy ước cách đọc ví dụ được sử dụng trong luận án................................................vii
Danh mục bảng .......................................................................................................... ix
Danh mục biểu đồ, sơ đồ, sơ đồ tư duy ..................................................................................................... x
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ...................................................................................................... 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 4
5. Đóng góp của luận án .............................................................................................. 5
6. Cấu trúc của luận án ................................................................................................ 6
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................................ 7
VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT........................................................................................... 7
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu .................................................................. 7
1.1.1. Tình hình nghiên cứu từ biểu hiện bộ phận cơ thể người .............................7
1.1.2. Tình hình nghiên cứu tiếng Thái ở Việt Nam..............................................13
1.1.3. Đánh giá tổng quát .....................................................................................15
1.2. Cơ sở lí thuyết ................................................................................................... 16
1.2.1. Nghĩa của từ trong hệ thống .......................................................................16
1.2.2. Các quan hệ về nghĩa của từ trong hệ thống ..............................................22
1.2.3. Phạm trù, phạm trù hóa hiện thực, bức tranh ngôn ngữ về thế giới ..........31
Tiểu kết chương 1 .................................................................................................... 34
Chương 2: QUAN HỆ TỔNG PHÂN NGHĨA VÀ QUAN HỆ BAO
THUỘC CỦA TỪ BIỂU HIỆN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG
TIẾNG THÁI Ở VIỆT NAM ................................................................................. 36
2.1. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong
tiếng Thái ở Việt Nam ............................................................................................. 37
2.1.1. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người nói
chung trong tiếng Thái ở Việt Nam ......................................................................38

iv
2.1.2. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc
khu vực thượng đình trong tiếng Thái ở Việt Nam ...............................................41
2.1.3. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc
khu vực trung đình trong tiếng Thái ở Việt Nam ..................................................52
2.1.4. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc
khu vực tứ chi trong tiếng Thái ở Việt Nam..........................................................56
2.2. Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng
Thái ở Việt Nam ...................................................................................................... 63
2.2.1. Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người nói chung
trong tiếng Thái ở Việt Nam .................................................................................64
2.2.2. Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc khu
vực thượng đình trong tiếng Thái ở Việt Nam ......................................................65
2.2.3. Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc khu
vực tứ chi trong tiếng Thái ở Việt Nam ................................................................67
Tiểu kết chương 2 .................................................................................................... 69
Chương 3: QUAN HỆ ĐA NGHĨA VÀ QUAN HỆ ĐỒNG NGHĨA CỦA
TỪ BIỂU HIỆN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG THÁI Ở
VIỆT NAM .............................................................................................................. 71
3.1. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng
Thái ở Việt Nam ...................................................................................................... 71
3.1.1. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người nói chung
trong tiếng Thái ở Việt Nam .................................................................................73
3.1.2. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc khu vực
thượng đình trong tiếng Thái ở Việt Nam .............................................................74
3.1.3. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc khu vực
trung đình trong tiếng Thái ở Việt Nam ...............................................................90
3.1.4. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người thuộc khu vực
tứ chi trong tiếng Thái ở Việt Nam .......................................................................94
3.2. Quan hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng
Thái ở Việt Nam .................................................................................................... 105
Tiểu kết chương 3 .................................................................................................. 111

1123701

Tài liệu liên quan


Xem thêm