Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Kết tử lập luận trong tiếng Việt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 166 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Kết tử lập luận trong tiếng Việt. Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa kết tử lập luận tiếng Việt; khẳng định vai trò của kết tử lập luận tiếng Việt thông qua việc phân tích và lí giải các chức năng cơ bản của chúng trong các dạng lập luận giản đơn và so sánh giữa lập luận có kết tử và lập luận vắng kết tử; qua đó, cung cấp những gợi dẫn hữu ích cho người nói (viết) và người đọc (nghe) trong quá trình tạo lập và lĩnh hội lập luận.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-ngu-van-ket-tu-lap-luan-trong-tieng-viet-y9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ THU TRANG

KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

HÀ NỘI - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ THU TRANG

KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam
Mã số : 62 22 01 02

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS BÙI MINH TOÁN

HÀ NỘI - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các ngữ liệu trong
luận án là xác thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả

NGUYỄN THỊ THU TRANG

QUY ƯỚC TRÌNH BÀY TRONG LUẬN ÁN
1. Quy ước kí hiệu, viết tắt
LC (p, q)

: Luận cứ

KL (r)

: Kết luận

CTLL

: Cấu trúc lập luận

KT2VT

: Kết tử hai vị trí

KT3VT

: Kết tử ba vị trí

2. Quy ước trình bày
Chú thích cho tài liệu tham khảo và ngữ liệu trích dẫn được đặt trong ngoặc
vuông [,]. Trước dấu phẩy (,) là số thứ tự của tài liệu hoặc ngữ liệu được trích dẫn,
sau dấu phẩy là số trang của tài liệu hoặc ngữ liệu được trích dẫn.

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................3
5. Đóng góp của luận án ..........................................................................................3
6. Bố cục của luận án ...............................................................................................3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .... 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................5
1.1.1. Nghiên cứu về kết tử lập luận nói chung....................................................5
1.1.2. Nghiên cứu về kết tử lập luận tiếng Việt....................................................8
1.2. Cơ sở lý luận ...................................................................................................12
1.2.1. Khái niệm “lập luận” ................................................................................12
1.2.2. Các thành phần lập luận ...........................................................................14
1.2.3. Quan hệ lập luận .......................................................................................20
1.2.4. Các dạng lập luận .....................................................................................22
1.2.5. Lẽ thường trong lập luận ..........................................................................26
1.2.6. Kết tử lập luận ..........................................................................................28
Tiểu kết chương 1 ................................................................................................45
CHƯƠNG 2: KẾT TỬ HAI VỊ TRÍ TIẾNG VIỆT ........................................................... 47
2.1. Nhóm kết tử hai vị trí tiếng Việt .....................................................................47
2.1.1. Kết tử hai vị trí dẫn nhập luận cứ .............................................................48
2.1.2. Kết tử hai vị trí dẫn nhập kết luận ............................................................54
2.2. Chức năng của kết tử hai vị trí tiếng Việt .......................................................59
2.2.1. Dẫn nhập thành phần lập luận ..................................................................59
2.2.1.1. Trong lập luận tối giản ..........................................................................59
2.2.1.2. Trong lập luận đồng hướng ...................................................................66
2.2.1.3. Trong lập luận nghịch hướng ................................................................71
2.2.2. Nối kết thành phần lập luận ......................................................................75

1123700

Tài liệu liên quan


Xem thêm